Fundusz kompensacyjny dla inwestorów

Ważne:Angielska wersja niniejszej umowy jest wersją rozstrzygającą i ma pierwszeństwo w przypadku rozbieżności między wersją angielską, a wersją przetłumaczoną.

Fundusz kompensacyjny dla inwestorów

Fundusz kompensacyjny dla inwestorów

 1. Wstęp

Leadcapital Markets Ltd („Spółka”) jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów („Fundusz”) dla klientów cypryjskich firm inwestycyjnych (CIF) i innych firm inwestycyjnych (IF), które nie są nie instytucjami kredytowymi i powstały zgodnie z Ustawą o Firmach Inwestycyjnych z roku 2002 z poprawkami i zmianami w ramach ustawy nr 144 (I) / 2007 („Ustawa”) oraz ustanowieniem i rozpoczęciem działalności funduszu kompensacyjnego dla Inwestorów będących klientami CIF, które jest zgodne z zapisami regulacji prawnej z 2001 r.

 1. Cel funduszu

Fundusz stanowi osobowość prawną wg prawa cywilnego, a jego administracja jest sprawowana przez Komitet Administracyjny złożony z pięciu członków, którzy są wyznaczani na okres trzech lat. Celem funduszu jest zabezpieczenie roszczeń klientów wobec członków Funduszu poprzez wypłatę odszkodowania, pod warunkiem że spełniony jest przynajmniej jeden z następujących warunków wstępnych:

 (i) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd określi w ramach rezolucji, iż IF, który uczestniczy w Funduszu, nie jest w stanie w chwili obecnej, wypełniać obowiązków, które  wynikają z roszczeń klientów-inwestorów w związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych lub usług dodatkowych, zgodnie z pkt 1 części II trzeciego harmonogramu ustawy, pod warunkiem, że taka niemożność jest bezpośrednio związana z jego sytuacją finansową, w odniesieniu do której nie istnieje przewidywalna, realistyczna perspektywa poprawy sytuacji w niedalekiej przyszłości, lub

(ii) sąd, w oparciu o uzasadnione podstawy bezpośrednio związane z sytuacją finansową IF, który przyłączył się do Funduszu, wydał orzeczenie, które ma na celu zawieszenie inwestorom możliwości wnoszenia roszczeń przeciwko rzeczonemu IF.

Maksymalna kwota rekompensaty skierowana do klientów-inwestorów Spółki wynosi dwadzieścia tysięcy euro (€20 000) i wspomniane zabezpieczenie odnosi się do całkowitej kwoty roszczeń inwestora wobec członka, niezależnie od liczby kont, waluty i miejsca świadczenia usług.

Odszkodowanie z Funduszu zakłada istnienie uzasadnionego roszczenia klienta wobec członka Funduszu, które wynika z zabezpieczenia usługi oferowanej przez członka Funduszu wobec wspomnianego klienta.

Fundusz nie obejmuje rekompensaty za kryptowaluty, zważywszy, że nie istnieją określone ramy prawne w UE, które regulowałyby handel tymi produktami, a same kryptowaluty nie wchodzą w zakres działalności nadzorowanej przez MiFID. 

 1. Zabezpieczenie klientów

Fundusz obejmuje klientów Spółki, z wyjątkiem klientów należących do następujących kategorii inwestorów:

 1. Kategorie inwestorów instytucjonalnych i profesjonalnych:
  1. przedsiębiorstwa inwestycyjne,
  2. podmioty prawne związane ze spółką i, ogólnie rzecz biorąc, należące do tej samej grupy spółek,
  3. banki,
  4. spółdzielcze instytucje kredytowe,
  5. firmy ubezpieczeniowe,
  6. organizacje zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i firmy je nadzorujące,
  7. instytucje i fundusze ubezpieczeń społecznych,
  8. inwestorzy, na ich życzenie, określeni przez Spółkę jako profesjonaliści, zgodnie z pkt B drugiego harmonogramu ustawy.
 2. Państwa i organizacje międzynarodowe.
 3. Centralne, federalne, skonfederowane, regionalne i lokalne organy administracyjne.
 4. Firmy związane ze Spółką.
 5. Pracownicy kierownictwa i administracji Spółki.
 6. Akcjonariusze Spółki lub ich partnerzy, których udział w kapitale spółki bezpośrednio lub pośrednio sprowadza się do co najmniej 5% jej kapitału zakładowego, a którzy są osobiście odpowiedzialni za zobowiązania Spółki, jak również osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie audytu finansowego Spółki, takie jak jej wykwalifikowani audytorzy
 7. Inwestorzy, posiadający przedsiębiorstwa powiązane ze spółką i ogólnie, grupy spółek, do których Spółka należy, w których jest umiejscowiona, lub wobec których ma obowiązki odpowiadające wymienionym w pkt (5) i (6) powyżej.
 8. Krewni i powinowaci drugiego rzędu osób wymienionych w pkt (5), (6) i (7) oraz osoby trzecie działające w imieniu tych osób.
 9. Inwestorzy, których roszczenia wynikają z transakcji z udziałem osób skazanych za przestępstwo karne dla wspomnianych transakcji, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu i zwalczaniu prania brudnych pieniędzy z roku 2007, inwestorów-klientów firmy odpowiedzialnych za udokumentowane działania odnoszące się do firmy, które spowodowały trudności finansowe lub przyczyniły się do pogorszenia jej sytuacji finansowej, lub którzy odnieśli korzyści z tych działań
 10. Inwestorzy w formie spółki, którzy ze względu na jej wielkość nie mogą sporządzić podsumowania bilansu zgodnie z prawem o spółkach lub odpowiadającym przepisom Państw Członkowskich.

W przypadku pkt (5), (6), (7) i (8), Fundusz wstrzymuje wypłatę odszkodowania odpowiednio informując zainteresowane strony, aż do podjęcia końcowej decyzji, czy takie przypadki mają zastosowanie.

 1.  Usługi objęte zabezpieczeniem

Fundusz rekompensuje klientom Spółki straty wynikające z usług inwestycyjnych i usług dodatkowych, które są oferowane przez firmę:

 1. Usługi inwestycyjne: (i) przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego lub większej ilości instrumentów finansowych, (ii) realizacja zleceń w imieniu klientów, (iii) zawieranie transakcji na własny rachunek.
 2. Usługi dodatkowe: (i)   Zabezpieczanie i administrowanie instrumentami finansowymi, w tym przechowywanie i związane z tym usługi, (ii) udzielanie kredytów lub pożyczek w ramach jednego lub większej ilości instrumentów finansowych, jeżeli przedsiębiorstwo udzielające kredytu lub pożyczki jest zaangażowane w transakcję, (iii) usługi dotyczące walut obcych, gdzie są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.  
 1. Odszkodowania dla klientów i formalności dotyczące płatności

Fundusz wypłaca klientom objętym zabezpieczeniem odszkodowania za roszczenia wynikające z usług objętych ochroną, pod warunkiem, że określono niewywiązanie się ze zobowiązań przez jego członka niezależnie od odpowiednich zobowiązań Spółki zgodnych z prawem, niezależnie od odpowiednich zobowiązań Spółki zgodnych z ustawodawstwem i warunkami umowy z klientem objętym ochroną i niezależnie od tego, czy zobowiązania Spółki opierają się na umowie czy na niewłaściwym postępowaniu.

Niedopełnienie zobowiązań przez Spółkę to:

 • brak zwrotu objętym ochroną klientom należnych im funduszy lub funduszy, które należą do nich, ale są w posiadaniu członka, bezpośrednio lub pośrednio w ramach świadczenia przez wspomnianego członka wobec klientów usług objętych zabezpieczeniem, i których zwrotu Ci ostatni zażądali od członka w ramach obowiązującego prawa, lub
 • nieprzekazanie klientom instrumentów finansowych, które do nich należą, a które są w posiadaniu Spółki, są zarządzane lub zostały zachowane na jej koncie, w tym przypadki, gdy członek jest odpowiedzialny za administrowanie tymi instrumentami finansowymi.

Fundusz inicjuje procedurę wypłaty odszkodowania, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z warunków wstępnych, o których mowa w punktach (i) oraz (ii) paragrafu B.

W chwili wydania orzeczenia o rozpoczęciu procesu wypłaty odszkodowania przez sąd lub przez CySEC, Fundusz publikuje w co najmniej trzech gazetach o zasięgu krajowym zaproszenie dla określonych klientów do składania roszczeń wobec członka Funduszu, wynikających z usług objętych zabezpieczeniem, określając procedurę składania odpowiednich wniosków, termin ich składania oraz ich zawartość.

 1. Kwota rekompensaty

W celu ustalenia roszczeń powodów wobec członka Funduszu, jak również wszelkich roszczeń wzajemnych członka wobec powoda, brana jest pod uwagę dokumentacja oraz dane szczegółowe wydane przez członka Funduszu, a także dowody, które zostały przedstawione przez powoda.

Kwota rekompensaty należnej każdemu klientowi jest obliczana zgodnie z warunkami prawnymi i umownymi w relacji klienta ze Spółką i podlega zasadom potrącenia stosowanym przy obliczaniu roszczeń między zabezpieczonym klientem i Spółką.

Wycena instrumentów finansowych dotyczących odszkodowania należnego klientowi odbywa się na podstawie ich wartości w dniu:

 1. publikacji orzeczenia sądu, które miało na celu zawieszenie możliwości inwestorów do wnoszenia roszczeń wobec Spółki,
 2. publikacji przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd decyzji, iż Spółka, nie jest w stanie w chwili obecnej, wypełniać obowiązków, które  wynikają z roszczeń klientów-inwestorów w związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych lub usług dodatkowych zgodnie z pkt 1 części II trzeciego harmonogramu ustawy, pod warunkiem, że taka niemożność jest bezpośrednio związana z jej sytuacją finansową, w odniesieniu do której nie istnieje przewidywalna, realistyczna perspektywa poprawy sytuacji w niedalekiej przyszłości.

Obliczenie wysokości odszkodowania wynika z sumy wszystkich ustalonych roszczeń klienta wobec firmy, dotyczących wszystkich usług objętych ubezpieczeniem przez członka, przy czym bez względu na liczbę kont, których klient jest beneficjentem, walut i miejsca świadczenia usług.

O ile kwota określonego roszczenia przekracza kwotę dwadzieścia tysięcy Euro (€20 000), wnioskodawca otrzymuje jako odszkodowanie ryczałt w wysokości dwudziestu tysięcy Euro (€20 000).

O ile przedsiębiorstwo inwestycyjne świadczy usługi swoim klientom za pośrednictwem oddziału znajdującego się w państwie trzecim, maksymalna kwota odszkodowania wypłacana klientom wspomnianego oddziału uzupełnia, dla każdego klienta, ryczałtową kwotę wypłacaną przez dowolny system rekompensat dla inwestorów w działający w państwie trzecim, jednak nie przekraczając kwoty dwudziestu tysięcy euro (€20 000). Jeśli w kraju trzecim nie istnieje działający system rekompensat dla inwestorów, maksymalna kwota odszkodowania wypłacana każdemu klientowi oddziału jest równa kwocie odpowiadającej 3 tysiącom czterystu siedemnastu euro (€ 3 417).

Transakcje CFD wiążą się z wysokim ryzykiem dla zainwestowanego kapitału.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt