Logowanie Zapisz się

Zasady zachowania poufności danych

Ważne: Angielska wersja niniejszej umowy jest wersją rozstrzygającą i ma pierwszeństwo w przypadku wystąpienia rozbieżności między wersją angielską, a innymi wersjami.

Zasady zachowania poufności danych

Zasady zachowania poufności danych

Zasady zachowania poufności danych

Lead Capital Markets Ltd i jej podmioty powiązane dalej zwane „Spółką”, są odpowiedzialne za ochronę prywatności oraz ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając rachunek transakcyjny na stronie Spółki, Klient niniejszym wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami.

Zbieranie danych osobowych

Spółka gromadzi niezbędne informacje wymagane do otwarcia rachunku transakcyjnego klienta, zawierania transakcji oraz ochrony majątku i prywatności klientów, a także zapewnienia klientom usług, których potrzebują. W tym kontekście Spółka zbiera informacje od klientów, ale może w pewnych okolicznościach zbierać informacje bankowe lub pochodzące z agencji kredytowych lub rozliczeniowych, lub innych źródeł, które pomogą firmie w opracowaniu profilu klientów w oparciu o ich wymagania i preferencje, w celu skutecznego świadczenia swoich usług.

Dane zbierane przez Spółkę obejmują informacje wymagane do komunikowania się oraz do identyfikacji klientów. Spółka może również gromadzić pewne dane demograficzne, w tym, datę urodzenia, wykształcenie, zawód, itp. Spółka ocenia również informacje powiązane z transakcjami.

Spółka wykorzystuje dane osobowe klientów, tylko na tyle, na ile wymaga tego zapewnienie wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa klientów. Informacje te pomagają Spółce poprawić jakość usług, dostosować usługi przeglądania i umożliwiają informowanie klientów o dodatkowych produktach, usługach lub promocjach dla nich istotnych i w związku z powyższym klient niniejszym wyraża zgodę na użycie tych danych w takich celach. Jeśli z jakiegokolwiek powodu klienci nie chcą otrzymywać tego typu informacji, mogą skontaktować się ze Spółką pod następującym adresem: support@trade.com

Ochrona danych osobowych

Dowolne dane osobowe przekazane przez klienta Spółce będą traktowane jako poufne i udostępniane tylko w ramach Spółki i jej podmiotów stowarzyszonych oraz nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem postępowań regulacyjnych lub prawnych. W przypadku, gdy takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub dowolny organ regulacyjny, będzie ono realizowane na zasadzie „potrzebnej wiedzy”, chyba że organ nadzorujący wyda inne instrukcje. W takich okolicznościach, Spółka powinna wyraźnie poinformować stronę trzecią o poufnym charakterze informacji.

Podmioty stowarzyszone i partnerzy

Spółka może udostępniać dane podmiotom stowarzyszonym w przypadku, gdy takie informacje są zasadnie wymagane przez takie podmioty, w celu zapewnienia produktów lub usług klientom. Spółka może udostępniać informacje partnerom, podmiotom stowarzyszonym i współpracownikom, w celu zaoferowania dodatkowych podobnych produktów i usług, które spełniają potrzeby klientów, i które są dostarczane w sposób, który jest przydatny i trafny, jednak tylko w przypadkach, gdy klienci upoważnili Spółkę do takiego działania.

Podmioty niezwiązane

Spółka nie sprzedaje, nie licencjonuje, nie wynajmuje lub w inny sposób nie ujawnia danych osobowych klientów osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków zgodnych z opisem w niniejszych zasadach zachowania poufności danych. Spółka zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych osobom trzecim
w zakresie wymagań prawych zawartych w przepisach, w tym organom nadzoru lub innym władzom. Spółka może również zgodnie z wymaganiami ujawnić informacje potrzebne do zgłoszenia kredytowego lub windykacji, o ile jest to racjonalnie wymagane, w celu świadczenia usług na rzecz Spółki i/lub jej klientów. Ponadto Spółka może w ramach pomocy zaangażować strony trzecie,
które będą prowadzić konkretne wewnętrzne działania w ramach przetwarzania danych rachunku, realizacji zobowiązań, usług dla klienta, badania zadowolenia klienta lub innych czynności związanych ze zbieraniem danych powiązanych z działalnością Spółki.  Wykorzystanie takich udostępnionych danych jest jednak ściśle ograniczone do realizacji powyższych zadań i w żadnym razie do innych celów. Wszystkie strony trzecie, którym Spółka udostępnia dane osobowe mają obowiązek ochrony takich danych osobowych zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i w sposób podobny do sposobu w jaki Spółka chroni takie dane. Spółka nie będzie udostępniać danych osobowych stronom trzecim, które uzna za takie, które nie zapewnią jej klientom wymaganego poziomu ochrony. W przypadkach, gdy klienci zostali wprowadzeni przez pośredników finansowych, tacy wprowadzający mogą mieć dostęp do danych klientów. W związku z tym klient niniejszym wyraża zgodę na udostępnienie danych takim pośrednikom.

