Zasady rozpatrywania reklamacji i sporów

Zasady rozpatrywania reklamacji i sporów

Zasady rozpatrywania reklamacji i sporów

Wstęp
W ramach zobowiązania do zapewnienia najlepszej możliwej obsługi naszych klientów, Spółka utrzymuje skuteczne i przejrzyste procedury szybkiego rozpatrywania reklamacji obecnych i potencjalnych klientów detalicznych oraz prowadzi rejestr reklamacji i środków podjętych w celu rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami MiFID i wytycznymi CySEC.

Procedura
Jeżeli klient chce złożyć reklamację, musi dostarczyć Spółce następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko klienta,
  2. Numer rachunku handlowego klienta,
  3. Numery transakcji, których dotyczy reklamacja,
  4. Datę i godzinę spornej emisji/transakcji,
  5. Krótki opis problemu.
  6. Uwaga: reklamacja nie może zawierać: Obraźliwego języka skierowanego do Spółki lub któregokolwiek z jej pracowników.
  7. Nazwisko pracownika Spółki, z którym klient miał kontakt i/lub wskazanie odpowiedniego działu

Wszystkie reklamacje muszą być składane na piśmie (Formularz reklamacji online) i powinny być kierowane w pierwszej kolejności do Działu Zgodności. Jeżeli reklamacja jest składana w Dziale Obsługi Klienta, musi być ona przekazana do Działu Zgodności, który samodzielnie i bezstronnie ją zbada. Klient może złożyć reklamację również osobiście lub pocztą, na zasadach podanych poniżej.

Spółka potwierdzi otrzymanie reklamacji w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania i poda unikalny numer referencyjny, który powinien być wykorzystywany we wszystkich przyszłych kontaktach ze Spółką, Rzecznikiem Finansowym i/lub Cypryjską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) w odniesieniu do konkretnej reklamacji.

Zarówno Dział Obsługi Klienta, jak i Dział Zgodności dokładnie sprawdzą wszelkie reklamacje zgodnie z wymaganiami (biorąc pod uwagę wszelkie informacje zawarte w księgach i rejestrach Spółki)

Spółka dołoży wszelkich starań, aby zbadać reklamację i przedstawić wyniki naszego dochodzenia w ciągu nie więcej niż dwóch (2) miesięcy od daty złożenia reklamacji. W trakcie procesu dochodzenia będzie na bieżąco informować klienta o postępowaniu związanym ze złożoną reklamacją. W przypadku, gdy Spółka nie będzie w stanie odpowiedzieć w tym czasie, klient zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia i czasie, w którym dochodzenie zostanie zakończone, jednak nie dłuższym niż trzy miesiące od złożenia reklamacji. 

Klient może składać reklamacje w następujący sposób:
1. Listownie lub osobiście korzystając z załączonego Complaints Form pod poniższy adres:
Strovolos, 128 - 130 Limassol Avenue, Office 301, 3 piętro, CY 2015, Nicosia, Cypr
2. Przesyłając Formularz Reklamacji drogą elektroniczną pod poniższy adres:
Email: compliance@leadcapitalmarkets.com

Wszystkie reklamacje będą traktowane jako ściśle poufne.

Eskalacja i rzecznik finansowy
Jeżeli klient uważa, że jego reklamacja nie została rozpatrzona przez Spółkę w uczciwy i sprawiedliwy sposób, ma prawo skierować sprawę do Rzecznika Finansowego Republiki Cypryjskiej, skorzystać z mechanizmu ADR lub wnieść pozew do odpowiedniego sądu.

Rzecznik Finansowy jest niezależną instytucją zajmującą się rozstrzyganiem sporów między spółkami finansowymi i ich klientami. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: http://www.financialombudsman.gov.cy.
W przypadku chęci eskalacji reklamacji, radzimy złożyć skargę do Rzecznika Finansowego wysyłając e-mail na adres: complaints@financialombudsman.gov.cy, wraz z wszelkimi istotnymi informacjami/dokumentacją i dowodem zgłoszenia reklamacji.

Można również zgłosić reklamację do Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Należy jednak pamiętać, że Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ma uprawnień restytucyjnych, a zatem nie rozpatruje indywidualnych skarg.

Dane kontaktowe CySEC: Strona internetowa: http://www.cysec.gov.cy Ogólny adres e-mail: info@cysec.gov.cy

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt