Polityka najlepszej realizacji zleceń

Ważne:Angielska wersja niniejszej umowy jest wersją rozstrzygającą i ma pierwszeństwo w przypadku rozbieżności między wersją angielską, a wersją przetłumaczoną.

Polityka najlepszej realizacji zleceń

Polityka najlepszej realizacji zleceń

1. Wstęp

Lead Capital Markets Limited (LCM) jest zaangażowana w uczciwe traktowanie naszych klientów, prowadzenie transakcji z klientem w sposób profesjonalny i przejrzysty oraz działanie w najlepszym interesie klienta przy zakupie lub sprzedaży instrumentów finansowych w imieniu klienta w ramach rachunku handlowego klienta.

Dokładniej gdy będziemy przyjmować i przekazywać zlecenia klienta czyli dokonywać zakupów lub sprzedaży instrumentów w imieniu klienta za pośrednictwem rachunku handlowego klienta, mamy obowiązek zapewnić klientowi „najlepszą realizację” tych transakcji. Najlepsza realizacja oznacza, że musimy podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu uzyskania najlepszych wyników dla klienta podczas realizacji zlecenia klienta lub w imieniu klienta, biorąc pod uwagę różne „kryteria wykonania”.

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie naszej Polityki Realizacji Zleceń („Polityki”) która ma zastosowanie do LCM w ramach realizacji zleceń dla wszystkich rodzajów instrumentów finansowych w imieniu klientów detalicznych i profesjonalnych. Polityka jest publikowana z mocy i zgodnie z dyrektywą UE 2004/39/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFID”) i wszystkich cypryjskich przepisów („Przepisy”), które stosuje się do LCM.

Niniejsze oświadczenie ujawniające stanowi część warunków prowadzenia naszego przedsięwzięcia. W związku z tym, zgadzając się na warunki obowiązującej Umowy Klienta, klient również poświadcza zgodę na warunki naszej Polityki Realizacji Zleceń, zawartej w niniejszym dokumencie.

2. Zakres

Niniejsza Polityka dotyczy realizacji przez LCM zleceń w imieniu klientów detalicznych oraz profesjonalnych, jak określono w Przepisach. Po przyjęciu zlecenia klienta i w przypadku gdy nie istnieją konkretne instrukcje klienta dotyczące metody realizacji, LCM będzie realizować zlecenie zgodnie z niniejszą Polityką.

W kontaktach z klientem mamy ogólny obowiązek działania w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, mając na uwadze najlepszy interes klienta. W odniesieniu do realizacji zleceń, LCM ma obowiązek podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu uzyskania najlepszych wyników podczas wykonywania zleceń klienta lub podczas składania zleceń, lub przekazywania zleceń innym podmiotom do realizacji. Definicja możliwie najlepszego wyniku może być zróżnicowana, stąd LCM musi brać pod uwagę szereg czynników realizacji i określić ich względne znaczenie w odniesieniu do cech swoich klientów, zleceń, które otrzymuje i rynków, na  których działa. Czynniki te zostały opisane bardziej szczegółowo w dalszej części Polityki.

3. Nasze podejście do najlepszej realizacji

3.1 podczas realizacji LCM podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszych wyników dla klientów, uwzględniając cenę, koszty, bezzwłoczność, prawdopodobieństwo realizacji oraz rozliczenia, wielkość i charakter zlecenia lub wszelkiego rodzaju inne aspekty dotyczące jego realizacji.

3.2 Biorąc pod uwagę czynniki najlepszego wykonania, LCM rozpatruje:

 • charakterystykę zlecenia klienta,
 • właściwości instrumentów finansowych, które podlegają temu zleceniu (w szczególności w odniesieniu do pozagiełdowych instrumentów pochodnych Over-the-Counter „OTC”);
 • wskazanie miejsc realizacji, do których można skierować dane zlecenie, oraz
 • dominujący poziom płynności w czasie realizacji zlecenia.

3.3 Gdy LCM wykonuje zlecenie w imieniu klientów detalicznych, najlepsze wykonanie jest określane na podstawie łącznej sumy świadczeń wpłaconych przez klienta, chyba, że cel realizacji zlecenia sugeruje inne rozwiązanie. ‎‎Łączna suma świadczeń to cena instrumentu finansowego i koszty związane z realizacją zlecenia, do których zalicza się wszystkie wydatki, jakie ponosi klient w bezpośrednim związku z realizacją takiego zlecenia, w tym opłaty pobierane przez podmioty stanowiące miejsce realizacji, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia i wszelkie inne opłaty wnoszone na rzecz stron trzecich uczestniczących w realizacji zlecenia.

W przypadku, gdy istnieją konkretne instrukcje klienta lub podane w imieniu klienta, LCM będzie w miarę możliwości wykonywać zlecenia zgodnie z konkretnymi instrukcjami. Konkretne instrukcje klienta mogą uniemożliwić LCM podjęcie kroków, które są opisane w niniejszej Polityce jako uzyskiwanie jak najlepszych wyników w czasie realizacji zleceń. Zasady handlowe konkretnych rynków mogą uniemożliwić LCM realizację niektórych instrukcji klienta. W stopniu, w którym instrukcje klienta są niekompletne, LCM ustali wszelkie nieokreślone składniki realizacji zgodnie z niniejszą Polityką.

3.4 Zobowiązanie LCM do zapewnienia najlepszej realizacji nie oznacza, że przyjmuje wobec klienta obowiązki powiernicze lub inne obowiązki wykraczające poza określone regulacje prawne, którym podlega LCM, lub które mogą być przedmiotem innej umowy pomiędzy klientem a LCM.

4. Elementy najlepszej realizacji zleceń

Aby określić najlepszy sposób realizacji zlecenia dla klienta, LCM bierze pod uwagę następujące kwestie:

4.1 Niezwłoczność i prawdopodobieństwo wykonania: ze względu na dużą zmienność czynników wpływających na ceny i wolumen, LCM dąży do zapewnienia zleceniom klienta najszybszej możliwej realizacji, chociaż nawet w tym przypadku mogą występować opóźnienia.

4.2 Dodatni poślizg cenowy (price improvement) i ogólnie poniesione koszty: kiedy zlecenia są kierowane do animatorów rynku, jeżeli istnieją możliwości realizacji po lepszej cenie. Kryteria stosowane przez innych animatorów rynku obejmują:

 • automatyczne dostosowanie do danych z rynku i ograniczenie zleceń do oczekujących zleceń limitowanych,
 • transakcje krzyżowe, tam gdzie dodatni poślizg cenowy może być oferowany po jednej lub obu stronach transakcji.

4.3 Zwiększenie zlecenia: Kierując zlecenia LCM stara się poszukiwać rynków, które zapewniają największą płynność, a tym samym potencjał do realizacji dużych zleceń. LCM poszukuje również możliwości, aby zlecenia klientów korzystały na zobowiązaniach dotyczących wielkości zleceń podejmowanych przez strony trzecie.

4.4 Ogólna jakość realizacji: Podczas określania, jak i gdzie skierować czy też zrealizować zlecenie, LCM korzysta z codziennych doświadczeń na różnych rynkach, koncentrując się na bezzwłocznej, sekwencyjnej, niezawodnej realizacji z zachowaniem wysokiej jakości.

4.5 Jeśli klient jest klientem detalicznym, najlepszy wynik będzie określany całościowo przy wzięciu pod uwagę ceny instrumentu finansowego i kosztów związanych z realizacją poniesionych przez klienta. Szybkość, prawdopodobieństwo realizacji oraz rozliczenia, rozmiar i charakter zlecenia, wpływ na rynek i inne kwestie można uznać za względy ważniejsze niż cena i koszt wyłącznie wtedy, gdy w ujęciu przedmiotowym służą one osiągnięciu najkorzystniejszego wyniku w odniesieniu  całościowym dla klienta detalicznego.

4.6 Jeśli Klient jest Klientem profesjonalnym, cena zwykle ma relatywnie wysokie znaczenie w uzyskaniu najlepszych wyników. Jednak w pewnych okolicznościach, dla niektórych zleceń klientów, instrumentów finansowych czy rynków, LCM może odpowiednio stwierdzić, że inne czynniki realizacji są ważniejsze niż cena, w uzyskaniu najlepszego możliwego wyniku realizacji.

5. Klasyfikacja czynników realizacji

5.1 Relatywna klasyfikacja różnych czynników realizacji będzie zależna od, na przykład, rodzaju klasy aktywów w obrocie, płynności rynku właściwego i czasu zawarcia transakcji. Niniejsza klasyfikacja odzwierciedla niuanse i różnice między rynkami i giełdami, zwłaszcza, gdy rozpatruje się porównanie transakcji na produktach giełdowych z produktami pozagiełdowymi OTC.

5.2 Klasyfikacja czynników realizacji jest w następująca:

 • cena,
 • oczekiwane skutki realizacji, 
 • prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia,
 • wielkość oraz charakter zlecenia,
 • wielkość i rodzaj zlecenia,
 • koszty,
 • szybkość, oraz
 • inne czynniki.

5.3 Ustalono, że kolejność znaczenia czynników realizacji jest taka sama dla wszystkich produktów i rynków, w związku z tym dla wszystkich klientów detalicznych możliwie najlepsze wyniki będą określane w ujęciu całościowym, z uwzględnieniem ceny instrumentu finansowego i kosztów związanych z realizacją zlecenia.

Ustalając znaczenie ze względu na inne czynniki (niezwłoczność, prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia, rozmiar i charakter zlecenia) będziemy stosować własne uznanie w ocenie kryteriów, które należy wziąć pod uwagę dla zapewnienia klientom najlepszych wyników. Względne znaczenie niniejszych kryteriów będzie oceniane zgodnie z naszym doświadczeniem rynkowym i w odniesieniu do warunków rynkowych, w tym potrzeby terminowej realizacji, dostępności pozytywnego poślizgu cenowego, płynności rynku oraz wielkości zlecenia klienta (które może utrudniać wykonanie zlecenia) i potencjalnego wpływu na całkowitą wartość. W związku z tym w pewnych okolicznościach możliwe jest również uznanie, że na przykład niezwłoczność i prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia mogą mieć  pierwszeństwo przed czynnikami takimi jak cena i koszt, jeśli są one instrumentalne w osiągnięciu najkorzystniejszego wyniku. Można tu użyć przykładu dużego zlecenia klienta lub czasu jego zatrzymania.

5.4 W odniesieniu do kontraktów na różnice kursowe dążymy do zapewnienia, że klient uzyska najlepszą realizację przy obliczeniu ceny ofert kupna/sprzedaży w odniesieniu do ceny rynkowej dla produktu bazowego, którego kontrakt CFD dotyczy. Mamy dostęp do różnych źródeł danych dla ustalenia ceny rynkowej, która będzie, naszym zdaniem, obiektywnym odzwierciedleniem ofert kupna i sprzedaży dostępnych na rynku.

6. Miejsce realizacji

6.1 Działając jako agent w odniesieniu do zleceń klienta, oceniamy dostępne dla nas miejsca realizacji, w których pokładamy duże zaufanie co do regularnego uzyskiwania najlepszych wyników przy realizacji zleceń. Miejsca te mogą ulegać zmianom, zgodnie z naszym uznaniem i obejmować między innymi rynki regulowane, alternatywne platformy obrotowe, animatorów rynku i inne elementy zapewniające płynność.

Kwestie dotyczące określania miejsca realizacji zleceń klienta w odniesieniu do określonego instrumentu finansowego obejmują:

 • ogólnie dostępne ceny,
 • płynność,
 • względną stabilność rynkową,
 • szybkość realizacji,
 • koszt realizacji,
 • wiarygodność kontrahenta, oraz
 • jakość, koszt i prawdopodobieństwo realizacji oraz rozliczenia.

Czynniki te mogą się różnić pomiędzy dostępnymi opcjami wybieranych miejsc. Na niektórych rynkach wahania cen mogą oznaczać, że terminowość wykonania będzie priorytetem. Na innych rynkach, które mają niską płynność, fakt realizacji może sam w sobie stanowić o najlepszym wykonaniu. W jeszcze innych przypadkach, nasz wybór miejsca może być ograniczony ze względu na charakter zamówienia. Na przykład w przypadku bardziej niepłynnych produktów inwestycyjnych wybór miejsca może być niewielki lub zerowy.

W ramach spełnienia obowiązku podjęcia uzasadnionych kroków w celu uzyskania niezmiennie najlepszych wyników realizacji zlecenia, LCM może korzystać z jednego lub większej liczby następujących typów miejsc przy realizacji zleceń w imieniu klienta:

 • rynki regulowane,
 • inne giełdy, które nie należą do rynków regulowanych,
 • alternatywne systemy obrotu (MTF),

Przedsiębiorstwa inwestycyjne osób trzecich i/lub innych osób stowarzyszonych, działające jako animatorzy rynku, lub inne podmioty zapewniające płynność oraz podmioty spoza terenu UE pełniące podobne funkcje.

Regularnie oceniamy dostępne miejsca realizacji dla instrumentów finansowych, na których prowadzimy transakcje do identyfikacji takich, które umożliwią nam, konsekwentne uzyskiwanie jak najlepszych wyników. Po takiej ocenie możemy dodać lub usunąć miejsca realizacji zleceń z listy. Nie powiadamiamy klientów o wszelkich zmianach na liście miejsc realizacji, ale aktualna lista dostępna jest na życzenie i można ją znaleźć poniżej.

7. Monitorowanie i przegląd

Na bieżąco monitorujemy skuteczność naszej polityki realizacji zleceń. Na bieżąco oceniamy czy kanały cenowe i miejsca zabezpieczeń, na których opieramy się przy wycenie naszych produktów, pozwalają nam osiągnąć możliwie regularną najlepszą realizację lub czy należy wprowadzić zmiany do ustaleń w odniesieniu do realizacji. Regularnie dokonujemy przeglądów naszych ustaleń w odniesieniu do realizacji zleceń i zasad realizacji zleceń, gdy nastąpi istotna zmiana, albo w odniesieniu do jednego z wybranych miejsc wyceny albo w inny sposób, który wpłynie na naszą zdolność do dalszego osiągania możliwie najlepszej realizacji. W przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana w ustaleniach odnoszących się do realizacji zleceń lub polityki realizacji zleceń, powiadomimy klienta o takiej zmianie.

8. Zgoda usługobiorcy

8.1 Podczas ustanawiania relacji biznesowych z klientem, jesteśmy zobowiązani do uzyskania uprzedniej zgody klienta na postanowienia niniejszej Polityki. Mamy również obowiązek uzyskania zgody klienta przed przekazaniem zleceń do wykonania poza rynkiem regulowanym lub do alternatywnych systemów obrotu (MTF).