PRZEPISOWE UJAWNIANIE INFORMACJI

Spółka zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo, przepisy, policję lub inne władze rządowe o właściwej jurysdykcji, w celu ochrony praw Spółki i/lub w celu realizacji postępowań prawnych. Takie ujawnienie następuje na zasadzie „potrzebnej wiedzy”, chyba że organ nadzorujący lub inna komórka rządowa wyda inne instrukcje. W takich okolicznościach, Spółka powinna wyraźnie poinformować stronę trzecią o poufnym charakterze informacji.

Kontakt z klientami

Od czasu do czasu Spółka może kontaktować się z klientami przez telefon lub e-mail w celu podania im dodatkowych informacji na temat Spółki i/lub transakcji na rynku finansowym. Ponadto Spółka może przy okazji, starać się o kontakt z klientami, czy to przez telefon czy e-mail, w celu poinformowania ich o wyjątkowych ofertach promocyjnych przewidzianych dla nich przez Spółkę. Klient wyraża zgodę na takie kontakty, jednocześnie wyrażając zgodę na ogólne warunki użytkowania podczas rejestracji. Dowolna osoba pragnąca zrezygnować z dalszego kontaktu ze Spółką, ma prawo to zrobić w dowolnym momencie, po prostu kontaktując się ze Spółką przez telefon lub e-mail z prośbą o zaprzestanie dalszych kontaktów w imieniu Spółki.

Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności danych lub zawartość stron, do których prowadzą łącza [na stronie Spółki], przy czym Spółka nie ma też kontroli lub nie obejmuje ochroną podanych w ten sposób danych lub danych zebranych przez takie strony. Kiedykolwiek użytkownik kliknie łącze do współpracującej strony lub łącze innej strony, może zostać poproszony o podanie danych rejestracyjnych lub innych danych osobowych. Należy pamiętać, że takie informacje są rejestrowane przez stronę trzecią i podlegają zasadom zachowania poufności stron trzecich.

Wykorzystanie plików cookie

Spółka wykorzystuje pliki cookie, aby zabezpieczyć transakcje klientów oraz zwiększyć wydajność [witryny internetowej Spółki] witryny sieci web. Pliki cookie stosowane przez Spółkę nie zawierają danych osobowych lub innych poufnych informacji. Spółka może udostępniać statystyki użytkowania witryny sieci web renomowanym firmom reklamowym i marketingowym oraz podmiotom stowarzyszonym. Stwierdza się jednocześnie, że informacje zbierane przez takie firmy reklamowe nie mogą być wykorzystane do identyfikacji personaliów. W celu administrowania i ulepszania strony internetowej TRADE.com, Spółka może korzystać z usług stron trzecich do śledzenia i analizowania sposobu użytkowania strony oraz zbierania danych statystycznych. Strona trzecia może używać plików cookie do śledzenia zachowania, a także wprowadzać pliki cookie w imieniu Spółki.

Aktualizacje zasad zachowania poufności danych

Spółka może od czasu do czasu aktualizować niniejsze zasady zachowania poufności danych. W przypadku, gdy Spółka istotnie zmieni niniejsze zasady, w tym, sposób zbierania danych, procesy lub wykorzystanie danych osobowych klientów, zmienione zasady zachowania poufności danych zostaną przesłane na stronę internetową Spółki. W odniesieniu do powyższego, klient niniejszym zgadza się przyjąć elektroniczne publikowanie zmienionych zasad zachowania poufności danych na stronie internetowej, jako właściwy sposób powiadomienia klientów przez Spółkę. Jakiekolwiek spory dotyczące zasad zachowania poufności danych podlegają niniejszej informacji oraz umowie klienta. Spółka zachęca klientów do okresowego przeglądania niniejszych zasad zachowania poufności danych, tak, aby zawsze byli świadomi tego, jakie informacje zbiera Spółka, jak ich używa i komu może je ujawnić, zgodnie z zapisami zawartymi w powyższych zasadach.

 

Polityka ochrony danych

1. Wstęp

Lead Capital Markets w celu realizacji swoich zadań jest zobowiązana do gromadzenia i wykorzystywania pewnych informacji dotyczących osób lub użytkowników serwisu, którzy wchodzą w kontakt ze Spółką. Dane osobowe należy gromadzić i odpowiednio przechowywać, niezależnie od tego czy gromadzone są na papierze, przechowywane w bazie danych na komputerze czy rejestrowane w inny sposób. Należy  także zapewnić środki zabezpieczające, aby realizacja tego zadania była zgodna z Ustawą o Ochronie Danych 138 (I) 2001.

Niniejsza polityka zapewnia, że firma zachowuje się w sposób uczciwy i moralny w odniesieniu do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych. Proces przeprowadzany jest z zachowaniem przejrzystości i szacunku do praw osób fizycznych, które powierzają nam swoje dane.

Niniejsza polityka dotyczy również wszystkich stron (pracowników, kandydatów do pracy, klientów, dostawców itp.), które dostarczają dowolną ilość danych spółce. Polityka jest przestrzegana przez wszystkich pracowników Spółki i spółek zależnych, jak również wykonawców, konsultantów, partnerów oraz inne jednostki zewnętrzne. Ogólnie rzecz biorąc odnosi się do każdego, kto jest w ścisłej współpracy ze Spółką lub działa w jej imieniu i może wymagać nawet okazyjnego dostępu do danych.

 

2. Administrator danych

Lead Capital Markets jest prawnym administratorem danych, co oznacza, że określa dla jakich celów dane osobowe są przechowywane i będą używane. Jest również odpowiedzialna za powiadamianie Generalnego Inspektora Ochrony Danych o danych, które posiada lub może posiadać i ogólnych celach, do których te dane będą wykorzystywane.

 

3. Jawność

Lead Capital Markets może udostępniać dane innym  organom, takim jak władze lokalne, ciała założycielskie i inne organy non-profit.

Osoba fizyczna/użytkownik zostanie w większości przypadków powiadomiony, w jaki sposób i komu dane będą udostępniane.  Istnieją okoliczności, w których prawo zezwala na ujawnienie danych (w tym danych poufnych) bez zgody zainteresowanego zgodnie z artykułem 6 ustęp 2 ustawy. 

Są to następujące przypadki:

 1. realizacja powinności prawnej lub ujawnienie w ramach upoważnienia przez Sekretarza Stanu
 2. ochrona żywotnych interesów osoby fizycznej/użytkownika lub innej osoby
 3. wcześniejsze upublicznienie danych przez osobę fizyczną/użytkownika
 4. prowadzenie postępowania sądowego, uzyskiwanie porad prawnych lub obrona praw nabytych 
 5. monitorowanie w celach określenia równości szans – czyli rasy, niepełnosprawności lub religii
 6. ujawnienie danych poufnych w przypadku, gdy nie można uzyskać zgody osoby fizycznej/użytkownika lub w przypadku, gdy kontynuowanie procedury bez zgody jest uzasadnione: np. gdy chcemy uniknąć zmuszania zestresowanych lub chorych osób fizycznych/użytkowników do wyrażania zgody w formie podpisu.

Lead Capital Markets uznaje zgodne z prawem i prawidłowe traktowanie danych osobowych za niezmiernie ważne dla udanej współpracy i utrzymania zaufania osób, z którymi ma do czynienia. 

Lead Capital Markets zapewnia, że dane osobowe są traktowane zgodnie z prawem i we właściwy sposób.

W tym celu Lead Capital Markets będzie stosować się do zasad ochrony danych zgodnie z Ustawą i Ochronie Danych 128 (I) 2001.

W szczególności zasady te wymagają, aby dane osobowe:

 1. były przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem, a w szczególności nie były przetwarzane, o ile nie zostaną spełnione określone warunki,
 2. były uzyskiwane tylko dla jednego lub większej liczby celów określonych przez ustawę i nigdy nie były  przetwarzane w sposób niezgodny z tym celem lub celami,
 3. były odnośne, stosowne oraz nienadmierne w stosunku do tych celu(ów)
 4. były prawidłowe oraz, w razie konieczności, aktualizowane,
 5. nie były przechowywane dłużej niż to jest konieczne,
 6. były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych podlegającymi zgodności z prawem,
 7. były zabezpieczone przez administratora danych, który podejmie odpowiednie środki techniczne i inne, aby zapobiec niedozwolonemu lub bezprawnemu przetwarzaniu, lub przypadkowej utracie, lub zniszczeniu, lub uszkodzeniu danych osobowych,
 8. nie były przenoszone do krajów lub na terytoria znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że dany kraj lub terytorium zapewnia odpowiedni stopień ochrony praw i wolności osób fizycznych/użytkowników w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Lead Capital Markets zobowiązuje się do prowadzenia kontroli poprzez odpowiednie zarządzanie i ścisłe stosowanie kryteriów oraz kontroluje:

 • pełne przestrzeganie warunków dotyczących uczciwego gromadzenia i wykorzystywania informacji,
 • spełnianie zobowiązań prawnych związanych z określeniem celów, do których dane są używane,
 • zbieranie i przetwarzanie odpowiednich informacji, przy czym tylko takich, które są potrzebne do zaspokojenia potrzeb operacyjnych lub spełnienia wszelkich wymogów prawnych
 • zapewnienie jakości wykorzystania danych
 • zapewnienie, że prawa osób, których dane są przechowywane, mogą być w pełni realizowane zgodnie z obowiązującym prawem. Należą do nich:
 • prawo do uzyskania informacji o podejmowaniu przetwarzania danych,
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do zgody na przetwarzanie danych w określonych okolicznościach, oraz
 • prawo do korekty, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych, które uważa się za błędne
 • podejmowanie odpowiednich działań celem zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego w celu ochrony danych osobowych
 • zapewnianie sytuacji, w której dane osobowe nie są przekazywane za granicę bez odpowiednich środków zabezpieczających
 • sprawiedliwie i uczciwe traktowanie osób niezależnie od ich wieku, religii, niepełnosprawności, płci, orientacji seksualnej lub pochodzenia etnicznego, kiedy mamy do czynienia z wnioskami o informacje
 • określenie jasnych procedur reagowania na wnioski o udzielenie informacji

 

4. Gromadzenie danych

Świadoma zgoda następuje, gdy:

 • Osoba fizyczna/użytkownik bez cienia wątpliwości rozumie, dlaczego konieczne jest zebranie danych, komu będą one udostępniane, jakie są możliwe konsekwencje wyrażenia zgody lub odmowy proponowanego użycia danych
 • A następnie zostaje ona udzielona.

Lead Capital Markets zapewnia, że dane gromadzone są w granicach określonych w niniejszym dokumencie. Dotyczy to danych zebranych osobiście lub za pomocą formularza.

Podczas gromadzenia danych, Lead Capital Markets upewni się, że osoba fizyczna/użytkownik:

 1. bez cienia wątpliwości rozumie dlaczego konieczne jest zebranie danych
 2. rozumie, do czego dane będą używane i jakie są konsekwencje w przypadku decyzji o nieudzieleniu zgody na ich przetwarzanie
 3. w możliwym zakresie udzieli wyraźnej pisemnej lub ustnej zgody na przetwarzanie danych
 4. na tyle na ile możliwe, jest wystarczająco kompetentny do wyrażenia zgody i udziela jej swobodnie, bez żadnego przymusu
 5. otrzyma wystarczające informacje dotyczące powodu zbierania danych i sposobu ich użycia

 

5. Przechowywanie danych

Informacje i dokumenty odnoszące się do użytkowników serwisu będą bezpiecznie przechowywane i dostępne wyłącznie dla upoważnionych pracowników i wolontariuszy. Informacje będą przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne lub wymagane statutem, a następnie odpowiednio usuwane.

Obowiązkiem Lead Capital Markets jest zapewnienie, że wszelkie dane osobowe i dane firmy są usuwane nieodwracalnie z dowolnego systemu komputerowego poprzednio używanego w organizacji, który został przekazany/sprzedany osobom trzecim.

 

6. Dostęp do danych i dokładność

Wszystkie osoby fizyczne/użytkownicy mają prawo dostępu do dotyczących ich danych, które przechowuje Lead Capital Markets. Lead Capital Markets podejmie również uzasadnione kroki zapewniające, że takie dane są na bieżąco uzupełniane w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian.

Ponadto Lead Capital Markets zapewnia, że:

 • posiada inspektora ds. ochrony danych o określonym zakresie obowiązków obejmującym zgodność z przepisami dotyczącymi przestrzegania ochrony danych
 • każda osoba przetwarzająca dane osobowe rozumie, że jest umownie odpowiedzialna za postępowanie zgodne z dobrymi praktykami ochrony danych
 • każda osoba przetwarzająca dane osobowe jest odpowiednio przeszkolona w tym zakresie
 • każda osoba przetwarzająca dane osobowe jest odpowiednio nadzorowana
 • każdy kto chce zasięgnąć informacji na temat przetwarzania danych osobowych wie, co należy robić
 • odpowiada niezwłocznie i grzecznie na wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • w jasny sposób opisuje jak postępuje z danymi osobowymi
 • prowadzi regularne przeglądy i inspekcje sposobów przechowywania, zarządzania i wykorzystania danych osobowych
 • regularnie analizuje i ocenia metody i wydajność w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych
 • wszyscy pracownicy są świadomi, że naruszenia zasad i procedur określonych w niniejszym dokumencie mogą prowadzić do działań dyscyplinarnych podejmowanych przeciwko nim

niniejsza polityka będzie aktualizowana jako niezbędna do odzwierciedlenia najlepszych praktyk w zarządzaniu, zabezpieczeniu i kontroli oraz zapewnieniu zgodności z wszelkimi zmianami lub poprawkami w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych 138 (I) 2001.

 

Słowniczek pojęć

Administrator danych – Osoba, która (samodzielnie lub z innymi) decyduje, które dane osobowe Spółka będzie posiadać i jak będą one przechowywane lub wykorzystywane.

Ustawa o Ochronie Danych 138 (I) 2001 – ustawodawstwo cypryjskie, które stanowi ramy odpowiedzialnych zachowań osób, które korzystają z danych osobowych.

Inspektor ochrony danych – Osoba(-y) odpowiedzialna za zapewnienie, że spółka postępuje zgodnie z polityką ochrony danych i zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 138 (I) 2001 r.

Osoba fizyczna/użytkownik – Osoba, której dane osobowe są przechowywane lub przetwarzane przez Spółkę na przykład: klient, pracownik lub zwolennik.

Wyraźna zgoda – jest swobodnym, konkretnym i świadomym podjęciem przez osobę fizyczną/użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyraźna zgoda jest potrzebna do przetwarzania danych poufnych.

Powiadomienie – Powiadamianie Generalnego Inspektora Ochrony Danych dotyczące przetwarzania danych w ramach działalności Spółki, gdyż niektóre rodzaje działalności mogą być zwolnione z wymogu zgłoszenia.

Generalny Inspektor Ochrony Danych - cypryjski inspektor odpowiedzialny za realizację i nadzór Ustawy o Ochronie Danych 138 (I) 2001.

Przetwarzanie – oznacza zbieranie, poprawianie, przenoszenie, przechowywanie lub ujawnianie danych osobowych.

Dane osobowe – Informacje o osobach żyjących, umożliwiające ich identyfikację – np. imię, nazwisko i adres. Nie stosuje się do informacji o organizacjach, firmach i agencjach, ale stosuje się do osób, takich jak wolontariusze lub pracownicy w ramach (grupy).

Dane poufne – odnosi się do danych o:

 • rasie lub pochodzeniu etnicznym,
 • przynależności politycznej,
 • wyznaniu lub filozofii,
 • członkostwie w związkach zawodowych,
 • zdrowiu psychicznym i fizycznym,
 • orientacji seksualnej,
 • rejestrze skazanych lub postępowaniu karnym

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt