Logowanie Zapisz się

Oświadczenie Dotyczące Ujawnienia Ryzyka

Ważne: Angielska wersja niniejszej umowy jest wersją rozstrzygającą i ma pierwszeństwo w przypadku wystąpienia rozbieżności między wersją angielską, a innymi wersjami.

Oświadczenie Dotyczące Ujawnienia Ryzyka

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UJAWNIENIA RYZYKA

 1. Cel

Celem oświadczenia dotyczącego ujawnienia ryzyka („Oświadczenie”) jest zapewnienie odpowiednich wytycznych dla klienta na temat charakteru i określonych rodzajów ryzyka związanego z instrumentami finansowymi oferowanymi przez firmę Lead Capital Markets Limited (zwaną dalej „Spółką”).

Klient przyjmuje do wiadomości, rozumie i zgadza się z ryzykiem, które jest przedmiotem poniższego ujawnienia.

 1. Ramy prawne

Niniejsze Oświadczenie jest oparte na przepisach dotyczących usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej oraz ustawą o rynkach regulowanych z 2007 r. (nr 144(i)2007), w ramach wykonania dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFID”). Należy zauważyć, że niniejsze Oświadczenie nie zmierza do ujawnienia lub omówienia wszystkich elementów ryzyka i innych istotnych aspektów dotyczących wszystkich transakcji zawieranych z/lub za pośrednictwem Spółki. Stanowi jedynie zarys ogólnego charakteru ryzyka transakcji instrumentami finansowymi oparty na zasadzie uczciwości i nie wprowadzania w błąd. W związku z tym należy upewnić się, że decyzja podejmowana jest świadome i wziąć pod uwagę co najmniej wszystkie elementy ujawnione poniżej.

 1. Oświadczenie
 1. Zawieranie transakcji na rynku finansowym jest działaniem spekulacyjnym i bardzo ryzykownym. Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są to złożone produkty finansowe, z których większość nie posiada daty zapadalności. W związku z tym pozycje CFD zapadają w dniu, który użytkownik wybierze jako datę zamknięcia istniejącej otwartej pozycji. CFD, które są produktami z dźwignią finansową, wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą doprowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału. Obrót CFD jest wysoce spekulatywny i dlatego przeznaczony jest tylko dla klientów, którzy (a) rozumieją i są gotowi podjąć ryzyko ekonomiczne, prawne i inne powiązane elementy ryzyka, (b) są w stanie pozwolić sobie finansowo na ryzyko straty zainwestowanego kapitału oraz (c) rozumieją i posiadają wiedzę na temat CFD i aktywów bazowych. Klient oświadcza, iż gwarantuje i zgadza się z twierdzeniem, że rozumie niniejsze zagrożenia i zamierza oraz jest w stanie wykorzystać zdolność finansową lub inną do przyjęcia ryzyka wynikającego z obrotu CFD. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu zawierania transakcji, klient powinien zapewnić, że rozumie związane ryzyko, bierze pod uwagę swój poziom doświadczenia i w razie potrzeby zasięgnie niezależnej porady. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie straty poniesione w ramach jego konta. W związku z tym powinien być przygotowany na możliwość utraty zainwestowanego kapitału.
 2. Ryzyko związane z transakcjami CFD. Podczas zawierania transakcji CFD, należy wziąć pod uwagę następujące główne zagrożenia:
  • Kontrakty CFD są produktami z dźwignią finansową, w związku z tym niosą ze sobą wyższy poziom ryzyka dla kapitału w porównaniu do innych produktów finansowych i mogą doprowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału. Jednakże należy zauważyć, że Spółka działa na zasadzie „ochrony przed ujemnym saldem”, co oznacza, że nie można stracić więcej niż zostało początkowo zainwestowane.
  • Wartość CFD może się zwiększać lub zmniejszać w zależności od warunków rynkowych, a potencjalne zyski powinny być wyważone obejmując także znaczne straty, które mogą być generowane przez bardzo krótki okres czasu podczas wykonywania transakcji na kontraktach CFD. 
  • Transakcje na kontraktach CFD, w przeciwieństwie do tradycyjnego handlu, pozwalają na handel na rynkach przy wpłacie tylko niewielkiego ułamka wartości całkowitej wymiany handlowej. Jednak oznacza to także, że stosunkowo mała zmiana na rynku może prowadzić do proporcjonalnie dużo większej zmiany wartości pozycji.  Spółka oferuje elastyczną dźwignię finansową w zakresie od 1:1 do 1:300.
  • Klient powinien upewnić się, że zawsze posiada wystarczające środki finansowe na koncie transakcyjnym, aby utrzymać otwartą pozycję. Ponadto Klient musi stale monitorować wszystkie otwarte pozycje, aby uniknąć zamknięcia pozycji z powodu niedostępności funduszy. Należy zauważyć, że spółka nie jest odpowiedzialna za powiadomienie klienta o takich przypadkach.
 3. Konflikty interesów Spółka jest kontrahentem we wszystkich transakcjach zawieranych w ramach umowy klienta i jako takie, interesy spółki mogą być w konflikcie z interesem klienta. Polityka konfliktów interesów jest dostępna na stronie internetowej Spółki.
 4. Ceny ustalane są przez spółkę i mogą różnić się od cen dostępnych w innych miejscach. Spółka podaje ceny obowiązujące w ramach  transakcji i wycen pozycji klienta zgodnie z jej „Polityką inwestycji i procedur”. Jako takie, mogą one nie odpowiadać bezpośrednio rzeczywistym cenom rynkowym obowiązującym w danym punkcie w czasie, w którym następuje sprzedaż opcji.
 5. Prawa do aktywów bazowych Klient nie posiada żadnych praw ani zobowiązań w odniesieniu do instrumentów lub aktywów związanych kontraktami CFD.
 6. Zlecenia telefoniczne i natychmiastowe wykonanie. Zlecenia rynkowe wykonywane telefonicznie przez sekcję zleceń spółki ulegają zakończeniu, kiedy operator telefoniczny spółki wypowie słowo: „umowa” (deal) lub „wykonane” (done) po złożeniu zlecenia przez klienta. Powyższe potwierdzenie ze strony operatora telefonicznego oznacza, że klient wykonał transakcję zakupu lub sprzedaży i nie można anulować zlecenia. Składając zlecenia za pośrednictwem sekcji zleceń spółki, klient zgadza się na natychmiastowe wykonanie zlecenia i akceptuje ryzyko funkcji natychmiastowego wykonania.
 7. Spółka nie jest doradcą lub powiernikiem klienta. W przypadku, gdy spółka przedstawia ogólne zalecenia rynkowe, takie ogólne zalecenia nie stanowią osobistego doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej i nie biorą pod uwagę sytuacji osobistej klienta lub celów inwestycyjnych, nie są one też ofertą lub zaproszeniem do złożenia oferty w dowolnej transakcji CFD. Każda decyzja podjęta przez klienta w odniesieniu do transakcji CFD w ramach platformy spółki i każda decyzja odnośnie tego, czy transakcja jest właściwa lub odpowiednia dla klienta stanowi niezależną decyzję klienta. Firma nie działa jako doradca lub powiernik klienta. Klient zgadza się, że Spółka nie posiada wobec niego obowiązku powierniczego i nie ponosi odpowiedzialności za dowolne zobowiązania, roszczenia, szkody, koszty i wydatki, w tym honoraria adwokackie, poniesione w związku z jego postępowaniem w następstwie standardowych zaleceń transakcyjnych spółki, lub podejmowanie, lub nie podejmowanie przez klienta działań w oparciu o dowolne ogólne zalecenia lub informacje dostarczane przez Spółkę.
 8. Brak gwarancji zaleceń Ogólne rekomendacje rynkowe dostarczane przez Spółkę są oparte wyłącznie na ocenie dokonywanej przez jej pracowników i powinny być jako takie traktowane. Klient przyjmuje do wiadomości, że zawieranie dowolnych transakcji powinno być oparte na jego własnej ocenie. Dowolne rekomendacje rynkowe mają jedynie charakter ogólny i mogą być, lecz nie muszą być zgodne z pozycjami rynkowymi lub intencjami Spółki i/lub jej podmiotów stowarzyszonych. Ogólne rekomendacje rynkowe spółki oparte są na informacjach, które uważane są za wiarygodne, ale firma nie może i nie gwarantuje dokładności ani kompletności niniejszych informacji lub nie stanowi, iż takie ogólne zalecenia zmniejszają lub eliminują ryzyko nieodłączne w handlu CFD.
 9. Brak gwarancji zysku. Nie istnieją żadne gwarancje zysku ani uniknięcia strat podczas zawierania transakcji CFD. Klient nie uzyskuje takich gwarancji od Spółki lub dowolnego jej przedstawiciela. Klient jest świadomy ryzyka związanego z transakcjami na kontraktach CFD i zdolny do poniesienia takiego ryzyka finansowego oraz wszelkich strat.
 10. Ryzyko
  a. Ryzyko techniczne
   • Transakcje w Internecie. Podczas zawierania przez klienta transakcji online (przez sieć Internet), spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, szkody, koszty i wydatki, spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio przez dowolne awarie lub zakłócenia transmisji systemów komunikacyjnych, komputerowych lub oprogramowania transakcyjnego, niezależnie czy należą one do firmy, klienta, czy też dowolnych systemów wymiany, płatności lub rozliczeń.
   • Zlecenia telefoniczne. Firma nie odpowiada za zakłócenia, awarie lub nieprawidłowe działanie infrastruktury telefonicznej i nie gwarantuje dostępności usług telefonicznych. Dla uniknięcia wątpliwości klient powinien być świadomy, że spółka w dowolnym momencie może być nieosiągalna przez telefon, jednakże klient może złożyć zlecenia online mając dostęp do platformy transakcyjnej spółki.
  b. Warunki rynkowe. Klient przyjmuje do wiadomości, że w nietypowych warunkach rynkowych Spółka może nie być w stanie wykonać instrukcji klienta i dlatego okres, w którym rzeczone polecenia i wnioski są wykonywane może ulec wydłużeniu.
  c. Komunikacja. 
   • Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku opóźnienia lub nieotrzymania wiadomości wysyłanych do klienta przez Spółkę. 
   • Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstaje w wyniku przejęcia zaszyfrowanych informacji wysyłanych do klienta przez Spółkę z uwagi na wykorzystanie nieautoryzowanych metod dostępu.
   • Firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania wiadomości lub nieprzeczytania wiadomości wewnętrznych wysyłanych do klienta za pośrednictwem platformy handlowej, w przypadku, gdy wiadomość nie została odebrana lub przeczytana w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych i została automatycznie skasowana. 
   • Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prywatność dowolnych informacji zawartych w komunikacji otrzymywanej przez Spółkę.
   • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikłe z autoryzowanego / nieautoryzowanego dostępu do wszelkich informacji wymienianych pomiędzy Spółką a klientem przez osoby trzecie. 
  d. Działanie siły wyższej. W przypadku wystąpienia działania siły wyższej klient akceptuje ryzyko straty z niej wynikające.
  e. Podatki. Klient musi dowiedzieć się, czy inwestowanie w kontrakty CFD podlega opodatkowaniu i/lub innym obowiązkom w ramach jurysdykcji Klienta. Klient jest odpowiedzialny za opłacenie wszelkich podatków lub innych należności, które mogą zostać naliczone w odniesieniu do przeprowadzanych transakcji.
 11. Koszty, wartość swapu i inne kwestie. Przed zainwestowaniem w kontrakty CFD klient musi być świadom wszelkich powiązanych kosztów, takich jak spread(y), prowizje i swap(y). Dla celów niniejszego Oświadczenia swap oznacza odsetki dodane lub odliczone za przetrzymanie otwartej pozycji przez noc. Swap dla pozycji otwartej w środę i utrzymywanej w stanie otwartym przez całą noc jest trzy razy wyższy niż w inne dni. Powodem jest to, że wartość datowana transakcji przeniesionej z dnia na dzień, a otwartej w środę normalnie przypada na sobotę, ale ponieważ banki są zamknięte, brana pod uwagę wartość, to wartość poniedziałkowa, stąd klient ponosi dodatkowo koszty 2 (dwóch) dni odsetkowych. Swap z piątku na poniedziałek pobierany jest jednokrotnie.
 12. Błędy systemu wygasania/zapadania transakcji W przypadku jakiejkolwiek usterki systemu wygasania transakcji, opcje, których zapadalność przypada na ten okres zostaną automatycznie wykryte i wygaszone zgodnie z archiwalnymi cenami historycznymi. Jeśli dowolna pozycja nie wygasła na czas, system wystawi powiadomienie dla menedżera ryzyka i pracownika odpowiedzialnego za zgodność z przepisami, wyszczególniające wszystkie informacje o pozycji, które umożliwią ręczne rozwiązanie problemu.
 13. Odszkodowania. Spółka uczestniczy w inwestycyjnym funduszu odszkodowawczym dla klientów firm inwestycyjnych, zgodnie z przepisami Republiki Cypryjskiej. Klient będzie uprawniony do rekompensaty w ramach inwestycyjnego funduszu odszkodowawczego, kiedy Spółka nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków i zobowiązań wynikających z roszczeń Klienta. Wszelkie odszkodowania dla klienta w ramach inwestycyjnego funduszu odszkodowawczego nie mogą przekroczyć dwudziestu tysięcy euro (20 000 EUR). Dotyczy to wszystkich skumulowanych roszczeń Klienta wobec Spółki.

PRZECZYTAŁEM(-AM), ZROZUMIAŁEM(-AM) I ZGADZAM SIĘ Z OŚWIADCZENIEM DOTYCZĄCYM UJAWNIENIA RYZYKA ORAZ ZASADAMI ZAWIERANIA TRANSAKCJI I PROCEDURAMI PRZEWIDZIANYMI W POWYŻSZYM DOKUMENCIE.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt