Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.36% of retail investor accounts lose money when trading spread bets and CFDs with this provider. You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Privacy Policy

Ważne:Angielska wersja niniejszej umowy jest wersją rozstrzygającą i ma pierwszeństwo w przypadku rozbieżności między wersją angielską, a wersją przetłumaczoną.

Privacy Policy

1. Wstęp

2. Zakres i cel informacji na temat ochrony prywatności

3. Dane osobowe, które przetwarzamy

4. W jaki sposób zbierane są dane osobowe

5.A Cel przetwarzania

5.B Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

5.B.1 Wykonanie umowy/Konieczność umowna

5.B.2 Obowiązki ustawowe i wykonawcze

5.B.3 Uzasadnione interesy firmy

5.B.4 Zgoda

6. Prawa użytkowników

7. Prawa i ich objaśnienia

8. Zmiany sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkowników

9. Informacje dotyczące konta użytkownika

10. W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe spółkom zależnym i spółkom siostrzanym

11. Udostępnianie podmiotom zewnętrznym

12. Przesyłanie informacji poza terytorium Republiki Cypru

13. Materiały marketingowe

15. Jak długo przechowujemy dane użytkowników

16. Polityka plików cookie

17. Informacje o zabezpieczeniach

 

1. Wstęp

1.1 Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited) (z dalszymi odniesieniami „my”, „nas”, „nasza” lub „firma”) jest autoryzowaną cypryjską firmą inwestycyjną (CIF), autoryzowaną i nadzorowaną prawnie przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (zwaną dalej „CySEC”), o numerze licencji 227/14 (zwanym dalej „Licencją”) i z adresem biura 128 - 130 Limassol Avenue, 3 piętro, biuro 301, Strovolos, CY 2015, Nikozja, Cypr.

 

1.2 Niniejsza polityka prywatności (zwana też dalej „Informacją na temat ochrony prywatności”) została opublikowana zgodnie z wymogami i/lub obowiązkami, i/lub powinnościami wprowadzonymi przez ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679 (zwane dalej „RODO”), wraz z późniejszymi zmianami i zastąpieniem dyrektywy o prywatności elektronicznej 2002/58/WE z późniejszymi zmianami, zastąpionej dyrektywą 2009/136/WE, z późniejszymi zmianami, i zastąpieniem ich przepisów wykonawczych, a także cypryjską ustawą o ochronie danych, z późniejszymi zmianami i zastąpieniami (dalej łącznie nazywanymi „przepisami o ochronie danych”) w odniesieniu do wszelkich danych osobowych lub informacji (zwanych dalej „dane osobowe” lub „dane”) dotyczących czynności przetwarzania realizowanych przez firmę.

 

1.3 Główny adres firmy to 128 – 130 Limassol Avenue, 3 floor, Office 301, Strovolos, CY 2015, Nikozja, Cypr. Nasze dane kontaktowe można znaleźć na stronie  www.tradecapitalmarkets.com .

2. Zakres i cel informacji na temat ochrony prywatności

2.1 Firma szanuje prawa osób fizycznych do prywatności i ochrony danych osobowych. Zakres niniejszej informacji o ochronie prywatności ma na celu wyjaśnienie i szerokie omówienie sposobu gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych w trakcie naszej działalności.

 

2.2 „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiotu danych”), a możliwa do zidentyfikowania osoba, to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednego, czy też większej liczby czynników właściwych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

 

2.3 Firma może co jakiś czas aktualizować informacje na temat ochrony prywatności. Jeżeli dokonane zostaną jakiekolwiek aktualizacje, poinformujemy o nich i opublikujemy zaktualizowane informacje na temat ochrony prywatności na naszych stronach internetowych, a mianowicie:

 www.tradecapitalmarkets.comwww.trade.comwww.finexo.com.

 

2.4 Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszych stron internetowych w celu pozyskania informacji o celach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do kontrolowania sposobu, w jaki zbieramy, używamy lub przetwarzamy dane osobowe.

3. Dane osobowe, które przetwarzamy

3.1 Zbieramy, używamy i przetwarzamy różne kategorie danych osobowych na początku i na czas trwania relacji biznesowych z naszą firmą. Firma ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do niezbędnych danych, aby osiągnąć cel i podstawę prawną, zgodnie z opisem w paragrafie 5 niniejszej informacji o ochronie prywatności.

 

3.2 Dane osobowe mogą między innymi obejmować:

a. podstawowe dane osobowe, w tym między innymi imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, stan cywilny, informacje o rodzinie i najbliższych oraz dane kontaktowe takich osób,

b. informacje o stanie finansowym, w tym między innymi źródło dochodu, dochód brutto, wartość netto, historię transakcji i handlu, depozyty i żądania wypłaty, potrzeby finansowe i cele,

c. cel i przyczynę powstania konta, w tym, m.in. charakter transakcji i przewidywany obrót na rachunku,

d. informacje o zatrudnieniu, w tym branżę i stanowisko,

e. informacje o wykształceniu, w tym, m.in. kierunek studiów i poziom wykształcenia,

f.  obrazy, w tym, m.in. kopie paszportu, dowodu osobistego i prawa jazdy,

g. profil internetowy oraz informacje o mediach społecznościowych, a także informacje o aktywności na podstawie interakcji z nami, korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji, w tym między innymi profil konta transakcyjnego, dane logowania, adres protokołu internetowego (IP), informacje o urządzeniu mobilnym, współrzędne geograficzne, informacje o sieci telefonii komórkowej, wyszukiwaniach i odwiedzanych witrynach,

h. informacje o doświadczeniu handlowym,

i. dane rachunku bankowego, w tym między innymi numer IBAN, kod SWIFT, numer rachunku i kod banku (jeśli dotyczy).

 

3.3 Firma może również przetwarzać określone szczególne kategorie danych osobowych w określonych i ograniczonych celach i tylko na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez użytkownika lub na innej podstawie prawnej, zgodnie z opisem w paragrafie 5 niniejszej informacji o prywatności.

 

3.4 Takie szczególne kategorie danych osobowych obejmują:

a. fizyczne lub psychologiczne dane zdrowotne lub uwarunkowania medyczne,

b. informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym,

c. przekonania religijne lub filozoficzne,

d. informacje biometryczne odnoszące się do fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych cech danej osoby, w tym, m.in. używanie rozpoznawania głosu lub podobnych technologii w celu zapobiegania oszustwom i/lub prania pieniędzy.

3.5 Po otwarciu konta na naszej stronie, zostanie wydany unikalny numer konta, a także identyfikator użytkownika i hasło. Tylko konkretni pracownicy firmy mają dostęp do takiego numeru konta i identyfikatora użytkownika. Należy jednak pamiętać, że użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy numeru konta, identyfikatora użytkownika i hasła. W związku z tym, jeśli użytkownik w jakikolwiek sposób, dowolnej osobie, ujawni swój numer konta, identyfikator użytkownika i/lub hasło, zostanie uznany za w pełni odpowiedzialnego za takie działania.  

3.6 Z zastrzeżeniem przepisów prawa, firma może przetwarzać dane osobowe dotyczące wyroków skazujących za przestępstwa lub przestępstw i/lub domniemanych przestępstw w określonych i ograniczonych przypadkach oraz celach, w tym między innymi przeprowadzać kontrole w celu zapobiegania przestępstwom i prowadzące do ich wykrywania oraz zgodności z przepisami dotyczącymi prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw, przekupstwa, korupcji i sankcji międzynarodowych. Może to obejmować pozyskiwanie i gromadzenie danych wywiadowczych na temat podejrzeń o przestępstwa finansowe, oszustwa i zagrożenia oraz dzielenie się danymi między instytucjami kredytowymi lub finansowymi, CySEC lub innymi właściwymi organami lub innymi organami, w tym organizacjami pozarządowymi w dowolnej jurysdykcji w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza nim (w dalszej części występującego jako „EOG”).

4. W jaki sposób zbierane są dane osobowe

4.1 Dane osobowe są zbierane:

a. od użytkownika,

b. od stron trzecich - w tym od spółek zależnych lub spółek siostrzanych firmy, stron trzecich, które świadczą usługi na rzecz użytkownika lub firmy, w tym między innymi wprowadzających do firmy (w dalszej części nazywanych „BI”), podmiotów stowarzyszonych i/lub powiązanych, których działalność założona została lub jest zlokalizowana w obrębie i/lub poza EOG,

c. od agencji referencyjnych ds. informacji kredytowej i zapobiegania nadużyciom finansowym, banków lub innych instytucji finansowych, dostawców dodatkowych usług uwierzytelniania i dostawców rejestrów publicznych,

d. podczas trwania relacji biznesowych z użytkownikiem na podstawie sposobu prowadzenia jego konta, w tym, m.in. działań handlowych, depozytów, wypłat,

e. na podstawie technologii wykorzystywanej do uzyskiwania dostępu do usług, w tym danych o lokalizacji z telefonu komórkowego, lub adresu IP lub numeru telefonu i sposobu korzystania z dostępu,

f. z publicznie dostępnych źródeł, w tym prasy, rejestrów firmowych i wyszukiwarek internetowych.

4.2 Obowiązkiem i odpowiedzialnością użytkownika jest przekazanie nam aktualizacji danych osobowych w celu zachowania aktualności, dokładności i poprawności danych oraz potwierdzenie, że polegamy na danych osobowych przekazanych nam w ramach realizacji naszych zobowiązań, zgodnie z prawem i naszą relacją biznesową z użytkownikiem.

 

 4.3 Jeżeli użytkownik nie jest osobą fizyczną i przekazuje nam dane osobowe innej osoby lub jeśli jest osobą fizyczną dostarczającą nam dane osobowe innej osoby, niniejszym zobowiązuje się i oświadcza, że osoba, której dane osobowe są zbierane, wykorzystywane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z niniejszą Informacją na temat ochrony prywatności, została w pełni poinformowana i wyraźnie zgodziła się na piśmie na zbieranie, wykorzystywanie, przetwarzanie i przechowywanie jej danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją na temat ochrony prywatności oraz że została poinformowana o swoich prawach w odniesieniu do danych osobowych, które są gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z niniejszą Informacją na temat ochrony prywatności.

5. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

5.1 Niniejszym chcielibyśmy, aby użytkownik w pełni zrozumiał cel i podstawę prawną gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. W związku z tym w tej części opiszemy cele, w jakich można wykorzystać dane osobowe, a także podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

5.A Cel przetwarzania

5.A.1 Zbieramy, używamy, przetwarzamy, przechowujemy, dzielimy się lub przekazujemy dane osobowe użytkownika, gdy jest to niezbędne do prowadzenia legalnej działalności biznesowej i świadczenia naszych usług i/lub dostarczania produktów.

5.B Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna, na której podstawie dane osobowe mogą zostać wykorzystane, została szczegółowo opisana poniżej:

5.B.1 Wykonanie umowy/Konieczność umowna

5.B.1.1 Możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników w przypadkach, gdy jest to konieczne, aby zawrzeć z umowę z użytkownikiem o dostarczanie naszych produktów lub usług lub wykonać nasze zobowiązania lub obowiązki wynikające z takiej umowy.

 

 Poniższa tabela przedstawia dane, które mogą być gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane i przechowywane na podstawie wymogu wynikającego z umowy (niewyczerpujący wykaz):

 

1. Nazwa klienta

2. Adres IP

3. E-mail

4. Data urodzenia

5. Dane rachunku bankowego

6. Historia transakcji

7. Informacje na temat metody płatności

8. Informacje na temat wypłaty

9. Informacje o anulowaniu płatności

10. Numer dokumentu przelewu

11. Własność metody płatności

 

5.B.1.3 Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zgadza się na przekazanie nam danych wymienionych powyżej, może być konieczne zawieszenie działania konta użytkownika i/lub świadczenia usług, i/lub dostarczania produktów użytkownikowi.

5.B.2 Obowiązki ustawowe i wykonawcze

5.B.2.1 Od chwili rejestracji w celu uzyskania dostępu do produktu lub usługi i przez cały okres współpracy z firmą, jesteśmy zobowiązani przez prawo do zbierania, używania, przetwarzania i przechowywania określonych danych osobowych o użytkowniku.

 

Może to obejmować dane osobowe konieczne, aby:

 

a. przestrzegać wszelkich zobowiązań ustawowych lub wykonawczych wynikających z przepisów ustawowych i wykonawczych, w dowolnej jurysdykcji na terytorium EOG lub poza nim,

b. wykorzystywać je w sądach, przez organy ścigania, agencje regulacyjne i inne władze publiczne lub organy kompetentne, lub podatkowe, lub inne organy, czy to rządowe czy też nie, w dowolnej jurysdykcji na terytorium EOG lub poza nim,

c. przeprowadzać kontrole związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przekupstwom, oszustwom i/lub sankcjom, zgodnie z wymogami ustawowymi i wykonawczymi,

d. chronić nasze prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność,

e. używać ich w celu zapobiegania, wykrywania lub dochodzeń w sprawie przestępstw.

 

5.B.1.2 Poniższa tabela przedstawia dane, które mogą być gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane i przechowywane na podstawie wymagań wynikających ze zobowiązań ustawowych i wykonawczych firmy (niewyczerpujący wykaz):

 

1. Nazwa klienta

2. Data urodzenia

3. Informacja o tym, czy użytkownik jest obywatelem USA

4. Przewidywany obrót konta

5. Cel i przyczyna założenia rachunku (np. spekulacja, zabezpieczenie)

6. Informacja o charakterze transakcji

7. Informacje o źródle dochodu użytkownika  

8. Informacje o dochodzie brutto użytkownika

9. Informacje dotyczące wartości netto użytkownika

10. Status PEP

11. Informacje o doświadczeniu handlowym

12. Kopia paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy

13. Dowód tożsamości osoby trzeciej

14. Nagrania telefoniczne/weryfikacja telefoniczna zarejestrowana pomiędzy użytkownikiem, a firmą lub pracownikami firmy, współpracownikami, w odniesieniu do działalności handlowej, zamówień lub świadczenia usług lub zapytań, skarg, wsparcia lub weryfikacji użytkownika.

15. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

16. Obywatelstwo

17. Działalność handlowa/transakcje (repozytoria transakcji (CCP), zatwierdzone mechanizmy raportowania (ARM))

 

5.B.2.3 Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zgadza się na przekazanie nam danych wymienionych powyżej, może być konieczne zawieszenie działania konta użytkownika i/lub świadczenia usług, i/lub dostarczania produktów użytkownikowi.

5.B.3 Uzasadnione interesy firmy

5.B.3.1 Firma może gromadzić, przetwarzać, wykorzystywać i przechowywać dane osobowe użytkowników wtedy, gdy leży to w uzasadnionym interesie firmy i pozostaje bez szkody dla interesów lub podstawowych praw i wolności.

 

5.B.3.2 Firma może przetwarzać dane osobowe w celu zarządzania działalnością firmy, sprawami finansowymi, a także w celu ochrony pracowników, klientów i nieruchomości. W naszym interesie leży zapewnienie, żeby procesy i systemy firmy działały efektywnie oraz żeby była możliwość kontynuacji działalności firmy.

 

5.B.3.3 Może to obejmować przetwarzanie danych użytkownika w celu:

a. monitorowania, utrzymywania i ulepszania wewnętrznych procesów biznesowych, informacji i danych, technologii i rozwiązań komunikacyjnych oraz usług,

b. zapewnienia ciągłości działania i odzyskiwania sprawności w odpowiedzi na awarie informatyczne i problemy biznesowe,

c. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym między innymi monitorowania dostępu autoryzowanych użytkowników do naszej technologii informacyjnej w celu zapobiegania atakom cybernetycznym, nieuprawnionego korzystania z naszych usług telekomunikacyjnych, handlowych lub systemów i stron internetowych, zapobieganiu lub wykrywaniu przestępstw oraz ochrony danych osobowych użytkownika,

d. zapewnienia pewności zarządzania istotnym ryzykiem w ramach działania firmy,

e. przeprowadzania rachunkowości ogólnej, finansowej i regulacyjnej oraz prowadzenia sprawozdawczości,

f. ochrony naszych praw i interesów.

 

5.B.3.4 W interesie firmy jest zapewnienie, że dostarcza ona najbardziej odpowiednie produkty i usługi.

 

5.B.3.5 Może to wymagać przetwarzania danych użytkownika w celu:

a. zrozumienia działań, zachowań, preferencji, oczekiwań, informacji zwrotnej i historii finansowej użytkownika, w celu ulepszenia naszych produktów i usług, opracowania nowych produktów, nowych możliwości biznesowych i usług oraz poprawy trafności oferowanych produktów,

b. monitorowania i poprawiania wydajności i efektywności produktów i usług.

 

5.B.1.2 Poniższa tabela przedstawia dane, które mogą być gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane i przechowywane na podstawie uzasadnionych interesów firmy (niewyczerpujący wykaz):

 

1. Adres, kod pocztowy, lokalizacja

2. Informacje o zatrudnieniu

3. Informacje o branży zatrudnienia

4. Informacje o stanowisku w ramach zatrudnienia

5. Informacje o poziomie wykształcenia

6. Informacje dotyczące kierunku studiów

7. Rachunek za użytkowanie mediów

8. List potwierdzający z banku

9. Deklaracja adresu

10. Wyciąg depozytu

11. Kopia wyciągu bankowego

12. Nagrania telefoniczne/weryfikacja telefoniczna (w celu poprawy obsługi klienta lub wsparcia)

13. Własność metody płatności

14. Numer telefonu, adres e-mail, faks (tylko dla celów paragrafu 9 niniejszej Informacji o prywatności)

15. Kserokopia karty kredytowej użytkownika

16. Dane rachunku bankowego

 

5.B.3.7 Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zgadza się na przekazanie nam danych wymienionych powyżej, może być konieczne zawieszenie działania konta użytkownika i/lub świadczenia usług, i/lub dostarczania produktów użytkownikowi.

5.B.4 Zgoda

5.B.4.1 W przypadku szczególnej kategorii danych, a także do celów badawczych, statystycznych lub marketingowych, możemy gromadzić, wykorzystywać, przetwarzać i przechowywać dane osobowe tylko w przypadku wyraźnej zgody użytkownika.

 

5.B.4.2 Poniższa tabela przedstawia dane, które mogą być gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane i przechowywane na podstawie zgody (niewyczerpujący wykaz):

1. Numer telefonu (do celów marketingowych lub statystycznych, lub badawczych)

6. Prawa użytkowników

6.1 Firma podejmuje wszelkie odpowiednie działania, aby mieć pewność, że użytkownik został w pełni poinformowany o swoich prawach w odniesieniu do wszystkich danych osobowych, które zbieramy, przetwarzamy, używamy i przechowujemy.

 

6.2 W wyniku tego wszelkie prawa i okoliczności, w których przypadku można skorzystać z takich praw, zostały opisane w poniższej tabeli. Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z opisanych poniżej praw lub pojawią się pytania dotyczące sposobu, w jaki zbieramy, używamy, przetwarzamy lub przechowujemy dane osobowe użytkowników, na które nie udzielono odpowiedzi w niniejszej informacji na temat ochrony prywatności, lub jeśli zamiarem jest złożenie skargi u inspektora ds. ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem dpo@tradecapitalmarkets.com lub pod numerem telefonu +357 - 22030446, lub listownie pod adresem naszego biura: 128 – 130 Limassol Avenue, 3 floor, Office 301, Strovolos, CY 2015, Nikozja, Cypr.

 

6.3 Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, jeśli użytkownik nie zgadza się na sposób, w jaki zbieramy, używamy, przetwarzamy lub przechowujemy dane osobowe, dalsze świadczenie na rzecz użytkownika usług i/lub dostarczanie produktów może być niemożliwe, a w rezultacie konto zostanie zawieszone i/lub zamknięte.

7. Prawa i ich objaśnienia

 

Prawa

Objaśnienia

Dostęp - użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, w tym zapisów wszystkich rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail i/lub wiadomości tekstowych między użytkownikiem a firmą, które są w posiadaniu firmy.

 

Jeżeli użytkownik chce otrzymać kopię swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę, powinien skontaktować się z nami pod adresem dpo@tradecapitalmarkets.com lub pod numerem telefonu +357 - 22030446, lub listownie pod adresem naszego biura: 128 – 130 Limassol Avenue, 3 floor, Office 301, Strovolos, CY 2015, Nikozja, Cypr.

Korekta - użytkownik ma prawo do poprawiania niedokładnych danych osobowych i aktualizowania niekompletnych danych osobowych.

Jeśli wystąpi podejrzenie, że jakiekolwiek dane osobowe posiadane przez firmę są niedokładne, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych i usunięcia nieścisłości.

 

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się na ograniczenie przetwarzania danych osobowych, może być konieczne zawieszenie działania konta użytkownika i/lub świadczenia usług, i/lub dostarczania produktów użytkownikowi.

Usuwanie - użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych.

Można poprosić o usunięcie swoich danych osobowych, jeśli uważa się, że:

  • - firma nie musi już przetwarzać danych osobowych do celów, dla których zostały dostarczone,
  • - firma poprosiła o zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, a teraz użytkownik chce wycofać swoją zgodę,
  • - firma wykorzystuje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.

 

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się na ograniczenie przetwarzania danych osobowych, może być konieczne zawieszenie działania konta użytkownika i/lub świadczenia usług, i/lub dostarczania produktów użytkownikowi.

Ograniczenie – użytkownik ma prawo poprosić firmę o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych.

Można poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli uważa się, że:

  • - jakiekolwiek dane osobowe przechowywane przez firmę są niedokładne,
  • - firma nie musi już przetwarzać danych osobowych do celów, dla których zostały dostarczone, a użytkownik wymaga takich danych do wszczęcia, realizacji postępowania sądowego lub obrony w ramach takiego postępowania,
  • - firma wykorzystuje dane w sposób niezgodny z prawem.

 

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się na ograniczenie przetwarzania danych osobowych, może być konieczne zawieszenie działania konta użytkownika i/lub świadczenia usług, i/lub dostarczania produktów użytkownikowi.

Przenoszenie – użytkownik ma prawo do przenoszenia danych.

W przypadku, gdy firma prosi o pozwolenie w celu przetwarzania danych osobowych lub w przypadku, gdy użytkownik przekazał dane do celów zawarcia z firmą umowy, użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które przekazał firmie w formie przenośnej. Tam, gdzie jest to możliwe, można również poprosić nas o dostarczenie danych bezpośrednio stronom trzecim. Jednakże w takim przypadku firma nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie takich danych przez strony trzecie, gdyż będą one podlegać umowie pomiędzy użytkownikiem, a stroną trzecią i wszelkim oświadczeniom o ochronie danych osobowych, które strona trzecia użytkownikowi dostarczy.

 

Jeżeli użytkownik chce otrzymać dane osobowe przechowywane przez firmę, powinien skontaktuj się z nami pod adresem dpo@tradecapitalmarkets.com lub pod numerem telefonu +357 - 22030446, lub listownie pod adresem naszego biura: 128 – 130 Limassol Avenue, 3 floor, Office 301, Strovolos, CY 2015, Nikozja, Cypr.

Sprzeciw – użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw, co do przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes, zgodnie z opisem w paragrafie 5 niniejszej informacji o ochronie prywatności - chyba że firma zdoła wykazać istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mogą unieważnić własne interesy użytkownika, lub w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu zbadania i ochrony firmy lub innych podmiotów przed postępowaniem sądowym.

W związku z tym firma może być zmuszona do ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub, w razie potrzeby, usunięcia danych osobowych użytkownika.

 

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się na sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, może być konieczne zawieszenie działania konta użytkownika i/lub świadczenia usług, i/lub dostarczania produktów użytkownikowi.

Marketing – użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego.

W każdej chwili użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zbierania, wykorzystywania, przetwarzania lub przechowywania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania użytkownika w celach marketingu bezpośredniego.

 

Więcej informacji znajduje się w paragrafie 11 niniejszej polityki.

Wycofanie zgody – użytkownik ma prawo wycofać zgodę.

W przypadku, gdy firma opiera się na zgodzie użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, ma on prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, przesyłając pisemną prośbę na adres dpo@tradecapitalmarkets.com lub listownie pod adres naszego biura: 128 – 130 Limassol Avenue, 3 floor, Office 301, Strovolos, CY 2015, Nikozja, Cypr.

 

Firma zawsze wyjaśnia, w jakim przypadku wymagana jest zgoda w celu przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Wniesienie skargi – użytkownik ma prawo wnieść skargę do biura rzecznika ochrony danych.

 

Jeśli użytkownik chce złożyć skargę, może skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych, który zbada sprawę.

 

Oczekujemy, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, jednak zawsze istnieje możliwość kontaktu z biurem rzecznika ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę http://www.dataprotection.gov.cy

 

Nie podlega automatycznemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) - Użytkownik ma prawo nie podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Nawet jeśli prawem użytkownika jest niepodleganie decyzji, opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, firma podejmuje automatyczną decyzję poprzez przetwarzanie danych osobowych zgodnie z paragrafem 5 niniejszej polityki w następujących przypadkach:

  • Uzyskanie adresu IP
  • Ocena testu ewaluacyjnego użytkownika
  • Weryfikacja autentyczności i ważności dokumentów identyfikacyjnych, w tym, m.in. paszportu, dowodu osobistego, prawa jazdy, korzystanie z referencji kredytowych i usług agencji ds. zapobiegania oszustwom.

 

8. Zmiany sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkowników

8.1 Firma zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu i/lub celu przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. W związku z tym, jeśli firma zdecyduje się przetwarzać lub wykorzystywać dane osobowe do celów innych niż cel, dla którego takie dane osobowe zostały pierwotnie zebrane, przetworzone, wykorzystane i przechowywane, wówczas dostarcza użytkownikowi wszelkich istotnych informacji o takich zmianach, w tym o nowym celu, w jakim takie dane osobowe będą wykorzystywane i/lub przetwarzane, a także wszystkie prawa opisane w paragrafie 7 niniejszej informacji o prywatności.

 

8.2 Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zgodzi się na przetwarzanie danych osobowych, może być konieczne zawieszenie działania konta użytkownika i/lub świadczenia usług, i/lub dostarczania produktów użytkownikowi.

9. Informacje dotyczące konta użytkownika

9.1 Firma może bezpośrednio skontaktować się z użytkownikiem w celu przekazania informacji na temat obsługi i konserwacji konta użytkownika, w tym aktualnych informacji o tym, jak zbiera, używa, przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkownika, telefonicznie, faksem, pocztą e-mail lub w inny sposób.

10. W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe spółkom zależnym i spółkom siostrzanym

10.1 Będziemy wykorzystywać i udostępniać dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne, abyśmy zgodnie z prawem prowadzili naszą działalność i/lub świadczyli nasze usługi. Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane i używane, przetwarzane i przechowywane przez spółki zależne i/lub inne spółki należące do grupy.

11. Udostępnianie podmiotom zewnętrznym

11.1 Nie udostępniamy danych osobowych nikomu spoza firmy Trade Capital Markets (TCM) Limited, ani żadnej z jej spółek zależnych lub spółek grupy, za wyjątkiem:

a. sytuacji, gdy mamy wyraźną i pisemną zgodę użytkownika,

b. sytuacji, gdy jest to wymagane w przypadku produktu lub usługi użytkownika,

c. przypadku, gdy jest to wymagane przez CySEC lub inny organ regulacyjny sprawujący kontrolę lub jurysdykcję nad firmą lub użytkownikiem, lub jego wspólnikami, lub na terenie, na którym znajduje się firma,

d. wymagań sformułowanych przez władze właściwe do prowadzenia dochodzeń lub zapobiegania oszustwom, praniu brudnych pieniędzy lub innej nielegalnej działalności,

e. gdy jest to zasadnie wymagane, aby wykonywać zamówienia i świadczyć usługi pomocnicze,

f. agencji kredytowych i agencji ds. zapobiegania oszustwom, dostawców usług uwierzytelniania, banków i innymi instytucji finansowych w celu sprawdzania zdolności kredytowej, zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania praniu pieniędzy, identyfikacji lub sprawdzania należytej staranności klienta. W tym celu mogą one sprawdzić dostarczone dane w odniesieniu do jakichkolwiek danych w dowolnej bazie danych (publicznej lub innej), do której mają dostęp. Mogą również wykorzystywać dane użytkownika w przyszłości, aby pomóc innym firmom w celach weryfikacyjnych. Zapis takiego wyszukiwania zostanie zatrzymany przez firmę,

g. profesjonalnych doradców firmy pod warunkiem, że w każdym przypadku odpowiedni specjalista zostanie poinformowany o poufnym charakterze takich danych oraz zobowiąże się do zachowania tajemnicy również w ramach niniejszego dokumentu,

h. innych usługodawców, którzy tworzą, utrzymują lub przetwarzają bazy danych (elektroniczne lub nie), oferują usługi przechowywania dokumentacji, usługi transmisji wiadomości e-mail, usługi przesyłania wiadomości lub podobne usługi, które mają na celu pomóc firmie w gromadzeniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych lub uzyskiwaniu kontaktu z użytkownikiem,

i. repozytorium transakcji lub podobnego zbioru danych, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC), kontrahentów centralnych (CCP) i repozytoriów transakcji (TRM) (EMIR),

j. zatwierdzonych mechanizmów raportowania (ARM) na mocy rozporządzenia (UE) nr 600/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (MIFIR),

k. organizacji zajmujących się badaniami rynku, które przeprowadzają ankiety telefoniczne lub e-mailowe w celu ulepszenia usług świadczonych przez firmę, zgodnie z punktem 5.B.4. W takich przypadkach zostaną podane tylko dane kontaktowe,

l. następców lub pełnomocników, lub cesjonariuszy, lub kupujących, z uprzednim pisemnym powiadomieniem na pięć (5) dni roboczych przed ujawnieniem,

m. takich stron trzecich, które uznamy za stosowne, aby pomóc nam w egzekwowaniu naszych prawnych lub umownych praw względem użytkownika, w tym, m.in. agencji windykacyjnych i doradców prawnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że którakolwiek z osób wymienionych w poprzednim zdaniu może znajdować się na terenie EOG lub poza nim,

n. przypadków, gdy jest to wymagane prawem i przez organy ścigania, organy sądowe, rzeczników finansowych, organy rządowe, organy podatkowe lub organy regulacyjne i/lub inne właściwe organy rządowe lub pozarządowe, w dowolnym miejscu, ustanowione lub umiejscowione na terytorium EOG lub poza nim,

o. podmiotów stowarzyszonych, agentów powiązanych i/lub BI utworzonych lub umiejscowionych na terytorium EOG lub poza nim,

p. dostawców usług płatniczych (zwanych dalej „dostawcami usług płatniczych”),

q. oprogramowania, wsparcia platformy lub firm świadczących usługi hostingowe w chmurze,

r. współpracy z audytorami zewnętrznym oraz wewnętrznymi.

 

11.2 Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że firma, jako zagraniczna instytucja finansowa (FFI), jest zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odniesieniu do każdego amerykańskiego obywatela podlegającego zgłoszeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi zgłoszeń podatkowych od rachunków zagranicznych (FATCA). Firma podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zachowania zgodności z FATCA i może od czasu do czasu poprosić o dodatkowe informacje od osób rozliczających się w USA, aby mogła zachować odpowiednią dokumentację.

 

11.3 Użytkownik akceptuje i potwierdza, że firma jest zobowiązana do ujawnienia danych osobowych podlegających zgłoszeniu na podstawie dekretu o krajowym systemie rozliczeń CRS (KSR). Firma podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zachowania zgodności z dekretem CRS (KSR) i może od czasu do czasu poprosić o dodatkowe informacje, aby mogła zachować odpowiednią dokumentację.

 

11.4 Strony trzecie, którym udostępniamy i/lub przekazujemy dane osobowe, nie mogą ich używać, ujawniać ani udostępniać w jakimkolwiek innym celu, poza celem świadczenia usług, zgodnym z ustaleniami.

 

11.5 W przypadku dodania dodatkowych upoważnionych użytkowników do konta (konto wspólne), możemy udostępniać informacje o korzystaniu z konta przez każdego z uprawnionych użytkowników wszystkim innym upoważnionym użytkownikom.

 

11.6 Nie ujawnimy danych osobowych użytkownika stronom trzecim w celach marketingowych bez jego zgody.

 

11.7 Należy pamiętać, że dane osobowe użytkownika są udostępniane, przekazywane, zbierane, przetwarzane i przechowywane w następujących krajach (EOG i poza terenem EOG): Cypr, Bułgaria, Irlandia, kraj zamieszkania użytkownika i/lub Albania.

 

11.8 Jeśli użytkownik chce otrzymać kopię swoich danych osobowych przechowywanych przez strony trzecie lub chce uzyskać więcej informacji na temat zbierania, wykorzystywania, przetwarzania lub przechowywania danych osobowych przez strony trzecie, należy skontaktować się z nami pod adresem dpo@tradecapitalmarkets.com lub pod numerem telefonu +357 - 22030446, lub listownie pod adresem naszego biura: 128 – 130 Limassol Avenue, 3 floor, Office 301, Strovolos, CY 2015, Nikozja, Cypr

12. Przesyłanie informacji poza terytorium Republiki Cypru

12.1 Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe do organizacji, w tym spółek zależnych lub spółek grupy w innych krajach, tylko wtedy gdy zapewnimy, że takie organizacje zachowują jednakowe lub równoważne środki ochrony danych osobowych, zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

12.2 Przypadki udostępnienia lub ujawnienia danych osobowych do krajów spoza EOG mają miejsce tylko wtedy, gdy:

 

a. Komisja Europejska zdecydowała, że ​​kraj lub organizacja, której udostępniamy dane osobowe, odpowiednio zabezpieczy dane użytkownika,

b. przekazanie zostało zatwierdzone przez właściwy organ ochrony danych,

c. zawarliśmy umowę z organizacją, z którą dzielimy się danymi osobowymi użytkowników (na warunkach zatwierdzonych przez Komisję Europejską) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkownika.

13. Materiały marketingowe

13.1 Nie kontaktujemy się z użytkownikiem pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, i/lub w jakikolwiek inny sposób, aby przekazać informacje o usługach lub produktach oferowanych przez Trade Capital Markets (TCM) Limited, lub dostarczyć inne materiały marketingowe, chyba że uzyskaliśmy wyraźne instrukcje wykonania takiego działania, lub jeśli wolno nam to zrobić z mocy przepisów o ochronie danych.

 

13.2 W dowolnym momencie można anulować subskrypcję, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się w naszej elektronicznej informacji handlowej lub na pisemny wniosek pod adresem dpo@tradecapitalmarkets.com lub listownie na poniższy adres: 128 – 130 Limassol Avenue, 3 floor, Office 301, Strovolos, CY 2015, Nikozja, Cypr.

14. Monitorowanie połączeń, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i innej komunikacji

14.1 Możemy monitorować lub rejestrować połączenia, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe lub inne komunikaty zgodnie z przepisami opisanymi w paragrafie 5 niniejszej informacji o ochronie prywatności. Takie nagrania mogą zawierać rozstrzygający dowód zleceń i/lub instrukcji, i/lub próśb, lub rozmów. Użytkownik ma prawo wystąpić o udostępnienie, a firma na taki wniosek udostępnić użytkownikowi zapisy opisane w paragrafie 7 niniejszej polityki prywatności.

15. Jak długo przechowujemy dane użytkowników

15.1 Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak wymaga tego prawo lub uwarunkowania biznesowe. Jesteśmy zobowiązani prawem do przechowywania danych osobowych przez 5 lat lub do 7 lat na żądanie CySEC po rozwiązaniu umowy z klientemKiedy dane osobowe nie są potrzebne, bezpiecznie je usuwamy lub niszczymy.

16. Polityka plików cookie

Pliki cookie lub ciasteczka to małe pakiety, które strona internetowa umieszcza w komputerze użytkownika lub jakimkolwiek innym urządzeniu elektronicznym podczas odwiedzania strony internetowej, aby umożliwić użytkownikowi wykonywanie wielu czynności na stronie internetowej, a także regulować zawartość zgodnie z preferencjami użytkownika. W związku z tym firma wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wydajność i funkcjonalność witryny internetowej. Kliknij tutaj, aby przeczytać naszą politykę dotyczącą plików cookie.

17. Informacje o zabezpieczeniach

17.1 Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe użytkownika były bezpieczne po naszej stronie, jak i stron trzecich, które działają w naszym imieniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat kroków, jakie podejmujemy w celu ochrony danych osobowych użytkowników, prosimy o kontakt pod adresem dpo@tradecapitalmarkets.com lub pod numerem telefonu +357 - 22030446, lub listownie pod adresem naszego biura: 128 – 130 Limassol Avenue, 3 floor, Office 301, Strovolos, CY 2015, Nikozja, Cypr.