Oświadczenie Dotyczące Ujawnienia Ryzyka

Ważne:Angielska wersja niniejszej umowy jest wersją rozstrzygającą i ma pierwszeństwo w przypadku rozbieżności między wersją angielską, a wersją przetłumaczoną.

Oświadczenie Dotyczące Ujawnienia Ryzyka

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UJAWNIENIA RYZYKA

1.Cel
Celem oświadczenia dotyczącego ujawnienia ryzyka („Oświadczenie”) jest dostarczenie klientowi odpowiednich wskazówek dotyczących charakteru i ryzyka związanego z konkretnymi rodzajami instrumentów finansowych oferowanych przez firmę LeadCapital Markets Limited (dalej nazywaną „Spółka”).

Klient przyjmuje do wiadomości, rozumie i zgadza się z ryzykiem, opisanym poniżej.

2.Ramy prawne
Niniejsze oświadczenie opiera się na regulacjach prawnych. 87 (I) / 2017 o świadczeniu usług inwestycyjnych, prowadzeniu działalności inwestycyjnej i funkcjonowaniu rynków regulowanych. Należy zauważyć, że niniejsze Oświadczenie nie ma na celu ujawnienia ani omówienia wszystkich elementów ryzyka oraz innych istotnych aspektów wszelkich transakcji zawartych ze Spółką lub za pośrednictwem Spółki. Definiowany jest jedynie ogólny charakter ryzyka związanego z obrotem instrumentami finansowymi w sposób uczciwy i niewprowadzający w błąd. Dlatego należy mieć pewność, że podejmowane decyzje są oparte na podstawie świadomie pozyskanych danych, a informacje zawarte poniżej, powinny służyć wyłącznie, jako minimum wiedzy koniecznej do podjęcia decyzji.

3.Oświadczenie

 1. Zawieranie transakcji handlowych to działanie o charakterze wysoce spekulacyjnym i ryzykownym. Kontrakty na różnice kursowe (CFD) to złożone produkty finansowe, z których większość nie ma określonego terminu zapadalności. Stąd zapadalność pozycji CFD przypada w dniu, w którym Klient zdecyduje się zamknąć istniejącą otwartą pozycję. Kontrakty CFD, które są produktami lewarowanymi, wiążą się z wysokim poziomem ryzyka i mogą spowodować utratę całego zainwestowanego kapitału. Obrót kontraktami CFD ma charakter spekulacyjny i dlatego jest odpowiedni tylko dla tych Klientów, którzy (a) rozumieją i są gotowi ponieść ryzyko ekonomiczne, prawne oraz inne elementy ryzyka związane z tymi kontraktami, (b) są w stanie poradzić sobie z ryzykiem strat do wysokości zainwestowanego kapitału oraz (c) rozumieją i posiadają wiedzę na temat kontraktów CFD i aktywów bazowych. Klient oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że rozumie wspomniane elementy ryzyka, a także jest skłonny i zdolny, finansowo i w inny sposób do ponoszenia ryzyka związanego z obrotem kontraktami CFD. Przed podjęciem decyzji o obrocie handlowym klient powinien upewnić się, że rozumie wspomniane elementy ryzyka i wziąć pod uwagę swój poziom doświadczenia, a w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie straty poniesione na jego koncie. W związku z tym Klient powinien być przygotowany na utratę całego zainwestowanego kapitału.
 2. Ryzyko związane z transakcjami na kontraktach CFD Podczas handlu kontraktami CFD należy wziąć pod uwagę następujące główne elementy ryzyka: • Kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, w związku z tym wiążą się z wyższym poziomem ryzyka dla kapitału w porównaniu z innymi produktami finansowymi i mogą spowodować utratę wszystkich zainwestowanych środków. Należy jednak zauważyć, że Spółka działa w oparciu o zasadę „ochrony przed ujemnym saldem”, co oznacza, że nie można stracić więcej niż wynosiła początkowa inwestycja. • Wartość kontraktów CFD może wzrosnąć lub zmniejszyć się w zależności od warunków rynkowych, a potencjał zysku powinien być równoważony  znaczącymi stratami, które mogą być generowane w bardzo krótkim okresie czasu podczas obrotu kontraktami CFD. • Transakcje na kontraktach CFD, w przeciwieństwie do tradycyjnych transakcji, umożliwiają handel na rynkach, po zainwestowaniu tylko niewielkiej części całkowitej wartości transakcji. Jednakże oznacza to, że stosunkowo mała zmiana na rynku może prowadzić do proporcjonalnie znacznie większej zmiany wartości pozycji klienta. Spółka oferuje maksymalną dźwignię finansową na poziomie 1:30 dla klientów detalicznych. Należy zapoznać się z polityką dźwigni dla różnych klas aktywów, aby uzyskać więcej informacji. • Klient musi zawsze mieć pewność, że posiada wystarczający poziom depozytu zabezpieczającego na swoim rachunku handlowym, aby utrzymać otwartą pozycję. Ponadto, musi stale monitorować wszelkie otwarte pozycje, aby uniknąć zamykania pozycji z powodu niedostępności środków, przy czym należy zauważyć, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za powiadomienie o takich przypadkach, jednak może to zrobić.
 3. Rynki finansowe mogą podlegać szybkim zmianom odzwierciedlając zdarzenia, które pozostają poza kontrolą Spółki i/lub kontrolą klienta, co w rezultacie powoduje, że ceny mogą stać się niestabilne. Jedną z form niestabilności cen jest luka cenowa (ang. gapping), pojawiająca się, gdy dochodzi do nagłej zmiany cen z jednego poziomu na drugi. Może być ona spowodowana na przykład niespodziewanymi zdarzeniami gospodarczymi lub ogłoszeniami rynkowymi w godzinach handlu lub poza nimi. W związku z tym Spółka może nie być w stanie zrealizować instrukcji Klienta w zakładanej cenie. Sytuacja ta może również wystąpić, gdy na rynku bazowym brakuje wystarczającej płynności.
 4. Konflikty interesów. Spółka jest kontrahentem wszystkich transakcji zawartych na podstawie Umowy z klientem, i jako takie, interesy Spółki mogą być w konflikcie z interesami Klienta. Polityka dotycząca konfliktów interesów jest dostępna na stronie internetowej Spółki.
 5. Ceny ustalane są przez Spółkę i mogą się one różnić od cen podawanych w innych miejscach. Spółka zapewnia ceny stosowane w obrocie i przy wycenie pozycji Klienta zgodnie z jej Polityką i Procedurami Transakcyjnymi. Jako takie, mogą one nie odpowiadać bezpośrednio poziomom rynkowym w czasie rzeczywistym, w momencie, w którym następuje sprzedaż opcji.
 6. Prawa do aktywów bazowych. Klient nie ma praw ani obowiązków w odniesieniu do instrumentów bazowych lub aktywów związanych z kontraktami CFD.
 7. Zlecenia telefoniczne i natychmiastowa realizacja. Zlecenia rynkowe realizowane przez telefon za pośrednictwem działu transakcyjnego Spółki są realizowane, gdy operator telefoniczny firmy powie „deal” lub „done” po złożeniu przez klienta zlecenia. Potwierdzenie przez operatora telefonicznego jest równoznaczne z wykonaniem przez Klienta operacji zakupu lub sprzedaży i nie można już anulować zlecenia. Składając zlecenia za pośrednictwem działu transakcyjnego Spółki, Klient wyraża zgodę na opisaną natychmiastową realizację i akceptuje ryzyko związane z natychmiastową realizacją.
 8. Spółka nie jest dla Klienta doradcą ani instytucją powierniczą. W przypadku, gdy Spółka przedstawia ogólne zalecenia rynkowe, takie ogólne informacje nie stanowią rekomendacji osobistej lub porady inwestycyjnej i nie uwzględniają osobistej sytuacji, czy też celów inwestycyjnych Klienta, ani nie stanowią oferty handlowej lub zaproszenia do złożenia oferty w ramach dowolnych kontraktów CFD. Każda decyzja podjęta przez Klienta w sprawie obrotu kontraktami CFD za pośrednictwem Spółki i każda decyzja, co do tego czy transakcja jest odpowiednia lub właściwa dla Klienta jest niezależną decyzją podjętą przez Klienta. Spółka nie działa wobec Klienta jako doradca czy też instytucja powiernicza. Klient zgadza się, że Spółka nie ma obowiązku powierniczego wobec Klienta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z dowolnymi zobowiązaniami, roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawniczymi, poniesionymi w związku z działaniami Klienta podejmowanymi z związku z ogólnymi zaleceniami handlowymi Spółki, lub podejmowaniem, lub niepodejmowaniem żadnych działań w oparciu o ogólne zalecenia lub informacje dostarczone przez Spółkę.
 9. Zalecenia nie stanowią gwarancji. Ogólne zalecenia rynkowe przedstawiane przez Spółkę opierają się wyłącznie na ocenach dokonywanych przez jej pracowników i powinny być traktowane w taki sposób. Klient przyjmuje do wiadomości, że zawiera wszelkie transakcje opierając się na własnym osądzie. Wszelkie przedstawione zalecenia rynkowe mają wyłącznie charakter ogólny i mogą być lub mogą nie być zgodne z sytuacją rynkową lub intencjami Spółki i/lub jej spółek zależnych. Ogólne zalecenia rynkowe Spółki opierają się na informacjach, które uważane są za wiarygodne, ale Spółka nie może i nie gwarantuje ich dokładności ani kompletności, ani nie gwarantuje, że przestrzeganie takich ogólnych zaleceń zmniejszy lub wyeliminuje ryzyko związane z transakcjami CFD.
 10. Brak gwarancji zysku. Spółka nie gwarantuje zysku ani uniknięcia strat podczas transakcji na kontraktach CFD. Klient nie otrzymał takich gwarancji od Spółki ani od żadnego z jej przedstawicieli. Klient jest świadomy ryzyka związanego z inwestowaniem w kontrakty CFD i jest w stanie poradzić sobie z takim ryzykiem oraz zaakceptować poniesione straty.
 11. Ryzyko  
  a. Ryzyko techniczne
  • Handel internetowy. Kiedy Klient dokonuje transakcji online (przez Internet), Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia, straty, szkody, koszty lub wydatki, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez jakiekolwiek nieprawidłowe działanie lub awarię dowolnej transmisji, systemu komunikacji, komputera lub oprogramowania transakcyjnego, czy to należącego do Spółki, Klienta, jakiejkolwiek giełdy, czy też systemu rozliczeniowego lub rozrachunkowego.
  • Zlecenia telefoniczne. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, awarie lub nieprawidłowe działanie urządzeń telefonicznych i nie gwarantuje dostępności usługi telefonicznej. W celu uniknięcia wątpliwości, Klient jest świadomy, że Spółka może nie być dostępna przez telefon przez cały czas, a zatem Klient może składać zlecenia za pośrednictwem internetowego dostępu do platformy transakcyjnej Spółki.

  b. Warunki rynkowe.
  Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nietypowych warunków rynkowych Spółka może nie być w stanie wykonać zleceń Klienta, a zatem okres, w którym wykonywane będą instrukcje i zlecenia, może zostać przedłużony.
  c. Komunikacja.
  • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku opóźnień lub nieodebrania informacji przesłanych Klientowi przez Spółkę.
  • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku zaszyfrowanych informacji przesłanych do Klienta przez Spółkę, do których dostęp uzyskano nieautoryzowanym sposobem.
  • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieodczytane lub nieprzeczytane wiadomości wewnętrzne wysłane do Klienta za pośrednictwem platformy (platform) transakcyjnych, a w przypadku, gdy wiadomość nie zostanie odebrana lub przeczytana w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych, zostanie automatycznie usunięta.
  Klient jest odpowiedzialny za prywatność wszelkich informacji zawartych w otrzymanych przez Spółkę informacjach od klienta. • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z autoryzowanego / nieautoryzowanego dostępu do wszelkich informacji pomiędzy Spółką, a Klientem przez osoby trzecie.
  d. Siła wyższa.
  W przypadku wystąpienia zdarzenia związanego z Siłą Wyższą, Klient akceptuje ryzyko poniesienia straty.

  e. Podatki.
  Klient powinien upewnić się, że inwestowanie w kontrakty CFD nie podlega opodatkowaniu i/lub jakimkolwiek innym obowiązkom w ramach jurysdykcji Klienta. Klient jest odpowiedzialny za opłacenie wszelkich podatków i/lub wszelkie inne obowiązki, które mogą powstać w związku z prowadzonymi przez niego transakcjami.

 1. Koszty, wartość Swap i inne kwestie. Przed zainwestowaniem w kontrakty CFD, Klient musi mieć świadomość wszelkich związanych z tym kosztów, takich jak spread(y), prowizje i swap(y). Dla celów niniejszego Oświadczenia, swap oznacza odsetki dodane lub odliczone za utrzymanie otwartej pozycji do kolejnego dnia. Swapy na pozycje otwarte w środę i utrzymane przez noc są trzy razy większe niż w pozostałe dni, czego powodem tego jest fakt, że wartość dla daty transakcji otwartej w środę i utrzymanej przez noc byłaby zwykle datą sobotnią, ale ponieważ banki są zamknięte, wartość dla daty przypada na poniedziałek, stąd klient pokrywa dodatkowe 2 (dwa) dni odsetkowe. Z piątku na poniedziałek swap jest naliczany jednorazowo.
 2. Błędy systemu wygasania. W przypadku, gdy system wygasania z dowolnego powodu zawiedzie, automatycznie wykryje nieaktualne pozycje i wygasi je zgodnie z zapisanymi w archiwum stawkami historycznymi. Jeśli dowolna pozycja nie wygaśnie w terminie, system wyśle powiadomienie do kierownika ds. zarządzania ryzykiem i specjalisty ds. zgodności z prawem, wyszczególniając wszelkie informacje o pozycji, aby problem można było rozwiązać ręcznie.

Odszkodowanie. Spółka uczestniczy w funduszu rekompensat dla inwestorów dla klientów firm inwestycyjnych regulowanym na terytorium Republiki Cypryjskiej. Klient będzie miał prawo do rekompensaty w ramach funduszu rekompensat dla inwestorów, gdy Spółka nie jest w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków i zobowiązań wynikających z roszczenia Klienta. Jakakolwiek rekompensata przyznana Klientowi przez fundusz rekompensat dla inwestorów nie może przekroczyć sumy dwudziestu tysięcy euro (20 000 EUR). Dotyczy to łącznych roszczeń Klienta wobec Spółki.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami, wiążącymi się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków z uwagi na dźwignię finansową.

71.36% rachunków inwestorów detalicznych ponosi straty podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Klient powinien rozważyć, czy rozumie się, jak działają kontrakty CFD i czy można pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, IŻ ROZUMIEM I ZGADZAM SIĘ Z OŚWIADCZENIEM DOTYCZĄCYM UJAWNIENIA RYZYKA ORAZ POLITYKĄ I PROCEDURAMI TRANSAKCYJNYMI OKREŚLONYMI W POWYŻSZYM DOKUMENCIE.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt