Polityka dotycząca konfliktu interesów

Ważne:Angielska wersja niniejszej umowy jest wersją rozstrzygającą i ma pierwszeństwo w przypadku rozbieżności między wersją angielską, a wersją przetłumaczoną.

Polityka dotycząca konfliktu interesów

Polityka dotycząca konfliktu interesów

Polityka swym zakresem obejmuje zapewnienie, że Lead Capital Markets Ltd (Spółka) spełnia wszelkie wymogi legislacyjne oraz wewnętrzne procedury wydziałowe i ogólne, stanowione przez instrukcję procedur wewnętrznych, a także stanowi potwierdzenie podjęcia uzasadnionych kroków w celu zidentyfikowania i zarządzania wszelkimi konfliktami interesów, które mogą powstać między Spółką, a każdym z  klientów lub pomiędzy poszczególnymi klientami Spółki.

Spółka jest zobowiązana do ustanowienia, wprowadzenia i utrzymywania polityki dotyczącej konfliktu interesów i podania do wiadomości informacji dotyczących odpowiedniego zarządzania wszelkimi konfliktami interesów, które powstają w trakcie świadczenia wszelkich usług inwestycyjnych i dodatkowych, pomiędzy Spółką, w tym jej menedżerami i pracownikami, stowarzyszonymi agentami lub innymi zainteresowanymi osobami oraz wszystkimi bezpośrednio lub pośrednio powiązanymi ze Spółką poprzez nadzór, a klientami Spółki lub pomiędzy poszczególnymi klientami Spółki.

a. Identyfikacja

Konflikty interesów mogą obejmować dowolne sytuacje, w których zarówno Spółka, jak i klient są w stanie wykorzystać możliwości zawodowe lub urzędowe w taki sposób, aby działać na rzecz odniesienia korzyści korporacyjnej lub osobistej.

Sytuacje, w których może wystąpić konflikt interesów obejmują następujące przykłady:

 1. Spółka lub osoba zaangażowana, lub osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana ze Spółką stosunkiem kontrolnym, może z dużą dozą prawdopodobieństwa osiągnąć zysk finansowy lub uniknąć straty finansowej kosztem klienta.
 2. Spółka lub osoba zaangażowana, lub osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana ze Spółką stosunkiem kontrolnym ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu klienta, który to interes jest rozbieżny z interesem klienta.
 3. Spółka lub osoba zaangażowana, lub osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana ze Spółką stosunkiem kontrolnym podlega motywowaniu  finansowemu lub innemu na rzecz innego klienta lub grupy klientów wbrew interesom klienta.
 4. Spółka lub osoba zaangażowana, lub osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana ze Spółką stosunkiem kontrolnym prowadzi działalność identyczną z działalnością klienta.
 5. Spółka lub osoba zaangażowana, lub osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana ze Spółką stosunkiem kontrolnym otrzymuje lub otrzyma od osoby innej niż dany klient, w związku z usługą świadczoną na rzecz tego klienta, zachętę w postaci środków pieniężnych, dóbr materialnych lub usług innych niż standardowa prowizja lub opłata za daną usługę.

Strony dotknięte przez zaistniały konflikt interesów mogą to być Spółka, jej pracownicy lub jej klienci. W szczególności konflikt interesów może powstać między następującymi stronami:

 1. Pomiędzy klientem a Spółką.
 2. Pomiędzy dwoma klientami a Spółką.
 3. Pomiędzy Spółką a jej pracownikami.
 4. Między klientem Spółki a pracownikiem / menedżerem Spółki.
 5. Pomiędzy działami Spółki.

b. Niezależność

Następujące środki zaradcze zostały przyjęte przez Spółkę dla zapewnienia wymaganego stopnia niezależności

 • Środki mające na celu zapobieganie wymianie informacji lub kontrolę wymiany informacji między osobami zaangażowanymi w działalność związaną z ryzykiem konfliktu interesów (np. poprzez wprowadzenie tzw. „Muru Chińskiego”)
 • Oddzielny nadzór nad osobami zaangażowanymi, które w ramach swoich podstawowych zadań prowadzą działalność w imieniu lub świadczą usługi na rzecz klientów, których interesy mogą ze sobą kolidować, lub którzy w inny sposób reprezentują różne, potencjalnie sprzeczne interesy (w tym interesy Spółki). Oddziały Spółki, których interesy mogą być sprzeczne z interesami klientów to:
  • Sekcja zleceń
 • Usunięcie wszelkich bezpośrednich powiązań między wynagrodzeniem osób zaangażowanych, które wykonują głównie jeden typ działalności, a wynagrodzeniem innych osób zaangażowanych, które wykonują głównie inny typ działalności, gdy w związku z tymi dwoma rodzajami działalności może powstać konflikt interesów.
  • Pracownicy sekcji zleceń nie uzależniają wynagrodzenia od wyników klientów.
 • Środki pozwalające wyeliminować lub ograniczyć niepożądany wpływ osób trzecich na sposób wykonywania usług inwestycyjnych i dodatkowych przez osobę zaangażowaną. Osoby, które decydują lub wpływają na wyróżnienia i nagrody innych osób mogą wywierać niepotrzebny wpływ, na integralność decyzji takich osób.
 • Środki pozwalające wyeliminować lub ograniczyć równoczesne, bądź postępujące zaangażowanie danej osoby w inwestycje lub usługi dodatkowe lub działania, takie jak przyjmowanie i przekazywanie zleceń klientów i zadania, takie jak podejmowanie decyzji o portfolio czy obliczanie wydajności.

c. Od starszej kadry zarządzającej wymagane jest:

 • pełne zaangażowanie w realizację strategii, procedur i rozwiązań służących identyfikacji, zarządzaniu i bieżącemu monitorowaniu konfliktów interesów,
 • przyjęcie holistycznego podejścia dla zapewnienia identyfikacji potencjalnych i powstających konfliktów w danym miejscu oraz w ramach całej linii biznesowej, oraz dla zapewnienia, że świadome decyzje są podejmowane w odniesieniu do istotności spraw,
 • podnoszenie świadomości i zapewnienie zgodności z prawem w odniesieniu do zaangażowanych osób poprzez: regularne szkolenia (w tym dla podwykonawców i pracowników dostawców usług stron trzecich) zarówno w ramach wprowadzania, jak i w formie szkoleń powtórzeniowych; formułowanie jasnych zasad, procedur i oczekiwań; budowanie świadomości odpowiednich procedur wobec konfliktów, które stanowią część procesu przeglądu/oceny wydajności oraz propagowanie stanowiska, iż najlepsze rozwiązania powinny być udziałem całej firmy.
 • promowanie solidnych systemów, elementów kontrolnych i skutecznych regularnych przeglądów dla zapewnienia, że strategie i elementy kontrolne używane do zarządzania i ograniczenia ryzyka pozostają właściwe i skuteczne, oraz że w przypadku, gdy jest to konieczne, odpowiednie ostrzeżenia i ujawnienia informacji są dostarczane klientom,
 • korzystanie z informacji dla zarządu, aby posiadane informacje pozostawały aktualne i wystarczające, oraz
 • wspieranie niezależnych przeglądów procesów i procedur.

d. Chińskie Mury

Spółka wprowadziła pomiędzy jej działami odpowiednie, zgodne z wymogami legislacyjnymi, środki w postaci tzw. „Chińskich Murów” i ustanowiła wyraźne zakresy odpowiedzialności w celu uniknięcia przepływu informacji posiadanych przez osoby zaangażowane w prowadzenie części jej działalności i ograniczenia dostępu lub wykorzystania tych informacji przez osoby, które są w trakcie realizacji innej części działalności Spółki.

W szczególności, wprowadzone zostały bariery fizyczne, aby ograniczyć przepływ informacji pomiędzy pracownikami, ograniczono dostęp w zależności od informacji i dokumentacji, a w trakcie prowadzenia części działalności ograniczona też została możliwość komunikowania się pomiędzy niektórymi pracownikami.

e.  Ujawnienie konfliktu interesów

W przypadku, gdy środki wprowadzone przez Spółkę w celu zarządzania konfliktami interesów nie są wystarczające dla zapewnienia z należytą pewnością, że można uniknąć ryzyka szkody dla interesów klienta, firma ujawni konflikt interesów klientowi w celu zapobieżenia ryzyka negatywnego wpływu na interesy klienta. Przed przeprowadzeniem transakcji lub rozpoczęciem świadczenia usług inwestycyjnych lub dodatkowych na rzecz klienta, Spółka musi ujawnić wszelkie rzeczywiste lub potencjalne konflikty interesów. Ujawnienie zostanie zrealizowane w odpowiednim czasie, w sposób trwały.

f. Zgłaszanie konfliktu interesów

W przypadku wykrycia ewentualnego konfliktu interesów pracownik jest zobowiązany zgłosić ten fakt do bezpośredniego przełożonego, aby pomóc w ocenie materialnego ryzyka szkód i przesłać wypełniony formularz zgłoszenia wraz z pełnymi szczegółami, aby pozwolić na przeprowadzenie kontroli nadzorczej i określenie:

 • działań naprawczych i prewencyjnych,
 • czy takie działania są uważane za odpowiednie,
 • wszelkich nałożonych warunków, oraz
 • czy istnieją wciąż trwające konflikty, w jaki sposób są one zarządzane i przekazywane klientowi.

Przechowywanie dokumentów

Zgodnie z wymogami CySEC Spółka przechowuje regularnie monitorowaną i aktualizowaną dokumentację rodzajów inwestycji i usług pomocniczych lub działalności inwestycyjnej, prowadzoną przez Spółkę lub w jej imieniu, dotyczącą przypadków, w których istnienie ryzyko konfliktu interesów mogące zaszkodzić interesom jednego lub większej grupy klientów.

Wszelkie konflikty interesów należy zgłaszać Dyrektora Generalnego i pracownika odpowiedzialnego za zgodność z przepisami, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji konfliktów interesów Spółki.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt