Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.36% of retail investor accounts lose money when trading spread bets and CFDs with this provider. You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Terms & Conditions

Ważne:Angielska wersja niniejszej umowy jest wersją rozstrzygającą i ma pierwszeństwo w przypadku rozbieżności między wersją angielską, a wersją przetłumaczoną.

Terms & Conditions

Spis treści

 

1. Wstęp.

2. Zakres umowy i świadczenia usług.

3. Rozpoczęcie obowiązywania Umowy i prawo do anulowania.

4. Czas trwania Umowy.

5. Świadczenie usług.

6. Otwarcie konta.

7. Klasyfikacja klientów..

8. Stosowność i przydatność.

9. Osoby upoważnione i nieautoryzowane korzystanie z konta.

10. Przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

11. Definicja kontraktów na różnice kursowe.

12. Konflikty interesów..

13. Wyceny i ceny.

14. Składanie i realizacja zleceń oraz sprawozdania z transakcji

15. Warunki handlu elektronicznego.

16. Dostęp.

17. Zlecenia.

18. Realizacja zleceń i działalność na rynku.

19. Waluta.

20. Ograniczenie przyjmowania zleceń.

21. Minimalne i maksymalne wielkości transakcji

22. Anulowanie i wycofywanie zleceń.

23. Potwierdzenia i błędy.

24. Dźwignia finansowa, depozyt zabezpieczający i zabezpieczenie.

25. Prowizje, opłaty i obciążenia.

26. Swapy.

27. Konta bez swapu.

28. Inne koszty.

29. Ochrona przed ujemnym saldem..

30. Zyski i straty.

31. Produkty o jednolitym kapitale i kryptowaluty.

32. Warunki mające zastosowanie do określonych platform transakcyjnych.

33. Zachęty i inne korzyści handlowe.

34. Depozyty i płatności

35. Wypłaty.

36. Pieniądze klienta.

37. Konta nieaktywne i uśpione.

38. Archiwizacja kont transakcyjnych MT4.

39. Naruszenia i środki zaradcze w przypadku naruszeń.

40. Wypowiedzenie bez naruszenia.

41. Zdarzenia związane z siłą wyższą.

42. Wyłączenia, ograniczenia, odszkodowania i odpowiedzialność.

43. Oświadczenia i rękojmie.

44. Nadużycia na rynku i zabronione techniki handlowe.

45. Badania naukowe.

46. Zmiana, zamknięcie i likwidacja konta.

47. Komunikacja.

48. Rejestrowanie, przechowywanie zapisów i monitorowanie komunikacji

49. Zapytania, reklamacje i spory.

50. Opodatkowanie.

51. Prawo właściwe i jurysdykcja.

52. Dane osobowe i prywatność.

53. Własność Intelektualna.

54. Przenoszenie praw..

55. Poprawki

56. Różne.

57. Definicje i interpretacja.

1.Wstęp

 1. Niniejsza Umowa z Klientem (zwana również „Umową” lub „Warunkami użytkowania”) jest zawarta pomiędzy firmą Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited) (określaną jako „my”, „nas”, „nasz”, „nasze” oraz „Spółka”, „Firma”) i Klientem (określanym dalej jako „Klient”„Ty”„Twój”).
 1. Firma Trade Capital Markets (TCM) Limited jest autoryzowana i nadzorowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, jako cypryjska firma inwestycyjna realizująca określone usługi inwestycyjne i dodatkowe oraz działania na rzecz klienta w ramach świadczenia usług inwestycyjnych, prowadzenia działalności inwestycyjnej, funkcjonowania rynków regulowanych i zajmująca się innymi podobnymi kwestiami związanymi z Ustawą z 2017 r., Ustawa 87 (Ι)/ 2017, z późniejszymi w zmianami lub zastąpieniami wprowadzanymi w różnych okresach („Ustawa”), prowadząca działalność pod numerem licencji CIF 227/14. Spółka jest zarejestrowana na Cyprze na podstawie prawa spółek, numer rejestracyjny HE 324232. Jej siedziba znajduje się przy 128-130 Lemesos avenue, piętro 3, Mieszkanie 301, Strovolos 2015 Nikozja, Cypr, telefon: + 357 22 030446, e-mail: info@tradecapitalmarkets.com.
 1. Niniejsza Umowa z Klientem będzie regulować wszystkie transakcje przeprowadzane między Spółką a Klientem. Klient powinien uważnie przeczytać i zrozumieć niniejszą Umowę, w tym część Aktywa oraz Zasady firmowe, które można znaleźć na stronie internetowej Spółki w Internecie w części Przepisy, obejmujące Politykę realizacji zleceń, Politykę dotycząca konfliktu interesów, Polityka Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów, Polityka Obsługi Reklamacji, Polityka Kategoryzacji Klienta, wraz z Informacją o ujawnieniu ryzyka i Oświadczeniem dotyczącym polityki prywatności, wraz z późniejszymi zmianami, oraz wszelkie inne dokumenty, które dostarczyliśmy lub dostarczymy Klientowi w przyszłości.
 1. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza żadnego z obowiązków i odpowiedzialności, które są nam przypisane z mocy dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz cypryjskiej ustawy o usługach i działalności inwestycyjnej oraz regulowanych rynkach finansowych z 2017 r. (Ustawa 87 (I) / 2017, łącznie „Dyrektywy”) lub Dyrektyw i Okólników CySEC („Wytyczne”, „Postanowienia”) stąd w przypadku jakiegokolwiek konfliktu między niniejszą Umową a Wytycznymi CySEC, pierwszeństwo będą miały Wytyczne CySEC.
 1. Niniejsza Umowa jest dostarczana w języku angielskim, który jest oficjalnym językiem Firmy, a my, na czas obowiązywania niniejszej Umowy, będziemy komunikować się z Klientem w języku angielskim.
 1. W niniejszej Umowie wszystkie słowa i wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie określone w ramach zasady 26, Definicje i interpretacja.
 1. Spółka nie prowadzi żadnego doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, ani żadnych innych porad, rekomendacji ani opinii żadnemu klientowi. Wszelkie materiały marketingowe lub informacje, analizy techniczne lub rynkowe, które mogą być dostarczane Klientowi za pośrednictwem naszej Witryny, platform transakcyjnych nie są zaprojektowane w odniesieniu do osobistego profilu, sytuacji finansowej lub doświadczenia handlowego danego klienta, a zatem nie powinny być interpretowane jako doradztwo inwestycyjne, rekomendacja, opinia i/lub zachęta do jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych.

2.Zakres umowy i świadczenia usług

Niniejsza Umowa określa podstawy, na których zawieramy Transakcje z Klientami i reguluje każdą Transakcję zawartą między Klientem, a nami w dniu jej wejścia w życie lub po jej wejściu w życie. Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może spowodować utratę całego początkowego depozytu. Nasza usługa handlowa nie jest odpowiednia dla wszystkich. Pełne objaśnienie elementów ryzyka związanych z obrotem kontraktami CFD przedstawiono w raporcie Informacja o ujawnieniu ryzyka i należy upewnić się, że dokładnie przeczytało się i w pełni zrozumiało potencjalne ryzyko przed zawarciem z nami niniejszej Umowy.

Trade Capital Markets (TCM) Limited działa poprzez witryny tradecapitalmarkets.com, trade.com, finexo.com, które umożliwiają handel online.

3.Rozpoczęcie obowiązywania Umowy i prawo do anulowania

3.1. Umowa wejdzie w życie, a jej realizacja rozpocznie się, gdy klient zakończy procedurę składania wniosku o otwarcie konta i zostanie przyjęty jako Klient przez Firmę, gdy tylko poinformujemy o zaakceptowaniu wniosku o otwarcie konta na stronie Firmy.

3.2. Można anulować Umowę, powiadamiając nas pisemnie w ciągu pierwszych czternastu (14) dni od daty wejścia w życie. Prawo do odstąpienia od Umowy nie będzie obowiązywać, jeśli zawarto jakąkolwiek transakcję, na którą wpłynęła dowolna fluktuacja cen na rynku lub w przypadku, gdy klient, na żądanie, został odbiorcą jakichkolwiek z naszych usług inwestycyjnych lub dodatkowych. Jeśli nie zawarto żadnej transakcji, Firma zwróci Klientowi dowolną kwotę, którą zdeponował. Jeśli nie anuluje się Umowy zgodnie z powyższym opisem, Umowa pozostanie w mocy, chyba że zostanie rozwiązana zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego dokumentu.

4.Czas trwania Umowy

Umowa wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia opisanym w części „Rozpoczęcie obowiązywania umowy i prawo do anulowania” na czas nieokreślony / nieograniczony do czasu jej rozwiązania, zgodnie z Umową.

5.Świadczenie usług

5.1. Klient zgadza się, że jesteśmy jedynym miejscem egzekucji w odniesieniu do prowadzonych transakcji, dlatego podajemy zarówno ceny Bid, jak i Ask. Firma będzie działać jako zleceniodawca transakcji Klienta, chyba że Klient i Firma uzgodnią inaczej. Możemy przekazywać zlecenia Klienta do dalszej realizacji zewnętrznym podmiotom zapewniającym płynność, jednak na podstawie kontraktu jesteśmy jedynym kontrahentem transakcji Klienta, a każda realizacja odbywa się w naszym imieniu. Ujawnimy wszelkie możliwe konflikty, a także sposób radzenia sobie z takimi konfliktami i oferujemy najlepsze wykonanie w ramach Polityki Konfliktu Interesów.

5.2. Będziemy zajmować się Klientem wyłącznie na zasadzie wykonawczej, gdy:

 1. Klient będzie działać jako zleceniodawca, a nie jako agent (lub powiernik) w imieniu kogoś innego. Oznacza to, że Klient nie może zawierać Transakcji w imieniu innych podmiotów bez naszej wyraźnej zgody. Jeśli Klient będzie działać jako agent, nie przyjmujemy zleceniodawcy Klienta jako naszego bezpośredniego klienta, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
 1. Zajmujemy się wyłącznie wykonaniem i nie udzielamy porad w związku z jakimkolwiek aspektem składania zleceń lub wykonywania transakcji. Klient zgadza się, że, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, nie jesteśmy zobowiązani:
  1. do upewniania się co do stosowności dowolnej Transakcji,
  2. do monitorowania lub doradzania w sprawie statusu dowolnej Transakcji,
  3. do wzywania do uzupełnienia depozytu, czy też
  4. do zamykania każdej Transakcji, którą otworzył Klient, niezależnie od tego, że wcześniej mogliśmy podjąć podobne działania w odniesieniu do tej Transakcji lub jakiejkolwiek innej.

5.3. Jeżeli stosunki między Klientem a Firmą odbywają się wyłącznie na zasadzie wykonawczej, Klient nie będzie upoważniony do żądania od nas doradztwa inwestycyjnego związanego z Transakcją, ani do wyrażania opinii zachęcających do otwarcia konkretnej Transakcji. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, dostarczyć informacji:

 1. w odniesieniu do każdej Transakcji, o którą zapyta Klient, w szczególności w odniesieniu do procedur i ryzyka związanego z taką Transakcją oraz sposobów minimalizowania ryzyka, ale
 2. w oparciu o rzeczywiste informacje rynkowe nie będziemy jednak zobowiązani do ujawnienia takich informacji, a w przypadku dostarczenia takich informacji nie będzie to w żadnym wypadku stanowić porady inwestycyjnej. Spółka nie udziela żadnych porad, rekomendacji ani opinii żadnemu klientowi w związku z transakcją, aby ułatwić Klientowi podjęcie decyzji inwestycyjnej.

5.4. Wszelkie oświadczenia, zalecenia lub opinie udzielone dowolnemu klientowi, w tym wszelkie oświadczenia znalezione na jakiejkolwiek stronie internetowej, wykonane lub wysłane przez nas, naszych pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub podmioty stowarzyszone, nie są zaprojektowane w odniesieniu do osobistego profilu, sytuacji finansowej lub doświadczenia handlowego danego klienta, w związku z tym nie należy ich interpretować ich jako porady inwestycyjnej, rekomendacji, opinii i/lub zachęty do jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych.

5.5. Klient przyjmuje do wiadomości, że zawsze powinien zawierać dowolne transakcje na podstawie własnej oceny i nigdy nie działać w oparciu o rekomendacje, porady lub analizy dostarczone przez Firmę, jakiekolwiek podmioty stowarzyszone lub pracowników. Wszelkie opinie, mogą być tylko osobistymi opiniami autora i mogą nie odzwierciedlać opinii Trade Capital Markets (TCM) Limited.

5.6. W przypadku, gdy uzgodniono na piśmie, że transakcje między Klientem a Firmą mają charakter doradczy, wszelkie porady inwestycyjne, które możemy zaoferować, podlegają naszej Umowie o doradztwie inwestycyjnym.

5.7. Niezależnie od zapisów w punkcie 5.6, Klient wyraża zgodę na to, że w odniesieniu do transakcji polegających wyłącznie na wykonaniu, będzie polegać wyłącznie na własnym osądzie podczas otwierania, zamykania, częściowego zamykania lub powstrzymywania się od otwierania lub zamykania Transakcji zawieranych za naszym pośrednictwem. Zarówno w odniesieniu do realizacji, jak i doradztwa, w przypadku braku oszustwa, umyślnego niedopełnienia powinności lub zaniedbania, nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za dowolne straty (w tym, między innymi, straty pośrednie lub wtórne, utratę szansy lub zysków wynikających z jakiegokolwiek niepowodzenia w odniesieniu do jakichkolwiek przewidywanych zysków), koszty, wydatki lub szkody poniesione przez Klienta w wyniku jakiejkolwiek niedokładności lub niekompletności dowolnej informacji lub porady, lub nieprzydatności jakiejkolwiek porady, udzielonej Klientowi przez jakiegokolwiek pracownika Firmy lub strony trzeciej, w tym m.in., informacji lub porad dotyczących dowolnej Transakcji realizowanej za naszym pośrednictwem.

5.8. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeżeli w dowolnych okolicznościach nie udzielamy rad, czy też nie rekomendujemy podjęcia jakichkolwiek działań w związku z Transakcją, nie oznacza to, że ​odradzamy Klientowi podejmowania takich działań (lub jakichkolwiek działań) w odniesieniu do przedmiotowej Transakcji. Z zastrzeżeniem prawa do unieważnienia lub zamknięcia Transakcji przez Firmę, w szczególnych okolicznościach określonych w niniejszej Umowie, każda Transakcja otwarta przez Klienta po takiej nieścisłości lub pomyłce pozostaje ważna i wiążąca pod każdym względem zarówno dla Klienta, jak i dla Firmy. Bez naruszania jakichkolwiek innych ograniczeń naszej odpowiedzialności zawartych w innych częściach niniejszej Umowy, maksymalna kwota naszej odpowiedzialności z tytułu strat, które może ponieść Klient w związku z udzieloną przez nas radą dotyczącą Transakcji, będzie ograniczona do trzykrotności kwoty Prowizji lub Spreadu płatnego w związku z rzeczoną Transakcją.

5.9. Klient potwierdza, że informacje zawarte w części Aktywa mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą być niedokładne w momencie otwarcia lub zamknięcia Transakcji. Bieżąca część Aktywa stanowi wersję wyświetlaną na naszych stronach internetowych, która może być od czasu do czasu aktualizowana.

5.10. Zanim Klient rozpocznie zawieranie transakcji za naszym pośrednictwem, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia Klientowi jasnego obrazu wszystkich prowizji, spreadów, opłat, wpłat i innych płatności, za które będzie odpowiedzialny. Opłaty te będą miały wpływ na zyski netto Klienta w ramach realizowanych transakcji (o ile takie wystąpią) lub zwiększą straty.

5.11. Firma zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta zapłaty lub zwrotu wszelkich podatków lub ceł w przypadku zmiany podstawy cła lub przepisów podatkowych. Firma zastrzega sobie również prawo do naliczenia wobec Klienta opłat za dostarczenie danych rynkowych w określonych okolicznościach.

5.12. Niniejsza Umowa jest umową zawieraną na odległość, stąd jest między innymi uregulowaną przez zasady marketingu na odległość w zakresie przepisów dotyczących usług finansowych dla konsumentów, nr 2 42 (I) / 2004, w ramach wdrożenia dyrektywy UE 2002/65/WE, zgodnie z którą złożenie podpisu pod Umową nie jest wymagane, a Umowa ma taką samą moc sądową i prawną, jak umowa podpisana w tradycyjny sposób.

5.13. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić najlepsze wykonanie zgodnie z wytycznymi CySEC, ESMA i MiFID oraz naszą Polityką najlepszej realizacji, kiedy realizujemy Transakcje w imieniu Klienta. Środki, które wprowadziliśmy, aby zapewnić najlepsze wykonanie, są wyszczególnione w polityce najlepszej realizacji. Polityka najlepszej realizacji jest dostępna na naszej stronie internetowej lub może być na życzenie przesłana pocztą. O ile Klient nie powiadomi o tym Firmy, przyjmuje się, że wyraża zgodę na postanowienia polityki najlepszej realizacji wraz ze wszystkimi innymi odpowiednimi politykami, w chwili, gdy niniejsza Umowa wejdzie w życie. W przypadku braku zgody, zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług.

5.14. Możemy korzystać z usług członków naszej grupy lub stron trzecich przy podejmowaniu prac w naszym imieniu w odniesieniu do Usług, które świadczymy w związku z niniejszą Umową, w tym realizacji kampanii marketingowych, zbierania i przetwarzania informacji o kliencie, obsługi specjalistycznego oprogramowania i usług IT lub innych usług wsparcia klienta. Tacy dostawcy usług mogą znajdować się na terytorium Unii Europejskiej lub poza nim i w przypadku, gdy zdecydujemy się z nimi współpracować, zrobimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem. Pozostaniemy zawsze odpowiedzialni za usługi świadczone zgodnie z warunkami niniejszej Umowy , z wyjątkiem przypadku wystąpienia Siły Wyższej, w którym jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie prac takich usługodawców w związku z pracą i działaniami, które podejmują w naszym imieniu. Będziemy korzystać z usług renomowanych i kompetentnych usługodawców oraz dysponować odpowiednimi środkami kontroli w zakresie wyboru i monitorowania wyników pracy wykonywanej w naszym imieniu.

6.Otwarcie konta

6.1. Po zakończeniu procedury składania wniosku o otwarcie konta i zaakceptowaniu Klienta przez Firmę, Klient uprawnia nas do wykorzystywania wszystkich przekazanych danych osobowych, według naszego wyłącznego uznania i zgodnie z ogólnym unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, w przypadku jakichkolwiek dalszych pytań, które możemy uznać za konieczne w świetle pewnych okoliczności. Jako klient naszej firmy, Klient winien rozumieć, że jest zaangażowany we współpracę z Firmą i szybko dostarczyć wymagane informacje, a Firma jest upoważniona do przeprowadzania dalszych weryfikacji, które uzna za stosowne.

6.2. Oczekujemy, że informacje przekazywane w formularzu zgłoszenia podczas otwierania konta są prawdziwe i dokładne przez cały czas korzystania z konta, chyba że Klient odpowiednio poinformuje nas na piśmie, że jest inaczej. Klient ma obowiązek poinformować Firmę na piśmie o wszelkich poprawkach lub nieprawidłowościach w podanych wcześniej informacjach.

6.3. Akceptacja użytkownika jako klienta nie oznacza, że ​​Firma jest zobowiązana do automatycznego zatwierdzania i przyjmowania wszelkich przyszłych wniosków o nowe konta ze strony Klienta.

7.Klasyfikacja klientów

7.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Firma musi kategoryzować swoich klientów w ramach jednej z następujących kategorii: Klient detaliczny, klient profesjonalny lub uprawniony kontrahent. Kategoryzacja zależy od danych dostarczonych przez Klienta podczas wypełniania formularza wniosku o otwarcie konta oraz podlega odpowiednim przepisom prawa. Firma poinformuje Klienta na piśmie o przydziale do kategorii zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, natomiast Klient ma prawo zażądać zmiany przydziału do kategorii.

7.2. Kategoria, do której zostaje przydzielony Klient określa poziom ochrony, jaki jest do dyspozycji Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klientowi detalicznemu zapewnia się najwyższe dostępne zabezpieczenia prawne. Użytkownik jest traktowany, jako Klient detaliczny zgodnie z obowiązującym prawem, z zastrzeżeniem następujących zasad:

 1. jeśli Klient spełnia definicję Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego kontrahenta, powiadomimy, że chcemy traktować go jako takiego oraz
 2. Klient może poprosić o inną klasyfikację od tej, do której został przydzielony, jednak Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego wniosku. Jeśli Klient poprosi o inną kategoryzację i Firma przystanie na taki wniosek, ochrona zapewniona przez niektóre wytyczne CySEC zostanie zmniejszona.
 3. Jeśli zdecydujemy się zaproponować traktowanie Klienta, jako Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego kontrahenta, lub Klient sam poprosi o traktowanie, jako Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego kontrahenta, przedstawimy Klientowi wszystkie szczegóły dotyczące wszelkich ograniczeń poziomu ochrony prawnej, które spowodowałaby taka odmienna kategoryzacja.

7.3. Kategoria Klienta może zostać zmieniona w dowolnym momencie, według uznania Firmy. Klient zostanie poinformowany o wszelkich zmianach przez Firmę na piśmie.

8.Stosowność i przydatność

8.1. Firma wykorzysta informacje podane przez Klienta w formularzu wniosku o otwarcie konta, do oceny wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestowania oraz ustalenia, czy konkretna usługa lub instrument finansowy są dla Klienta odpowiednie. Oferujemy dostęp do różnych rodzajów kont o różnych funkcjach i cechach w zależności od osobistych predyspozycji każdego klienta.

8.2. W zależności od wiedzy i doświadczenia Klienta oraz rodzaju Transakcji, które zwykle realizuje za naszym pośrednictwem, niektóre z tych rodzajów kont mogą być niedostępne. Po uprzednim pisemnym powiadomieniu, zastrzegamy sobie prawo do przekształcenia konta do konta innego rodzaju, jeśli rozsądnie ustalimy, że inny rodzaj konta jest dla Klienta bardziej odpowiedni. Firma zastrzega sobie również prawo do zmiany funkcji i kryteriów kwalifikowania do kont w dowolnym momencie, a powiadomienie o takich zmianach znajdzie się na naszej stronie internetowej, zostanie wysłane pocztą e-mail lub pojawi się w usłudze handlu elektronicznego.

8.3. Firma nie jest zobowiązana do sprawdzania i nie będzie analizować Transakcji, które zawarł lub zamierza zawrzeć Klient.

8.4. Jeśli Klient jest sklasyfikowany jako posiadający niezbędne doświadczenie i wiedzę, Firma jest uprawniona zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami do założenia, że ​​ma wystarczającą wiedzę i doświadczenie, aby zrozumieć ryzyko związane z handlem złożonymi instrumentami i dokonać własnej oceny ryzyka każdej Transakcji, którą rozpoczyna. W takim przypadku Klient będzie mógł handlować z dowolnymi poziomami dźwigni finansowej wybranymi według własnego uznania, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń poziomu maksymalnego dla każdego instrumentu, określonych przez Firmę lub obowiązujące przepisy.

8.5. W przypadku sklasyfikowania jako klienta o mniejszym lub zerowym doświadczeniu i wiedzy, aby umożliwić Firmie ocenę wiedzy i doświadczenia Klienta w handlu, będziemy wymagać od Klienta przekazania Firmie szczegółowych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia oraz użycia dźwigni finansowej, najlepiej podczas wypełniania formularza wniosku o otwarcie konta. Ponadto Klient będzie musiał wykazać się zrozumieniem i zaakceptować ryzyko związane z handlem złożonymi instrumentami oraz przeczytać i zaakceptować dokument dotyczący ujawniania ryzyka. W przypadku, gdy Klient zostanie sklasyfikowany jako użytkownik o mniejszej lub zerowej wiedzy i doświadczeniu w handlu, domyślnie, maksymalny poziom dźwigni finansowej dla takiego Klienta będzie taki, jaki został określony przez CySEC.

8.6. Zakres oceny stosowności jest dla nas środkiem do przypisania poziomu wiedzy i doświadczenia do Klienta, w celu ustalenia, czy złożone instrumenty finansowe, takie jak kontrakty CFD, mogą być uważane za odpowiednie do inwestowania dla danej osoby. Dlatego prosimy o uwzględnienie i poważne rozważenie wszelkich ujawnień ryzyka przedstawionych w wyniku oceny stosowności.

9.Osoby upoważnione i nieautoryzowane korzystanie z konta

9.1. Konto klienta i odpowiednie kody dostępu, które zostały dostarczone podczas procesu rejestracji, będą używane wyłącznie przez Klienta lub dowolne inne upoważnione osoby podlegające przepisom dotyczącym osób uprawnionych poniżej. Klientowi nie wolno udzielać zgody na korzystanie z konta żadnej innej osobie. Klient powinien zawsze zabezpieczać, nie pozostawiając bez nadzoru, urządzenia używane do handlu za naszym pośrednictwem lub dostęp do platform transakcyjnych, aby mieć pewność, że żadna inna osoba nie może uzyskać dostępu do konta Klienta i kodów dostępu.

9.2. W przypadku autoryzowanego użycia konta, które spowodowało jakąkolwiek stratę, Klient pozostaje jedyną osobą odpowiedzialną. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek nieautoryzowanego dostępu do konta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki powiadomić Dział Obsługi Klienta naszej Firmy w formie pisemnej, telefonicznej lub na czacie. W godzinach pracy, po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia, konto zostanie natychmiast zamrożone. Natomiast w przypadku powiadomień otrzymanych poza godzinami pracy, konto zostanie zamrożone tak szybko, jak to tylko możliwe, po otrzymaniu powiadomienia.

9.3. W przypadku wykrycia podejrzanej nieautoryzowanej działalności z naszej strony, możemy, ale nie musimy informować o tym Klienta. W sytuacjach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba trzecia korzysta z konta Klienta bez jego zgody, możemy, według własnego uznania, zawiesić dostęp do konta, dopóki nie otrzymamy od Klienta potwierdzenia autoryzacyjnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w wykryciu i późniejszym zawieszeniu takiego dostępu.

9.4. Niektóre upoważnione osoby, takie jak krewni pierwszego stopnia, mogą być dopuszczone do handlu za pośrednictwem Firmy tylko w przypadkach, gdy Firma przedstawiła swoją uprzednią pisemną zgodę, pod warunkiem, że upoważniona osoba dostarczyła niezbędną dokumentację KYC klienta, dowód związku pokrewieństwa i uzyskała ocenę odpowiedniości.

9.5. Osoby upoważnione dla dowolnego klienta nie mogą działać jako osoby upoważnione dla innego klienta. W przypadku, gdy uznamy to za konieczne, Firma ma prawo odrzucić każdą sugerowaną osobę upoważnioną i zawiesić lub wypowiedzieć zgodę dla takiej osoby upoważnionej na dostęp do konta.

9.6. Wszelkie rozpoczęte działania lub zlecenia handlowe złożone przez osoby upoważnione są wiążące dla Klienta, ponieważ jest on jedyną osobą odpowiedzialną za monitorowanie działalności handlowej osób upoważnionych, którym udzielono zgody na dostęp do konta.

9.7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione w ramach konta przez dowolną osobę upoważnioną przez użytkownika, nawet w przypadkach, w których takie osoby przekroczyły uprawnienia użytkownika lub działały bez jego zgody lub w inny sposób działały w sposób nieuczciwy. W przypadku chęci anulowania autoryzacji udzielonej dla dowolnej osoby upoważnionej, należy pisemnie skontaktować się z Firmą załączając wniosek.

10.Przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych

10.1. Firma może przystąpić do dowolnej zmiany warunków Umowy z jednego z następujących powodów:

 1. zmiany w funkcjonowaniu produktów lub usług oferowanych przez Firmę, do których mają zastosowanie postanowienia Warunków użytkowania,
 2. wprowadzenie przez Firmę nowych produktów lub usług, do których mają zastosowanie postanowienia Warunków użytkowania,
 3. zmiany w systemach informatycznych wykorzystywanych do świadczenia usług przez Firmę, do których mają zastosowanie postanowienia Warunków użytkowania,
 4. zmiany prawa regulujące produkty lub usługi oferowane przez Firmę,
 5. na wniosek CySEC lub jakiegokolwiek innego organu nadzorującego lub w wyniku zmiany lub oczekiwanej zmiany w obowiązujących przepisach.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Firmę, iż dowolny zapis w Umowie jest niezgodny z obowiązującymi przepisami.

10.2. W przypadku zmiany postanowień Umowy lub opłat, Firma przekaże Klientowi niezbędne informacje o zmianie za pośrednictwem strony internetowej Firmy.

10.3. Klient, nie wyrażając zgody na proponowane zmiany Umowy lub opłat, może, przed datą wejścia w życie, zgłosić sprzeciw i rozwiązać Umowę z typowym skutkiem wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym.

10.4. Wszelkie transakcje dokonywane między Klientem, a Trade Capital Markets (TCM) Limited mogą być uwarunkowane przez reguły giełdowe, miejsca realizacji zleceń, płynności lub dostawcy cen towarów oraz izby rozliczeniowej, za pośrednictwem której realizowane są transakcje. Firma może zdecydować, że nie otworzy Transakcji, jeżeli uważa, że taka Transakcja może naruszać obowiązujące przepisy i regulacje lub zasady giełdowe, miejsca realizacji transakcji lub podmiotów zapewniających płynność lub dostęp do cen, stosownie do przypadku.

10.5. Na żądanie giełdy, izby rozrachunkowej lub dowolnego organu regulacyjnego w celu uzyskania dowolnych informacji dotyczących Klienta, jego transakcji lub kont, będziemy prowadzić działania ujawnianie żądanych informacji bez dalszej zgody i/lub potwierdzenia Klienta. W odniesieniu do takiego zapytania, Klient zgadza się współpracować z nami w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji w związku z takim zapytaniem lub prośbą, a także potwierdza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami możemy nie być upoważnieni do powiadomienia Klienta o odpowiedniej prośbie lub zapytaniu w związku z jego kontami, stąd także zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie może mieć wobec Firmy, w przypadku nie powiadomienia Klienta o takich zapytaniach lub ujawnieniach.

11.Definicja kontraktów na różnice kursowe.

11.1. Handel kontraktami na różnice kursowe niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich osób, a tylko dla tych inwestorów, którzy rozumieją, uznają i są gotowi ponieść ekonomiczne, prawne i inne ryzyko związane z takimi kontraktami. Biorąc pod uwagę osobiste okoliczności finansowe, zasoby finansowe, styl życia i obowiązki, są w stanie poradzić sobie finansowo z utratą całej inwestycji, gdyż posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające zrozumieć handel kontraktami CFD. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że otrzymał, przeczytał i zrozumiał oświadczenie dotyczące ryzyka

11.2. Instrumenty finansowe oferowane przez Firmę są w całości kontraktami CFD, tj. złożonymi pochodnymi instrumentami finansowymi, których wartość wynika z szeregu podstawowych aktywów (takich jak akcje będące w obrocie na giełdzie, pary walut, kontrakty terminowe na towary itp.). Kontrakty CFD oferowane przez Firmę są umowami dwustronnymi pomiędzy dwoma kontrahentami, określanymi jako instrumenty pochodne Over the Counter („OTC”). W przypadku kontraktów CFD, którymi Klient handluje za pośrednictwem naszej platformy transakcyjnej, działamy jako kontrahent, innymi słowy, działamy jako zleceniodawca transakcji Klienta.

11.3. Kiedy Klient handluje poza giełdą lub Over-the-Counter („OTC”), kontraktami na instrumenty pochodne, takimi jak kontrakt CFD, wartość i zobowiązania płatnicze w odniesieniu do takiej transakcji są określane w odniesieniu do zmiany ceny bazowego instrumentu finansowego lub punktu odniesienia. W związku z tym, otwierając zlecenie Kup lub Sprzedaj na CFD, Klient spekuluje na temat zmiany ceny instrumentu bazowego. Klient powinien rozumieć, że wahania cen aktywów bazowych będą miały wpływ na wartość dowolnego pochodnego instrumentu finansowego, takiego jak CFD. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że podczas gdy ceny kontraktów CFD są ustalane na podstawie cen aktywów bazowych, nie oznacza to, że cena kontraktów CFD będzie równa cenie aktywówbazowych. Ryzyko strat wzrasta w przypadku, w którym do handlu kontraktami CFD wykorzystywana jest dźwignia finansowa. Niektóre jurysdykcje stosują limit dźwigni, który ma pierwszeństwo w stosunku do niniejszej umowy o świadczenie usług inwestycyjnych.

11.4. W przypadku transakcji CFD Klient nie kupuje ani nie sprzedaje bazowego instrumentu finansowego (np. udziału fizycznego, pary walutowej lub towaru), ponieważ nie jest właścicielem tego ostatniego i nie istnieje fizyczne przeniesienie własności tego instrumentu.

11.5. Zachowujemy prawo do zakończenia obrotu składnikiem aktywów bazowych dla kontraktu na różnice kursowe, jeżeli zostało to określone w polityce wewnętrznej spółki lub w przypadku, gdy uważamy, że nastąpiła lub może nastąpić istotna niekorzystna zmiana, w odniesieniu między innymi do emitenta takiego instrumentu, co może spowodować zawieszenie lub zakłócenie w obrocie takim instrumentem lub spowodować znaczny wzrost jego zmienności lub operacji, lub wyników finansowych emitenta takiego instrumentu i/lub którejkolwiek z powiązanych stron, lub z powodu czynników związanych z niepewnością rynku, czy też czynników, które w inny sposób mogą mieć istotny wpływ na rynek.

11.6. W przypadku, gdy Firma zakończy świadczenie obrotu kontraktami CFD dla produktu finansowego w ramach niniejszej umowy, powiadomimy o tym Klienta i poprosimy o zamknięcie wszystkich otwartych pozycji dla takiego instrumentu w określonym terminie. Klient przyjmuje do wiadomości i przekazuje nam swoje upoważnienie, aby w ramach sprawiedliwego traktowania, zamknąć istniejące pozycje w określonym dniu po aktualnych cenach rynkowych ustalonych przez Firmę.

12.Konflikty interesów

12.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma działa jako zleceniodawca podczas wykonywania zleceń transakcji Klienta i że może czerpać korzyści ze wszelkich strat Klienta.

12.2. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma i jej podmioty stowarzyszone zapewniają szeroki zakres usług finansowych szerokiemu gronu klientów i mogą zaistnieć okoliczności, w których Firma, jej spółki stowarzyszone lub odpowiednie osoby mogą mieć istotny interes w transakcji z Klientem lub dla Klienta lub w każdym przypadku, gdy może zaistnieć konflikt interesów między interesami Klienta, a interesami innych klientów lub kontrahentów lub samej Firmy.

12.3. Firma jest ustawowo zobowiązana do podjęcia wszelkich kroków w celu zidentyfikowania konfliktu interesów między Firmą, jej podmiotami stowarzyszonymi i odpowiednimi osobami oraz klientami Firmy lub między jednym klientem a drugim, które powstają w trakcie świadczenia usług inwestycyjnych.

12.4. Oto przykłady takich materialnych interesów i konfliktów interesów:

 1. Firma może przeprowadzić lub doprowadzić do Transakcji z Klientem lub w imieniu Klienta, w związku z którą Firma, jej podmioty stowarzyszone lub odpowiednie osoby mogą odnieść bezpośrednie lub pośrednie korzyści materialne,
 2. Firma może wykonać transakcje zabezpieczające przed (tj. w oczekiwaniu na) lub po otrzymaniu od Klienta zlecenia lub informacji dotyczących rozważanego zlecenia otwarcia lub zamknięcia Transakcji w celu zarządzania ryzykiem Firmy w odniesieniu do Transakcji, które Klient otwiera lub na którymi się zastanawia, a które mogą mieć wpływ na cenę, jaką zapłaci lub otrzyma w związku z takimi Transakcjami, a wszelkie zyski wygenerowane przez takie zabezpieczenia mogą zostać zatrzymane przez Firmę lub podmiot stowarzyszony z pominięciem Klienta,
 3. Firma może dopasować Transakcję Klienta z transakcją innego klienta, działając w imieniu pierwszego, jak i drugiego Klienta,
 4. Z zastrzeżeniem wytycznych CySEC, Firma może płacić i akceptować od osób trzecich (nie podlegając odpowiedzialności wobec Klienta) korzyści, prowizje i/lub wynagrodzenia, które są wypłacane lub otrzymywane w wyniku Transakcji przeprowadzanych przez Klienta. Co więcej, Firma może również wynagradzać innym klientów, których śledzenie i/lub kopiowanie wybierze Klient,
 5. Firma może dokonywać transakcji rynkowych dla Transakcji otwieranych przez Klienta w ramach niniejszej Umowy,
 6. Firma może zajmować się działaniami na rynku bazowym, do którego odnoszą się transakcje Klienta z zasady na własny rachunek lub dla innych osób, może udzielać porad inwestycyjnych lub świadczyć inne usługi innemu klientowi w odniesieniu do rynku bazowego, w związku z którym Klient otwiera Transakcje.

12.5. Firma prowadzi politykę niezależności, która wymaga, aby nasi pracownicy działali w najlepiej pojętym interesie Klienta i nie zwracali uwagi ma jakiekolwiek konflikty interesów w zakresie świadczenia usług. Ponadto dysponujemy środkami organizacyjno-administracyjnymi w celu zarządzania wyżej wymienionymi konfliktami interesów, tak abyśmy mogli być pewni, że da się uniknąć ryzyka szkód dla klienta w wyniku jakiegokolwiek konfliktu. Środki organizacyjno-administracyjne zostały zdefiniowane w dokumencie Polityka dotycząca konfliktów interesów, który jest dostępny na naszej stronie internetowej lub może być przesłany pocztą na życzenie.

12.6. Poza ogólnymi okolicznościami określonymi w punkcie 12(2) powyżej, nie jesteśmy zobowiązani do ujawnienia, że ​​Firma, jej spółki stowarzyszone lub odpowiednie osoby mają istotny interes w konkretnej Transakcji z Klientem lub dla Klienta, lub że w konkretnych okolicznościach występuje konflikt interesów, pod warunkiem, że Firma zarządza takimi konfliktami zgodnie z jej polityką dotyczącą konfliktu interesów. Jeżeli Firma nie uzna, że ustalenia w ramach Polityki Konfliktów Interesów są wystarczające do zarządzania konkretnym konfliktem, poinformuje Klienta o charakterze konfliktu, aby mógł zdecydować, jak postępować. Firma nie jest zobowiązana do rozliczania się z tytułu zysków, prowizji lub wynagrodzenia uzyskanego lub otrzymanego w wyniku Transakcji lub okoliczności, w których Firma, jej spółki stowarzyszone lub odpowiednie osoby mają istotny interes, lub gdzie w szczególnych okolicznościach może wystąpić konflikt interesów.

12.7. Klient przyjmuje do wiadomości, że zdaje sobie sprawę z możliwości pojawienia się konfliktów ujawnionych w niniejszym paragrafie 12 i wyraża zgodę na działanie niezależnie od takiego konfliktu.

13.Wyceny i ceny

13.1. Po zgłoszeniu prośby do naszego zespołu ds. transakcji o uzyskanie wyższej lub niższej kwoty wyceny, zgodnie z warunkami w punktach 13 (2) i 13 (3), Firma poda wyższą i niższą wartość dla każdej Transakcji („nasze oferty i ceny ofertowe”).

13.2. Firma nalicza opłatę za otwarcie i zamknięcie transakcji w następujący sposób:

 1. Różnica między naszą ofertą a ceną oferty będzie obejmować spread rynkowy (w przypadku istnienia rynku bazowego) i spread (który jest naszym obciążeniem); oraz, o ile nie powiadomimy na piśmie inaczej Klienta, nie zostanie on obciążony żadną dodatkową prowizją.

13.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że spready Firmy, mogą w niektórych okolicznościach znacznie się poszerzyć, oraz że mogą nie być tego samego rozmiaru co przykłady podane w części Aktywa na naszej stronie internetowej i że nie ma ograniczeń co do ich wielkości. Klient przyjmuje do wiadomości, że po zamknięciu Transakcji spread może być większy lub mniejszy niż spread obowiązujący, gdy Transakcja była otwierana. W przypadku Transakcji zawieranych w czasie, gdy rynek bazowy jest zamknięty lub w odniesieniu do których nie istnieje Rynek bazowy, podane przez nas dane będą odzwierciedlać to, co uważamy, za cenę rynkową dla danego instrumentu w danym okresie czasu. Klient przyjmuje do wiadomości, że takie dane zostaną ustalone przez Firmę według jej rozsądnego uznania. Podawany przez Firmę spread będzie odzwierciedleniem poglądu Firmy na panujące warunki rynkowe.

13.4. Klient może poprosić o wycenę, aby otworzyć Transakcję lub zamknąć całą lub dowolną część Transakcji w dowolnym momencie podczas naszych normalnych godzin handlu instrumentem, w odniesieniu do którego zamierza otworzyć lub zamknąć Transakcję. Poza tymi godzinami nie będziemy zobowiązani, ale możemy, według naszego absolutnego uznania, przedstawić ofertę, zaakceptować i zastosować się do oferty otwarcia lub zamknięcia Transakcji. Możemy powiadomić Klienta o pewnych instrumentach, w odniesieniu do których nie będziemy podawać wycen, ograniczymy kwoty wycen lub wprowadzimy inne warunki, które mogą dotyczyć naszych wycen, ale takie powiadomienie nigdy nie będzie dla nas wiążące.

13.5. Jeśli zdecydujemy się podać wycenę, możemy podać wycenę elektroniczną za pośrednictwem naszych usług handlu elektronicznego lub w inny sposób, który możemy niekiedy wykorzystywać do powiadomień. Nasza wycena wyższej i niższej kwoty dla każdego Instrumentu (podawana przez telefon, czy też elektroniczną usługą handlową, czy też w inny sposób) nie stanowi oferty otwarcia lub zamknięcia Transakcji na danym poziomie. Transakcja zostanie zainicjowana przez Klienta, który otworzy lub zamknie Transakcję na określonym instrumencie przy wskazanym przez nas poziomie. Możemy, działając rozsądnie, przyjąć lub odrzucić ofertę Klienta w dowolnym momencie do momentu realizacji Transakcji lub potwierdzenia, że oferta Klienta została wycofana. Transakcja zostanie otwarta lub, w zależności od przypadku, zamknięta dopiero po otrzymaniu i zaakceptowaniu przez firmę oferty. Akceptacja oferty otwarcia lub zamknięcia Transakcji przez Firmę, a tym samym realizacji Transakcji, zostanie potwierdzona przez potwierdzenie przez Firmę jej warunków.

13.6. Jeśli Firma dowie się, że którykolwiek z czynników określonych w punkcie 13 (8) nie został spełniony w momencie składania ofert otwarcia lub zamknięcia Transakcji, zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty na podanym poziomie. Jeżeli Firma mimo to, już otworzy lub zamknie Transakcję, zanim pozyska wiedzę, że warunek określony w punkcie 13 (8) nie został spełniony, może, według własnego uznania, potraktować taką Transakcję jako nieważną od samego początku lub zamknąć ją po dominującej wówczas, samodzielnie określonej cenie. Firma może jednak zezwolić na otwarcie lub zamknięcie Transakcji, w którym to przypadku będzie związana otwarciem lub zamknięciem takiej Transakcji, niezależnie od tego, czy czynniki z punktu 13 (8) zostały spełnione.

13.7. Czynniki, o których mowa w punkcie 13 (7), obejmują, m.in sytuacje, gdzie:

 1. ofertę należy uzyskać od Firmy, jak to określono w punkcie 13 (6),
 2. oferta nie może być wyrażona jako oferowana na zasadzie „indykatywnej” lub podobnej,
 3. w przypadku otrzymania oferty przez telefon, musi ona zostać przekazana osobie, która jest maklerem zatrudnionym przez Firmę, a oferta otwarcia lub zamknięcia Transakcji Klienta musi zostać podana podczas tej samej rozmowy telefonicznej, w której Klient uzyskał ofertę,
 4. w przypadku otrzymania wyceny elektronicznej za pośrednictwem usług handlu elektronicznego, oferta otwarcia lub zamknięcia Transakcji przez Klienta oraz nasza akceptacja oferty Klienta musi zostać podana, gdy oferta jest nadal ważna,
 5. wycena nie może być w oczywisty sposób błędna,
 6. w przypadku oferty otwarcia Transakcji, liczba akcji, kontraktów lub innych jednostek, w odniesieniu do których Transakcja ma zostać otwarta, nie może być mniejsza niż minimalna wielkość ani większa niż normalna wielkość rynkowa,
 7. w przypadku oferty zamknięcia części, ale nie całej otwartej Transakcji, zarówno część Transakcji, którą Klient chce zamknąć, jak i część, która pozostanie otwarta, w przypadku przyjęcia oferty Klienta, nie może być mniejsza niż minimalna wielkość,
 8. nie może wystąpić zdarzenie siły wyższej,
 9. w przypadku oferowania otwarcia Transakcji, nie może mieć miejsca zdarzenie związane z niedopełnieniem obowiązków w stosunku do Klienta, ani Klient nie może działać w sposób powodujący wystąpienie niedopełnienia obowiązków,
 10. rozmowa telefoniczna lub elektroniczna, w której Klient oferuje otwarcie lub zamknięcie Transakcji, nie może zostać zakończona przed otrzymaniem i zaakceptowaniem oferty Klienta,
 11. kiedy Klient oferuje otwarcie lub zamknięcie jakiejkolwiek Transakcji, otwarcie Transakcji nie może skutkować przekroczeniem limitu kredytowego lub innego limitu nałożonego na transakcje Klienta.

13.8. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdej oferty otwarcia lub zamknięcia Transakcji większej niż normalny rozmiar rynku. Oferta Firmy dla transakcji równej lub większej niż normalny rozmiar rynku nie może zawierać się w żadnym konkretnym procencie rynku bazowego lub powiązanej oferty rynkowej, a akceptacja przez Firmę oferty Klienta może podlegać specjalnym warunkom i wymaganiom, które zostaną przekazane Klientowi w chwili, kiedy Firma przyjmie ofertę Klienta. Firma na żądanie poinformuje Klienta o normalnym rozmiarze rynku dla konkretnego instrumentu.

13.9. Jeśli zanim oferta otwarcia lub zamknięcia Transakcji zostanie przez nas zaakceptowana, nasza oferta zmieni się na korzyść Klienta (na przykład, jeśli cena spadnie w momencie zakupu, lub cena wzrasta w momencie sprzedaży), Klient zgadza się, że Firma może (ale nie musi) przekazać Klientowi takiej korekty cen. Efektem takiego działania jest to, że poziom ceny, na którym Klient proponuje otwarcie lub zamknięcie Transakcji, po zaakceptowaniu przez Firmę, zostanie zmieniony na bardziej korzystny. Klient przyjmuje do wiadomości, że w interesie Firmy leży zmiana poziomu oferty w sposób przewidziany w niniejszym punkcie i zgadza się, że każda oferta zmieniona zgodnie z niniejszym punktem, po zaakceptowaniu przez Firmę, skutkuje w pełni wiążącą umową między stronami. Należy do wyłącznego uznania Firmy, kiedy przekaże Klientowi korektę ceny, ale Klient powinien zauważyć, że generalnie pozytywne korekty cen są wprowadzane wyłącznie, gdy rynek, na którym handluje Klient, jest niestabilny. Należy również zauważyć, że pozytywna korekta cenowa może być wykonana wyłącznie w ramach dopuszczalnych limitów, a Firma zastrzega sobie prawo określone w punkcie 13 (6), aby odrzucić każdą ofertę dotyczącą otwarcia lub zamknięcia Transakcji. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszy podpunkt nie pozwala Firmie zmienić ceny ofertowej Klienta, jeśli spowodowałoby to otwarcie lub zamknięcie (w zależności od przypadku) Transakcji po cenie mniej korzystnej niż oferowana.

14.Składanie i realizacja zleceń oraz sprawozdania z transakcji

14.1. Oferujemy usługi związane tylko z wykonywaniem zleceń, związane z transakcjami dotyczącymi instrumentów będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC), takich jak kontrakty na różnice kursowe (CFD) dla walut, akcji, indeksów, metali szlachetnych lub innych instrumentów finansowych lub towarów dostępnych w sprzedaży za pośrednictwem naszej usługi handlu elektronicznego i usług dodatkowych, na które w pewnych okresach możemy zgodzić się na piśmie.

14.2. Otwieranie transakcji

Transakcję można otworzyć przez kupno lub sprzedaż. W niniejszej Umowie Transakcja, która jest otwarta przez „zakup”, jest określana jako „Kupno” lub „Buy” i może również, w naszych kontaktach z Klientem, być określana jako „długa” lub „pozycja długa”, natomiast transakcja otwarta przez sprzedaż jest określana jako „Sprzedaż” lub „Sell” i może również, w naszych kontaktach z Klientem, być określana jako „krótka” lub „pozycja krótka”.

 1. Po otwarciu transakcji zakupu, poziom otwarcia będzie wyższą kwotą podaną przez Firmę dla Transakcji (cena ASK), a po otwarciu transakcji sprzedaży, poziom otwarcia będzie niższą kwotą podaną przez nas dla Transakcji (cena BID).
 2. Transakcja musi zawsze dotyczyć określonej liczby lotów (części), kontraktów lub innych jednostek stanowiących instrument bazowy.
 3. Każda Transakcja otwarta przez Klienta będzie wiążąca dla Klienta niezależnie od tego, że otwierając Transakcję, może przekroczyć dowolne limity kredytowe lub inne obowiązujące go limity lub w związku z transakcjami realizowanymi za pośrednictwem Firmy.

14.3. Zamykanie transakcji

 1. Transakcje bezterminowe
  1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, Klient może w dowolnej chwili zamknąć otwartą transakcję bezterminową lub dowolną część otwartej transakcji bezterminowej.
  2. Po zamknięciu transakcji bezterminowej, poziom zamknięcia będzie to, jeśli zamyka się transakcję bezterminową kupna, niższa kwota podana przez Firmę, a jeśli zamyka się transakcję bezterminową sprzedaży, wyższa kwota podana przez Firmę.
 2. Transakcja wygasająca
  1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, Klient może w dowolnej chwili zamknąć otwartą transakcję wygasającą lub dowolną część otwartej transakcji wygasającej.
  2. Szczegółowe informacje na temat stosownego ostatniego okresu ważności dla każdego Instrumentu będą zazwyczaj dostępne i można je uzyskać od nas na żądanie. Obowiązkiem Klienta jest uświadomienie sobie występowania ostatniego możliwego terminu realizacji transakcji lub, w zależności od przypadku, czasu wygasania danego produktu.
  3. Po zamknięciu transakcji wygasającej przed ostatnim możliwym terminem realizacji dla Instrumentu, poziom zamknięcia, jeśli była to transakcja kupna, będzie niższą kwotą podaną przez Firmę, a jeśli była to transakcja sprzedaży, wyższa kwota podana przez Firmę.
  4. Jeśli Klient nie zamknie transakcji wygasającej w odniesieniu do instrumentu w chwili lub przed ostatnim terminem realizacji, z zastrzeżeniem 14.3 (b) (v), zamkniemy transakcję wygasającą Klienta, gdy tylko ustalimy poziom zamknięcia dla transakcji wygasającej. Klient przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za zapoznanie się z ostatnim możliwym terminem realizacji i jakimkolwiek spreadem, który Firma może zastosować po zamknięciu transakcji wygasającej.
  5. Możemy przyjąć od Klienta stałe instrukcje, aby automatycznie przenieść wszystkie transakcje wygasające Klienta na kolejny okres umowy, aby nie wygasały automatycznie. Ewentualnie można poprosić o zaakceptowanie instrukcji przeniesienia dotyczących konkretnej transakcji wygasającej. Klient przyjmuje do wiadomości, że na spoczywa na nim obowiązek zapoznania się z kolejnym obowiązującym okresem umownym w odniesieniu do takiej transakcji, a to, że spowoduje przeniesienie transakcji na kolejny okres, może spowodować poniesienie strat na koncie. Wszelkie umowy dotyczące przeniesienia są całkowicie zależne od uznania Firmy i zastrzegamy sobie prawo do odmowy przeniesienia jednej lub wielu transakcji, pomimo wszelkich instrukcji, które nam Klient przekaże, jeśli uznamy, że z rozsądnego punktu widzenia, przeniesienie skutkowałyby przekroczeniem wszelkich limitów kredytowych lub innych limitów związanych z kontaktami Klienta realizowanymi za naszym pośrednictwem. W przypadku zrealizowania przeniesienia, pierwotna transakcja wygasająca zostanie zamknięta przed lub w chwili ostatniego terminu rozliczenia i będzie konieczne jej rozliczenie, a w jej miejsce zostanie utworzona nowa transakcja wygasająca, przy czym takie transakcje zamknięcia i otwarcia będą odbywać się na normalnych warunkach.

14.4. Sprawozdania z transakcji

W oparciu o wymagania MIFID II, Firma jest zobowiązana do zgłaszania wszystkich transakcji będących przedmiotem obrotu na instrumentach finansowych, zarówno na rynku, jak i poza nim, na rynku regulowanym lub w ramach organu wykonawczego na terenie Unii Europejskiej. Ca za tym idzie, Klient nieodwołalnie upoważnia Firmę, w celu wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych, do regularnego dostarczania pełnego raportu dotyczącego wszystkich, m.in. transakcji CFD, do lokalnego organu regulacyjnego CySEC, a także dodatkowo w oparciu o to samo zobowiązanie do dostarczenia, na żądanie, wszelkich innych informacji, które mogą być potrzebne.

Na żądanie Firmy, wymagana jest następująca dokumentacja:

W przypadku osób fizycznych, na podstawie wymogów MIFID II, wymagane są informacje identyfikacyjne w zależności od kraju zamieszkania, takie jak na przykład numer identyfikacyjny CONCAT.

W przypadku podmiotów prawnych wymagany jest identyfikator podmiotu prawnego (LEI), 20-cyfrowy alfanumeryczny kod oparty na normie ISO 17442 opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).

W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych wymagań, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia konta Klienta, anulowania akceptacji jako naszego Klienta i/lub wypowiedzenia niniejszej Umowy.

Klient zobowiązuje się zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi stratami, roszczeniami, szkodami i wydatkami, które możemy ponieść w wyniku nieprzestrzegania przez wymagań przez Klienta.

15.Warunki handlu elektronicznego

15.1. Klient oświadcza i gwarantuje, że zna wszystkie obowiązujące przepisy, które mają zastosowanie do usług handlu elektronicznego, z których korzysta, i że korzystanie z usług handlu elektronicznego będzie zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami i niniejszą umową, wraz z ich okresowymi zmianami.

15.2. Firma nie jest zobowiązana do akceptowania lub realizacji lub anulowania całości lub części Transakcji, które Klient zamierza wykonać lub anulować za pośrednictwem usługi handlu elektronicznego. Bez ograniczania powyższego, Firma nie ponosi odpowiedzialności za transmisje, które są niedokładne lub nie zostały przez Firmę odebrane, a Firma może wykonać dowolną Transakcję na warunkach, które faktycznie otrzymała.

15.3. Klient upoważnia Firmę do działania zgodnie z wszelkimi instrukcjami wydanymi lub wydawanymi przez siebie w związku z elektroniczną usługą handlową, z której korzysta („Instrukcja”). Nie jesteśmy zobowiązani do działania w oparciu o jakąkolwiek Instrukcję, ani do wykonywania lub w inny sposób przystępowania do jakiejkolwiek konkretnej Transakcji i nie musimy podawać powodów odmowy. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i dokładność, zarówno pod względem treści, jak i formy, każdej otrzymanej przez nas Instrukcji. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku cen lub wolumenów, które są wyraźnie błędne, będziemy mieli prawo unieważnienia Transakcji, a Transakcja taka nie będzie dla nas wiążąca.

15.4. Klient przyjmuje do wiadomości, że mamy prawo, jednostronnie i ze skutkiem natychmiastowym, do zawieszenia lub zakończenia (w dowolnej chwili, z lub bez przyczyny, lub wcześniejszego powiadomienia) całej lub dowolnej części dowolnej usługi handlu elektronicznego lub dostępu do dowolnej usługi handlu elektronicznego, zmiany charakteru, składu lub dostępności dowolnej usługi handlu elektronicznego lub zmiany limitów, które ustalamy dla transakcji handlowych, które Klient może przeprowadzić za pośrednictwem dowolnej usługi handlu elektronicznego.

15.5. Zgodnie z podpunktem 4 wszystkie ceny podawane w ramach usługi handlu elektronicznego mają charakter orientacyjny i podlegają ciągłym zmianom.

16.Dostęp

16.1. Korzystanie z dowolnego szybkiego lub zautomatyzowanego systemu wprowadzania danych masowych w ramach dowolnej usługi handlu elektronicznego będzie dozwolony wyłącznie za naszą uprzednią pisemną zgodą udzieloną według naszego wyłącznego uznania.

16.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne roszczenia, straty, szkody, koszty lub wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku uszkodzenia lub awarii jakiegokolwiek systemu przesyłowego lub komunikacyjnego lub urządzenia komputerowego, które należy do Firmy, ani za jakiekolwiek straty, wydatki , koszty lub odpowiedzialność poniesioną lub przypisaną Klientowi w wyniku przekazania instrukcji lub innych komunikatów za pośrednictwem Internetu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zlecenia i za dokładność wszelkich informacji przesyłanych za pośrednictwem Internetu przy użyciu kodów dostępu. Nie wykonamy zlecenia, dopóki nie potwierdzimy zlecenia Klientowi, a samo przekazanie zlecenia nie spowoduje wiążącej Transakcji i/lub Umowy między Klientem, a Firmą.

16.3. Występują nieodłączne zagrożenia związane z korzystaniem z technologii handlu mobilnego, takie jak powielanie zleceń/instrukcji, opóźnienia w podanych cenach i inne problemy, które wynikają z łączności mobilnej. Ceny wyświetlane na naszej platformie mobilnej są wyłącznie wskazaniem stawek wykonywanych przez program i mogą NIE odzwierciedlać faktycznej zrealizowanej ceny zlecenia. Nasza funkcja komunikacji mobilnej wykorzystuje obwody publicznej sieci komunikacyjnej do transmisji wiadomości. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie okoliczności, w których wystąpi opóźnienie w ofercie cenowej lub niemożność wymiany handlowej spowodowane przez problemy z przesyłem sieci lub jakiekolwiek inne problemy pozostające poza naszą bezpośrednią kontrolą, które obejmują, m.in. siłę sygnału sieci komórkowej, opóźnienie sieci komórkowej lub inne problemy, które mogą wystąpić między użytkownikiem a dowolnym dostawcą usług internetowych, dostawcą usług telefonicznych lub dowolnym innym dostawcą usług. Niektóre funkcje dostępne w internetowym narzędziu transakcyjnym mogą nie być dostępne w mobilnej wersji systemu.

16.4. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy nazw użytkownika i haseł oraz zapewnienia, że ​​strony trzecie nie uzyskają dostępu do internetowego narzędzia transakcyjnego. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy, Klient będzie odpowiedzialny za wszystkie Transakcje i/lub Umowy realizowane za pomocą kodów dostępu, nawet jeśli mogą być one zrealizowane bezprawnie.

16.5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zobowiązania lub koszty wynikające z jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia firmowego internetowego narzędzia transakcyjnego. Klient na żądanie będzie zabezpieczać, chronić i zwalniać Firmę z odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich strat, zobowiązań, wyroków, pozwów, działań, postępowań, roszczeń, odszkodowań i kosztów wynikłych z jakiegokolwiek działania lub zaniechania osoby korzystającej z naszego internetowego narzędzia transakcyjnego przy użyciu wyznaczonych kodów dostępu (nazw użytkownika i/lub haseł), bez względu na to, czy Klient zezwolił na takie użycie.

16.6. Klient jest odpowiedzialny za udostępnienie systemu(-ów) komputerowego(-ych), aby uzyskać dostęp do korzystania z naszego internetowego narzędzia transakcyjnego oraz dokonanie wszelkich odpowiednich uzgodnień z dowolnym dostawcą usług telekomunikacyjnych lub w przypadku, gdy dostęp do naszego internetowego narzędzia transakcyjnego jest świadczony za pośrednictwem zewnętrznego serwera, z każdą stroną trzecią, niezbędną do uzyskania dostępu do firmowego internetowego narzędzia transakcyjnego. Ani Firma, ani żadna firma zajmująca się utrzymaniem, obsługą, posiadaniem, licencjonowaniem lub świadczeniem usług w związku z naszym internetowym narzędziem transakcyjnym nie składa żadnych oświadczeń, ani gwarancji co do dostępności, użyteczności, przydatności lub innych cech takiego sprzętu, oprogramowania lub ustawień.

16.7. Korzystanie z usług handlu elektronicznego: W przypadku przyznania klientowi dostępu do usług handlu elektronicznego, udzielamy na okres obowiązywania niniejszej Umowy osobistej, ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, nieprzenośnej i nie podlegającej dalszemu licencjonowaniu licencji na korzystanie z usług handlu elektronicznego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. w ścisłej zgodności z warunkami niniejszej Umowy. Firma może świadczyć pewne części usług handlu elektronicznego na podstawie licencji stron trzecich i Klient będzie przestrzegać wszelkich dodatkowych ograniczeń dotyczących użytkowania, które możemy od czasu do czasu przekazywać, lub które w inny sposób są przedmiotem umowy między Klientem, a takimi licencjodawcami.

16.8. Świadczymy usługi handlu elektronicznego wyłącznie na użytek osobisty i wyłącznie do celów i zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

16.9. Klient nie może sprzedawać, wydzierżawiać ani dostarczać, bezpośrednio lub pośrednio, usług handlu elektronicznego lub jakiejkolwiek części usług handlu elektronicznego jakimkolwiek stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej Umowie. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności do usług handlu elektronicznego są własnością Firmy lub odpowiednich zewnętrznych usługodawców wybranych przez Firmę, dostarczających Firmie wszystkie lub część usług handlu elektronicznego lub umożliwiających dostęp do usług handlu elektronicznego, lub ich odpowiednich licencjodawców i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej oraz innymi obowiązującymi przepisami. Klient nie otrzymuje żadnych praw autorskich, praw własności intelektualnej lub innych praw w ramach lub do usług handlu elektronicznego, z wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie. Klient będzie chronić i nie będzie naruszać wspomnianych praw własności w ramach usług handlu elektronicznego, a także szanować i spełniać nasze uzasadnione żądania ochrony praw Firmy i zewnętrznych usługodawców Firmy w zakresie praw umownych, ustawowych i wspólnego prawa do usług handlu elektronicznego. Jeśli Klient dowie się o jakimkolwiek naruszeniu praw własności Firmy lub jej dostawców zewnętrznych w ramach usług handlu elektronicznego, niezwłocznie pisemnie powiadomi o tym Firmę.

16.10. W przypadku otrzymania jakichkolwiek danych, informacji lub oprogramowania za pośrednictwem usługi handlu elektronicznego innych niż te, do których Klient jest uprawniony, zgodnie z niniejszą Umową, natychmiast powiadomi Firmę i nie będzie wykorzystywać w jakikolwiek sposób takich danych, informacji lub oprogramowania.

16.11. W przypadku niektórych usług handlu elektronicznego oprogramowanie może zostać pobrane przez Klienta z jednego lub z kilku systemów, ale w żadnym wypadku nie można korzystać z usług handlu elektronicznego w więcej niż jednym systemie jednocześnie.

16.12. Klient podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że ​​żadne wirusy komputerowe, robaki, bomby programowe lub podobne elementy nie zostaną wprowadzone do systemu lub oprogramowania, których używa w celu uzyskania dostępu do usług handlu elektronicznego.

16.13. Firma i jej licencjodawcy (w zależności od przypadku) zachowają prawa własności intelektualnej do wszystkich elementów oprogramowania i tego oprogramowania oraz baz danych zawartych w usłudze handlu elektronicznego, a Klient w żadnym wypadku nie uzyska tytułu lub udziału w takich elementach innych niż określono w niniejszej Umowie.

17.Zlecenia

17.1. Firma może, według swojego wyłącznego uznania, przyjąć „zlecenie” od Klienta. Zlecenie to oferta otwarcia lub zamknięcia Transakcji, jeśli cena zmieni się uzyskując poziom równy lub wyższy, który został określony przez Klienta. Przykładami takich zleceń są:

 1. Zlecenie Stop, które jest instrukcją do realizacji transakcji, jeśli oferta Firmy stanie się mniej korzystna dla Klienta, a które jest zwykle używane do zapewnienia pewnej ochrony przed ryzykiem,
 2. Zlecenie z limitem, które jest instrukcją do realizacji, jeśli oferta Firmy stanie się dla Klienta korzystniejsza,
 3. Zlecenie rynkowe, które jest instrukcją, aby realizować teraz transakcje o określonej wielkości przy najlepszej dostępnej cenie dla tej wielkości,
 4. Zlecenie warunkowe, które odnosi się do pary zleceń określające, że w przypadku wykonania jednego zlecenia, kolejne w kolejności zostanie automatycznie otwarte, oraz
 5. gdy zlecenie anuluje inne zlecenie, co odnosi się do pary zleceń określających, że w przypadku wykonania jednego zlecenia, kolejne w kolejności zostanie automatycznie anulowane, co może zostać wykorzystane w celu zapewnienia pewnej ochrony przed ryzykiem.

Można określić, że zlecenie ma mieć zastosowanie:

 1. do następnego zamknięcia dnia roboczego dla odpowiedniego rynku bazowego („Day Order”), które w celu uniknięcia wątpliwości będzie obejmowało dowolne nocne sesje giełdowe na rynku bazowym,
 2. na czas nieokreślony („Good Till Cancelled Order” lub „GTC Order”), które w celu uniknięcia wątpliwości będą obejmowały dowolne nocne sesje giełdowe na rynku bazowym.

17.2. Firma może, według własnego wyłącznego uznania, przyjąć stałe zlecenia, które będą obowiązywać przez inny określony czas. Firma może podejmować działania w odniesieniu do każdego takiego zlecenia, niezależnie od czasu, w którym określony poziom w odniesieniu do tego zlecenia został osiągnięty lub przekroczony. W celu uniknięcia wątpliwości wszystkie nieokreślone zlecenia będą traktowane jako zamówienia dobre do anulowania (GTC Orders), ponieważ termin ten jest powszechnie rozumiany na rynku.

17.3. Jeśli zlecenie Klienta zostanie uruchomione, postaramy się otworzyć/zamknąć transakcję, do której odnosi się zlecenie, działając zgodnie z naszym obowiązkiem najlepszej realizacji. W przypadku zlecenia stop, postaramy się otworzyć/zamknąć transakcję na poziomie, który jest taki sam (ale może być gorszy) niż poziom stop, a w przypadku zlecenia z limitem będziemy dążyć do otwarcia/zamknięcia Transakcji na poziomie, który jest taki sam lub wyższy niż limit. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że czas i poziom realizacji zleceń będzie określony przez Firmę, zgodnie z rozsądnym działaniem.

17.4. Korzystając ze zleceń, Klient wyraźnie potwierdza i zgadza się, że:

 1. Obowiązkiem Klienta jest zrozumieć, w jaki sposób działa zlecenie, zanim złoży u nas takie zlecenie, i że nie złoży zlecenia, jeżeli w pełni nie zrozumie warunków dołączone do takiego zlecenia.
 2. To czy Firma przyjmie zlecenie, czy też nie, zależy to od jej wyłącznego uznania. Nie wszystkie zlecenia są dostępne dla wszystkich Transakcji, ani dla wszystkich usług handlu elektronicznego.
 3. Kiedy Klient złoży zlecenie, a Firma przyjmuje je do realizacji, Klient jest tylko zleceniodawcą i nie ma możliwości działania na rynku bazowym.
 4. Uruchomienie zlecenia Klienta jest powiązane z cenami kupna i sprzedaży Firmy, a nie cenami kupna i sprzedaży na rynku bazowym. Ceny kupna i sprzedaży oferowane przez Firmę mogą różnić się od cen ofertowych na rynku bazowym. Efektem takiego działania jest to, że (i) zlecenie Klienta może zostać uruchomione, nawet jeśli nasza oferta w danym przypadku minęła już poziom zlecenia Klienta przez krótki okres oraz (ii) rynek bazowy nigdy nie uzyskał poziomu zlecenia Klienta.
 5. W celu ustalenia, czy zlecenie zostało uruchomione, będziemy uprawnieni (ale nie zobowiązani), według własnego uznania, do zignorowania wszelkich cen podanych przez nas podczas jakichkolwiek okresów aukcyjnych przed terminem, po wprowadzeniu do obrotu lub w ciągu dnia na odpowiednim rynku bazowym, podczas jakiegokolwiek śród-dziennego lub innego okresu zawieszenia na odpowiednim rynku bazowym lub w jakimkolwiek innym okresie, który według naszej uzasadnionej opinii może spowodować krótkoterminowe skoki cenowe lub inne zniekształcenia.
 6. Po uruchomieniu zlecenia Klienta nie gwarantujemy, że Transakcja zostanie otwarta/zamknięta, ani nie gwarantujemy, że w przypadku otwarcia/zamknięcia nastąpi to na określonym poziomie lub w ramach określonego limitu.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania i agregowania zleceń. Przetwarzanie zlecenia może oznaczać, że zlecenie Klienta jest realizowane w transzach po różnych cenach, co powoduje łączny poziom otwarcia lub zamknięcia Transakcji, który może różnić się zarówno od poziomu określonego przez Klienta, jak i od ceny, która zostałaby osiągnięta, gdyby zlecenie zostało zrealizowane w jednej transzy. Agregacja zleceń oznacza, że ​​łączymy zlecenie Klienta ze zleceniami innych klientów Firmy w celu wykonania go jako jednego zlecenia. Możemy to zrobić tylko wtedy, gdy będziemy rozsądnie sądzić, że jest mało prawdopodobne, aby w ogólnym rozrachunku zadziałało to na niekorzyść Klienta, którego zamówienie ma być agregowane. Jednakże efekt agregacji może działać na niekorzyść Klienta w odniesieniu do konkretnego zlecenia. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w żadnych okolicznościach nie ponosimy wobec Klienta żadnej odpowiedzialności w wyniku takiego przetwarzania lub agregacji zleceń klienta.
 8. Klient akceptuje, że w pewnych warunkach transakcyjnych, w tym między innymi w sytuacjach bardzo niestabilnych, realizacja transakcji może być niemożliwa. W takich warunkach zastrzegamy sobie prawo do realizacji zleceń po następnej najlepszej cenie, niezależnie od tego, czy może to być dla Klienta mniej lub bardziej korzystne.
 9. Niezależnie od wszelkich przeciwwskazań, wszelkie zlecenia stop loss/take profit, entry stop lub entry limit dołączone do wygasającej umowy będącej podstawą zlecenia CFD przed jej przeniesieniem na kolejny okres zostaną dostosowane, aby symetrycznie (punkt-punkt) odzwierciedlały różnice cenowe między wygasającą umową stanowiącą podstawę pierwotnego zlecenia CFD na datę jej wygaśnięcia, a przetransferowaną (nową) umową stanowiącą podstawę zlecenia CFD.

18.Realizacja zleceń i działalność na rynku

18.1. Zlecenia będą realizowane zgodnie z informacjami zawartymi w części Aktywa na naszej stronie internetowej. Realizując zlecenia, będziemy przestrzegać naszych zobowiązań w zakresie uczciwego traktowania klientów.

18.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, podejmujemy wszelkie kroki, aby uzyskać jak najlepszy wynik przy realizacji zlecenia. W zasadach realizacji zleceń opisujemy proces, który stosujemy w celu wdrożenia lub w celu osiągnięcia najlepszego wykonania dla Klienta, naszych możliwości handlowych i potencjalnych konfliktów. W odniesieniu do Klientów detalicznych, najlepszy możliwy wynik jest ustalany w odniesieniu do całkowitej zapłaty, reprezentującej cenę CFD podstawowego instrumentu finansowego oraz koszty związane z realizacją, które obejmują wszystkie poniesione przez Klienta wydatki, które są bezpośrednio związane z realizacją zlecenia, w tym opłaty za miejsce wykonania, opłaty za rozliczenia i rozliczenia oraz wszelkie inne opłaty na rzecz osób trzecich zaangażowanych w realizację zlecenia.

18.3. W odniesieniu do realizacji zleceń bierzemy pod uwagę między innymi czynniki kosztów, szybkość, prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia, wielkość, rodzaj oraz inne względy istotne dla realizacji zlecenia.

18.4. Jesteśmy zleceniodawcą transakcji CFD, dla których podajemy ceny i które są zawierane na własny rachunek Firmy jako jedynego miejsca realizacji kontraktów CFD. Zasadniczo dążymy do tego, aby konsekwentnie osiągać najlepsze możliwe wyniki, aby wynik był co najmniej taki sam, jak można osiągnąć w innych miejscach. Korzystamy z niezależnych źródeł cen i dostawców cen aktywów, aby być w stanie wyprowadzić i porównać nasze ceny.

18.5. Firma jest drugą stroną w każdej transakcji Klienta i dlatego zwracamy uwagę Klienta na to, że po otwarciu pozycji, będzie musiał zawrzeć z transakcję z Firmą, aby zamknąć pozycję. W związku z tym nie można zamknąć pozycji w innej firmie, która może zapewnić inne ceny lub przenieść swojej pozycji do takiej firmy. Jeśli Klient inwestuje w kontrakty CFD z określonym terminem wygaśnięcia, będzie podlegać naszym ustaleniom cenowym po wygaśnięciu kontraktu na instrumenty pochodne, w tym Firmowym umowom dotyczącym przeniesienia na nowe kontrakty.

19.Waluta

Wszystkie transakcje są rozliczane w walucie podstawowej, chyba że obie strony uzgodniły inaczej. Po zamknięciu pozycji CFD, wszelkie wynikające udziały kapitałowe zostaną skonwertowane i zwrócone w walucie konta użytkownika. Za taką konwersję może być pobierana określona opłata.

20.Ograniczenie przyjmowania zleceń

20.1. W szczególnych przypadkach Firma może nie być zobowiązana do stosowania się do instrukcji i realizacji Transakcji, jednak w przypadku odrzucenia takiej sugerowanej transakcji, niezwłocznie powiadomi Klienta, ale w żadnym przypadku nie będzie występować obowiązek podania przyczyny

20.2. Działając rozsądnie, możemy odmówić realizacji złożonego zlecenia, w całości lub w części, w przypadku gdy Klient nie posiada wystarczających funduszy lub zabezpieczenia na wykonanie danej transakcji w celu zapobieżenia ewentualnemu naruszeniu obowiązujących przepisów i regulacji.

20.3. W szczególnych ograniczonych przypadkach, takich jak incydent siły wyższej lub przypadki, w których dane te są czasowo niedostępne, np. gdy ceny dla podstawowych instrumentów finansowych są niedostępne, lub zlecenia są realizowane poza godzinami pracy, lub w sytuacjach, gdy gwałtowne ruchy na rynku powodują trudność w określeniu odpowiednich cen rynkowych, lub gdy zlecenia Klienta są realizowane poza odpowiednimi godzinami handlu bazowym instrumentem finansowym i godzinami pracy Firmy, możemy odejść od procedury ustalania cen określonej w niniejszej Umowie.

21.Minimalne i maksymalne wielkości transakcji

21.1. Bez żadnych zobowiązań, zachowujemy prawo, aby według własnego uznania ustalać limity w celu monitorowania zdolności do realizacji określonych zleceń. W szczególnych okolicznościach możemy wymagać, aby Klient ograniczył liczbę obecnych otwartych pozycji, a podlega on też pod odpowiedzialność za to, aby zawsze wiedzieć jakie są minimalne lub maksymalne rozmiary transakcji w ramach handlu za pośrednictwem Firmy, jak również na prośbę informować o szczegółach dotyczących maksymalnych lub minimalnych rozmiarów transakcji.

21.2. Wspomniane powyżej zestawienie limitów transakcyjnych może, według uznania, być zmienione, zwiększone, zmniejszone, usunięte lub uzupełnione przez Firmę i składa się z następujących elementów:

 1. Monitorowanie maksymalnych kwot zleceń i maksymalnych wielkości zleceń,
 2. Monitorowanie całkowitego narażenia Firmy,
 3. Monitorowanie cen, po których można składać zlecenia (włączając, bez ograniczeń kontrolę zleceń, których cena znacznie różni się od ceny rynkowej w chwili składania zlecenia),
 4. Monitorowanie elektronicznych platform transakcyjnych (włączając, bez ograniczeń wszelkie procedury weryfikacyjne w celu upewnienia się, że jakiekolwiek konkretne zlecenie lub zlecenia pochodzą od Klienta), i/lub
 5. wszelkie inne ograniczenia lub rodzaje monitorowania, które mogą być wymagane do wdrożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

21.3. Modyfikacja maksymalnych lub minimalnych rozmiarów transakcji jest wynikiem różnych czynników, a pełny opis można znaleźć w naszej polityce realizacji zleceń.

21.4. Według własnego uznania Firma może znieść wszelkie maksymalne lub minimalne rozmiary transakcji, co może mieć zastosowanie w dowolnym momencie.

22.Anulowanie i wycofywanie zleceń

22.1. Klient ma prawo do unieważnienia niniejszej Umowy, dostarczając Firmie pisemne powiadomienie, w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia o akceptacji klienta.

22.2. W przypadku unieważnienia niniejszej Umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia o akceptacji klienta, zamkniemy wszystkie otwarte pozycje, anulujemy wszystkie oczekujące zlecenia, zwrócimy pozostałe saldo, po skorygowaniu biorąc pod uwagę zyski i straty transakcyjne Klienta, włącznie z wszelkimi opłatami należnymi Firmie zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

22.3. Zlecenia nierynkowe mogą być anulowane za pośrednictwem elektronicznego systemu transakcyjnego. Firma może anulować zlecenia Klienta tylko wtedy, gdy zostanie o to wyraźnie poproszona, pod warunkiem, że nie postępowała zgodnie z instrukcjami Klienta. Wykonywane instrukcje mogą być jedynie wycofane lub zmienione przez Klienta za zgodą Firmy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty, szkody, koszty lub wydatki, w tym opłaty prawne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niepowodzenia anulowania takiego zlecenia.

23.Potwierdzenia i błędy

23.1. Informacje o statusie zlecenia, stanie salda gotówkowego, kapitale własnym i poziomie depozytu oraz inne potwierdzenia handlowe będą wysyłane na konto handlowe Klienta na platformie. W przypadku, gdy zlecenie zostało złożone ustnie, nasz zespół ds. zarządzania transakcjami potwierdzi telefonicznie złożenie zlecenia, a po zalogowaniu się na swoje konto handlowe, Klient powinien mieć możliwość wyświetlenia potwierdzenia transakcji.

23.2. Klient jest zobowiązany do podania firmie adresu e-mail do celów realizacji niniejszego paragrafu. Klient jest odpowiedzialny za poinformowanie Firmy o wszelkich zmianach dotyczących adresu e-mail (lub innych istotnych danych osobowych), nieotrzymaniu potwierdzenia lub o tym, że jakiekolwiek potwierdzenia są nieprawidłowe przed rozliczeniem.

23.3. Firma przedstawi potwierdzenie transakcji dotyczące każdego zlecenia, zgodnie z metodą opisaną powyżej w punkcie 17.

23.4. Klient ponosi odpowiedzialność za weryfikację potwierdzeń transakcji, stanu salda gotówkowego oraz poziomu kapitału i poziomu depozytu zabezpieczającego, zapewniając ich dokładność i spójność oraz określając, według własnego uznania, wszystkie działania, które podejmie. Na żądanie Klienta Firma udostępni wyjaśnienia lub objaśnienia, które mogą być uzasadnione, z uwagi na potwierdzenie transakcji, a także stan salda gotówkowego, kapitału własnego i poziomu depozytu zabezpieczającego Klienta. Żadne z wyjaśnień lub informacji, które przedstawi Firma, nie powinny być uznawane lub interpretowane w taki sposób, że zawierają jakiekolwiek zalecenia lub porady dotyczące działań, które powinien podjąć Klient.

23.5. Jeśli są powody, aby sądzić, że potwierdzenie jest niespójne lub jeśli nie otrzyma się potwierdzenia (mimo że transakcja została wykonana), Klient powinien natychmiast skontaktować się z Firmą na piśmie. W przypadku braku oczywistego błędu, potwierdzenia handlowe będą uznawane za rozstrzygające, chyba że Klient powiadomi Firmę na piśmie o innej sytuacji w ciągu dwóch (2) dni roboczych następujących po dniu otrzymania potwierdzenia transakcji.

23.6. Firma zastrzega sobie prawo do tego, aby bez zgody Klienta, unieważnić lub zmienić warunki dowolnej transakcji zawierającej lub opartej na błędzie, który według nas jest oczywisty lub namacalny („błąd oczywisty” lub „transakcja w sposób oczywisty błędna”). Jeśli, według własnego uznania, Firma zdecyduje się zmienić warunki dowolnej takiej transakcji, która jest w oczywisty sposób błędna, zmieniony poziom będzie taki, jaki rozsądnie można założyć, że byłby sprawiedliwy w momencie zawarcia transakcji. Podejmując decyzję, czy błąd jest błędem oczywistym, postępujemy w sposób racjonalny i możemy wziąć pod uwagę wszelkie istotne informacje, w tym m.in. stan rynku bazowego w momencie wystąpienia błędu lub jakiegokolwiek błędu lub braku jasności wszelkich źródeł informacji lub oświadczeń, na których opieramy nasze poziomy notowań. Zobowiązanie finansowe, które wykonał lub od którego powstrzymał się Klient w odniesieniu do transakcji, nie będzie brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy wystąpił oczywisty błąd.

23.7. W przypadku braku oszustwa, umyślnego niedopełnienia powinności lub zaniedbania, Firma nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, roszczenia, żądania lub wydatki wynikające z oczywistego błędu (w tym w przypadku, gdy oczywisty błąd jest spowodowany przez dowolne źródło informacji, komentatora lub urzędnika na których Firma rozsądnie polega).

23.8. Jeśli wystąpi oczywisty błąd i Firma zdecyduje się skorzystać z któregokolwiek z jej praw i jeśli Klient otrzyma od Firmy jakiekolwiek pieniądze w związku z oczywistym błędem, zgadza się, że te pieniądze są należne i płatne na rzecz Firmy oraz zgadza się na zwrot na rzecz Firmy równej sumy bez zbędnej zwłoki.

24.Dźwignia finansowa, depozyt zabezpieczający i zabezpieczenie

24.1. Dźwignia umożliwia klientowi zainicjowanie transakcji o znacznie większej wartości nominalnej bez konieczności finansowania całej kwoty. Zamiast tego stosuje się dużo mniejszą kwotę („depozyt zabezpieczający”) w celu zainicjowania transakcji. Wysoka dźwignia może znacznie zwiększyć potencjalny zwrot, ale może również znacząco zwiększyć potencjalne straty. Na przykład dźwignia na poziomie 1:50, określana również jako wymagany 2-procentowy depozyt zabezpieczający, oznacza, że ​​do zainicjowania transakcji na instrumencie o wartości nominalnej 100 000 USD wymagane jest 2,000 USD kapitału. Wymagane płatności depozytu zabezpieczającego różnią się w zależności od wskaźnika dźwigni CFD i bazowego instrumentu finansowego oraz umownej wartości transakcji.

24.2. Domyślny maksymalny poziom dźwigni ustalany jest przez CySEC, a wszelkie inne limity ustalone przez inne odpowiednie organy regulacyjne, zależnie od okoliczności, podlegają również zasadom naszej zasady dźwigni finansowej i depozytu zabezpieczającego. We wszystkich przypadkach mniej doświadczeni klienci detaliczni nie mogą wybrać poziomu dźwigni wyższego niż domyślny limit dźwigni finansowej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bieżące wybrane ustawienie poziomu dźwigni finansowej dla kontraktów CFD, a także zapewnienie, że rozumie, w jaki sposób obliczany jest depozyt zabezpieczający.

24.3. Klient zapewni i będzie utrzymywał depozyt zabezpieczający i/lub zabezpieczenie w ramach limitów, które spółka może według własnego uznania określić w dowolnym momencie na podstawie specyfikacji umowy dla każdego rodzaju instrumentu finansowego.

24.4. Po otwarciu transakcji, Klient będzie zobowiązany zapłacić Firmie depozyt zabezpieczający za tę transakcję, zgodnie z obliczeniem dostarczonym przez Firmę. Należy pamiętać, że depozyt zabezpieczający dla niektórych transakcji oparty będzie na wartości procentowej umownej wartości transakcji, a zatem należny depozyt zabezpieczający za takie transakcje będzie się zmieniać zgodnie z wartością kontraktu. Depozyt zabezpieczający jest wymagalny i płatny na rzecz Firmy niezwłocznie po otwarciu transakcji (oraz w przypadku transakcji, które mają zmienny depozyt zabezpieczający oparty na wartości procentowej kontraktu, natychmiast po otwarciu transakcji, a następnie natychmiast po każdym wzroście wartości kontraktowej).

24.5. Klient ma także obowiązek zachowania ciągłości depozytu zabezpieczającego, aby była pewność, że w każdym momencie, kiedy Klient ma otwarte transakcje saldo jego rachunku, biorąc pod uwagę wszystkie zrealizowane lub niezrealizowane zyski i straty („P&L”), jest równe co najmniej depozytowi początkowemu dla wszystkich otwartych transakcji. Jeśli wystąpi dowolny niedobór między saldem konta (biorąc pod uwagę rachunek zysków i strat) a całkowitym wymaganym wstępnym depozytem zabezpieczającym, konieczne będzie rozważenie następujących opcji:

 • Jeśli Klient spodziewa się, że rynek odwróci się na jego korzyść, może wpłacić dodatkowe środki i/lub utrzymywać pozycje, otwierać, zamykać lub zabezpieczać niektóre lub wszystkie swoje pozycje

24.6. Firma nie jest zobowiązana do informowania Klienta o saldzie jego konta i wymaganym depozycie zabezpieczającym (tj. do wykonania „Wezwania do uzupełnienia depozytu”), ale jeśli to zrobi, wezwanie do uzupełnienia depozytu może zostać wykonane telefonicznie, pocztą, faksem, e-mailem lub SMS-em. Wezwanie do uzupełnienia depozytu zostanie uznane za poprawnie wykonane, gdy tylko zostanie uznane, że Klient otrzymał takie zawiadomienie zgodnie z postanowieniami w punkcie 24.7. Firma będzie również uważać, że wykonała poprawne żądanie w stosunku do Klienta, jeśli:

 1. zostawi wiadomość z prośbą o skontaktowanie się z Firmą, a Klient nie wykona tego żądania w rozsądnym czasie po tym, jak Firma zostawi taką wiadomość, lub
 2. jeśli Firma nie będzie w stanie zostawić takiej wiadomości i podejmie uzasadnione starania, aby spróbować skontaktować się z Klientem telefonicznie (pod numerem telefonu ostatnio zgłoszonym przez Klienta), ale nie będzie mogła skontaktować się z Klientem pod takim numerem. Wszelkie wiadomości, które Firma zostawia dla Klienta, z prośbą o kontakt, powinny być traktowane przez Klienta jako niezwykle pilne, chyba że Firma poda inaczej, gdy zostawi wiadomość. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że na rozsądny czas w kontekście tego okresu może mieć wpływ stan rynku bazowego oraz, że w zależności od okoliczności może to być kwestia minut lub natychmiastowej reakcji. Obowiązkiem Klienta jest natychmiastowe powiadomienie Firmy o wszelkich zmianach w danych kontaktowych i podanie Firmie alternatywnych danych kontaktowych oraz upewnienie się, że wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego zostaną spełnione, jeśli będzie niedostępny pod podanym adresem kontaktowym lub podanym numerem telefonu (dla przykład, ponieważ podróżuje lub jest na wakacjach, lub nie może skontaktować się ze względu na święta religijne). Firma lub jakakolwiek spółka w ramach grupy, nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, wydatki lub szkody poniesione lub przypisane Klientowi w wyniku niewykonania powinności.

24.7 W każdej chwili Firma będzie uprawniona do zwiększenia lub zmniejszenia wymaganego depozytu zabezpieczającego dla Klienta w ramach otwartych transakcji. Klient zgadza się, że niezależnie od normalnego sposobu, w jaki Klient i Firma komunikują się, Firma będzie uprawniona do powiadomienia Klienta o zmianie poziomu depozytu zabezpieczającego za pomocą jednego z następujących sposobów: telefonu, poczty, faksu, wiadomości e-mail, SMS lub opublikowanie notatki o wzroście na stronie internetowej Firmy. Firma zwiększy wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego tylko wtedy, gdy zasadnie uzna to za konieczne, na przykład, m.in. w odpowiedzi na lub spodziewając się któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

 1. zmiany w stabilności i/lub płynności na rynku bazowym lub na ogólnie na rynkach finansowych,
 2. wiadomości gospodarczych,
 3. kiedy firma, której instrumenty stanowią całość lub część transakcji, stanie się niewypłacalna, zawieszona w obrocie lub przeprowadzi zdarzenie korporacyjne,
 4. Klient zmieni swój sposób postępowania z Firmą i/lub podmiotem stowarzyszonym,
 5. zmieni się sytuacja kredytowa Klienta,
 6. ekspozycja Klienta w ramach obrotu za pośrednictwem Firmy i/lub spółki stowarzyszonej, koncentruje się na określonym rynku bazowym lub sektorze.

24.8. Jeżeli Klient nie zapewni depozytu zabezpieczającego w postaci czystych środków otrzymanych przez Firmę do momentu, w którym poziom zabezpieczenia osiągnie 50% („Close Out Level” lub „Margin Close Out Level”, lub „Stop Out Level”), Firma ma prawo do rozpoczęcia zamykania wszystkich pozycji związanych z transakcjami, dla których nie udało się Klientowi zapewnić depozytu zabezpieczającego, począwszy od pozycji, które są dla Klienta najbardziej nieopłacalne. Jeżeli poziom depozytu zabezpieczającego spadnie do poziomu 50% lub poniżej, przystąpimy do zamykania pozycji bez dalszego informowania Klienta. Nie będzie dalszych ostrzeżeń przed zamknięciem. Każde takie zamknięcie zgodnie z niniejszą klauzulą ​​będzie wykonywane zgodnie z naszym obowiązkiem najlepszego wykonania, zgodnie polityką realizacji zamówień.

24.9. W przypadku, gdy łączna kwota do zapłacenia przez Klienta jest równa łącznej kwocie do zapłacenia przez Firmę, wzajemne zobowiązania do zapłaty są automatycznie kompensowane i anulują się nawzajem.

Jeżeli łączna kwota do zapłacenia przez jedną ze stron przekracza łączną kwotę do zapłacenia przez drugą stronę, strona z większą łączną kwotą przekazuje nadwyżkę drugiej stronie, a wszystkie zobowiązania do dokonania płatności zostaną automatycznie zaspokojone i rozliczone. Firma ma również prawo do połączenia dowolnych lub wszystkich rachunków otwartych na nazwisko Klienta i konsolidacji sald na takich kontach oraz do ich potrącenia. Niniejszy paragraf nie powinien naruszać w żadnym wypadku postanowień paragrafu 29 niniejszej Umowy oraz jakichkolwiek praw klientów wynikających z ochrony przed ujemnym saldem.

24.10. Procedura określania dźwigni stosowana przez Firmę jest zależna od konkretnego klienta, co oznacza określanie między innymi na podstawie oceny odpowiedniości klienta i wskaźników punktowych, które pozwalają klientowi na uzyskanie z góry określonego poziomu dźwigni opartego na wiedzy i doświadczeniu. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę stosowności każdej inwestycji, którą za naszym pośrednictwem, oraz że musi polegać na własnym osądzie lub opinii innych doradców, do których może mieć dostęp, lub których może angażować w tym celu. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z polityką dotyczącą dźwigni i wymaganiami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego.

24.11. Niezależnie od powyższych postanowień, Firma może ograniczyć domyślną i/lub dowolną wybraną dźwignię finansową, spread, depozyt zabezpieczający lub inne parametry w dowolnej chwili i bez wypowiedzenia, jeżeli uzna to za leżące w najlepszym interesie Klienta lub jest to wymagane z mocy obowiązujących przepisów i rozporządzeń lub Firma, według własnego uznania, uzna to za konieczne z uwagi na panujące lub oczekiwane warunki rynkowe i niestabilność lub inne przewidywane lub nieprzewidziane ryzyko. Chociaż Firma dokłada wszelkich starań, aby powiadomić Klienta o takich działaniach z odpowiednim wyprzedzeniem, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że szczególnie w okresach zwiększonej rzeczywistej lub oczekiwanej zmienności rynku spowodowanej przez przewidywane lub nieprzewidziane wydarzenia polityczne i gospodarcze, może przystąpić do takich zmian, powiadamiając o nich w tym samym czasie.

25.Prowizje, opłaty i obciążenia

25.1. Świadczenie usług podlega opłacaniu kosztów, opłat, prowizji i obciążeń na rzecz Firmy. Klient zgadza się uiszczać na rzecz Firmy opłaty i obciążenia (w tym, bez ograniczeń, spready, obciążenia, odsetki i inne opłaty) według stawek, jakie są okresowo ogłaszane lub publikowane w internetowym narzędziu transakcyjnym i/lub witrynie internetowej. Akceptując niniejsze warunki, Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował informacje w części serwisu Aktywa zamieszczone na naszej stronie internetowej, w której wszystkie takie prowizje i opłaty (w tym, bez ograniczeń, spready, obciążenia, odsetki i inne opłaty) są dostępne. Klient ma prawo zażądać, a Firma dostarczy na taki wniosek, analityczny szczegółowy zarys odpowiednich kosztów.

25.2. Zastrzegamy sobie prawo do poprawek, zmian, modyfikacji, usunięcia lub dodania dowolnej z tych prowizji i opłat w dowolnym czasie i według własnego uznania. Kiedy te prowizje i opłaty zostaną zmodyfikowane („Zmiany”), zamieścimy takie Zmiany w internetowym narzędziu transakcyjnym i/lub w inny sposób powiadomimy Klienta o takich Zmianach, a każde takie powiadomienie zostanie uznane za wystarczające i obowiązkiem Klienta będzie konsultowanie się i/lub regularne sprawdzanie informacji zamieszczonych w harmonogramie spreadów i warunków w ramach internetowego narzędzia transakcyjnego w odniesieniu do takich zmian. Dlatego Klient od czasu do czasu powinien zapoznawać się z harmonogramem spreadów i warunków w ramach internetowego narzędzia transakcyjnego, aby mieć pewność, że jest świadomy takich zmian. Z wyjątkiem sytuacji oraz w zakresie określonym inaczej w niniejszej Umowie, wszystkie Zmiany będą obowiązywać pięć (5) dni kalendarzowych po ich pierwszym opublikowaniu w internetowym narzędziu transakcyjnym lub od pierwszego razu, kiedy Klient uzyska dostęp i/lub skorzysta z internetowego narzędzia transakcyjnego po wprowadzeniu takich zmian, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Dalsze korzystanie z internetowego narzędzia transakcyjnego po opublikowaniu jakichkolwiek zmian będzie traktowane jako zgoda na takie zmiany i będzie podlegać zmodyfikowanym warunkom użytkowania. Jeśli Klient nie chce być związany tymi zmianami, powinien zaprzestać korzystania z internetowego narzędzia transakcyjnego i natychmiast poinformować nas o tym na piśmie.

25.3. Poza wymienionymi powyżej prowizjami, opłatami i obciążeniami Klient jest odpowiedzialny za pokrycie wszelkich innych opłat i kosztów, które mogą powstać w wyniku świadczenia naszych usług, w tym m.in. całego obowiązującego podatku VAT (jeśli taki obowiązuje) oraz innych ceł i/lub podatków oraz wszelkich innych opłat poniesionych przez nas w związku z transakcją i/lub Umową i/lub w związku z utrzymywaniem relacji z Klientem.

25.4. Ponadto możemy dzielić się opłatami i/lub zyskami z prowizji, spreadu, marży, obniżki lub jakiegokolwiek innego wynagrodzenia ze współpracownikami, podmiotami wprowadzającymi biznes, powiązanymi agentami lub innymi stronami trzecimi (określanymi zbiorczo jako „Partnerzy”) w odniesieniu do wszelkich transakcji i/lub Umów zawieranych przez Firmę i/lub w odniesieniu do Transakcji i/lub Umów przeprowadzanych w imieniu Klienta i w związku z kontem Klienta.

25.5. Partnerzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie procentu spreadu, stałej opłaty i/lub na podstawie jakiejkolwiek innej uzgodnionej z nimi metody (więcej szczegółów można znaleźć w polityce wynagrodzeń), pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów oraz przestrzegania przepisów dotyczących konfliktu interesów. Szczegóły dotyczące takich umów dotyczących wynagrodzenia lub podziału zysków nie są wyraźnie określone w odpowiednich rozliczeniach / potwierdzeniach transakcji. Możemy, na uzasadniony wniosek, w możliwym zakresie i według naszego wyłącznego uznania, ujawnić Klientowi kwotę jakiejkolwiek takiej prowizji, marży, obniżki lub innego wynagrodzenia wypłaconego przez nas dowolnemu współpracownikowi, podmiotowi wprowadzającemu biznes lub innej stronie trzeciej.

25.6. Ponadto należy pamiętać, że nie wszystkie opłaty są przedstawiane w kategoriach finansowych i mogą być wyrażone na przykład w pipsach; w związku z tym należy upewnić się, że rozumie się koszt, który niesie ze sobą pips.

26.Swapy

26.1. Swap to odsetki dodane lub odliczone za utrzymywanie otwartej pozycji przez noc.

26.2. W zależności od posiadanej pozycji i stopy procentowej pary walutowej zaangażowanej w transakcję, można otrzymać środki lub podlegać obciążeniu finansowemu. Transakcja jest przeprowadzana o godzinie 22:00 czasu GMT lub 21:00 GMT czasu letniego, a wynikowa kwota jest automatycznie przeliczana na walutę salda klienta.

26.3. W przypadku par walutowych od poniedziałku do piątku swap jest naliczany jednorazowo za każdy dzień roboczy, z wyjątkiem środy, kiedy swap jest obciążany w potrójnym rozmiarze, aby zrekompensować nadchodzący weekend. W przypadku kryptowalut opłaty za swap są naliczane codziennie. W przypadku pozostałych instrumentów, od poniedziałku do czwartku swap jest naliczany raz na każdy dzień roboczy, a w piątki swap jest naliczany w potrójnym rozmiarze w celu zrekompensowania nadchodzącego weekendu.

Należy zauważyć, że Firma nalicza własne odsetki, a oprocentowanie swapowe Firmy opiera się na wewnętrznych zasadach, które są publicznie dostępne na stronie internetowej Firmy. Firma aktualizuje taki kurs tak często, jak uzna to za konieczne.

27.Konta bez swapu

27.1. Oferujemy w naszej Firmie możliwość otwierania rachunków Islamskich (bez swapu). Konta transakcyjne bez swapu typu „swap-free” są dostępne tylko dla tych klientów, którzy nie mogą korzystać z transakcji swapowych z powodu swoich przekonań religijnych. Konta bez swapu typu „swap free” są dostępne wyłącznie w przypadku wspomnianych islamskich wierzeń religijnych i nie są otwierane z żadnego innego powodu. W związku z tym we wszystkich przypadkach, w których złożono wniosek o konto islamskie (Swap-free), zastrzegamy sobie prawo do wymagania odpowiedniego uzasadnienia i/lub potwierdzenia konieczności lub potrzeby takiej konwersji. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do odmowy rozpatrzenia jakiegokolwiek takiego wniosku z jakiejkolwiek przyczyny, bez obowiązku podawania jakichkolwiek wyjaśnień lub uzasadnień, a decyzja taka będzie decydująca i bezsporna dla Klienta.

27.2. Podczas gdy klient może w każdej chwili złożyć wniosek o rachunek transakcyjny (swap-free), złożenie takiego wniosku oznacza, że ​​wszystkie inne konta handlowe tego klienta zostaną zamienione również na konta handlowe typu swap-free, bez wymaganego powiadomienia. Konwersja prawdziwego rachunku transakcyjnego na konto bez swapu odbywa się w naszym dziale obsługi wewnętrznej systemu, wyłącznie na żądanie i za zgodą tych klientów, którzy wypełniają i składają wniosek o konto islamskie (swap-free). Po otrzymaniu należycie podpisanego i wypełnionego wniosku, oceniamy taki wniosek i wszelką dodatkową dokumentację przesłaną do nas, a o wyniku oceny i ewentualnym przyjęciu lub nieprzyjęciu wniosku, informujemy klienta, który zażądał konwersji za pomocą poczty elektronicznej.

27.3. Klienci nie mogą używać kont bez swapu do generowania zysków ze swapów i nie mogą żądać zapłaty jakichkolwiek kwot swapu, które zostały utracone w wyniku konwersji ich prawdziwych rachunków transakcyjnych na jedno lub więcej kont bez swapu za okres, w ciągu którego ich rzeczywiste rachunki handlowe zostały przekształcone w jedno lub więcej kont bez swapu.

27.4. W przypadku posiadania konta bez swapu, Klient jest zobowiązany zamknąć każdą otwartą pozycję CFD w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od jej otwarcia. W przypadku, gdy nie zrobi tego, Firma będzie miała prawo potraktować każdą taki przypadek jako nadużycie ze strony Klienta warunków korzystania z takiego konta bez swapu i podjąć dowolne z działań określonych w punktach (a) do ( e) paragrafu 27.5. poniżej, w każdym przypadku z mocą wsteczną.

27.5. Firma zastrzega sobie prawo do odwołania statusu swap-free przyznanego w ramach dowolnego rzeczywistego konta handlowego w dowolnym momencie, pod warunkiem, że powiadomi ona klientów zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, bez obowiązku podawania jakichkolwiek wyjaśnień lub uzasadnień. Takie działania będą rutynowo podejmowane w przypadkach, gdy transakcje będą trwały dłużej niż 7 dni. Ponadto, w przypadku wykrycia jakichkolwiek form nadużyć, oszustw, manipulacji, arbitrażu w gotówce, transakcji typu „carry trade” lub innych form podstępnej lub oszukańczej działalności w odniesieniu do dowolnego konta swap-free dowolnego klienta, zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedzenia, przeprowadzić jedną lub więcej następujących czynności:

 1. unieważnić status swap-free dla wszystkich rzeczywistych rachunków transakcyjnych takiego klienta, które zostały przekształcone w konto transakcyjne swap-free,
 2. skorygować i odzyskać wszelkie niepobrane swapy i związane z nimi nieodzyskane odsetki i wydatki lub koszty wszystkich rachunków odnoszące się do rachunków transakcyjnych tego typu bez wymiany swap w okresie, dla którego takie konta zostały zamienione na rachunki transakcyjne bez swapu,
 3. zamknąć wszystkie rachunki transakcyjne takiego klienta w ramach systemów zarządzanych przez Firmę, unieważnić wszystkie transakcje przeprowadzane na kontach handlowych tego Klienta i anulować wszystkie zyski lub straty zgromadzone na kontach handlowych tego klienta w naszych systemach,
 4. ograniczyć i/lub zabronić klientowi zabezpieczenia pozycji,
 5. zamknąć wszystkie otwarte pozycje i przywrócić je po obowiązującej cenie rynkowej. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ponosi wszelkie koszty wynikające z takiego działania.

27.6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta wynikające z lub w związku ze złożeniem wyraźnie błędnego zlecenia oraz z powodu wynikających z tego problemów. Klient zgadza się zabezpieczyć Firmę przed wszelkimi szkodami lub odpowiedzialnością wynikającą z powyższych sytuacji. Wszelkie spory wynikłe w tym zakresie będą rozstrzygane przez Firmę według własnego wyłącznego uznania.

28.Inne koszty

28.1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w przypadku braku aktywności, w tym finansowania lub handlu na koncie Klienta w czasie dziewięćdziesiąt (90) dni kalendarzowych lub dłuższym, Firma zastrzega sobie prawo do zaklasyfikowania konta Klienta jako nieaktywnego („Konto nieaktywne”) i ponadto zastrzega sobie prawo do naliczenia Klientowi administracyjnej stałej opłaty miesięcznej w wysokości 25 USD (25,00 USD) lub ekwiwalentu w innej walucie.

W przypadkach, gdy konto pozostanie nieaktywne przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, obowiązuje roczna opłata za bezczynność w wysokości stu USD (100 USD) lub równowartości w każdym kwartale, która zostanie odjęta po odjęciu opłat miesięcznych za nieaktywność. Roczna opłata za bezczynność może zostać naliczona przez Firmę w dowolnym momencie po przekroczeniu dwunastomiesięcznego okresu i obowiązuje z mocą wsteczną.

W przypadku zerowego salda konta zastrzegamy sobie prawo do zaklasyfikowania konta jako nieaktywnego. Aby ponownie aktywować konto, należy skontaktować się bezpośrednio z działem obsługi klienta.

28.2. O ile nie ustalono inaczej w postanowieniach uzgodnionych za obopólną zgodą stron, wszelkie prowizje i opłaty oraz inne opłaty i należności uważa się za należne i wymagalne natychmiast. O ile postanowienia niniejszych warunków użytkowania nie stanowią inaczej, wszelkie kwoty należne Firmie na mocy niniejszych warunków mogą zostać potrącone przez Firmę z wpływów z dowolnej transakcji lub pobrane z rachunku (rachunków) Klienta prowadzonego przez Firmę. W przypadku opóźnień w płatnościach, zaległe kwoty będą oprocentowane według stawki, którą rozsądnie określimy.

28.3. Jeśli Firma otrzyma lub odzyska jakąkolwiek kwotę z tytułu któregokolwiek ze zobowiązań Klienta w walucie innej niż ta, w której taka kwota jest należna, niezależnie od tego, czy wynika to z orzeczenia któregokolwiek sądu, czy też nie, Klient zabezpieczy Firmę i uwolni ją od kosztów (w tym kosztów przekształcenia) i strat poniesionych przez Firmę w wyniku otrzymania takiej kwoty w walucie innej niż waluta, w której jest należna.

29.Ochrona przed ujemnym saldem

29.1. Firma zapewnia „ochronę przed ujemnym saldem" w ramach konta Klienta. Oznacza to, że straty Klienta nigdy nie przekroczą jego kapitału.

29.2. W przypadku ujemnego salda na koncie klienta detalicznego, firma nie złoży wobec Klienta roszczenia dotyczącego tej kwoty, z wyjątkiem przypadków, w których do jej powstania użyto nielegalnych metod.

30.Zyski i straty

30.1. Klient generuje zysk, kiedy dokona transakcji sprzedaży Firmie w chwili, w której podana cena jest wyższa niż cena podana przez Firmę czasie, w którym dokonał zakupu od Firmy.

30.2. Klient generuje zysk, kiedy dokona transakcji zakupu od Firmy w chwili, w której podana cena jest niższa niż cena podana przez Firmę czasie, w którym dokonał sprzedaży Firmie.

30.3. Klient generuje stratę, kiedy dokona transakcji sprzedaży Firmie w chwili, w której podana cena jest niższa niż cena podana przez Firmę czasie, w którym dokonał zakupu od Firmy.

30.4. Klient generuje stratę, kiedy dokona transakcji zakupu od Firmy w chwili, w której podana cena jest wyższa niż cena podana przez Firmę czasie, w którym dokonał sprzedaży Firmie.

30.5. Zrealizowane zyski zostaną zaksięgowane w saldzie, a straty obciążą saldo środków pieniężnych konta klienta. Niezrealizowane zyski i straty, zgodnie z warunkami rynkowymi istniejącymi w danym momencie, będą odzwierciedlone w pozycji rachunku zysków i strat oraz w kapitale własnym rachunku klienta.

31.Produkty o jednolitym kapitale i kryptowaluty

31.1. Należy mieć świadomość, że instrumenty pochodne oparte o waluty wirtualne mogą teraz kwalifikować się jako instrumenty finansowe w rozumieniu MiFID. Podczas handlu kontraktami CFD, dla których bazowymi aktywami są kryptowaluty, należy wziąć pod uwagę, że transakcje kryptowalutami są przedmiotem handlu na zdecentralizowanych cyfrowych giełdach o nieregulowanym charakterze. W związku z tym kształtowanie się cen i zmiany cen kryptowalut zależą wyłącznie od wewnętrznych zasad konkretnej giełdy cyfrowej, które mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia, co często prowadzi do bardzo wysokiej zmienności cen w ciągu dnia, które mogą być znacznie większe w porównaniu z instrumentami finansowymi innymi niż waluty wirtualne. Poprzez obrót kontraktami CFD opartymi o kryptowaluty klient akceptuje znacznie wyższe ryzyko utraty zainwestowanych kwot, a może nastąpić to w bardzo krótkim czasie w wyniku nagłych niekorzystnych zmian cenowych kryptowalut.

31.2. Nasze dane o cenach i rynku w kryptowalut pochodzą z cyfrowych zdecentralizowanych giełd, na których notowane są kryptowaluty. Biorąc pod uwagę, że takie giełdy nie są regulowane, dane rynkowe i informacje o cenach dostarczane przez takie giełdy mogą podlegać wewnętrznym zasadom i praktykom giełd, które mogą znacznie różnić się od zasad i praktyk obserwowanych giełdach regulowanych. W związku z tym zasady ustalania cen na giełdach kryptowalutowych nie podlegają żadnemu nadzorowi regulacyjnemu i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie według uznania danej giełdy. Ponadto giełdy cyfrowe mogą wprowadzać zawieszenie transakcji lub podejmować inne działania, które mogą skutkować zawieszeniem lub wstrzymaniem handlu na giełdach lub niedostępnością cen i danych rynkowych. Powyższe czynniki mogą spowodować istotny negatywny wpływ na otwarte pozycje, w tym utratę wszystkich zainwestowanych kwot. W przypadku tymczasowego lub trwałego zakłócenia lub zaprzestania handlu na jakiejkolwiek cyfrowej giełdzie, z której czerpiemy nasze dane o cenach dla odpowiedniej kryptowaluty, pozycje Klienta w kryptowalutach będą wyceniane po ostatniej dostępnej cenie dla odpowiedniej kryptowaluty, a Klient może nie być w stanie zamknąć lub zlikwidować swoich pozycji ani wypłacić żadnych funduszy związanych z taką pozycją do czasu wznowienia handlu na odpowiedniej giełdzie cyfrowej (o ile w ogóle zostanie wznowiony). Klient akceptuje, że gdy handel zostanie wznowiony na odpowiedniej początkowej giełdzie lub na giełdzie, która pojawi się w jej miejscu, może wystąpić znaczna różnica w cenie (luka cenowa), która może mieć wpływ na wartość pozycji CFD Klienta dla odpowiednich kryptowalut i spowodować znaczące zyski lub straty. Tam, gdzie handel nie zostanie wznowiony, cała inwestycja Klienta zostanie potencjalnie całkowicie utracona. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że został poinformowany przez Firmę o tym konkretnym ryzyku i rozumie je oraz bierze je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu kontraktami CFD na kryptowalutach.

31.3. Na niektórych rynkach regulowanych akcji trudne może być przyjęcie pozycji krótkiej. Na przykład, jeżeli bazowy instrument finansowy powiązany z akcjami jest skapitalizowany lub niepłynny, lub gdy giełda, czy też regulator zakazują krótkiego obrotu. W takich sytuacjach możemy nie być w stanie dostarczyć CFD w celu odzwierciedlenia krótkiej pozycji lub może zostać nałożona dodatkowa opłata za otwarcie takiej krótkiej pozycji dla Klienta. O ile to możliwe, poinformujemy wcześniej Klienta o takiej dodatkowej opłacie, jednak stanie się to w dniu, w którym dowiemy się o takich wyłączeniach ze sprzedaży krótkiej.

31.4. Jeśli Klient inwestuje w kontrakty CFD w kryptowalutach, w pełni rozumie i zgadza się z dodatkowym ryzykiem związanym z takim handlem, zgodnie z tym co przedstawiono powyżej. Wszystkie pozostałe warunki niniejszej Umowy mają zastosowanie również w przypadku handlu kontraktami CFD w kryptowalutach.

32.Warunki mające zastosowanie do określonych platform transakcyjnych

Zlecenia, które mogą zostać złożone na dowolnej Elektronicznej Platformie Transakcyjnej oraz warunki mające zastosowanie do działalności handlowej Klienta za naszym pośrednictwem, zostały określone w części Zasady realizacji zleceń w odniesieniu do każdej elektronicznej platformy handlowej, na której Klient prowadzi transakcje za naszym pośrednictwem.

33.Zachęty i inne korzyści handlowe

W związku z przepisami CySEC w zakresie premii i innych korzyści handlowych, Firma nie oferuje żadnych korzyści handlowych, które mogłyby naruszać obowiązek Firmy w zakresie uczciwego, sprawiedliwego i profesjonalnego działania oraz działania w najlepszym interesie swoich klientów detalicznych i/lub motywowania działań klientów detalicznych w zakresie handlu złożonymi produktami spekulacyjnymi.

34.Depozyty i płatności

34.1. Podczas dokonywania płatności należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Płatności należne (w tym płatności z tytułu depozytu zabezpieczającego) będą, o ile nie ustalono inaczej, wymagane w określonych przez nas walutach.
 1. Klient może dokonać dowolnej płatności należnej Firmie za pomocą jednej z następujących metod:
  1. karty debetowej lub kredytowej, czy też
  2. bezpośredniego przelewu bankowego.

Pamiętaj, że zastrzegamy sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty administracyjnej za przetwarzanie płatności Kienta.

 1. Nie przyjmujemy płatności od Klientów gotówką lub czekiem.
 1. Przy ustalaniu, czy przyjmować płatności od Klienta na mocy tej klauzuli, będziemy w najwyższym stopniu przestrzegać naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy. W tym celu możemy według naszego absolutnego uznania, uwzględniając prawo, odrzucić płatność od Klienta lub osoby trzeciej lub jakiejkolwiek innej osoby poza Klientem i zwrócić środki do źródła. W szczególności nie przyjmujemy płatności z rachunku bankowego, jeśli nie jest dla nas oczywiste, że konto bankowe zostało założone na nazwisko Klienta.

34.2. Podczas otwierania transakcji lub deponowania pieniędzy na swoim koncie w walucie innej niż waluta podstawowa (tj. waluta, w której denominowane jest konto Klienta w naszym systemie), Klient powinien wiedzieć o następujących rzeczach:

 1. Obowiązkiem Klienta jest uświadomienie sobie, która waluta jest walutą podstawową. Szczegóły dotyczące waluty bazowej Klienta są dostępne w ramach usługi handlu elektronicznego.
 1. Niektóre transakcje spowodują naliczenie zysku/straty jeśli zostały wykonane w walucie innej niż waluta podstawowa. W części Aktywa określa się Waluty, w których denominowane są różne transakcje, lub alternatywnie takie informacje są dostępne na żądanie za pośrednictwem zespołu ds. obsługi klienta.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu, w jaki zarządza i/lub przekształca salda w walutach innych niż bazowe w dowolnym momencie w przyszłości, przekazując powiadomienie z wyprzedzeniem dziesięciu (10) dni kalendarzowych. Firma nie będzie zobowiązana wypłacać Klientowi żadnych pieniędzy, jeśli ograniczyłoby to saldo w koncie Klienta (biorąc pod uwagę bieżące zyski i straty) do kwoty niższej niż wymagana kwota depozytu zabezpieczającego dla otwartych transakcji. Środki pieniężne z konta zostaną wypłacone na żądanie Klienta. Jeśli Klient nie złoży takiego wniosku, Firma nie będzie miała obowiązku, ale może, według własnego uznania, przekazać Klientowi takie środki. Wszelkie opłaty bankowe, niezależnie od tego, które z nich wystąpią, będą, o ile nie ustalono inaczej, skierowane do konta Klienta. Sposób, w jaki przekazywane są środki pieniężne, zależy od wyłącznego uznania Firmy, z uwzględnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy. Zwykle Firma wypłaca pieniądze w ten sam sposób i w to samo miejsce, z którego zostały wpłacone. Jednak w wyjątkowych okolicznościach Firma może, według wyłącznego uznania, rozważyć odpowiednią alternatywę.

34.3. Klient może wpłacać środki na swoje konto w dowolnym czasie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Depozyty będą przyjmowane za pośrednictwem przelewu bankowego, karty debetowej/kredytowej (MasterCard, Visa) lub dowolnej innej metody elektronicznego przekazu pieniężnego (w przypadku, gdy pomysłodawcą jest sam Klient) akceptowanej niekiedy przez Firmę. Firma nie będzie przyjmować w ramach konta Klienta płatności od osób trzecich, ani wpłat anonimowych.

34.4. Firma ma prawo nie przyjąć środków zdeponowanych przez Klienta i/lub anulować wpłaty Klienta i zwrócić je Klientowi w następujących przypadkach:

 1. jeśli Klient nie dostarczy Firmie żadnych dokumentów, których Firma zażąda od Klienta w celu identyfikacji tożsamości lub z jakiegokolwiek innego powodu, w tym w celu zweryfikowania źródła majątku Klienta,
 2. jeśli Firma podejrzewa lub ma obawy, że przedłożone dokumenty mogą być nieprawdziwe lub sfałszowane,
 3. jeśli Firma podejrzewa, że Klient jest zamieszany w nielegalną lub oszukańczą działalność lub prowadzi obraźliwe praktyki handlowe,
 4. jeśli Firma została poinformowana, że karta kredytowa lub debetowa Klienta (lub jakakolwiek inna zastosowana metoda płatności) została utracona lub skradziona,
 5. W przypadkach, gdy Firma uważa, że istnieje ryzyko obciążenia zwrotnego,
 6. w przypadku, gdy Firma nie może zidentyfikować Klienta jako pierwotnego płatnika środków lub gdy nie jest w stanie zwrócić środków do tego samego źródła płatności, i/lub
 7. w przypadku, gdy Firma robi to w oparciu o uzasadniony osąd, stosując się do obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

34.5. Klient poniesie wszelkie opłaty za płatności i przelewy, a Firma obciąży konto Klienta tymi opłatami.

34.6. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, kartą kredytową lub inną metodą przelewu elektronicznego, Firma zaksięguje odpowiednie środki na rachunku Klienta w ciągu jednego dnia roboczego po rozliczeniu kwoty na rachunku bankowym Firmy.

35.Wypłaty

35.1 Bez uszczerbku i z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, wszystkich obowiązujących przepisów i wszystkich warunków związanych z wszelkimi odnośnymi płatnościami dokonanymi w ramach przyznanego przez nas programu premiowego lub rabatu, Klient może wypłacić środki z Rachunku pod warunkiem, że takie fundusze nie są wykorzystywane do celów depozytu zabezpieczającego lub w inny sposób nie są należne Firmie. Po zatwierdzeniu wniosku o wypłatę prośba Klienta o wypłatę zostanie przetworzona przez Firmę, a wypłata wysłana do tego samego banku, na tę samą kartę kredytową lub skierowana do innego źródła z realizacją w tym samym dniu, w którym złożono żądanie wypłaty środków, lub następnego dnia roboczego, jeśli żądanie klienta zostanie odebrane poza normalnymi godzinami handlu. (Uwaga: Niektóre banki i firmy obsługujące karty kredytowe mogą potrzebować czasu na przetworzenie płatności, zwłaszcza w walutach, kiedy w transakcję zaangażowany jest bank pośredniczący). Środki zostaną zwrócone na konto bankowe / kartę kredytową / do innego źródła, z którego środki przesłane. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szczegóły płatności, które nam przekazuje, a Firma nie przyjmuje odpowiedzialności za podane nieprawdziwe lub niedokładne dane banku. Ponadto, wypłaty podlegają opłatom stron trzecich, które mogą się różnić w zależności od warunków stron trzecich. Opłaty te mogą być weryfikowane na żądanie.

35.2. Minimalna kwota wypłaty dla wszystkich metod (z wyłączeniem przelewu) wynosi 20 USD. Minimalne żądanie wypłaty w przypadku przelewu wynosi 100 USD. Wszelkie żądania wypłaty kwot poniżej dwóch wyżej wymienionych, będą obejmować opłaty manipulacyjne i przetwarzania w następujący sposób: minimum 10 USD dla wszystkich metod (z wyłączeniem przelewu) i minimum 50 USD dla przelewu.

35.3. Jeśli Klient zażąda wypłaty środków z konta, a Firma nie będzie mogła go wykonać bez zamknięcia części otwartych pozycji, nie spełni żądania do momentu, aż Klient zamknie wystarczającą liczbę pozycji, aby umożliwić wypłatę. Wypłaty będą dokonywane tylko na żądanie Klienta, przelewem bankowym na konto otwarte na nazwisko Klienta lub inną metodą, którą Firma, według własnego absolutnego uznania, będzie mogła określić.

35.4. W przypadku, gdy środki nie będą mogły zostać wypłacone bezzwłocznie, Firma, wypełniając zobowiązania wynikające z przepisów MiFID, aby działać w najlepszym interesie klienta, będzie na bieżąco informować klienta, o przyczynach opóźnień i oczekiwanym terminie wypłaty, aż środki zostaną wypłacone. Informacje przekazane klientowi o wszelkich opóźnieniach w wypłacie środków będą uczciwe, jasne i nie wprowadzające w błąd.

35.5. Firma dołoży starań, aby szybko przetworzyć wnioski o wypłatę, jednak czas potrzebny na przetworzenie żądanych środków i pojawienie się ich na koncie będzie zależał od metody zastosowanej do wpłaty funduszy i stron trzecich, które realizują płatności.

36.Pieniądze klienta

36.1 Jeśli Klient jest Klientem detalicznym, wszystkie środki, które przekazuje Firmie w związku z kontem, będą traktowane jako pieniądze Klienta w celach określonych w wytycznych. Oznacza to, że takie środki będą oddzielone od naszych pieniędzy i nie będą wykorzystywane przez nas w trakcie naszej działalności. Środki zostaną umieszczone:

 1. na koncie bankowym ze środkami klienta w posiadającym zatwierdzenie banku w EOG i/lub
 2. na posiadającym zatwierdzenie koncie ze środkami Klienta poza EOG. W takich okolicznościach lokalny system prawny i regulacyjny może skutkować niższym poziomem ochrony w przypadku niewypłacalności lub równoważnego zdarzenia w odniesieniu do podmiotu, który utrzymuje środki klienta, niż w przypadku instytucji na terenie EOG.

36.2 Jeżeli przez okres co najmniej sześciu (6) lat nie podjęto żadnych działań w związku ze środkami na koncie i nie ma możliwości kontaktu z Klientem, Firma może przestać traktować wszelkie środki przechowywane w imieniu Klienta jako pieniądze Klienta i zwolnić je z konta bankowego Klienta. Pieniądze takie pozostaną jednak należne Klientowi, a Firma sporządzi i zachowa dokumentację dotyczącą wszystkich sald uwolnionych z rachunków bankowych Klienta i zobowiązuje się do wyrównania wszelkich roszczeń w stosunku do wszelkich zwolnionych sald.

36.3 Nasza polityka nie przewiduje wypłaty odsetek od posiadanych przez nas środków, a Klient zgadza się zrzec wszelkich praw do odsetek.

37.Konta nieaktywne i uśpione

37.1. Rachunek handlowy zostanie zaklasyfikowany jako konto nieaktywne, jeżeli Klient nie dokona żadnych transakcji, takich jak wpłaty i/lub jakiekolwiek operacje handlowe (otwieranie/zamykanie pozycji i zawieranie transakcji) przez okres co najmniej 90 dni lub dłuższy.

37.2. Firma zastrzega sobie prawo do naliczania miesięcznej opłaty za bezczynność w wysokości dwudziestu pięciu(25) USD („Opłata za bezczynność”) na rachunku inwestycyjnym w zamian za konserwację, administrację i zarządzanie zgodnością takiego nieaktywnego konta. Wszelkie nieaktywne rachunki, utrzymujące zerowe saldo/kapitał własny, zostaną zmienione w uśpione („Konto uśpione”).

37.3. Miesięczną opłatę za bezczynność pobiera się na podstawie następującego mechanizmu:

 1. Jeżeli Klient posiada więcej niż jedno (1) konto inwestycyjne i wszystkie takie konta inwestycyjne są kontami nieaktywnymi, opłata za bezczynność będzie naliczana osobno dla każdego nieaktywnego konta,
 2. Jeżeli Klient posiada więcej niż jedno (1) konto inwestycyjne i co najmniej jedno (1) z kont inwestycyjnych jest aktywne, żadna opłata za bezczynność nie będzie obowiązywać, nawet jeśli jedno lub więcej innych kont inwestycyjnych to konta nieaktywne i
 3. Jeżeli saldo dowolnego konta nieaktywnego, do którego ma zastosowanie opłata za bezczynność zgodnie z powyższą definicją, wynosi mniej dwudziestu pięciu(25) USD, opłata za nieaktywność dla takiego konta jest równa kwocie pozostałego salda na takim koncie. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za fakturę za każdy miesiąc, w którym z przyczyn technicznych nie pobrano opłat za bezczynność.

37.4. Klient wyraża zgodę na to, że jest zobowiązany i będzie uiszczał obowiązującą opłatę zgodnie z pojawiającymi się czasami powiadomieniami i że Firma może odliczyć taką opłatę od wszelkich środków posiadanych przez nią w imieniu Klienta.

37.5. Firma zastrzegamy sobie prawo do anulowania bez pisemnego powiadomienia wszelkich oczekujących zleceń w ramach konta, które zostało sklasyfikowane jako nieaktywne.

37.6. Jeśli Klient chce ponownie aktywować nieaktywne konto, musi skontaktować się z Firmą i poinformować ją o prośbie o ponowną aktywację.

37.7. W przypadku, gdy Klient będzie chciał ponownie aktywować konto, Firma ma prawo poprosić Klienta o ponowne przesłanie wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji dotyczących tożsamości Klienta, wiedzy, doświadczenia oraz profilu ekonomicznego, aby Firma mogła określić, czy będzie kontynuować reaktywację, czy też nie.

38.Archiwizacja kont transakcyjnych MT4

38.1. Jeśli nie zarejestrujemy żadnej aktywności na rachunku transakcyjnym MT4 w nieprzerwanym okresie trzech (3) miesięcy, a saldo na rachunku bieżącym będzie zerowe, konto handlowe MT4 Klienta i cała jego historia zostaną zarchiwizowane na naszym serwerze transakcyjnym.

38.2. Jeśli Klient nadal chce korzystać z konta transakcyjnego MT4 lub przywrócić je w przyszłości, należy skontaktować się z Firmą.

39.Naruszenia i środki zaradcze w przypadku naruszeń

39.1. Każde z poniższych stanowi „Przypadek naruszenia”:

 1. niedokonanie płatności na rzecz Firmy lub na rzecz jakiejkolwiek spółki stowarzyszonej zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie 25,
 2. nieprzestrzeganie przez Klienta jakichkolwiek zobowiązań wobec Firmy,
 3. gdy jakakolwiek transakcja lub kombinacja transakcji lub jakiekolwiek zrealizowane lub niezrealizowane straty na transakcjach lub kombinacjach transakcji otwartych przez Klienta spowodują przekroczenie limitu kredytowego lub innego limitu na transakcje Klienta,
 4. w przypadku osoby fizycznej, śmierć lub niezdolność,
 5. wszczęcie przez osobę trzecią postępowania w sprawie bankructwa (w przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną) lub w sprawie likwidacji, lub w sprawie mianowania administratora, lub syndyka w odniesieniu do Klienta, lub któregoś z jego aktywów (jeśli jest firmą), lub (w obu przypadkach) jeśli zawarto umowę lub układ z wierzycielami, lub wszczęto wobec Klienta inną podobną, lub analogiczną procedurę,
 6. w przypadku, gdy jakakolwiek reprezentacja lub gwarancja dokonana przez Klienta w niniejszej Umowie jest lub stanie się nieprawdziwa,
 7. jeżeli Firma podejrzewa, że ​​Klient jest zaangażowany w pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, oszustwa na kartach lub inną działalność przestępczą,
 8. gdy Firma ma uzasadnione podejrzenie, że Klient w sposób nieuczciwy otworzył konto Klienta,
 9. gdy Klient nie jest w stanie lub nie może spłacić swojego zadłużenia, wtedy gdy przypada spłata, lub
 10. w każdej innej okoliczności, w której Firma zasadnie uważa, że konieczne lub pożądane jest podjęcie jakichkolwiek działań w celu ochrony Firmy lub wszystkich jej klientów.

39.2. Przy wystąpieniu przypadku naruszenia w odniesieniu do rachunku (rachunków) Klienta prowadzonych przez Firmę lub w związku z jakimkolwiek kontem posiadanym przez Klienta w firmie stowarzyszonej, Firma może, według wyłącznego uznania, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia:

 1. zamknąć lub częściowo zamknąć wszystkie lub dowolne transakcje na poziomie zamknięcia w oparciu o obowiązujące aktualnie notowania lub ceny na odpowiednich rynkach lub, jeśli nie występują, na takich poziomach, jakie Firma uzna za uczciwe i uzasadnione i/lub usunąć lub otworzyć dowolną transakcję w celu zmniejszenia narażenia Klienta do poziomu depozytu zabezpieczającego lub innych funduszy, które są należne Firmie,
 2. przeliczyć wszelkie salda walutowe na koncie Klienta na inną walutę,
 3. skorzystać z praw do potrącenia, zatrzymania jakichkolwiek środków, inwestycji (w tym wszelkich odsetek lub innych powinności do zapłaty) lub innych aktywów należnych Klientowi i sprzedaży ich bez powiadomienia Klienta po takiej cenie i w taki sposób, w jaki Firma, działając rozsądnie, zdecyduje, wykorzystując wpływy ze sprzedaży do pokrycia kosztów oraz sum zabezpieczonych na podstawie niniejszego punktu,
 4. naliczyć odsetki od wszelkich należnych środków, od zakończenia sesji w dniu, w którym środki pieniężne po raz pierwszy stały się wymagalne, do daty faktycznej płatności, w rozsądnej wysokości nieprzekraczającej czterech procent (4%) powyżej stawki bazowej podawanej co pewien czas przez odpowiedni bank centralny,
 5. zamknąć wszystkie lub dowolne posiadane przez Klienta konta o dowolnym charakterze i odmówić zawarcia z Klientem kolejnej transakcji,
 6. ograniczyć działalność handlową Klienta do czasu, gdy Firma będzie mogła rozsądnie ustalić, że wystąpiło naruszenie,
 7. w przypadku oszustwa, fałszerstwa lub użycia skradzionych kart wycofać środki do prawowitego właściciela lub zgodnie z instrukcjami organów ścigania danego kraju lub firmy wydającej karty kredytowe lub innej instytucji finansowej,
 8. anulować lub odwołać przyznane świadczenia,
 9. podejmować kroki prawne w przypadku strat poniesionych przez Firmę.

39.3. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że podczas zamykania transakcji w ramach niniejszego paragrafu 39 może być konieczne „przetworzenie” zlecenia. Może to spowodować, że transakcja Klienta zostanie zamknięta w transzach po różnych cenach kupna (w przypadku sprzedaży) lub cenach sprzedaży (w przypadku kupna), co spowoduje powstanie łączonego poziomu zamknięcia dla transakcji, który może spowodować dalsze straty poniesione na w ramach konta Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy wobec Klienta żadnej odpowiedzialności w wyniku takiego przetworzenia transakcji Klienta.

40.Wypowiedzenie bez naruszenia

40.1. Każda strona może wypowiedzieć niniejszą Umowę, przekazując drugiej z dziesięciodniowym (10 dni) wyprzedzeniem pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu, chyba że nie jest to konieczne na mocy obowiązujących przepisów i regulacji.

40.2. Po skutecznym wypowiedzeniu niniejszej Umowy:

 1. Wszystkie obciążenia konta na kwoty należne Firmie będą natychmiast wymagalne, w tym (m.in.) wszystkie zaległe opłaty, należności i prowizje, wszelkie koszty transakcyjne poniesione w związku z rozwiązaniem niniejszej Umowy oraz wszelkie straty i wydatki poniesione w związku z zamknięciem wszelkich transakcji lub uregulowaniem lub zamknięciem zaległych zobowiązań zaciągniętych przez Firmę w imieniu Klienta.
 2. W przypadku braku szczególnych wymagań wobec Klienta dotyczących zamknięcia otwartych pozycji, zamkniemy wszystkie otwarte pozycje przy wycenach obowiązujących w dacie wypowiedzenia niniejszej Umowy, co oznacza koniec okresu 10 (dziesięciu) dni, zgodnie z postanowieniami polityki realizacji zleceń oraz zobowiązaniami wynikającymi z obowiązującego prawa i przepisów.
 3. Wszelkie pozostałe saldo zostanie zwrócone Klientowi, na konto należące do Klienta, zarejestrowane na dane Klienta, którego Klient użył do zdeponowania pieniędzy w Firmie.

40.3. Wypowiedzenie nie ma wpływu na nieuregulowane prawa i obowiązki oraz transakcje, które będą w dalszym ciągu regulowane niniejszą Umową oraz poszczególnymi klauzulami uzgodnionymi między stronami w odniesieniu do takich transakcji do czasu pełnego wykonania wszystkich zobowiązań.

41.Zdarzenia związane z siłą wyższą

41.1. Firma może, w ramach uzasadnionej opinii, stwierdzić, że istnieje nadzwyczajna lub wyjątkowa sytuacja rynkowa („Zdarzenie siły wyższej"), w którym to przypadku w odpowiednim czasie poinformujemy Komisję i podejmiemy odpowiednie kroki w celu poinformowania o tym Klienta. Działanie siły wyższej obejmuje między innymi następujące zdarzenia:

 1. jakiekolwiek działanie, zdarzenie lub wydarzenie (w tym, m.in. strajk, zamieszki lub rozruchy społeczne, akty terroryzmu, wojny, akcje protestacyjne, ustawy i przepisy dowolnych organów rządowych lub ponadnarodowych), które naszym zdaniem uniemożliwia Firmie utrzymanie uporządkowanej sytuacji rynkowej dla co najmniej jednego z instrumentów, w odniesieniu do których zwykle przeprowadzamy transakcje,
 2. zawieszenie lub zamknięcie dowolnego rynku, lub zaniechanie, lub niepowodzenie jakiegokolwiek zdarzenia, na którym się opieramy, lub do którego odnosimy w jakikolwiek sposób, nasze kwotowanie lub nakładanie limitów, lub szczególnych, lub nietypowych warunków handlu dla jakiegokolwiek takiego rynku, lub każdego takiego wydarzenia,
 3. wystąpienie nadmiernej zmiany na poziomie dowolnej transakcji i/lub rynku bazowego lub przewidywanie (oparte na racjonalnych przesłankach) wystąpienia takiej zmiany,
 4. wszelkie awarie lub uszkodzenia urządzeń transmisyjnych, komunikacyjnych lub komputerowych, przerwy w zasilaniu lub awarie sprzętu elektronicznego lub komunikacyjnego,
 5. niewykonanie z jakiegokolwiek powodu zobowiązań przez odpowiedniego dostawcę, brokera pośredniego, agenta lub zleceniodawcę, powiernika, subpowiernika, pośrednika, giełdę, izbę rozliczeniową lub organizację regulacyjną, lub samorządową.

41.2. Jeśli Firma stwierdzi, że zaistniało działanie siły wyższej, może, według własnego absolutnego uznania, bez powiadomienia i w dowolnym czasie, podjąć jeden lub więcej z następujących kroków:

 1. podnieść wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego Klienta,
 2. zamknąć wszystkie lub dowolne z otwartych transakcji na takim poziomie zamknięcia, który według Firmy jest uzasadniony,
 3. zawiesić lub zmodyfikować stosowanie wszystkich, lub dowolnych z klauzul niniejszej Umowy w zakresie, w jakim działanie siły wyższej uniemożliwia, lub powoduje, że jest niewykonalne, aby Firma przestrzegała określonego warunku, lub warunków, lub
 4. zmienić termin ostatniego rozliczenia dla danej transakcji.

42.Wyłączenia, ograniczenia, odszkodowania i odpowiedzialność

42.1. Ani Firma, ani jej dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, ani agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki poniesione lub odniesione przez Klienta w związku z niniejszą Umową, chyba że wynikają bezpośrednio z rażących zaniedbań, winy umyślnej lub oszustwa Firmy lub wymienionych pracowników. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikowe lub szkody specjalne. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania.

42.2. Firma nie zapewnia żadnych porad podatkowych (ani żadnych innych usług doradczych). W żadnym momencie Firma nie będzie uważana za podmiot odpowiedzialny za doradztwo podatkowe. Bez ograniczeń Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niekorzystne skutki podatkowe jakiejkolwiek transakcji.

42.3. Bez ograniczeń Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu opóźnień lub zmian warunków rynkowych, zanim jakakolwiek konkretna transakcja zostanie naruszona.

42.4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z powodu jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą Firmy, w tym m.in. jakiegokolwiek uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub awarii urządzeń transmisyjnych, komunikacyjnych lub komputerowych, akcji protestacyjnych, ustaw i rozporządzeń dowolnych organów lub władz rządowych lub ponadnarodowych lub niepowodzenie w działaniu prowadzące do niewykonania swoich obowiązków jakiejkolwiek stosownej strony trzeciej, brokera pośredniczącego, agenta lub zleceniodawcy, powiernika, subpowiernika, pośrednika, giełdy, izby rozliczeniowej, organizacji regulacyjnej lub samorządu.

42.5. Bez uszczerbku dla jakiejkolwiek innej klauzuli niniejszej Umowy, Firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w związku z jakąkolwiek stratą, którą poniesie w wyniku opóźnienia lub wady lub awarii całości lub części oprogramowania usług handlu elektronicznego, lub wszelkich systemów, lub łączy sieciowych, lub innych środków komunikacji. Firma nie ponosi wobec Klienta żadnej odpowiedzialności, zarówno w formie umowy, jak i deliktu (w tym zaniedbania) w przypadku, gdy jakiekolwiek wirusy komputerowe, robaki, bomby programowe lub podobne elementy zostaną wprowadzone do sprzętu komputerowego Klienta lub oprogramowania za pośrednictwem usług handlu elektronicznego, pod warunkiem że podjęte zostały uzasadnione kroki w celu zapobieżenia takiemu wprowadzeniu.

42.6. Klient podejmuje wszelkie decyzje dotyczące dostępu i/lub korzystania z internetowego narzędzia transakcyjnego lub zawarcia, czy też realizacji transakcji i/lub Umowy. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że usługa handlu elektronicznego nie jest i nie będzie zasadniczym elementem służącym do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących rachunków Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje inwestycyjne lub transakcyjne podejmowane w odniesieniu do produktów znajdujących się w internetowym narzędziu transakcyjnym i ani Firma, ani jej dyrektorzy, funkcjonariusze, akcjonariusze, partnerzy, pracownicy podmiotów stowarzyszonych, agenci, usługodawcy, przedstawiciele prawni i/lub podmioty stowarzyszone (łącznie nazywani „Współpracownikami”) nie będą odpowiedzialni za ustalenie, czy jakakolwiek transakcja lub umowa, którą zawarł Klient, jest odpowiednia, właściwa lub wskazana. Ani Firma, ani jej Współpracownicy nie są i nie będą, z racji zapewnienia internetowego narzędzia transakcyjnego, doradcami lub powiernikami dla Klienta lub dowolnej osoby upoważnionej.

42.7. Niniejszym Klient potwierdza, że: (a) jakiekolwiek informacje rynkowe lub zalecenia stron trzecich przekazywane Klientowi lub osobom upoważnionym przez Firmę lub dowolnego współpracownika, nie stanowią rekomendacji do zawierania transakcji i/lub umów, (b) takie informacje lub zalecenia, chociaż oparte o informacje uzyskane ze źródeł uważanych przez Firmę za wiarygodne, mogą opierać się wyłącznie na opiniach osób trzecich, i że takie informacje mogą być niekompletne i niezweryfikowane, (c) Firma nie może stanowić żadnych oświadczeń, rękojmi lub gwarancji w odniesieniu do takich informacji i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji lub zaleceń dostarczanych Klientowi lub osobom upoważnionym, i (d) Firma nie składa żadnych oświadczeń dotyczących konsekwencji podatkowych lub traktowania transakcji zawartej przez Klienta zgodnie z niniejszymi warunkami, ani Firma, ani jej współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za dowolne negatywne konsekwencje podatkowe jakiejkolwiek transakcji.

42.8. Firma nie będzie mieć obowiązku kontaktowania się z Klientem w celu poinformowania o odpowiednich działaniach w świetle zmian w warunkach rynkowych (w tym, m.in. zakłóceniach rynkowych) lub innych zdarzeniach. Klient przyjmuje do wiadomości, że rynek instrumentów pochodnych z dźwignią finansową jest wysoce spekulatywny i niestabilny, oraz że po dokonaniu dowolnej transakcji, Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z Firmą oraz za monitorowanie otwartych pozycji i zapewnienie, że wszelkie dalsze instrukcje są udzielane w odpowiednim czasie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Firma nie może zagwarantować, że skontaktuje się z Klientem i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta takiego zobowiązania. Bez ograniczeń, Firma, ani jej Współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z powodu opóźnień lub zmian warunków rynkowych, zanim jakakolwiek konkretna transakcja zostanie naruszona.

42.9. Bez ograniczeń, ani Forma, ani żaden z jej Współpracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z działania lub zaniechania jakiegokolwiek agenta, brokera wprowadzającego, osoby upoważnionej lub innej strony trzeciej, która wykonuje usługi dla Klienta.

43.Oświadczenia i rękojmie

43.1. Klient oświadcza i gwarantuje Firmie, i zgadza się, że każde oświadczenie i rękojmia są uważane za powtarzające się za każdym razem, gdy Klient otwiera lub zamyka transakcję przez odniesienie do okoliczności panujących w tym czasie, oraz że:

 1. informacje przekazane Firmie w formularzu zgłoszeniowym oraz w dowolnym momencie po nim są prawdziwe i dokładne pod każdym względem,
 2. Klient jest w pełni upoważniony do wykonania i realizacji zapisów niniejszej Umowy, do otwarcia każdej transakcji i do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu autoryzacji takiej realizacji, finalizacji i wykonania,
 3. Klient zawrze tę Umowę i każdą transakcję jako zleceniodawca,
 4. każda osoba reprezentująca Klienta podczas otwierania lub zamykania transakcji i (jeśli Klient jest osobą prawną) osoba zawierająca niniejszą Umowę w jego imieniu jest odpowiednio upoważniona do tego, aby zrobić to w imieniu Klienta,
 5. w stosownych przypadkach, Klient uzyskał wszystkie rządowe lub inne pozwolenia i zgody wymagane od Klienta w związku z niniejszą Umową oraz w związku z otwarciem lub zamknięciem transakcji, a takie pozwolenia i zgody są w pełni skuteczne, a wszystkie ich warunki są i będą przestrzegane,
 6. wprowadzenie, realizacja i wykonanie niniejszej Umowy i dowolnej transakcji nie będzie naruszać żadnych przepisów, zarządzeń, statutów, regulaminów lub zasad mających zastosowanie do Klienta, jurysdykcji, w której Klient jest rezydentem, lub jakiejkolwiek umowy, którą Klient jest związany lub której działanie może wpłynąć na majątek Klienta,
 7. jeśli Klient jest pracownikiem lub wykonawcą firmy świadczącej usługi finansowe lub jakąkolwiek inną firmą, która kontroluje transakcje finansowe, przy których współpracują jej pracownicy i kontrahenci, poinformuje Firmę o takich okolicznościach i wszelkich ograniczeniach dotyczących postępowania Klienta,
 8. nie użyje naszych cen w żadnym innym celu niż do własnych celów handlowych, i zgadza się nie podawać naszych cen żadnej innej osobie, niezależnie od tego, czy taka redystrybucja jest przeznaczona do celów komercyjnych czy innych,
 9. będzie korzystać z usług oferowanych przez Firmę zgodnie z niniejszą Umową w dobrej wierze i w tym celu nie będzie używać żadnego urządzenia elektronicznego, oprogramowania, algorytmu ani żadnej strategii handlowej („Urządzenia”), która ma na celu manipulowanie lub tworzenie nieuczciwej przewagi w ramach sposobu, w jaki konstruujemy, dostarczamy lub przekazujemy nasze ceny. zgadza się, że jeżeli używając Urządzenia w kontaktach z nami nie będzie narażony na żadne ryzyko rynkowe, będzie to dowodem na to, że wykorzystuje Firmę w sposób nieuczciwy,
 10. rozpatrzył swoją własną sytuację finansową, potrzeby i cele, i stwierdził, że transakcja handlowa jest dla niego odpowiednia. Klient gwarantuje, że rozumie elementy ryzyka, warunki transakcji zawarte ze Firmą (bez względu na informacje dostarczone przez Firmę) i jest gotów podjąć takie ryzyka,
 11. ani Firma, ani żaden z jej dyrektorów, urzędników, agentów, ani pracowników, nie gwarantuje zwrotu kapitału ani płatności dochodu w związku z funduszami zdeponowanymi w Firmie lub otwartymi transakcjami,
 12. żadna część przekazanych przez Klienta środków nie stanowi dochodu z nielegalnej działalności ani nie została wykorzystana na finansowanie terrorystów lub pranie brudnych pieniędzy. Klient zgadza się na dostarczenie takich informacji związanych z jego sprawami biznesowymi i finansowymi, jakie mogą być racjonalnie żądane przez Firmę w związku z ustawą o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu lub innym wymaganiom ustawodawczym, oraz że
 13. Klient jest właścicielem i jedynym beneficjentem konta. Jeśli Klient nie jest jedynym beneficjentem konta, musi wypełnić i przesłać Firmie „Formularz wspólnego rachunku”. Klient powinien podać nazwiska i dane innych beneficjentów w formularzu deklaracji.

43.2. Klient nie znajduje się w żadnej niedozwolonej jurysdykcji. Firma zastrzega sobie prawo do zażądania wszelkich dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne, w formie i treści satysfakcjonującej Firmę, w celu weryfikacji zgodności z niniejszym punktem. Klient przeczytał i zrozumiał Oświadczenie o ryzyku, które stanowi część niniejszej Umowy i wyraża zgodę na wszystkie jej warunki. W przypadku braku oszustwa, umyślnego zaniedbania lub zaniechania, Firma nie daje żadnych gwarancji odnośnie wydajności stron internetowych, usług handlu elektronicznego lub innego oprogramowania, czy też ich przydatności do korzystania na jakimkolwiek sprzęcie używanym przez Klienta w jakimkolwiek konkretnym celu.

43.3. Każde naruszenie przez Klienta gwarancji udzielonej z mocy niniejszej Umowy, od razu uzależnia dowolną transakcję od naszego uznania.

44.Nadużycia na rynku i zabronione techniki handlowe

44.1. Klient zgadza się, że nie podejmie żadnych działań ani nie zmieni sposobu postępowania tak, aby naruszać obowiązujące przepisy i/lub nie będzie zmieniać, zniekształcać lub manipulować właściwym rynkiem bazowym w związku z transakcją rozważaną w niniejszej Umowie.

44.2. Klient nie może bezprawnie uzyskiwać dostępu ani próbować uzyskać dostępu, odtwarzać kodu źródłowego ani w żaden inny sposób obchodzić zabezpieczeń, które zastosowaliśmy w ramach internetowego narzędzia transakcyjnego i/lub systemów komputerowych. Jeśli, według wyłącznego uznania, Firma stwierdzi, że Klient narusza tę klauzulę, zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań zgodnie z własną wolą, w tym, m.in. całkowitego zablokowania dostępu do internetowego narzędzia transakcyjnego, blokowania i lub unieważnienia kodów dostępu i/lub zamknięcia konta. W takich okolicznościach Firma zastrzega sobie prawo do przejęcia wszelkich zysków i/lub przychodów wygenerowanych bezpośrednio lub pośrednio poprzez wykonywanie takich zakazanych działań handlowych i ma prawo poinformować wszystkie zainteresowane strony trzecie o naruszeniu przez Klienta niniejszej klauzuli. Firma ma prawo i będzie nadal rozwijać wszelkie narzędzia niezbędne do identyfikowania niezgodnego z prawem i/lub bezprawnego dostępu do internetowego narzędzia transakcyjnego. Wszelkie spory wynikające z takiej nieuczciwej i/lub nielegalnej działalności handlowej będą rozstrzygane przez Firmę według wyłącznego uznania, w sposób, który uzna za sprawiedliwy dla wszystkich zainteresowanych. Decyzja taka będzie ostateczna i/lub wiążąca dla wszystkich uczestników, a procedura nie będzie obejmować żadnej korespondencji.

44.3. Całkowicie zabronione jest używanie jakiegokolwiek oprogramowania, które według wyłącznego uznania Firmy ma na celu zastosowanie dowolnego rodzaju analizy prowadzonej przez sztuczną inteligencję w ramach internetowego narzędzia transakcyjnego i/lub systemów komputerowych, z ostatecznym celem uzyskania korzyści, nieuczciwej przewagi i wykorzystania narzędzia handlowego Firmy. W przypadku, gdy Firma ustali, według własnego uznania, że ​​jakiekolwiek oprogramowanie obejmujące zastosowanie sztucznej inteligencji zostało użyte lub jest używane, zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za odpowiednie, w tym m.in. całkowitego zablokowania dostępu do internetowego narzędzia transakcyjnego Firmy, blokowania i/lub anulowania kodów dostępu, i/lub likwidacji konta.

44.4. W takich okolicznościach Firma zastrzega sobie prawo do przejęcia wszelkich zysków i/lub przychodów wygenerowanych bezpośrednio lub pośrednio przez wykonywanie takiej zakazanej działalności handlowej lub obciążania Klienta dodatkowymi opłatami. Ponadto, Firma ma prawo poinformować wszystkie zainteresowane strony trzecie o naruszeniu przez Klienta niniejszej klauzuli. Firma ma prawo i będzie nadal rozwijać wszelkie narzędzia niezbędne do identyfikowania niezgodnego z prawem i/lub bezprawnego dostępu do internetowego narzędzia transakcyjnego. Wszelkie spory wynikające z takiej nieuczciwej i/lub nielegalnej działalności handlowej będą rozstrzygane przez Firmę według wyłącznego uznania, w sposób, który uzna za sprawiedliwy dla wszystkich zainteresowanych. Decyzja taka będzie ostateczna i/lub wiążąca dla wszystkich uczestników, a procedura nie będzie obejmować żadnej korespondencji.

44.5. Ponadto absolutnie zabronione jest używanie jakiegokolwiek oprogramowania w sposób, który może mieć poważny negatywny wpływ na wydajność naszych serwerów i może uniemożliwić Firmie osiągnięcie najlepszych wyników dla jej klientów w zakresie realizacji ich zleceń. W przypadku stwierdzenia takiej aktywności Firma zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań zgodnie ze swoją wolą, w tym m.in. całkowitego zablokowania dostępu do internetowego narzędzia transakcyjnego, zablokowania i/lub anulowania kodów dostępu i/lub natychmiastowego zamknięcia konta Klienta. Ponadto Klient potwierdza, że po zamknięciu konta Klienta możemy zlikwidować wszelkie zaległe kontrakty/pozycje, które otworzył w ramach współpracy z Firmą. W związku z powyższym, należy pamiętać, że surowo zabrania się otwierania jakichkolwiek nowych kont transakcyjnych i handlu za pośrednictwem Firmy. Niemniej jednak, w przypadkach, w których uda się z powodzeniem otworzyć konto i handlować za pośrednictwem Firmy z powodu błędu technicznego lub ludzkiego, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta Klienta po identyfikacji, unieważnienia wygenerowanego zysku/strat i zwrotu pierwotnej kwoty depozytu, z wyłączeniem wszelkich opłat za depozyty i wypłaty.

44.6. Internet, opóźnienia w łączności, problemy techniczne i błędy w podawaniu cen czasami tworzą sytuację, w której cena (ceny) wyświetlane w internetowym narzędziu transakcyjnym nie odzwierciedlają dokładnie cen rynkowych. Koncepcja wykorzystania strategii handlowych, których celem jest wykorzystywanie błędów w cenach lub zawieranie transakcji po cenach pozarynkowych i/lub korzystanie z opóźnień internetowych (powszechnie znana jako „arbitraż”, „strzelanie” lub „skalpowanie” dalej, łącznie określane jako „Arbitraż”), nie ma prawa istnieć na rynku OTC, gdzie Klient kupuje lub sprzedaje bezpośrednio przez głównego zleceniodawcę. Odpowiednio Firma zastrzega sobie prawo, aby według własnego uznania uniemożliwić nadużycia lub wykorzystywanie arbitrażu w ramach handlu online i/lub w związku z naszymi usługami. Wszelkie transakcje lub kontrakty, które opierają się na opóźnieniu cenowym z możliwością arbitrażu mogą zostać cofnięte, wedle własnego uznania, a cofnięcie jest wymagane bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto w takich przypadkach Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia:

 1. dokonać niezbędnych zmian lub korekt na rachunku(-ach) (w tym m.in. dostosować spready cenowe dostępne dla klienta),
 2. ograniczyć dostęp zaangażowanych kont(-a) do transmisji strumieniowej, natychmiastowo zbywalnych kwotowań (w tym m.in. dostarczanie wyłącznie ręcznych ofert i konieczność składania wszelkich zleceń za uprzednią zgodą Firmy),
 3. odzyskać z zaangażowanych rachunków jakichkolwiek historycznych zysków handlowych, które można udokumentować jako uzyskane w wyniku nadużycia płynności w dowolnym momencie relacji Klienta z Firmą,
 4. zakończyć stosunek klienta i/lub zamknąć wszystkie zaangażowane rachunki (w tym, m.in. wszystkie inne rachunki posiadane przez tego samego Klienta w ramach systemów Firmy) niezwłocznie, przekazując pisemne zawiadomienie, i/lub
 5. poinformować wszelkie zainteresowane strony trzecie.

44.7. Jakiekolwiek wskazanie lub podejrzenie, według wyłącznego uznania Firmy, jakiejkolwiek formy arbitrażu (w tym, m.in. zysków bez ryzyka), nadużyć (w tym, m.in. wzorców działalności handlowej, które wskazują, że Klient dąży wyłącznie do uzyskania korzyści finansowych, nie będąc autentycznie zainteresowanym obrotem rynkowym i/lub podejmowaniem ryzyka rynkowego), wewnętrznego zabezpieczania w koordynacji z innymi stronami, nadużywania naszej polityki „braku ujemnego salda”, oszustw, manipulacji, arbitrażu gotówkowego lub innych form podstępnej lub oszukańczej działalności, będzie stanowić podstawę unieważnienia wszelkich transakcji i/lub zysków lub strat. W takich okolicznościach Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia/zawieszenia (tymczasowo lub na stałe) wszystkich rachunków handlowych Klienta i/lub anulowania wszystkich transakcji. W związku z powyższym, należy pamiętać, że surowo zabrania się otwierania jakichkolwiek nowych kont transakcyjnych i handlu za pośrednictwem Firmy. Niemniej jednak, w przypadkach, w których uda się z powodzeniem otworzyć konto i handlować za pośrednictwem Firmy z powodu błędu technicznego lub ludzkiego, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta Klienta po identyfikacji, unieważnienia wygenerowanego zysku/strat i zwrotu pierwotnej kwoty depozytu, z wyłączeniem wszelkich opłat za depozyty i wypłaty.

44.8. Firma ma prawo i będzie nadal rozwijać wszelkie narzędzia niezbędne do identyfikowania niezgodnego z prawem i/lub bezprawnego dostępu do internetowego narzędzia transakcyjnego. Wszelkie spory wynikające z takiej nieuczciwej i/lub nielegalnej działalności handlowej będą rozstrzygane przez Firmę według wyłącznego uznania, w sposób, który uzna za sprawiedliwy dla wszystkich zainteresowanych. Decyzja taka będzie ostateczna i/lub wiążąca dla wszystkich uczestników, a procedura nie będzie obejmować żadnej korespondencji.

44.9. Firma nie będzie mieć obowiązku kontaktowania się z Klientem w celu poinformowania o odpowiednich działaniach w świetle zmian w warunkach rynkowych (w tym, m.in. zakłóceniach rynkowych) lub innych zdarzeniach. Klient przyjmuje do wiadomości, że rynek OTC z dźwignią finansową jest wysoce spekulatywny i niestabilny, oraz że po dokonaniu dowolnej transakcji, Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z Firmą oraz za monitorowanie otwartych pozycji i zapewnienie, że wszelkie dalsze instrukcje są udzielane w odpowiednim czasie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Firma nie może zagwarantować, że skontaktuje się z Klientem i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta takiego zobowiązania.

44.10. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy, Klient zgadza się zabezpieczyć Firmę i uwolnić jej podmioty powiązane i wszystkich współpracowników od kosztów związanych ze wszelkimi zobowiązaniami, stratami, szkodami, kosztami i wydatkami, w tym, m.in. od opłat i wydatków poniesionych w związku i/lub bezpośrednio lub pośrednio związanych z jakimkolwiek nieuczciwym i/lub bezprawnym dostępem i wykorzystaniem przez Klienta internetowego narzędzia transakcyjnego i/lub zapobiegania i/lub naprawiania go, pod warunkiem że wszelkie zobowiązania, straty odszkodowania, koszty i wydatki nie powstałyby z powodu rażącego niedbalstwa Firmy, oszustwa lub umyślnego niewywiązania się ze zobowiązań.

44.11. Firma może pozwolić Klientowi na zarządzanie więcej niż jednym kontem handlowym za pomocą różnych platform transakcyjnych. Taka oferta jest dostępna tylko w przypadku zarządzania więcej niż jednym rachunkiem handlowym należącym do Klienta. Klient niniejszym oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że nie będzie używać tego narzędzia do zarządzania kontami handlowymi, które nie należą do Klienta, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Firmy.

45.Badania naukowe

45.1. Firma, jej pracownicy, upoważnieni przedstawiciele lub podmioty stowarzyszone mogą zwrócić uwagę Klienta lub dostarczyć Klientowi i innym klientom analizy techniczne lub rynkowe, badania inwestycyjne lub wszelkie inne materiały marketingowe lub informacje, rekomendujące lub sugerujące strategie inwestycyjne, w sposób wyraźny lub niejawny, dotyczące jednego lub kilku instrumentów finansowych lub emitentów instrumentów finansowych, w tym wszelkie opinie dotyczące obecnej lub przyszłej wartości lub ceny takich instrumentów („Badania rynkowe”).

45.2. Wszelkie analizy lub badania znalezione na dowolnej stronie internetowej lub dostarczone Klientowi przez Firmę, jej pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub podmioty stowarzyszone nie są zaprojektowane w odniesieniu do osobistego profilu, sytuacji finansowej ani doświadczenia handlowego danego klienta, a zatem nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne, zalecenia, opinie i/lub zachęty do jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Tam, gdzie dostarczane są rekomendacje dotyczące badań lub handlu, są one przedstawiane wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi podjęcia własnych decyzji inwestycyjnych.

45.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że zawsze powinien zawierać dowolne transakcje na podstawie własnej oceny i nigdy nie działać w oparciu o rekomendacje, porady lub analizy dostarczone przez Firmę, jakiekolwiek podmioty stowarzyszone lub pracowników. Wszelkie opinie, mogą być tylko osobistymi opiniami autora i mogą nie odzwierciedlać opinii Trade Capital Markets (TCM) Limited.

45.4. Badania rynkowe są szeroko rozprowadzane wśród wielu osób/klientów w różnych okresach czasu i dlatego mogą nie być dokładne w momencie otrzymania. Firma, jej upoważnieni przedstawiciele, podmioty stowarzyszone lub członkowie grupy nie są zobowiązani do aktualizowania jakichkolwiek rozproszonych badań i nie można zagwarantować dokładności ani poprawności takich badań, nawet jeśli w pełni przestrzega się wymagań obowiązujących przepisów i rozporządzeń w zakresie prowadzenia i dystrybucji badań.

45.5. Badania zawierają szereg ujawnień regulacyjnych opracowanych w celu spełnienia wymagań obowiązujących przepisów i rozporządzeń. Klient powinien przeczytać i dokładnie rozważyć wszelkie ujawnienia lub zastrzeżenia, które pojawiają się w opublikowanych badaniach.

46.Zmiana, zamknięcie i likwidacja konta

46.1. Firma może zmienić niniejszą Umowę i wszelkie ustalenia zawarte w niniejszej Umowie w dowolnym czasie, w drodze pisemnego powiadomienia. Uznaje się, że Klient akceptuje i zgadza się na zmianę, chyba że powiadomi Firmę o braku zgody w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty powiadomienia o zmianie. Jeśli wyrazi się sprzeciw wobec poprawki, poprawka nie będzie dla Klienta wiążąca, ale konto Klienta zostanie zawieszone, a Klient będzie zobowiązany do zamknięcia konta tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe.

46.2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wejdą w życie w określonym przez Firmę terminie, który w większości przypadków będzie wynosił co najmniej dziesięć (10) dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia o zmianie zgodnie z podpunktem 10.10 (chyba że 10-dniowe wyprzedzenie w danych okolicznościach jest niepraktyczne). Każda zmieniona umowa zastąpi wszelkie wcześniejsze umowy zawarte między stronami w tej samej sprawie i będzie regulować każdą transakcję zawartą po, lub zaległą w dniu wejścia w życie nowej edycji. Zmiany wprowadzane będą tylko z ważnych powodów, w tym między innymi:

 1. uczynienie niniejszej Umowy jaśniejszą,
 2. uczynienie niniejszej Umowy bardziej korzystną dla Klienta,
 3. odzwierciedlenie uzasadnionych wzrostów lub obniżek kosztów świadczenia usług dla Klienta,
 4. zapewnienie wprowadzenia nowych systemów, usług, zmian technologii i produktów,
 5. naprawianie wszelkich błędów, które mogą zostać wykryte we właściwym czasie,
 6. odzwierciedlanie zmian w obowiązujących przepisach lub prawach.

46.3. Niniejsza Umowa i wszelkie poniższe uzgodnienia mogą być zawieszone lub rozwiązane przez każdą ze stron po przekazaniu drugiej stronie pisemnego powiadomienia o zawieszeniu lub rozwiązaniu, które wejdzie w życie natychmiast, chyba że w zawiadomieniu określono inaczej. Żadne takie zawieszenie lub rozwiązanie nie będzie miało wpływu na żadne zobowiązania, które zostały już podjęte przez którąkolwiek ze stron w związku z jakąkolwiek zaległą transakcją lub jakimikolwiek prawami lub zobowiązaniami prawnymi, które mogły już powstać z mocy niniejszej Umowy lub jakichkolwiek transakcji podjętych w ramach niniejszej Umowy.

46.4. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy, w szczególności, m.in. dotyczących przypadków naruszenia, o których mowa w paragrafie 39, relacja z Klientem wynikająca z niniejszej Umowy pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia przez dowolną ze stron.

46.5. O ile nie wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, zasady i/lub regulacje, każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę (i relację między stronami), przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie na 10 dni kalendarzowych przed rozwiązaniem Umowy.

46.6. Firma może jednak wypowiedzieć niniejszą Umowę niezwłocznie, jeśli Klient nie zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy lub w przypadku naruszenia, innego niż wynikające z działania siły wyższej.

46.7. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszystkie kwoty płatne na rzecz Firmy przez Klienta stają się natychmiast należne i płatne, w tym (bez ograniczeń):

 1. wszystkie zaległe opłaty, należności i prowizje,
 2. wszelkie koszty transakcyjne poniesione w związku z rozwiązaniem niniejszej Umowy, i
 3. wszelkie straty i wydatki poniesione w związku z zamknięciem jakiejkolwiek transakcji lub kontraktu lub uregulowaniem lub zawarciem zaległych zobowiązań zaciągniętych przez Firmę w imieniu Klienta.

46.8. Po wypowiedzeniu Firma dokona finalizacji wszystkich transakcji i/lub kontraktów, które zostały już zawarte lub w są w trakcie realizacji, a niniejsze warunki użytkowania będą nadal wiążące dla obu stron w odniesieniu do takich transakcji i/lub kontraktów. Firma będzie uprawniona do odliczenia wszelkich należnych jej kwot przed przekazaniem sald kredytowych na dowolne konto (konta), z uprawnieniem do odroczenia takiego przekazania do czasu zamknięcia wszystkich transakcji i/lub kontraktów między Klientem a Firmą. Ponadto Firma będzie uprawniona do żądania od Klienta uiszczenia wszelkich opłat związanych z przeniesieniem inwestycji.

46.9. Wypowiedzenie nie ma wpływu na zaległe prawa i obowiązki Firmy, w szczególności, między innymi, dotyczące klauzul odszkodowawczych i ograniczeń odpowiedzialności za transakcje i/lub kontrakty, które będą nadal regulowane niniejszą Umową i szczególnych klauzul uzgodnionych między Klientem a Firmą, w związku z takimi transakcjami i/lub kontraktami, dopóki wszystkie zobowiązania nie zostaną w pełni wykonane.

46.10. W przypadku zaangażowania Firmy, bezpośrednio lub pośrednio, we wszelkiego rodzaju oszustwa, Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, które może mieć z mocy niniejszej Umowy, do cofnięcia wszystkich poprzednich transakcji i/lub kontraktów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla interesów Firmy i/lub któregokolwiek z interesów (innych) klientów Firmy.

46.11. Jest to najnowsza wersja niniejszej Umowy, wydana i opublikowana z dniem 1 sierpnia 2018 r. Niniejsza wersja Umowy modyfikuje, zmienia i zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Umowy.

46.12. Wszystkie zmienione warunki obowiązują po pięciu (5) dniach kalendarzowych od ich pierwszego umieszczenia na naszej stronie (stronach) lub od momentu kiedy Klient po raz pierwszy uzyska dostęp i/lub skorzysta z internetowego narzędzia transakcyjnego po dokonaniu takich zmian, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

47.Komunikacja

47.1. Z Firmą można skontaktować się telefonicznie za pośrednictwem działu obsługi klienta, zgodnie z poniżą informacją, za pośrednictwem podstrony Kontakt na stronie internetowej Firmy lub za pośrednictwem czatu na żywo w godzinach pracy Firmy. Poniżej podano dane kontaktowe Firmy:

Nazwa: Trade Capital Markets (TCM) Limited

Adres: 128-130 Lemesos Avenue, Floor 3, Flat 301, Strovolos 2015 Nicosia, Cypr

Nr telefonu: + 357 22030446,

Faks: + 357 22311033

E-mail: info@tradecapitalmarkets.com.

47.2. Wszelkie powiadomienia, instrukcje lub prośby powinny być przekazywane przez Klienta Firmie telefonicznie, chyba że podano inaczej, o ile Firma będzie w stanie Klienta zidentyfikować, lub na piśmie, lub za pośrednictwem zarejestrowanej poczty elektronicznej Klienta, albo faksem na powyższe dane. Wszelkie powiadomienia, instrukcje, prośby lub inne komunikaty będą skuteczne po otrzymaniu ich przez Firmę za pośrednictwem ważnej metody komunikacji.

47.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa jest dostarczana w języku angielskim, który jest oficjalnym językiem Firmy, i Firma będzie komunikować się z Klientem w języku angielskim w czasie obowiązywania niniejszej Umowy. W przypadku sporu rozstrzygające znaczenie ma wersja angielska.

47.4. Klient jest jedyną osobą odpowiedzialną za zapewnienie, że nie można uzyskać dostępu do nieszyfrowanych danych za pośrednictwem autoryzowanych lub nieautoryzowanych środków. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które można ponieść w wyniku nieautoryzowanego dostępu strony trzeciej do rachunku handlowego Klienta.

47.5. Jeżeli w ramach zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub obowiązującego prawa i przepisów Firma jest zobowiązana do przekazania Klientowi informacji na piśmie, zrobi to za pośrednictwem poczty elektronicznej, na osobisty zarejestrowany adres e-mail Klienta.

47.6. Klient jest jedyną osobą odpowiedzialną za prywatność wszelkich informacji zawartych w otrzymanej przez nas komunikacji.

47.7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku opóźnionej lub nieodebranej komunikacji przesłanej Klientowi przez Firmę.

47.8. Klient upoważnia Firmę i wyraża zgodę na kontakt z Firmą bezpośrednio lub pośrednio przez telefon lub e-mail w dowolnym czasie, z dowolnego powodu biznesowego lub promocyjnego.

47.9. Ponadto wyraża zgodę na to, aby każda otrzymana przez Firmę informacja pozostająca w związku z Umową - lub z jakimkolwiek innym komunikatem dotyczącym marketingu - nie naruszała żadnych praw Klienta wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów.

48.Rejestrowanie, przechowywanie zapisów i monitorowanie komunikacji

48.1. Firma rejestruje wszystkie przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne i prowadzi ewidencję wszystkich wiadomości e-maili wysyłanych przez Firmę lub do Firmy oraz rozmów live chat między Firmą a Klientem. Elektroniczne platformy transakcyjne zazwyczaj zawierają zapis wszystkich transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem platformy

48.2. Zlecenia i instrukcje składane przez telefon muszą być rejestrowane na trwałych nośnikach, które umożliwiają ich odczytanie przez cały okres przechowywania określony w obowiązujących przepisach. Nagrania stanowią wyłączną własność Firmy

48.3. Klient akceptuje fakt, że Firma ma prawo do korzystania z rejestrów telefonicznych, jeśli uzna to za konieczne, w tym między innymi w przypadkach powstania sporu pomiędzy Klientem a Firmą, w celu przeprowadzenia dochodzenia lub w jakichkolwiek innych celach prawnych lub regulacyjnych, w tym wykorzystania takich informacji do obrony i/lub inicjowania wszelkich kroków prawnych.

48.4. Firma może dostarczyć kopie takich nagrań rozmów telefonicznych do urzędów regulacyjnych i/lub innych właściwych organów, bez informowania o tym klienta. Firma nie będzie zobowiązana do dostarczenia takiej kopii Klientowi.

48.5. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących swojej relacji z Firmą.

48.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Firma będzie przechowywać zapisy zawierające dane osobowe klienta, informacje handlowe, dokumenty potrzebne do otwarcia rachunku, komunikację i wszelkie inne informacje dotyczące Klienta przez co najmniej pięć lat po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

49.Zapytania, reklamacje i spory

49.1. Wszelkie zapytania należy kierować do działu obsługi klienta. Nierozstrzygnięte zapytania i reklamacje są rozpatrywane przez dział zgodności według Zasad rozpatrywania reklamacji, które są dostępne na stronie (stronach) internetowej Firmy. Jeśli Klient jest niezadowolony z wyniku naszego dochodzenia w ramach działu zgodności lub z jakiegokolwiek działania podjętego przez Firmę w wyniku reklamacji, może mieć prawo skierować reklamację do Rzecznika ds. Usług Finansowych Republiki Cypru w celu dalszego dochodzenia.

49.2. Bez uszczerbku dla naszych pozostałych praw do zamknięcia transakcji na podstawie niniejszej Umowy, w każdym przypadku, gdy Firma pozostaje w sporze z Klientem w związku z transakcją lub domniemaną transakcją lub jakąkolwiek komunikacją związaną z transakcją, może, według własnego uznania i bez powiadomienia, zamknąć dowolną transakcję lub rzekomą transakcję, jeżeli uważa, że takie działanie jest pożądane w celu ograniczenia maksymalnej kwoty objętej sporem, i nie będzie miała żadnych zobowiązań wobec Klienta w związku z jakimkolwiek późniejszym ruchem w ramach poziomu danej transakcji. Jeśli Firma zamknie jedną lub więcej Transakcji w ramach niniejszego punktu, takie działanie nie będzie miało wpływu na prawo Firmy do wystąpienia w związku z jakimkolwiek sporem, że Transakcja została już przez nas zamknięta lub nigdy nie została przez Klienta otwarta. Firma podejmie uzasadnione kroki, aby poinformować, że podjęła takie działania tak szybko, jak to możliwe. W przypadku zamknięcia transakcji lub rzekomej transakcji zgodnie z tym punktem zamknięcie nastąpi bez uszczerbku dla praw:

 1. dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania za wszelkie straty lub szkody poniesione w związku ze sporną lub domniemaną transakcją lub komunikacją, przed zamknięciem, i
 2. otwarcia nowej transakcji w dowolnym momencie, pod warunkiem, że taka transakcja zostanie otwarta zgodnie z niniejszą Umową, która będzie stosowana, wyłącznie w celu obliczenia wszelkich istotnych limitów lub środków wymaganych od Klienta, biorąc pod uwagę, że pogląd Firmy na sporne wydarzenia lub komunikację jest prawidłowy.

49.3. Firma jest członkiem Funduszu Odszkodowań dla Inwestorów („Fundusz”) dla klientów cypryjskich firm inwestycyjnych. Klient może być uprawniony do otrzymania rekompensaty z Funduszu, jeśli Firma nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań. Zależy to od rodzaju działalności oraz okoliczności roszczenia. Wypłata rekompensaty przez fundusz na rzecz klientów jej członków jest uzależniona od istnienia uzasadnionego roszczenia tego klienta(-ów) przeciwko firmie inwestycyjnej, wynikającego z usług inwestycyjnych świadczonych przez firmę inwestycyjną na rzecz danego klienta. System ochrony jest dostępny tylko dla niektórych typów wnioskodawców i roszczeń. Płatności dla kwalifikujących się wnioskodawców w ramach programu będą się różnić w zależności od rodzaju chronionego roszczenia (np. depozyty lub inwestycje), które wnioskodawca posiada w odniesieniu do danej instytucji. Maksymalna kwota rekompensaty z Funduszu wynosi 20 000 EUR. Więcej informacji na temat funduszu można znaleźć w dokumencie Polityka funduszu odszkodowań dla inwestorów, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Dodatkowe informacje są dostępne na życzenie.

50.Opodatkowanie

50.1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie zgłoszenia, deklaracje podatkowe i raporty dotyczące wszelkich transakcji, które powinny zostać dokonane w dowolnym odpowiednim urzędzie, czy to rządowym, czy też w inny sposób, oraz za zapłatę wszystkich podatków (w tym, m.in. podatków od przeniesienia lub podatków od wartości dodanej VAT), wynikających z lub pozostających w związku z jakąkolwiek transakcją. Kwalifikacja podatkowa Klienta zależy od twoich osobistych okoliczności i może podlegać zmianom.

50.2. W przypadku, gdy jakakolwiek płatność podatku zostanie nałożona na Klienta w związku z jakimkolwiek regulacyjnym lub prawnym obowiązkiem, a Firma jest zobowiązana do dokonania jakiejkolwiek płatności i/lub wstrzymania jakiejkolwiek kwoty na takie obciążenie podatkowe, wówczas Firma ma prawo do odliczenia takiej kwoty płatnej z dowolnego rachunku (rachunków) lub zażądać natychmiastowej zapłaty takiej kwoty.

50.3. Klient ponosi także odpowiedzialność za inne podatki, które nie są pobierane przez Firmę i powinien zasięgnąć niezależnej porady eksperta, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości, czy może ponieść jakiekolwiek dalsze zobowiązania podatkowe. Przepisy podatkowe mogą ulegać zmianom w pewnych okresach czasu.

50.4. Klient ponosi odpowiedzialność za pokrycie wszelkich wydatków związanych z podatkami od czynności cywilno prawnych związanych z niniejszą Umową oraz wszelką dokumentację, która może być wymagana do realizacji transakcji z mocy niniejszej Umowy.

51.Prawo właściwe i jurysdykcja

51.1. Wszelkie spory i kontrowersje wynikające z lub pozostające w związku z Umową będą ostatecznie rozstrzygane w sądzie na Cyprze.

51.2. Niniejsza Umowa podlega prawu cypryjskiemu.

51.3. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy, świadcząc Usługi na rzecz Klienta, Firma jest uprawniona do podjęcia wszelkich działań, jakie według własnego uznania przyjmie za konieczne, w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi zasadami i praktykami rynkowymi oraz wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa.

51.4. Wszystkie transakcje dokonywane w imieniu Klienta podlegają obowiązującym przepisom oraz dowolnych organów publicznych, które regulują działalność cypryjskich firm inwestycyjnych, w miarę jak są one okresowo zmieniane lub modyfikowane. Firma jest uprawniona do podjęcia lub zaniechania podjęcia wszelkich środków, które uzna za wskazane w związku z przestrzeganiem przepisów obowiązujących w tym czasie. Wszelkie środki, jakie mogą zostać podjęte i obowiązujące przepisy będą wiążące dla Klienta.

52.Dane osobowe i prywatność

52.1. Firma jest uważana za administratora danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE 2016/679) lub jakimkolwiek innym podobnym obowiązującym prawodawstwem.

52.2. Klient przyjmuje do wiadomości, że otwierając konto w Firmie, niniejszym wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i/lub inne operacje na danych osobowych, które są uważane za dane wrażliwe w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE 2016/679) lub innego podobnego mające zastosowanie ustawodawstwa.

52.3. Firma będzie wykorzystywać, przechowywać, przetwarzać i operować danymi osobowymi podanymi przez Klienta w związku z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE 2016/679) lub innego podobnego mającego zastosowanie ustawodawstwa. Klient niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich takich danych w celu realizacji umowy i zarządzania relacjami między Klientem a Firmą zgodnie z niniejszą Umową oraz Polityką prywatnościFirmy opublikowaną na stronie internetowej i co pewien czas aktualizowaną. W przypadku braku zgody Klienta na wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie i ujawnianie swoich danych osobowych, Firma zastrzega sobie prawo do odmowy otwarcia konta i/lub odmowy świadczenia usług na rzecz takiego Klienta.

52.4. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Firma polega na danych osobowych przekazanych jej w ramach wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa i niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do dostarczania Firmie aktualizacji danych osobowych tak, aby dane osobowe pozostały aktualne i prawidłowe.

52.5. Informacje o kliencie, które Firma posiada, powinny być traktowane przez Firmę jako poufne i nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż związane z dostarczaniem, administrowaniem i ulepszaniem usług, do celów badawczych i statystycznych oraz do celów marketingowych (o ile uzyskano zgodę Klienta, który jest osobą fizyczną). Informacje znajdujące się już w domenie publicznej lub już posiadane przez Firmę bez obowiązku zachowania poufności nie będą traktowane jako poufne.

52.6. Firma może zbierać informacje o kliencie bezpośrednio od Klienta (w wypełnionym formularzu wniosku o otwarcie konta lub w inny sposób podczas korzystania z witryny) lub od innych osób, w tym na przykład agencji informacji kredytowej, agencji zapobiegania oszustwom, banków, innych instytucji finansowych, dostawcy autoryzacji dwuskładnikowej i rejestrów publicznych.

52.7. Informacje o kliencie, które Firma posiada, powinny być traktowane przez Firmę jako poufne i nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż związane z dostarczaniem, administrowaniem i ulepszaniem usług, kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i kontroli z zachowaniem należytej staranności, do celów badawczych i statystycznych oraz do celów marketingowych. Informacje znajdujące się już w domenie publicznej lub już posiadane przez Firmę bez obowiązku zachowania poufności nie będą traktowane jako poufne.

52.8. Firma ma prawo ujawnić informacje o Kliencie (w tym nagrania i dokumenty o charakterze poufnym, dane z karty) w następujących okolicznościach:

 1. jeżeli jest to wymagane przez prawo lub orzeczenie sądowe właściwego sądu,
 2. jeśli jest to wymagane przez CySEC lub inny organ regulacyjny sprawujący kontrolę lub jurysdykcję nad Firmą lub Klientem lub ich wspólnikami lub na którego terytorium Firma ma Klientów,
 3. odpowiednim władzom w celu zbadania oszustwa, prania pieniędzy lub innej nielegalnej działalności lub jej zapobieganiu,
 4. w zakresie, w jakim jest to uzasadnione, w celu wykonania zleceń i do celów dodatkowych w odniesieniu do świadczenia usług,
 5. agencjom kredytowym i agencjom ds. zapobiegania oszustwom, dostawcom usług uwierzytelniania, bankom i innymi instytucjom finansowym w celu sprawdzania zdolności kredytowej, zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania praniu pieniędzy, identyfikacji lub należytej staranności podczas sprawdzania Klienta. W tym celu mogą sprawdzić dane dostarczone przez Klienta pod kątem jakichkolwiek danych w dowolnej bazie danych (publicznej lub innej), do której mają dostęp. Mogą również w przyszłości używać danych klienta, aby pomóc innym firmom w celach weryfikacyjnych. Zapis takiego wyszukiwania zostanie zatrzymany przez firmę,
 6. profesjonalnym doradcom firmy pod warunkiem, że w każdym przypadku odpowiedni specjalista zostanie poinformowany o poufnym charakterze takich danych oraz zobowiąże się do zachowania tajemnicy również w ramach niniejszego dokumentu,
 7. innym usługodawcom, którzy tworzą, utrzymują lub przetwarzają bazy danych (elektroniczne lub nie), oferują usługi przechowywania dokumentacji, usługi transmisji wiadomości e-mail, usługi przesyłania wiadomości lub podobne usługi, które mają na celu pomóc firmie w gromadzeniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych lub uzyskiwaniu kontaktu z użytkownikiem,
 8. w ramach repozytorium transakcji lub podobnego zbioru danych, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC), kontrahentów centralnych (CCP) i repozytoriów transakcji (TRM) (EMIR),
 9. w ramach zatwierdzonych mechanizmów raportowania (ARM) na mocy rozporządzenia (UE) nr 600/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (MiFIR),
 10. innym usługodawcom do celów statystycznych w celu poprawy marketingu firmy, w takim przypadku dane będą dostarczane w formie zbiorczej,
 11. w ramach badań rynkowych centrów telefonicznych, które przeprowadzają ankiety telefoniczne lub e-mailowe w celu ulepszenia usług świadczonych przez Firmę, w takim przypadku zostaną podane tylko dane kontaktowe,
 12. w razie konieczności, aby Firma mogła bronić lub korzystać ze swoich praw przed dowolnym sądem, trybunałem, arbitrem lub rzecznikiem finansowym, czy też organem rządowym,
 13. podmiotom powiązanym z Firmą lub dowolną inną spółką należącą do tej samej grupy co Firma,
 14. następcom lub pełnomocnikom, lub cesjonariuszom, lub kupującym, z uprzednim pisemnym powiadomieniem na pięć (5) dni roboczych przed ujawnieniem,
 15. Klient akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Firma, jako zagraniczna instytucja finansowa (FFI), jest zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odniesieniu do każdego amerykańskiego obywatela podlegającego zgłoszeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi zgłoszeń podatkowych od rachunków zagranicznych (FATCA). Firma podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zachowania zgodności z FATCA i może od czasu do czasu poprosić o dodatkowe informacje od osób rozliczających się w USA, aby mogła zachować odpowiednią dokumentację.
 16. Klient akceptuje i potwierdza, że Firma jest zobowiązana do ujawnienia danych osobowych podlegających zgłoszeniu na podstawie dekretu o krajowym systemie rozliczeń CRS (KSR). Firma podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zachowania zgodności z CRS i może od czasu do czasu poprosić o dodatkowe informacje od rozliczających się Klientów, aby mogła zachować odpowiednią dokumentację.

52.9. Klient upoważnia Firmę lub agentów działających w imieniu Firmy do przeprowadzania takich kontroli kredytowych i identyfikacyjnych, jakie uznają za konieczne lub pożądane, w tym niekiedy z prośbą o referencje z banku Klienta i wyraża zgodę na pomaganie Firmie, w razie potrzeby, w celu uzyskania takich referencji. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że może to spowodować wysłanie danych osobowych Klienta do agentów Firmy, którzy mogą znajdować się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub poza nim. Klient zgadza się, że Firma będzie mogła, jeśli będzie to wymagane, dostarczyć odpowiednie informacje dotyczące Klienta lub konta Klienta każdej osobie, która według Firmy w dobrej wierze będzie szukała referencji lub odniesienia do kredytu.

52.10. Klient niniejszym oświadcza, że w przypadku, gdy jest osobą prawną przekazującą Firmie dane osobowe dowolnej osoby lub gdy jest osobą fizyczną dostarczającą Firmie dane osobowe innej osoby niż sam Klient, niniejszym zobowiązuje się i oświadcza, że taka osoba, której dane osobowe są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie, została poinformowana i wyraziła zgodę na takie gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach tutaj zawartych i została poinformowana o swoich prawach w odniesieniu do swoich danych osobowych, które są przechowywane i przetwarzane zgodnie z warunkami tu zawartymi.

52.11. Rozmowy telefoniczne i komunikacja elektroniczna między Klientem a Firmą mogą być rejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nagrania pozostaną wyłączną własnością Firmy. Klient akceptuje takie nagrania jako niezbite dowody zleceń/instrukcji/próśb lub rozmów tak nagranych. Klient ma prawo zażądać, a Firma na żądanie przekazać Klientowi taką dokumentację. .

52.12. Klient akceptuje, że Firma może, w celu administrowania warunkami Umowy, od czasu do czasu nawiązać bezpośredni kontakt z Klientem za pośrednictwem telefonu, faksu lub w inny sposób.

52.13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Firma będzie przechowywać zapisy zawierające dane osobowe klienta, informacje handlowe, dokumenty potrzebne do otwarcia rachunku, komunikację i wszelkie inne informacje dotyczące Klienta i jego konta przez co najmniej pięć lat po rozwiązaniu niniejszej Umowy Klienta.

53.Własność Intelektualna

53.1. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawa autorskie, znaki towarowe, bazy danych i inne własności lub prawa do wszelkich informacji przekazywanych lub otrzymywanych od Firmy (w tym między innymi do cen), wraz z treścią witryny (witryn), broszur i innych materiałów związanych z serwisem transakcyjnym oraz w dowolnej bazie danych, która zawiera lub tworzy takie informacje, pozostaną wyłączną i jedyną własnością Firmy lub jakiejkolwiek strony trzeciej zidentyfikowanej jako właściciel takich praw.

53.2. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, oprogramowanie, platforma i wszelkie powiązane dane, informacje o dokumentach oraz tworzenie takich informacji i wszelkich innych praw własności w związku z usługami oferowanymi przez Firmę, są uważane za własność intelektualną należącą do Spółki i Klient uznaje, że jako klient Firmy, nie uzyskuje żadnych praw w żaden możliwy sposób.

54.Przenoszenie praw

54.1. Obecne warunki będą wiążące dla Klienta i Firmy, a także dla następców prawnych i cesjonariuszy Klienta i Firmy dla każdego podmiotu stowarzyszonego, strony trzeciej, spółki zależnej i/lub innej spółki powiązanej z Firmą.

54.2. Firma może, bez uprzedniej zgody Klienta, w dowolnym momencie przenieść, cedować lub uwierzytelniać wszelkie swoje prawa, korzyści lub zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.

54.3. Klient nie może przenosić, cedować, obciążać, wznawiać, oznaczać ani w inny sposób przekazywać żadnych praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.

55.Poprawki

55.1. O ile nie zostało to inaczej określone w niniejszej Umowie, Firma ma prawo do zmiany warunków Umowy w dowolnym momencie, przekazując Klientowi informację na co najmniej pięć dni roboczych przed zmianą. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie w dniu określonym w zawiadomieniu. Klient przyjmuje do wiadomości, że zmiany, które mają na celu odzwierciedlenie zmiany prawa lub przepisów, mogą w razie potrzeby wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek okresów faktycznej lub potencjalnej zwiększonej zmienności cen podstawowych instrumentów finansowych (lub innych instrumentów) lub innej niestabilności rynku spowodowanej wydarzeniami politycznymi, korporacyjnymi lub gospodarczymi, które mogą, w naszej uzasadnionej opinii, w znaczący sposób wpływać na ceny instrumentów finansowych stanowiących instrumenty bazowe (lub inne instrumenty), Firma może rozsądnie skrócić okres informowania Klienta przed zmianą warunków niniejszej Umowy zgodnie z niniejszą klauzulą.

 1. Klient rozumie i zgadza się, że jego zgoda nie jest konieczna, aby jakiekolwiek takie zmiany były skuteczne.

55.3. Klient rozumie, że ponosi odpowiedzialność za pozostawanie na bieżąco ze wszystkimi zmianami. Obowiązująca wersja będzie najnowszą wersją załadowaną na stronę internetową Firmy, a w przypadku sporu obowiązywać będzie najnowsza wersja.

56.Różne

56.1. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Klienta w dowolnym momencie. Jeśli Firma zawiesi konto Klienta, oznacza to, że zazwyczaj Klient nie będzie mieć możliwości otwierania nowych transakcji ani zwiększania ekspozycji w ramach istniejących transakcji, ale będzie mógł zamknąć, częściowo zamknąć lub zmniejszyć ekspozycję wobec Firmy w ramach istniejących transakcji, Klient nie będzie już mógł handlować za pośrednictwem usługi handlu elektronicznego. Firma zastrzega sobie również prawo do zawieszenia konkretnej transakcji, którą Klient otworzył za pośrednictwem Firmy. Jeśli Firma zawiesi transakcję, oznacza to, że zazwyczaj Klient nie będzie mógł zwiększyć swojej ekspozycji w ramach zawieszonej transakcji, ale będzie mógł zamknąć, częściowo zamknąć lub zmniejszyć ekspozycję w ramach zawieszonej transakcji.

56.2. Prawa i środki zaradcze dostępne dla Firmy wynikające z niniejszej Umowy będą kumulować się, a korzystanie lub zrzeczenie się jakichkolwiek praw lub środków nie wyklucza ani nie uniemożliwia korzystania z dodatkowego prawa lub środka. Niewykonanie lub nieegzekwowanie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy przez Firmę nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się lub wstrzymaniem egzekwowania tego prawa.

56.3. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Klientem a Firmą i zastępuje i anuluje wszystkie poprzednie umowy, obietnice, zapewnienia, oświadczenia i porozumienia między stronami, zarówno pisemne, jak i ustne. Firma nie będzie ponosić wobec Klienta odpowiedzialności za żadne nieświadome lub niedbałe oświadczenia, zapewnienia, reprezentacje lub gwarancje, które nie są zawarte w Umowie.

56.5. Dane Firmy, o ile nie zostaną uznane za błędne, będą dowodem kontaktów Klienta z Firmą w związku z usługami świadczonymi przez Firmę. Klient nie będzie sprzeciwiać się uznaniu zapisów zgromadzonych przez Firmę jako dowodów w postępowaniu sądowym lub regulacyjnym, ponieważ takie zapisy nie są oryginałami, nie mają formy pisemnej ani nie są dokumentami sporządzonymi na komputerze. Klient nie będzie polegać na Firmie w celu zachowania zgodności ze zobowiązaniami w zakresie prowadzenia dokumentacji, jakkolwiek zapisy mogą zostać udostępnione na żądanie, według naszego absolutnego uznania.

56.6. Brak wykonania lub opóźnienie Firmy w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, warunku lub postanowienia na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawa nie stanowi dorozumianego zrzeczenia się tego prawa ani nie uniemożliwia czy też nie ogranicza Firmy co do dalszego korzystania z tego lub jakiegokolwiek innego prawa.

56.7. Postanowienia niniejszej Umowy i wszelkie inne klauzule, które mogą być wymagane do nadania mocy prawnej w rozumieniu niniejszej Umowy, pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.

57.Definicje i interpretacja

W niniejszej Umowie:

„Kody dostępu” oznaczają kody dostępu Klienta, dowolne kody logowania, hasło (hasła), numer konta handlowego Klienta oraz wszelkie informacje wymagane do uzyskania dostępu do platformy handlowej Firmy i/lub konta Klienta na portalu firmy,

„Obowiązujące przepisy” oznaczają:

 1. Cypryjska ustawa o usługach inwestycyjnych, działaniach oraz prawach rynków regulowanych z roku 2017 (ustawa 87(I)/2017)),
 2. Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w zakresie prania pieniędzy z 2007 r. (ustawa 188 (I) / 2007) ;
 3. Dyrektywy, okólniki lub inne rozporządzenia wydane przez CYSEC, które regulują działalność cypryjskich firm inwestycyjnych (przepisy CYSEC) lub wszelkie inne zasady właściwego organu regulacyjnego,
 4. oraz wszelkie inne obowiązujące prawa, reguły i przepisy.

„Firma/Firmy stowarzyszona(-e)” oznacza przedsiębiorstwo w tej samej grupie co Firma, przedstawiciela, którego Firma lub przedsiębiorstwo w tej samej grupie, co Firma, wyznaczy, lub jakąkolwiek inną osobę, z którą Firma utrzymuje relacje, co do której można zasadnie oczekiwać, że stworzy wspólnotę interesów między Firmą a firmą stowarzyszoną,

„Osoba upoważniona” o ile kontekst nie wskazuje inaczej, oznacza osobę upoważnioną przez klienta na podstawie ograniczonego pełnomocnictwa, zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania, do reprezentowania takiego klienta i udzielania instrukcji Firmie,

 •  

Dzień roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela i dzień ustawowo wolny od pracy w Republice Cypryjskiej,

„Kupno" posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 14.2,

„Poziom zamknięcia” oznacza poziom, na którym transakcja zostaje zamknięta,

„Szczegóły kontraktu” oznacza część publicznej strony internetowej Firmy oznaczonej jako specyfikacje aktywów, wraz z ich zmianami,

„Umowa na różnice” lub „Kontrakt CFD” to rodzaj transakcji, której celem jest uzyskanie zysku lub uniknięcie straty poprzez odniesienie do wahań wartości lub ceny Instrumentu. Rodzaje kontraktów na różnice obejmują m.in. kontrakty walutowe CFD, kontrakty terminowe CFD, opcje CFD, kontrakty CFD na akcje, kontrakty CFD na indeksy giełdowe,

„Wartość kontraktu” oznacza liczbę akcji, kontraktów lub innych jednostek instrumentu, które można zwyczajowo kupić lub sprzedać pomnożone przez aktualną ofertę Firmy na zamknięcie transakcji,

„Waluta” należy ją interpretować w taki sposób, aby obejmowała dowolną jednostkę rozliczeniową,

„CRS” odnosi się do wspólnego standardu raportowania (CRS) opracowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla automatycznej wymiany informacji o rachunku finansowym, która stanowi podstawę prawną do wymiany danych w sprawach podatkowych,

„Kryptowaluta” oznacza walutę cyfrową, w której stosuje się techniki szyfrowania w celu regulacji generowania jednostek waluty i weryfikacji transferu środków, działając niezależnie od jakichkolwiek organów regulacyjnych. Kryptowaluty obejmują, ale nie są ograniczone do Bitcoina, Ethereum, Litecoina i wielu innych,

„Dyrektor” ma takie samo znaczenie, jakie nadano temu określeniu w ramach Cypryjskiego Prawa Spółek 113,

„Elektroniczna rozmowa” oznacza rozmowę między Klientem a Firmą za pośrednictwem usług handlu elektronicznego,

„Usługi handlu elektronicznego” i Internetowe narzędzie transakcyjne oznacza wszelkie usługi elektroniczne (wraz z powiązanym oprogramowaniem), w tym, bez ograniczeń, handel, przekazywanie zleceń z bezpośrednim dostępem do rynku lub usługi informacyjne, które są przyznawane Klientom lub udostępniane bezpośrednio lub za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy i które są wykorzystywane przez Klientów do przeglądania informacji i/lub otwierania transakcji,

„Uprawniony kontrahent” ma znaczenie określone w MiFID (zapoznaj się z Polityką kategoryzacji klientów );

„Przypadek naruszenia" posiada znaczenie przypisane mu w punkcie 39,

„Kurs wymiany” oznacza stawkę (w stosunku do dwóch walut, dla których można chcieć otworzyć kontrakt walutowy CFD), po której można kupić jedną jednostkę pierwszej waluty lub, w zależności od przypadku, sprzedać, jednostki drugiej waluty, która została podana,

„Transakcja wygasająca” oznacza transakcję, która ma ustalony okres obowiązywania, na końcu którego transakcja wygasa automatycznie,

„Działanie siły wyższej" posiada znaczenie przypisane w punkcie 41,

„FATCA” oznacza zgodność z przepisami w zakresie podatku od transakcji zagranicznych zdefiniowaną w częściach 1471-1474 amerykańskiego kodeksu podatkowego z 1986 r. lub powiązanych przepisów, lub innych oficjalnych wytycznych,

„Początkowy depozyt zabezpieczający” oznacza kwotę pieniędzy, którą musi zapłacić Klient w celu otwarcia transakcji w jego imieniu,

„Instrument” oznacza wszelkie akcje, udziały, kontrakty futures, kontrakty terminowe lub opcje, towary, metale szlachetne, waluty, stopy procentowe, instrumenty dłużne, giełdy lub inne indeksy lub inne inwestycje, w stosunku do których oferujemy transakcje,

„Czas ostatniej transakcji” oznacza ostatni dzień i (w zależności od kontekstu) czas, w którym transakcja może być przedmiotem obrotu, jak określono w części dotyczącej aktywów lub w inny sposób przekazano Klientowi, lub też ostatni dzień i (zgodnie z kontekstem), czas, w którym instrument bazowy może być przedmiotem obrotu na odpowiednim rynku bazowym.

„Zlecenie z limitem” ma znaczenie nadane w klauzuli 17,

„Oczywisty błąd” ma znaczenie nadane w klauzuli 23,

„Depozyt zabezpieczający” oznacza kwotę pieniędzy, którą musi zapłacić Klient w celu otwarcia i utrzymania transakcji,

„Wezwanie do zapłaty depozytu zabezpieczającego” odnosi się do depozytu wymaganego do utrzymania otwartych pozycji, w związku z tym, jeśli kapitał własny na koncie spadnie poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego wymaganego do utrzymania otwartych pozycji, Klient otrzyma wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego,

„Spread rynkowy” oznacza różnicę między ceną kupna i sprzedaży dla transakcji o równoważnej wielkości dla instrumentu lub instrumentu powiązanego na rynku bazowym,

„Zakłócenie rynku” obejmuje, ale nie ogranicza się do nałożenia przez jakikolwiek organ rządowy, bank centralny lub wielonarodową organizację, istotnych ograniczeń lub ograniczeń w handlu, transferze lub rozliczeniu transakcji na jakimkolwiek instrumencie (instrumentach) bazowym (takim jak nałożenie kontroli cen, kontrola wymiany walut, obowiązkowe kursy wymiany w odniesieniu do konkretnego instrumentu bazowego lub zdarzenia siły wyższej), które mają lub mogą mieć istotny wpływ na rozliczanie transakcji i/lub kontraktów w powiązanych instrumentach finansowych,

Mocodawca” oznacza podmiot, który zapewnia zarówno ceny sprzedaży, jak i ceny kupna dla kontraktów CFD lub innych instrumentów finansowych,

„Minimalny rozmiar” oznacza, w odniesieniu do transakcji, w której obowiązuje minimalny rozmiar, minimalną liczbę akcji, kontraktów lub innych jednostek Instrumentu, którymi się obraca, co w większości przypadków jest określone w części Aktywa, a jeśli nie jest określone, informujemy o tym na żądanie,

„Poziom otwarcia” oznacza poziom, na którym transakcja zostaje otwarta,

„Zlecenie” oznacza zlecenie stop, zlecenie z limitem lub jakikolwiek inny rodzaj zlecenia wyszczególniony w niniejszej umowie lub który może zaoferować Firma, w zależności od przypadku,

„Polityka realizacji zleceń” oznacza dokument opisujący wszystkie ustalenia dotyczące realizacji zleceń, dla zapewnienia, że realizując zlecenie, Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu uzyskania jak najlepszych wyników dla klientów zgodnie z zasadami CySEC;

„P&L” oznacza zrealizowane i/lub niezrealizowane zyski i/lub straty, w zależności od przypadku,

„Klient profesjonalny” ma znaczenie określone w MiFID (proszę zapoznać się z Polityką kategoryzacji klientów ),

„Odpowiednia osoba”dyrektor, pracownik lub odpowiedni, menedżer lub w stosownych przypadkach powiązany agent Firmy,

Klient detaliczny” oznacza każdego klienta, który nie jest „Klientem profesjonalnym” dla celów kategoryzacji/klasyfikacji klientów w ramach MiFID (zapoznaj się z zasadami kategoryzacji klientów),

„Zasady” oznaczają artykuły, zasady, przepisy, procedury, polityki i zwyczaje, które obowiązują w pewnych okresach,

„Sprzedaż" posiada znaczenie przypisane w punkcie 14,

„Spread (dosł. Rozpiętość)” ma znaczenie przypisane w klauzuli 13 i może, w zależności od kontekstu, obejmować spread rynkowy,

„Wyciąg” oznacza pisemne zestawienie transakcji z Klientem, w tym wszelkich transakcji, które otwiera i/lub zamyka Klient, wszelkich zleceń, które ustawia i/lub edytuje oraz wszelkie opłat, które stosujemy,

„Zlecenie stop” ma znaczenie nadane w klauzuli 17,

„Zawieszać” ma znaczenie nadane w klauzuli 56, oraz „Zawieszenie” „Zawieszony” posiadające odpowiednie znaczenia,

„System” oznacza cały sprzęt komputerowy i oprogramowanie, sprzęt, urządzenia sieciowe oraz inne zasoby i urządzenia niezbędne do umożliwienia korzystania z usługi handlu elektronicznego,

„Potwierdzenie handlowe” oznacza elektroniczne potwierdzenie przekazane za pośrednictwem platformy transakcyjnej w związku z złożeniem zlecenia i/lub ustnym potwierdzeniem dostarczonym przez Firmę w przypadku złożenia zlecenia przez telefon,

„Partner handlowy” oznacza każdą osobę, z którą mamy stosunek umowny, na przykład związek typu joint-venture, związek partnerski, relację agencyjną lub relację brokerską,

„Transakcja” oznacza dowolny rodzaj handlu, który możemy zaoferować, w tym kontrakty futures, kontrakty na różnice kursowe, natychmiastowe lub przyszłe w odniesieniu do dowolnego instrumentu (w tym papieru wartościowego) lub dowolnej kombinacji instrumentów i oznacza zarówno transakcje wygasające lub bezterminowe w zależności od kontekstu,

„Transakcja bezterminowa” (włącznie z „Zakupem bezterminowym” i „Sprzedażą bezterminową” w stosownych przypadkach) oznaczają transakcję z nieokreślonym okresem obowiązywania umowy, który nie może automatycznie wygasnąć,

„Rynek bazowy” oznacza giełdę i/lub inną podobną pulę kapitału i płynności, na której instrument jest przedmiotem obrotu, lub która zajmuje się obrotem tym instrumentem, zgodnie z kontekstem.