Logowanie Zapisz się

Terms & Conditions

Ważne: Angielska wersja niniejszej umowy jest wersją rozstrzygającą i ma pierwszeństwo w przypadku wystąpienia rozbieżności między wersją angielską, a innymi wersjami.

Terms & Conditions

 1. Wstęp
 2. Zakres umowy i usług
 3. Konflikt interesów
 4. Notowania i ceny
 5. Realizacja transakcji
 6. Warunki transakcji elektronicznych
 7. Zlecenia
 8. Produkty kryptograficzne
 9. Oczywisty błąd
 10. Komunikacja
 11. Marża i zabezpieczenie
 12. Prowizje, honoraria i opłaty
 13. Płatności
 14. Wypłaty
 15. Zaległości i środki zaradcze
 16. Środki klienta
 17. Odpowiedzialność kontraktowa i odszkodowawcza
 18. Oświadczenia i rękojmie.
 19. Nadużycia na rynku i zakazane techniki transakcyjne
 20. Działanie siły wyższej
 21. Zmiany, rozwiązanie i likwidacja rachunków
 22. Zapytania, skargi i spory
 23. Obowiązujące prawo
 24. Dane osobowe i zachowanie poufności
 25. Różne
 26. Definicje i interpretacja

 

1. Wstęp

Lead Capital Markets Limited (odpowiednio „my”, „nas”, „nasz”, „nasze”, „nami” i „Spółka”), jest autoryzowana i pozostaje pod nadzorem Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („CySEC”) (numer licencji 227/14) do prowadzenia usług inwestycyjnych i dodatkowych. Adres kontaktowy Spółki to Strovolos, 128 – 130 Limassol Avenue, Office 301, 3rd floor, CY 2015, Nikozja, Cypr, telefon: + 357 22 030446, e-mail: info@leadcapitalmarkets.com.

b) niniejsza Umowa Klienta („Umowa” lub „Warunki i postanowienia”) reguluje wszelkie transakcje zawierane pomiędzy nami a klientem (odpowiednio „ty”, „twój”, „twoje”, „samodzielnie” i „Klient”). Należy dokładnie zapoznać się i zrozumieć niniejszą umowę, włącznie z częściami Aktywa,  Polityka najlepszej realizacji zleceń ,  Polityka konfliktu interesów ,  Zasad przyznawania nagród, wraz z Oświadczeniem dotyczącym ujawnienia ryzyka  oraz  Oświadczenie o ochronie prywatności i innymi dokumentami, które dostarczamy lub dostarczymy Klientowi w przyszłości.

c) Żadna część niniejszej Umowy nie wyklucza lub nie ogranicza jakiegokolwiek obowiązku lub odpowiedzialności Spółki wobec Klienta w odniesieniu do dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz przepisów dotyczących usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej oraz Ustawy o Rynkach Regulowanych z 2007 roku (ustawa 144 (I) / 2007, wspólnie określane jako „Dyrektywy”) czy też dyrektyw i okólników CySEC („Wytyczne”, „Przepisy”), przy czym w przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszą umową, a wytycznymi CySEC, wytyczne CySEC są decydujące.

d) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem otwarcia konta, a wszystkie nowe wersje, z datą powiadomienia. Niniejsza Umowa została napisana w języku angielskim, ale jest dostarczana w języku polskim. Oficjalny język Spółki to język angielski, jednak my będziemy komunikować się z Tobą w języku polskim przez cały czas trwania umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją angielską umowy, a dowolnym tłumaczeniem, wersja angielska jest obowiązująca.

e) W niniejszej umowie, wszelkie słowa i wyrażenia pisane z dużej litery przyjmują znaczenie określone w rozdziale 24. „Definicje i interpretacja”.

 

2. Zakres umowy i usług

a) Niniejsza Umowa określa podstawy, na których przystępujemy do Transakcji z Klientem i reguluje każdą transakcję przyjętą lub zawartą między Klientem, a Spółką w chwili lub po tym, gdy Umowa wejdzie w życie. Handel kontraktami CFD pociąga za sobą wysoki poziom ryzyka i może prowadzić do strat, które mogą przekroczyć depozyt początkowy. Nasze usługi transakcyjne nie są odpowiednie dla każdego. Pełne wyjaśnienie ryzyka związanego z transakcjami CFD zostało podane w częściOświadczenie dotyczące ujawnienia ryzyka i należy upewnić się, że uważnie przeczytało się i zrozumiało istotę takiego ryzyka przed zawarciem z nami niniejszej Umowy.

b) Będziemy działać jako agenci lub na zasadzie współmierności i zawsze świadczyć wyłącznie usługi wykonawcze (co oznacza, że nie zapewniamy doradztwa w zakresie transakcji).  Będziemy traktować użytkownika jako klienta detalicznego, zgodnie z następującymi zasadami:

a) jeśli Klient spełnia warunki definicji Klienta branżowego lub Uprawnionego kontrahenta, powiadomimy go, że naszym zamiarem jest traktowanie go jako takiego, a

b) Klient ma prawo zażądać innej klasyfikacji w stosunku do tej, która została przydzielona, natomiast rezerwujemy sobie prawo do odrzucenia takiego wniosku. Jeśli klient zażąda innej klasyfikacji, a Spółka zgodzi się na takie żądanie, ochrona zapewniana przez niektóre wytyczne CySEC zostanie zmniejszona.

c) jeżeli Spółka zdecyduje się na potratowanie klienta, lub zgodzi na żądanie traktowania, jako Klienta branżowego lub Uprawnionego kontrahenta, zapewni stronie pełną informację o wszelkich ograniczeniach wynikających z poziomu ochrony regulacyjnej, które pociągałyby za sobą inny poziom klasyfikacji.

c) Klient działa jako mocodawca, a nie jako agent w imieniu innej strony. Oznacza to, że nie można przystąpić do transakcji w imieniu innych stron bez naszej wyraźnej zgody. Jeżeli Klient działa jako agent, jego zlecenie jako Klienta nie zostanie przyjęte, chyba że uzgodniono inaczej w formie pisemnej.

d) Działamy wyłącznie na zasadzie wykonawcy i nie doradzamy Klientom w odniesieniu do dowolnych aspektów składania zleceń lub wykonywania transakcji. Klient zgadza się, że, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, nie mamy obowiązku:

a) spełnienia warunku przydatności w dowolnej transakcji przeprowadzanej przez Klienta,

b) monitorowania lub doradzania w sprawie statusu jakiejkolwiek transakcji,

c) wzywania do uzupełnienia depozytu, lub

d) zamykania dowolnych transakcji, które zostały otwarte, pomimo iż mogliśmy wcześniej podjąć takie lub podobne działania w odniesieniu do takiej transakcji lub innych transakcji.

2.1. Z uwagi na to, że stosunki pomiędzy Klientem, a nami są oparte na zasadzie wykonawczej, Klientowi nie przysługuje wniosek o udzielenie doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jakichkolwiek transakcji lub wyrażenie jakichkolwiek opinii, które mogłyby  zachęcić Klienta do otwarcia konkretnej transakcji. Możemy według własnego uznania, dostarczać informacje:

a) w odniesieniu do jakichkolwiek transakcji, o które użytkownik zapytał, szczególnie odnośnie procedur i zagrożeń związanych z tymi transakcjami oraz sposobem minimalizacji ryzyka, i

b) w odniesieniu do faktycznego stanu rynku,

jednak nie będziemy w żaden sposób zobowiązani do ujawnienia takich informacji Klientowi i w przypadku dostarczenia takich informacji nie będzie to w żadnym wypadku stanowić porady inwestycyjnej. Jeśli, niezależnie od faktu, że stosunki pomiędzy Klientem, a Spółką są realizowane na zasadzie wykonawczej, osoba zatrudniona przez Spółkę wyartykułuje oświadczenie lub opinię (czy to w odpowiedzi na zapytanie Klienta czy też w inny sposób) dotyczące dowolnego instrumentu, Klient zgadza się, że ani nie jest to rozsądne, ani nie przysługuje mu prawo do polegania na takim oświadczeniu, i że nie będzie to stanowić porady inwestycyjnej.

2.2. W przypadku, gdy uzgodniono na piśmie, że stosunki pomiędzy Klientem a Spółką są oparte na zasadach doradztwa, dowolna porada inwestycyjna dostarczona Klientowi będzie przedmiotem Umowy na Usługi Inwestycyjno Doradcze.

2.3. Bez względu na zapisy w punkcie 2.2, Klient zgadza się, że w odniesieniu do zasady stosunków opartych o wykonawstwo, będzie opierać się wyłącznie na własnym osądzie w odniesieniu do otwierania, zamykania, lub powstrzymania się od otwierania i zamykania Transakcji za pośrednictwem Spółki, i że w odniesieniu do zasady stosunków wykonawczych, dowolne stosunki doradcze, nie będą w przypadku braku oszustwa, umyślnego lub wynikającego z zaniedbania, powodem do pociągnięcia do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym, m.in. straty pośrednie lub wynikowe lub straty wynikające z utraty możliwości lub zysków, wynikających z przypadku nie zrealizowania przewidywanych zysków), koszty, wydatki lub szkody poniesione przez Klienta wynikające z nieścisłości lub błędów w informacjach lub poradach, lub nieprzydatności wszelkich porad udzielonych Klientowi, w tym m.in. informacji lub porad związanych z którąkolwiek z Transakcji Klienta zawartych za pośrednictwem Spółki.

Klient potwierdza i zgadza się, że jeśli, w danych okolicznościach nie formułujemy żadnych pozytywnych ofert, porad lub rekomendacji w odniesieniu do dowolnej Transakcji, nie oznacza to, że doradzamy Klientowi niepodejmowanie takich działań (lub jakichkolwiek działań) w odniesieniu do tej Transakcji. Z zastrzeżeniem prawa Spółki do unieważnienia lub zamknięcia dowolnej Transakcji w okolicznościach określonych w niniejszej Umowie, wszelkie Transakcje otwarte przez Klienta, po wystąpieniu rzeczonych nieścisłości lub błędów, pozostaną w mocy i będą wiążące pod każdym względem w odniesieniu do Klienta jak i Spółki. Nie naruszając wszelkich innych ograniczeń odpowiedzialności zawartych w niniejszej Umowie, maksymalna odpowiedzialność za jakiekolwiek straty, które Klient może ponieść w związku z udzieloną przez nas poradą dotyczącą Transakcji będzie ograniczona do trzykrotności kwoty prowizji lub spreadu należnego z tytułu takiej Transakcji.

2.4. Klient potwierdza, iż informacje zawarte w rozdziale Aktywa są jedynie orientacyjne i mogą do czasu, kiedy Transakcja jest otwierana lub zamykana, stać się niedokładne. Bieżąca wersja w rozdziale Aktywa może być wersją wyświetlaną w tym czasie w obrębie naszych witryn internetowych, jednak może być ona od czasu do czasu aktualizowana.

2.5. Przed rozpoczęciem zawierania transakcji za pośrednictwem Spółki, będziemy podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia jasnego wyjaśnienia wszelkich prowizji, spreadów, opłat, finansowania i innych opłat, za które Klient będzie odpowiedzialny. Opłaty te będą wpływać na zyski transakcyjne netto (o ile wystąpią) lub zwiększać poniesione straty.

2.6. Zastrzegamy sobie prawo do wymagania uiszczenia lub zwrotu Spółce wszelkich podatków lub ceł w przypadku wprowadzenia zmian w podstawach celnych lub podatkowych. Zastrzegamy sobie również prawo do pobierania opłat za świadczenie przez Spółkę na rzecz Klienta usług podawania danych rynkowych w szczególnych okolicznościach.

2.7. Niniejsza Umowa jest zawierana na odległość, stąd między innymi podlega przepisom  dotyczącym sprzedaży usług finansowych na odległość N.242 (I)/2004 stanowiącym wprowadzenie w życie dyrektywy UE 2002/65/WE, które stanowią, iż Umowa nie wymaga podpisu i ma taką samą siłę sprawczą i prawną jak Umowa podpisana. 

2.8. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby w przypadku realizacji Transakcji w imieniu Klienta zapewnić Klientowi najlepszą realizację, zgodnie z wytycznymi CySEC i naszą  Polityką najlepszej realizacji zleceń. Wprowadzone zasady zapewniające najlepszą realizację są wyszczególnione w Polityce najlepszej realizacji zleceń. Polityka najlepszej realizacji zleceń jest dostępna na naszej stronie internetowej lub drogą pocztową na życzenie. O ile Klient nie powiadomi nas o innych ustaleniach, uznajemy, że wyraża zgodę na postanowienia Polityki najlepszej realizacji zleceń oraz inne odpowiednie zasady, wraz z wejściem w życie niniejszej Umowy. W przypadku, gdy Klient nie wyraża zgody, zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Klienta.

2.9. Oferujemy różne rodzaje rachunków o różnych cechach i funkcjach. W zależności od wiedzy, doświadczenia i rodzajów transakcji zwieranych przez Klienta za pośrednictwem Spółki, niektóre rodzaje rachunków mogą być niedostępne dla pewnych Klientów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany rodzaju rachunku na inny, po dostarczeniu uprzedniego, pisemnego powiadomienia, jeśli działając racjonalnie, stwierdzimy, że inny rodzaj rachunku jest bardziej odpowiedni dla Klienta. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany cech i kryteriów kwalifikowalności do naszych rachunków w dowolnym czasie oraz zapewnienia wcześniejszego powiadomienia o takich zmianach na naszej stronie internetowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub naszych elektronicznych usług transakcyjnych.

 

3. Konflikty interesów

3.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka i firmy stowarzyszone zapewniają zróżnicowany zakres usług finansowych dla szerokiej gamy klientów i mogą wyniknąć okoliczności, w których Spółka, jej spółki stowarzyszone lub pewne osoby mogą mieć istotny interes w przeprowadzeniu Transakcji z lub dla Klienta, lub gdzie może powstać konflikt interesów pomiędzy interesem własnym Klienta, interesami innych klientów lub kontrahentów, lub samej Spółki.

3.2. Jesteśmy prawnie zobowiązani do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków, mających na celu zidentyfikowanie konfliktów interesów między Spółką, jej spółkami stowarzyszonymi, pewnymi osobami i naszymi Klientami, lub wzajemnie pomiędzy Klientami, które mogą powstać w trakcie świadczenia usług inwestycyjnych.

Oto przykłady takich interesów materialnych i konfliktu interesów:

i). Możemy wpływać lub prowadzić do dokonywania transakcji z Klientem lub w imieniu Klienta, w związku z którymi Spółka, spółki stowarzyszone lub pewne osoby mogą mieć inny bezpośredni lub pośredni interes materialny,

ii). Możemy przeprowadzać transakcje zabezpieczające przed (tj. w oczekiwaniu na) lub po otrzymaniu od Klienta wniosku lub informacji dotyczących rozważania wniosku o otwarcie lub zamknięcie transakcji, w celu zarządzenia ryzykiem Spółki w odniesieniu do zleconych lub planowanych Transakcji, które może mieć wpływ na cenę zapłaconą lub uzyskaną w efekcie takich Transakcji, a jakiekolwiek zyski wygenerowane przez takie zabezpieczenie mogą być zatrzymane przez Spółkę lub spółki stowarzyszone bez uprzedzenia Klienta,

iii). Możemy zestawić Transakcję Klienta z transakcją innego użytkownika działając w jego imieniu, jak również w imieniu Klienta,

iv). Zgodnie z wytycznymi CySEC, możemy zapłacić i przyjąć od osób trzecich (nie ponosząc odpowiedzialności wobec Klienta) zyski, prowizje oraz/lub wynagrodzenia, które zostały zapłacone lub otrzymane w wyniku Transakcji przeprowadzonych przez Klienta. Ponadto możemy także wynagradzać innych klientów, których Klient zdecyduje się obserwować i/lub kopiować,

v). Możemy wprowadzać na rynek Transakcje, które odbywają się w ramach niniejszej Umowy,

vi). Możemy handlować z uczestnikami rynku bazowego, do którego odnoszą się Transakcje klienta, jako mocodawcy, na własny rachunek lub innej osoby. Możemy udzielać doradztwa inwestycyjnego lub świadczyć inne usługi na rzecz innego klienta w odniesieniu do rynku bazowego, na którym Klient otwiera Transakcje.

3.3. Prowadzimy politykę niezależności, która wymaga od naszych pracowników działania w najlepszym interesie Klienta i pomijania wszelkich konfliktów interesów w ramach świadczenia usług na rzecz Klienta. Ponadto wprowadziliśmy organizacyjne i administracyjne środki kontroli, w celu zarządzania przypadkami konfliktu interesów, które zostały określone powyżej, tak, że możemy mieć wystarczającą pewność, iż ryzyko powstania szkód dla Klientów powstałych w wyniku jakichkolwiek konfliktów jest możliwe do uniknięcia. Organizacyjne i administracyjne elementy kontrolne zawarte są w naszej Polityce konfliktu interesów, która jest dostępna dla Klienta na naszej stronie internetowej lub drogą pocztową na życzenie. Nasza Polityka konfliktu interesów jest to zbiór zasad, które NIE stanowią części niniejszej Umowy i nie są prawnie wiążące lub nałożone w ramach obowiązków, które w innym przypadku byłyby elementami dyrektyw.

3.4. Inaczej niż w ramach okoliczności określonych w części 3 pkt 2 powyżej, nie jesteśmy   zobowiązani do ujawnienia, że Spółka, nasze spółki stowarzyszone lub inne osoby mają istotny interes w realizacji konkretnej Transakcji z Klientem lub jego imieniu, lub że w szczególnych okolicznościach występuje konflikt interesów, pod warunkiem, że udało nam takiego konfliktu uniknąć, zgodnie z Polityką Konfliktów Interesów. W przypadku, gdy uznamy, że zasady zgodne z naszą Polityką Konfliktu Interesów są niewystarczające do uniknięcia określonego konfliktu, poinformujemy Klienta o charakterze konfliktu, tak, aby mógł zdecydować, jak postępować. Nie jesteśmy zobowiązani do rozliczania się z Klientem z dowolnych zysków, prowizji lub wynagrodzeń, czy to dokonanych lub otrzymanych z transakcji, lub z tytułu transakcji, lub okoliczności, w których Spółka, spółki stowarzyszone lub inne osoby miały istotny interes, lub gdzie, w szczególnych okolicznościach mógł wystąpić konflikt interesów.

3.5. Klient przyjmuje do wiadomości, że jest świadom możliwości, że konflikty ujawnione w części 3 powstaną i wyraża zgodę na nasze działanie niezależnie od takich konfliktów.

 

4. Notowania i ceny

4.1. Na wniosek klienta, zgodnie z częścią 4 pkt. 2 i 4 pkt. 3, będziemy podawać wyższe i niższe notowania dla poszczególnych Transakcji („nasze ceny kupna i sprzedaży”).

Pobieramy też opłaty ze otwieranie i zamykanie Transakcji w następujący sposób:

a). Różnica między podawaną przez nas ceną kupna i sprzedaży składać się będzie ze spreadu rynkowego (tam, gdzie istnieje rynek bazowy) i naszego spreadu (stanowiącego opłatę), oraz, o ile nie powiadomimy o tym na piśmie, Klient nie zostanie obciążony żadną dodatkową prowizją.

Klient przyjmuje do wiadomości, że nasze spready mogą ulegać znacznemu zwiększeniu w pewnych okolicznościach, że mogą nie być takie same jak przykłady podane w części Aktywa naszej strony internetowej, i że nie istnieją ograniczenia co do ich rozmiaru. Klient przyjmuje do wiadomości, iż po zamknięciu transakcji, spread może być większy lub mniejszy niż w chwili, gdy transakcja została otwarta. Dla transakcji odbywających się po zamknięciu rynku bazowego, lub w odniesieniu do którego nie istnieje rynek bazowy, podawane dane to cena rynkowa, jaką według nas powinien osiągać Instrument jest w danym czasie. Klient przyjmuje do wiadomości, że takie dane są ustalane przez nas według własnego uznania. Nasze wyceny spreadu będą w takiej sytuacji odzwierciedlać naszą opinię na temat panujących warunków rynkowych.

Klient może poprosić o wycenę konieczną do otwarcia lub zamknięcia wszystkich lub części Transakcji w dowolnym momencie podczas naszych normalnych godzin pracy dla instrumentu, w odniesieniu do którego chce otworzyć lub zamknąć Transakcję. Poza tymi godzinami, nie należy to do naszych obowiązków, jednak wedle własnego uznania możemy zaproponować wycenę, zaakceptować i na wniosek Klienta otworzyć lub zamknąć Transakcję. Możemy także powiadomić Klienta o niektórych instrumentach, w odniesieniu do których nie prowadzimy wycen, nakładamy ograniczenia na kwoty, dla których przeprowadzamy wyceny, lub wprowadzamy inne warunki, które mogą dotyczyć wycen, jednak takiego powiadomienia nie są dla nas wiążące.

4.2. Jeśli zdecydujemy się przeprowadzić wycenę, możemy to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznych usług transakcyjnych lub za pośrednictwem innych kanałów, o których od czasu do czasu możemy powiadamiać Klienta. Nasze wyceny na wyższych i niższych poziomach dla każdego instrumentu, (czy to przez telefon, elektroniczne usługi transakcyjne, czy też w inny sposób) nie stanowią jednocześnie oferty otwarcia lub zamknięcia Transakcji na tych poziomach. Transakcja będzie inicjowana przez ofertę otwarcia lub zamknięcia jej przez Klienta, w odniesieniu do określonego instrumentu, na poziomie ustalonej przez nas wyceny. Działając racjonalnie, możemy zaakceptować lub odrzucić ofertę Klienta w dowolnym momencie, zanim Transakcja nie zostanie zrealizowana lub zostaniemy powiadomieni o wycofaniu oferty Klienta. Transakcja zostanie otwarta lub, w odpowiednim przypadku, zamknięta, o ile oferta Klienta zostanie przyjęta i zaakceptowana przez nas. Przyjęcie przez nas oferty otwarcia lub zamknięcia Transakcji, a tym samym realizacji Transakcji, zostanie poświadczone przez potwierdzenie jej warunków Klientowi.

4.3. Jeśli uzyskamy wiedzę, że dowolne z czynników określonych w części 4 pkt. 5 nie zaistniały w czasie, gdy Klient deklaruje się otworzyć lub zamknąć Transakcję, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia oferty na poziomie wyceny. Jeśli jednak Klient otworzy lub zamknie Transakcję przed tym jako okaże się, że czynnik określony w części 4 pkt. 5 nie zaistniał możemy według własnego uznania, potraktować taką Transakcję jako nieważną od samego początku lub zamknąć ją po obowiązującej cenie. Jednak możemy pozwolić Klientowi otworzyć lub, ewentualnie, zamknąć Transakcję, w którym to przypadku użytkownik będzie zobowiązany do otwarcia lub zamknięcia takiej Transakcji, bez względu na to, że czynniki w części 4 pkt. 5 nie zaistniały.

4.4. Czynniki, o których mowa w części 4 pkt. 4 obejmują m.in.:

a). pozyskanie od Spółki wyceny musi być zgodne z częścią 4 pkt. 3,

b). wycena nie może być podana na zasadach „orientacyjnych” lub podobnych,

c). jeżeli wycena jest uzyskiwana telefonicznie, musi być podawana przez osobę, która jest maklerem zatrudnionym przez Spółkę, a oferta Klienta, otwarcia lub zamknięcia Transakcji musi być podana podczas tej samej rozmowy telefonicznej, podczas której wycena została podana, przy czym makler podając wycenę nie może poinformować Klienta przed złożeniem oferty otwarcia lub zamknięcia transakcji, że oferta została potwierdzona jako zaakceptowana przez Spółkę, czy też, że wycena straciła ważność,

d). jeżeli wycena jest uzyskiwana drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznych usług transakcyjnych Spółki, oferta Klienta, aby otworzyć lub zamknąć Transakcję i oferta przyjęcia, musi być złożona, gdy wycena jest nadal ważna,

e). wycena nie może być w oczywisty sposób błędna,

(f). kiedy Klient składa ofertę otwarcia Transakcji, liczba akcji, kontraktów lub innych jednostek, w odniesieniu do których Transakcja ma być otwarta, nie może być mniejsza niż minimalny rozmiar, ani większa niż normalny rozmiar rynku,

g). w przypadku oferty zamknięcia części, ale nie wszystkich otwartych Transakcji, zarówno część Transakcji, które obejmuje oferta zamknięcia, jak i część, która pozostanie otwarta, w przypadku przyjęcia oferty przez Spółkę, nie może być mniejsza niż minimalny rozmiar,

h). nie mogą mieć miejsca zdarzenia związane z działaniem siły wyższej,

i). w chwili składania oferty otwarcia Transakcji, Klient musi być wolny od uprzedniego niewykonania zobowiązania oraz nie może mieć historii działania mającego na celu wywołanie niewykonania zobowiązania,

j). rozmowa telefoniczna lub konwersacja elektroniczna, podczas której Klient składa ofertę otwarcia lub zamknięcia Transakcji nie może być zakończona przed otrzymaniem i przyjęciem oferty przez Spółkę,

k). podczas składania oferty otwarcia lub zamknięcia Transakcji, otwarcie transakcji nie może wpłynąć na przekroczenie jakichkolwiek kredytów lub innych ograniczeń, którym podlegają transakcje Klienta.

4.5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiejkolwiek oferty otwarcia lub zamknięcia Transakcji większych niż rozmiar rynku. Wycena dla Transakcji równych lub większych niż normalna wielkość rynku, nie jest gwarantowana jako dowolny określony procent dowolnego rynku bazowego lub powiązanych wycen rynkowych, a nasza akceptacja oferty Klienta może podlegać szczególnym warunkom i wymaganiom, które podamy Klientowi w chwili przyjęcia oferty. Informacja o normalnej wielkości rynku dla konkretnego instrumentu podawana jest na życzenie.

4.6. Jeżeli, zanim oferta Klienta otwarcia lub zamknięcia Transakcji zostanie zaakceptowana przez Spółkę, wycena zmieni się na korzyść Klienta (na przykład, jeśli cena spadnie podczas kupna lub wzrośnie podczas sprzedaży) Klient zgadza się, że Spółka może (ale nie musi) przenieść taką korzyść cenową na Klienta. Wynikiem takiego działania będzie to, że poziom cenowy, na którym oferowane jest otwarcie lub zamknięcie Transakcji przez Klienta, po przyjęciu przez Spółkę zostanie zmieniony na bardziej korzystny. Klient przyjmuje do wiadomości, że jest w jego najlepszym interesie jest to, że Spółka zmieni poziom jego oferty w sposób przewidziany w niniejszym punkcie i zgadza się, że każda oferta zmieniona zgodnie z tym punktem, po zaakceptowaniu przez Spółkę skutkuje w pełni wiążącym porozumieniem pomiędzy stronami. Moment przeniesienia na Klienta korzystnego rozwiązania cenowego należy jednak do wyłącznego uznania Spółki, stąd należy pamiętać, że na ogół do takiego przeniesienia dochodzi, gdy rynek, na którym odbywa się transakcja jest niestabilny. Należy również pamiętać, że przeniesienie korzystnego rozwiązania cenowego na Klienta podlega  ograniczeniom i Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty otwarcia lub zamknięcia Transakcji przez Klienta, zgodnie z zasadami określonymi w części 4 pkt. 3. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza część nie pozwala nam zmienić oferty cenowej Klienta, jeżeli mogłoby to spowodować otwarcie lub zamknięcie Transakcji (w zależności od przypadku) w cenie mniej korzystnej niż oferowana przez Klienta.

 

5. Realizacja transakcji

Oferujemy klientowi usługi maklerskie przyjmowania i przekazywania zleceń, w odniesieniu do transakcji pozagiełdowych Over-The-Counter („OTC”) w obrocie instrumentami, takimi jak kontrakty na różnice kursowe (CFD), waluty, akcje, indeksy, metale szlachetne lub inne instrumenty finansowe lub towary dostępne czasowo w handlu, za pośrednictwem elektronicznych usług transakcyjnych i usług dodatkowych, na jakie w niektórych przypadkach możemy wyrazić pisemną zgodę.

5.1. Otwarcie Transakcji

Transakcja otwierana jest przez „kupno” lub „sprzedaż”. Zgodnie z niniejszą umową Transakcja, która jest otwierana przez „kupno” jest określana jako „zakup”, jednak w kontaktach z Klientem, może być też określana jako „długa” lub „długa pozycja”, natomiast Transakcja, która jest otwierana przez „sprzedaż” jest określana jako „sprzedaż”, jednak w kontaktach z Klientem może być też określana jako „krótka” lub „pozycja krótka”.

a). Przy otwarciu transakcji zakupu, poziom otwarcia będzie stanowić wyższą kwotą wyceny podaną przez Spółkę dla danej Transakcji, a przy otwarciu transakcji sprzedaż, poziom otwarcia będzie niższą kwotą wyceny podaną przez Spółkę dla danej transakcji.

b) Transakcja musi być zawsze wykonana dla określonej liczby lotów (partii), kontraktów lub innych jednostek, które stanowią instrument bazowy.

c). Każda transakcja otwarta przez Klienta będzie dla niego wiążąca, niezależnie od tego czy jej otwarcie nie przekroczy kredytu lub innego limitu obowiązującego Klienta lub odniesienia do jego kontaktów ze Spółką.

5.2. Zamknięcie Transakcji

a). Transakcje niedatowane

i). Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy można w dowolnym momencie zamknąć otwartą transakcję niedatowaną lub dowolną część takiej otwartej transakcji niedatowanej.

ii). Po zamknięciu transakcji niedatowanej, poziom zamknięcia będzie to, w przypadku zamknięcia niedatowanej transakcji kupna niższa kwota wyceny podawana przez Spółkę, a w przypadku zamknięcia niedatowanej transakcji sprzedaży wyższa z podawanych przez Spółkę kwot wyceny.

b) Transakcje wygasające

i). Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy można w dowolnym momencie zamknąć otwartą transakcję wygasającą lub dowolną część takiej otwartej transakcji wygasającej, przed ostatecznym czasem zamknięcia dla danego instrumentu.

ii). Szczegóły dotyczące stosowanego ostatecznego czasu zamknięcia transakcji dla każdego instrumentu będą ogólnie dostępne i można je otrzymać od Spółki na życzenie. Zadaniem Klienta jest to, aby zdawał sobie sprawę z   ostatecznego czasu zamknięcia, lub, w odpowiednim przypadku, okresu ważności dla konkretnego produktu.

iii). W przypadku zamknięcia transakcji wygasającej przed  ostatecznym czasem zamknięcia transakcji dla instrumentu, poziom zamknięcia będzie to, w przypadku transakcji kupna niższa kwota wyceny podawana w tym momencie przez Spółkę, natomiast w przypadku transakcji sprzedaży, wyższa kwota wyceny w tym momencie podawana przez Spółkę.

iv). Jeżeli Klient nie zamknie transakcji wygasającej dla instrumentu w dniu lub przed ostatecznym czasem zamknięcia transakcji, wtedy, z zastrzeżeniem 5.2 (b) (v), Spółka zamknie transakcję wygasającą, gdy tylko określi poziom zamknięcia dla tej transakcji. Klient przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za zapoznanie się z ostatecznym czasem zamknięcia transakcji i dowolnym spreadem, który Spółka może zastosować w chwili zamknięcia transakcji wygasającej.

v). Spółka może przyjmować stałe instrukcje od Klienta dotyczące automatycznego rolowania wszystkich transakcji wygasających Klienta na kolejny okres kontraktu, tak aby nie wygasały automatycznie. Alternatywnie, można wnioskować o przyjęcie instrukcji rolowania w odniesieniu do konkretnej transakcji wygasającej. Klient przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny, za poznanie szczegółów dotyczących kolejnego okresu kontraktu stosowanego dla transakcji, i że wykonanie operacji rolowania może spowodować poniesienie strat na rachunku Klienta. Dowolna umowa dotycząca rolowania jest realizowana całkowicie według uznania Spółki i zastrzegamy sobie prawo do odmowy refinansowania pojedynczej transakcji lub większej liczby transakcji, pomimo jakichkolwiek instrukcji od Klienta, jeśli działając racjonalnie stwierdzimy, że przeprowadzenie rolowania mogłoby spowodować przekroczenie jakiegokolwiek kredytu lub innych ograniczeń dotyczących kontaktów Klienta ze Spółką. W przypadku zastosowania rolowania, pierwotna transakcja wygasająca zostanie zamknięta w chwili lub tuż przed ostatecznym czasem zamknięcia transakcji i stanie się przedmiotem rozliczenia, natomiast w jej miejsce zostanie utworzona nowa transakcja wygasająca. Rzeczone zamknięcie i otwarcie transakcji odbędzie się na normalnych warunkach umownych.

 

6. Warunki transakcji elektronicznych

6.1. Klient oświadcza i gwarantuje, że jest świadom wszystkich obowiązujących regulacji, które stosuje się w usługach obrotowych świadczonych drogą elektroniczną, z których korzysta, a jego korzystanie z elektronicznych usług transakcyjnych jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i niniejszą Umową oraz wprowadzanymi zmianami.

6.2. Spółka nie ma obowiązku przyjęcia lub wykonania, lub anulowania całości lub jakiejkolwiek części Transakcji, którą ​​stara się wykonać lub anulować Klient za pośrednictwem elektronicznych usług transakcyjnych.  Bez ograniczenia powyższego, Spółka nie jest odpowiedzialna za transmisje, które są niedokładne lub nie zostały dostarczone Spółce i może wykonać dowolne transakcje na zasadach faktycznie dostarczonych Spółce.

6.3. Klient upoważnia Spółkę do wykonania dowolnej instrukcji przekazanej lub wyglądającej na przekazaną przez Klienta w odniesieniu do wszelkich zasad wykorzystania elektronicznych usług transakcyjnych ( „Instrukcja”).  Spółka nie jest zobowiązana do działania według jakiejkolwiek instrukcji lub też otwarcia konkretnej transakcji, jak również  nie musi podawać żadnych powodów odmowy. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i dokładność, zarówno co do treści, jak i formy, jakiejkolwiek instrukcji otrzymanej przez Spółkę. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku rażąco błędnych cen lub wolumenu, firma ma prawo do unieważnienia Transakcji, a taka transakcja nie będzie wiążąca dla Spółki.

6.4. Klient przyjmuje do wiadomości, że ma prawo jednostronnie i ze skutkiem natychmiastowym,  zawiesić lub zakończyć (w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny lub uprzedniego powiadomienia) w całości lub jakiejkolwiek części elektroniczne usługi transakcyjne lub dostęp do jakichkolwiek elektronicznych usług transakcyjnych, zmienić charakter, skład lub dostępność dowolnych elektronicznych usług transakcyjnych lub zmienić ograniczenia obrotowe określone przez Spółkę w odniesieniu do elektronicznych usług transakcyjnych.

6.5. Zgodnie z częścią 4, wszystkie ceny podane w ramach dowolnych elektronicznych usług transakcyjnych są orientacyjne i podlegają ciągłym zmianom.

6.6. Dostęp

a). Wykorzystanie dowolnego systemu wysokiej prędkości lub automatycznego wprowadzania danych z dowolnym systemem elektronicznych usług transakcyjnych będzie dozwolone jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki wydawanej według uznania.

b) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, szkody, koszty lub wydatki, w tym honoraria adwokackie, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio, przez uszkodzenie lub awarię dowolnego systemu transmisji lub komunikacji lub sprzętu komputerowego należącego do Spółki, ani za jakiekolwiek straty, opłaty, koszty następcze, koszty lub obciążenia poniesione przez Klienta w wyniku podanych instrukcji lub innych komunikatów, które zostały przekazane za pośrednictwem Internetu. Klient będzie wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie zamówienia i dokładność wszelkich informacji, przesyłanych za pośrednictwem Internetu przy użyciu kodów dostępu. Nie zrealizujemy zamówienia, dopóki nie uzyskamy potwierdzenia zamówienia od Klienta, a samo przesłanie zamówienia nie daje podstaw do wiążącej Transakcji i/lub umowy między Klientem a Spółką.

c). Istnieje ryzyko powiązane z wykorzystaniem mobilnych technologii transakcyjnych, takich jak powielanie zamówień/instrukcji, opóźnienia w wycenach i innych problemów, które wynikają z łączności mobilnej. Ceny podawane na naszej platformie mobilnej są wyłącznie wskazaniem stawek wykonawczych i mogą NIE odzwierciedlać rzeczywistych cen w realizowanym zleceniu. Mobilna funkcja systemu wykorzystuje publiczne obwody sieci komunikacyjnej do transmisji komunikatów. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie okoliczności, w których występuje opóźnienie wyceny lub niezdolność do zawierania transakcji spowodowana przez problemy z siecią transmisyjną lub inne problemy, które pozostają poza naszą kontrolą, a obejmują m. in.  siłę sygnału sieci komórkowej, opóźnienie komórkowe lub inne problemy, które mogą powstać między Klientem, a dowolnym dostawcą usług internetowych, operatorem telefonicznym, lub innym dostawcą usług. Niektóre z funkcji dostępnych w naszych internetowych systemach transakcyjnych mogą nie być dostępne w ramach funkcji urządzeń przenośnych.

d). Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojej nazwy użytkownika i hasła oraz upewnienia się, że osoby trzecie nie mogą uzyskać dostępu do naszego internetowego systemu transakcyjnego. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej Umowy Klient jest odpowiedzialny za wszystkie transakcje i/lub Umowy realizowane za pośrednictwem kodu dostępu, nawet jeśli takie działanie zostało podjęte w sposób bezprawny.

e). Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obciążenia lub koszty powstałe w wyniku nieuprawnionego użycia internetowego systemu transakcyjnego Spółki. Klient na żądanie zobowiązuje się zabezpieczyć, chronić i uwolnić Spółkę od wszelkich strat, zobowiązań, orzeczeń, procesów, działań, postępowań, roszczeń, szkód i kosztów wynikających z lub powstałych wskutek działań lub zaniechań dowolnych osób za pośrednictwem naszego internetowego systemu transakcyjnego za pomocą wyznaczonych kodów dostępu (nazwy użytkownika i hasła), niezależnie od tego czy takie użycie było autoryzowane.

f). Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie systemu komputerowego, który umożliwi Klientowi dostęp i/lub użycie elektronicznego systemu transakcyjnego Spółki oraz za wszelkie właściwe umowy z dowolnymi dostawcami usług telekomunikacyjnych lub, tam gdzie dostęp do naszego elektronicznego systemu transakcyjnego jest świadczony za pośrednictwem serwerów stron trzecich, takimi stronami trzecimi, co jest konieczne w celu uzyskania dostępu do internetowego systemu transakcyjnego Spółki. Ani Spółka, ani żadna firma, utrzymująca, obsługująca, posiadająca, licencjonująca lub świadcząca dla Spółki usługi w związku z internetowym systemem transakcyjnym nie stanowi żadnych oświadczeń lub gwarancji co do dostępności, użyteczności, przydatności lub w innych cech takiego sprzętu, oprogramowania czy też związanych z nim przygotowań.

6.7. Korzystanie z elektronicznych usług transakcyjnych

a). W zakresie, w którym Spółka udziela Klientowi dostępu do elektronicznych usług transakcyjnych na okres obowiązywania niniejszej Umowy, udziela osobistej, ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, niezbywalnej i nie podlegającej dalszemu udzielaniu licencji na korzystanie z elektronicznych usług transakcyjnych, zgodnie i w ścisłym odniesieniu do do warunków niniejszej Umowy. Spółka może udostępnić niektóre części elektronicznych usług transakcyjnych na licencji stron trzecich, a Klient będzie przestrzegać wszelkich dodatkowych ograniczeń dotyczących wykorzystania, które możemy od czasu do czasu Klientowi przekazywać, lub, które są w takiej sytuacji przedmiotem porozumienia pomiędzy Klientem a takimi licencjodawcami.

b) Elektroniczne usługi transakcyjne są świadczone na rzecz Klienta wyłącznie do użytku prywatnego i tylko do celów, które są zgodne z warunkami niniejszej Umowy.

c). Klient nie może sprzedawać, wynajmować lub świadczyć, bezpośrednio lub pośrednio, elektronicznych usług transakcyjnych lub jakiejkolwiek części elektronicznych usług transakcyjnych stronom trzecim z wyjątkiem zgodnych z postanowieniami niniejszej Umowy. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności do elektronicznych usług transakcyjnych są w posiadaniu Spółki lub odpowiednich zewnętrznych dostawców usług wybranych przez Spółkę, zapewniających Spółce całość lub część elektronicznych usług transakcyjnych, lub umożliwiając korzystanie Klientowi z dostępu do elektronicznych usług transakcyjnych, lub też ich licencjodawców i są chronione na mocy prawa autorskiego, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej oraz innych przepisów. Klient nie otrzymuje żadnych praw autorskich, praw własności intelektualnej lub innych praw w zakresie lub do elektronicznych usług transakcyjnych, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie określone w niniejszej Umowie. Klient będzie chronić i nie będzie naruszać wspomnianych praw własności w zakresie elektronicznych usług transakcyjnych oraz honorować i spełniać uzasadnione wymagania Spółki oraz jej dostawców usług do ochrony praw umownych, ustawowych i zwyczajowych w ramach elektronicznych usług transakcyjnych. W przypadku uzyskania wiedzy o naruszeniu praw własności Spółki lub jej dostawców usług w ramach elektronicznych usług transakcyjnych, Klient bezzwłocznie pisemnie poinformuje o tym Spółkę.

d). W przypadku otrzymania za pośrednictwem elektronicznych usług transakcyjnych wszelkich danych, informacji lub oprogramowania innych niż te, do których dostęp jest uprawniony na podstawie niniejszej Umowy, niezwłocznie powiadomi o tym Spółkę i nie będzie korzystać lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać takich danych, informacji lub oprogramowania.

e). W przypadku niektórych elektronicznych usług transakcyjnych oprogramowanie może być pobierane przez Klienta na jeden lub więcej systemów, ale w żadnym wypadku nie jest dozwolone korzystanie z elektronicznych usług transakcyjnych na więcej niż jednym systemie jednocześnie.

f). Klient podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że do jego systemu lub wykorzystywanego oprogramowania zapewniającego dostęp do elektronicznych usług transakcyjnych nie przedostaną się wirusy, robaki, bomby oprogramowania lub podobne elementy.

g). Spółka i jej licencjodawcy (odpowiednio) zachowują prawa własności intelektualnej w zakresie wszystkich elementów oprogramowania oraz oprogramowania i baz danych zawartych w elektronicznych usługach transakcyjnych, a Klient w żadnych okolicznościach, nie uzyskuje tytułów lub udziałów w ramach takich elementów innych niż określone w niniejszej Umowie.

 

7. Zlecenia

7.1. Spółka może według własnego uznania, przyjąć od Klienta „Zlecenie”. Zlecenie stanowi ofertę otwarcia lub zamknięcia transakcji, jeżeli cena dojdzie lub przekroczy określony przez Klienta poziom. Przykłady takich Zleceń to:

a). Zlecenie Stop to zlecenie, które jest w instrukcją do realizacji, kiedy wycena Spółki staje się mniej korzystna dla Klienta, a które jest zazwyczaj stosowane do wprowadzenia pewnego stopnia zabezpieczenia przed ryzykiem,

b) Zlecenie Limit jest instrukcją do realizacji, kiedy wycena staje się bardziej korzystna dla Klienta,

c). Zlecenie Rynkowe jest instrukcją do natychmiastowej realizacji w określonej wielkości oraz po najlepszej cenie dostępnej dla tej wielkości,

d). Zlecenie Warunkowe odnosi się do pary zleceń stanowiących, że jeżeli nastąpi realizacja jednego zlecenia, następnie drugie zostanie automatycznie wprowadzone do obrotu, i

e). Jedno Anuluje Drugie, co odnosi się do pary zleceń stanowiących, że jeżeli nastąpi realizacja jednego zlecenia, drugie zostanie automatycznie anulowane, co może mieć zastosowane do wprowadzenia pewnego stopnia zabezpieczenia przed ryzykiem.

Można zdefiniować, że zlecenie ma zastosowanie:

i). do zamknięcia dnia roboczego na właściwym rynku bazowym („Day Order” lub „WNZ”), które, dla uniknięcia wątpliwości, będzie zawierać cenę sesji nocnej na rynku bazowym.

II). na czas nieokreślony ( „Good Till Cancelled Order” [Ważne na czas nieoznaczony] lub zlecenie „GTC” [WDA]), które, dla uniknięcia wątpliwości, będzie obejmować ceną sesje nocne na rynku bazowym.

Spółka może według własnego uznania, przyjąć zlecenia stałe, które będą obowiązywały dla innych określonych czasów trwania. Spółka może realizować dowolne Zlecenia, niezależnie od czasu, dla którego zostanie osiągnięty lub przekroczony określony poziom odnoszący się do tego zlecenia. Dla uniknięcia wątpliwości, wszystkie zlecenia, które nie zostały zdefiniowane, będą traktowane jako ważne na czas nieoznaczony (WDA / GTC), ponieważ ten termin realizacji jest powszechnie rozumiany na rynku.

7.2. Jeśli zlecenie zostanie uruchomione, postaramy się otworzyć/zamknąć transakcję, do której odnosi się zlecenie, działając zgodnie z naszym obowiązkiem najlepszej realizacji zleceń. W przypadku Zlecenia Stop, postaramy się otworzyć/zamknąć transakcję na poziomie, który jest taki sam (jednak może być niższy) niż poziom zlecenia Stop Klienta, a w przypadku Zlecenia Limit, postaramy się otworzyć/zamknąć transakcję na poziomie, który jest taki sam lub lepszy niż limit oznaczony przez Klienta. Klient potwierdza i zgadza się, że czas i poziom realizacji Zleceń, będą w uzasadnionym zakresie określane przez Spółkę.

7.3. Korzystając ze Zleceń, Klient jasno przyjmuje do wiadomości i deklaruje, że:

a). Do obowiązków Klienta należy zrozumienie, jak działa Zlecenie zanim złoży takie Zlecenie w Spółce, i że nie będzie składać Zlecenia, dopóki w pełni nie zrozumie warunków dołączonych do takiego zlecenia.

b) Przyjęcie lub nieprzyjęcie Zlecenia przez Spółkę zależy od jej własnego uznania. Nie wszystkie Zlecenia są dostępne dla wszystkich rodzajów Transakcji, czy też wszystkich elektronicznych usług transakcyjnych.

c). Gdy Klient złoży, a Spółka przyjmie Zlecenie transakcja odbywa się na zlecenie mocodawcy i nie mamy do czynienia z transakcjami na rynku bazowym.

d). uruchomienie Zlecenia jest powiązane z ofertą Spółki ceną oferty, a nie ofertą i cenami na rynku bazowym. Nasza oferta i oferta cenowa mogą różnić się od ofert i cen na rynku bazowym. Wynik jest taki, że (i) Zlecenie Klienta może być uruchomione nawet jeżeli nasza stawka lub oferta w odpowiednim przypadku, dojdzie do poziomu lub przekroczy poziom Zlecenia Klienta tylko na krótki okres, a (ii) transakcje na rynku bazowym nigdy nie osiągną poziomu Zlecenia Klienta.

e). Dla celów określenia, czy Zlecenie zostało uruchomione, Spółka może być uprawniona (lecz nie zobowiązana), według własnego uznania, do zignorowania wszelkich wycen podanych przez Spółkę w okresach przed wprowadzeniem do obrotu, po wprowadzeniu do obrotu lub w trakcie sesji na odpowiednim rynku bazowym, podczas dowolnych śródsesyjnych lub innych okresów zawieszenia na odpowiednim rynku bazowym, lub w innych dowolnych okresach, które naszym zdaniem mogą dać podstawę do krótkoterminowych skoków cen lub innych zakłóceń.

f). Po uruchomieniu Zlecenia nie gwarantujemy, że transakcja zostanie otwarta/zamknięta, ani nie gwarantujemy, że w przypadku otwarcia/zamknięcia stanie się to na określonym przez Klienta poziomie stop lub limit.

g). Zastrzegamy sobie prawo do transzowania i sumowania zleceń. Transzowanie zleceń może oznaczać, że Zlecenie Klienta jest realizowane w transzach w różnych cenach, z czego wynika, ze wartość sumowana poziomu otwarcia lub zamknięcia dla transakcji Klienta może się różnić zarówno od określonego przez Klienta poziomu, jak i ceny, która została osiągnięta, jeżeli zlecenie zostało zrealizowane w jednej transzy. Agregacja Zleceń oznacza, że łączymy Zlecenie Klienta ze zleceniami innych naszych klientów w ramach realizacji jednego Zlecenia. Robimy to tylko wtedy, gdy mamy powody sądzić, że jest mało prawdopodobne, aby sumowanie działało na niekorzyść dowolnego z klientów, których zlecenia podlegają agregacji. Jednakże efekt agregacji może działać na niekorzyść w odniesieniu do określonych Zleceń. Klient potwierdza i zgadza się, że w takich okolicznościach nie ponosimy żadnych zobowiązań wobec Klienta w wyniku transzowania lub agregacji Zleceń.

h). Klient zgadza się, że w niektórych warunkach rynkowych, w tym m.in. na bardzo niestabilnych rynkach realizacja Transakcji Klienta może być dla Spółki niemożliwa do wykonania. W takich warunkach zastrzegamy sobie prawo do realizacji zleceń Klienta w następnej najlepszej cenie bez względu na fakt, że może być ona mniej lub bardziej korzystna dla Klienta.

i). Niezależnie od wszelkich sprzecznych zapisów, dowolne zlecenia stop loss/take profit, entry stop lub entry limit dołączone do wygasającego kontraktu w ramach bazowego zlecenia CFD, przed przeniesieniem na kolejny cykl, zostaną dostosowane tak, aby symetrycznie (punkt po punkcie) odzwierciedlać różnice cen pomiędzy kontraktem wygasającym w ramach bazowego pierwotnego zlecenia CFD, z datą jego wygaśnięcia oraz przeniesienie na (nowy) bazowy kontrakt w ramach zlecenia CFD.

 

8. Produkty kryptograficzne

Należy pamiętać, że kryptowaluty nie są uznawane za instrumenty finansowe dla celów MiFID. W przypadku transakcji CFD, w których aktywa bazowe to kryptowaluty, należy wziąć pod uwagę, że transakcje kryptowalutami odbywają się na niepodlegających przepisom, zdecentralizowanych cyfrowych giełdach. W związku z tym ustalanie cen i zmiany cen w kryptowalutach zależą wyłącznie od wewnętrznych zasad danej cyfrowej giełdy, które mogą podlegać zmianom w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, co często prowadzi do bardzo dużej zmienności cen w ramach dnia, która może znacznie przekraczać uzyskiwane wartości w porównaniu do instrumentów finansowych uznanych przez MiFID. Korzystając z transakcji CFD na kryptowalutach akceptujesz znacznie wyższe ryzyko utraty zainwestowanego kapitału, które może nastąpić w bardzo krótkim czasie, w wyniku nagłych niekorzystnych zmian cen kryptowalut.

Wszelkie straty, jakie można ponieść z tytułu transakcji CFD na kryptowalutach, nie są objęte ochroną w ramach funduszu kompensacyjnego dla inwestorów. Podobnie wszelkie ewentualne skargi lub jakiekolwiek spory, które mogą powstać między użytkownikiem, a Spółką w związku z transakcjami CFD na kryptowalutach, nie są kwalifikowane i nie będą rozpatrywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Finansowych Republiki Cypryjskiej.

Nasze dane dotyczące cen i rynku kryptowalut pochodzą z cyfrowych, zdecentralizowanych giełd, na których sprzedawane są kryptowaluty. Biorąc pod uwagę, że takie giełdy nie są regulowane, dane rynkowe i informacje o cenach dostarczane przez takie giełdy mogą podlegać wewnętrznym zasadom i praktykom takich giełd, które mogą znacznie różnić się od zasad i praktyk obserwowanych w ramach giełd regulowanych. Dlatego reguły ustalania cen wymiany na giełdach kryptowalut nie podlegają żadnemu nadzorowi regulacyjnemu i w dowolnym momencie mogą zostać zmienione według uznania danej cyfrowej giełdy. Ponadto, cyfrowe giełdy mogą wprowadzać wstrzymania transakcji lub podejmować inne działania, które mogą skutkować zawieszeniem lub zaprzestaniem handlu na takich giełdach, lub brakiem dostępu do danych o cenach i danych rynkowych. Powyższe czynniki mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na otwarte pozycje, łącznie z utratą wszystkich zainwestowanych środków. W przypadku, gdy na jakiejkolwiek cyfrowej giełdzie, z której otrzymujemy ceny kryptowalut w ramach kanałów informacyjnych, nastąpi przejściowe lub trwałe zakłócenie lub zaprzestanie handlu, pozycje klienta w takiej kryptowalucie zostaną wycenione w ostatniej dostępnej cenie dla odpowiedniej kryptowaluty, ale może wystąpić niemożność zamknięcia lub zlikwidowania takich pozycji lub wycofania funduszy związanych z taką pozycją, dopóki obrót na odpowiedniej cyfrowej giełdzie nie zostanie wznowiony (o ile to nastąpi). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli transakcja zostanie wznowiona na odpowiedniej bazowej cyfrowej giełdzie lub w ramach jakiejkolwiek następującej po niej giełdy, może wystąpić znaczna różnica cen (przerwa cenowa), która może mieć wpływ na wartość pozycji CFD użytkownika w odpowiednich kryptowalutach i przynieść znaczne zyski lub straty. W przypadkach, gdy do wznowienia transakcji nie dojdzie, cała inwestycja potencjalnie może zostać utracona. Użytkownik niniejszym zgadza się i akceptuje fakt, iż Spółka przekazała informację o tym szczególnym ryzyku, rozumie to ryzyko, a przy podejmowaniu wszelkich decyzji inwestycyjnych związanych z transakcjami CFD na kryptowalutach bierze to ryzyko pod uwagę.

Na niektórych regulowanych rynkach kapitałowych otwarcie krótkiej pozycji może być trudne. Na przykład, jeśli powiązany kapitałowy  instrument finansowy ma krótką kapitalizację lub nie jest płynny, lub gdy giełda lub regulator zakazał krótkiego obrotu. W tych sytuacjach możemy nie być w stanie zapewnić CFD, które będą odzwierciedlać krótkie pozycje, albo otwarcie takiej krótkiej pozycji może zostać obciążona dodatkową opłatą. Wtedy, gdy to możliwe, poinformujemy wcześniej o takiej dodatkowej opłacie, jednak może to zależeć od daty, z którą dowiemy się o takich wykluczeniach krótkiej sprzedaży.

W przypadku transakcji CFD na kryptowalutach, w pełni opisanych powyżej, użytkownik rozumie i zgadza się z dodatkowym ryzykiem związanym z takim obrotem. Wszelkie inne postanowienia niniejszej Umowy mają również pełne zastosowanie w przypadku obrotu CFD na kryptowalutach.

 

9. Oczywisty błąd

9.1. Zastrzegamy sobie prawo, aby bez zgody Klienta, unieważnić od początku lub zmienić warunki wszelkich Transakcji zawierających, lub opartych na dowolnym błędzie, który rozsądnie uważamy za oczywisty lub wykrywalny („Błąd oczywistylub „Ewidentnie błędna transakcja”). Jeśli, według naszego uznania, zdecydujemy się na zmianę warunków takiej ewidentnie błędnej transakcji, zmieniony poziom będzie to poziom taki, który pozwala rozsądnie podejrzewać, że byłby sprawiedliwy w chwili zawierania transakcji. Przy podejmowaniu decyzji, czy błąd jest błędem oczywistym podejmiemy wszelkie racjonalne działania i możemy wziąć pod uwagę wszelkie istotne informacje, w tym m.in., stan rynku bazowego w chwili wystąpienia błędu, lub błędu zawartego, lub błędu wynikającego z braku jasności dowolnego źródła informacji lub ogłoszenia, na którym opieramy nasze notowania. Wszelkie zobowiązania finansowe, które złożył Klient,  lub które zostały wycofane w oparciu o Transakcję nie będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy nie doszło do oczywistego błędu.

9.2. W przypadku braku oszustwa, umyślnego lub wynikającego z zaniedbania, Spółka nie będzie odpowiedzialna za żadne straty, koszty, roszczenia, żądania lub koszty następcze wynikające z oczywistego błędu (w tym tam, gdzie oczywisty błąd wynika z błędu dowolnego źródła informacji, komentatora lub urzędnika, na którego opiniach rozsądnie się opieramy).

9.3. Jeśli wystąpił oczywisty błąd i Spółka zdecyduje się skorzystać z praw wynikających z zapisów z punkcie 8.1, a Klient otrzymał już od Spółki dowolne środki pieniężne w związku z oczywistym błędem, użytkownik zgadza się, że środki te są wymagalne i płatne, i zgadza się zwrócić Spółce równowartość sumy bez zbędnej zwłoki.

 

10. Komunikacja

10.1. Oferta otwarcia lub zamknięcia Transakcji (w tym Zlecenie) musi być wykonana przez Klienta, lub w jego imieniu: ustnie, telefonicznie, lub za pośrednictwem naszych elektronicznych usług transakcyjnych lub w inny sposób, który możemy z czasem określić. Jeżeli z dowolnego powodu zwykły tryb komunikacji z nami jest niedostępny, należy próbować użyć jednego z innych dopuszczalnych trybów komunikacji wymienionych na początku niniejszego ustępu. Na przykład, jeśli Klient zwykle otwiera i zamyka transakcje za pośrednictwem elektronicznych usług transakcyjnych, ale z jakiegoś powodu elektroniczne usługi transakcyjne nie działają, w celu otwarcia lub zamknięcia transakcji należy skontaktować się nami telefonicznie. Pisemne oferty otwarcia lub zamknięcia transakcji, w tym oferty przesyłane faksem, pocztą e-mail (w tym bezpieczną pocztą e-mail wysyłaną za pośrednictwem elektronicznych usług transakcyjnych) lub wiadomości tekstowej, nie będą akceptowane lub skuteczne do celów realizacji postanowień niniejszej Umowy. Wszelkie komunikaty, które nie stanowią ofert otwarcia lub zamknięcia transakcji mogą być wykonywane przez Klienta lub w jego imieniu: ustnie, przez telefon lub osobiście, pisemnie, pocztą e-mail, pocztą, faksem, lub w inny sposób, który możemy z czasem określić. W przypadku wysyłki pocztą lub faksem, wiadomość musi być skierowana do siedziby głównej Spółki, jeśli natomiast wysłana jest pocztą e-mail, musi być wysyłana pod adres e-mail aktualnie oznaczony przez Spółkę do tego konkretnego celu. Dowolne tego typu komunikaty zostaną uznane za otrzymane przez Spółkę wyłącznie po ich rzeczywistym dostarczeniu.

10.2. Ogólnie nie przyjmujemy ofert otwarcia lub zamknięcia Transakcji otrzymanych w sposób inny niż zgodnie z punktem 9.1, ale jeżeli zdecydujemy inaczej, nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty, które może ponieść Klient, powstałe w wyniku błędu, opóźnienia lub zaniechania w działaniu przy realizacji takiej oferty, lub zaniechania realizacji takiej oferty.

10.3. Jeśli w dowolnym momencie Klient nie jest w stanie z jakiegokolwiek powodu, skomunikować się z nami, nie otrzymujemy wysyłanych przez Klienta komunikatów lub Klient nie otrzyma żadnych komunikatów wysyłanych przez Spółkę w ramach niniejszej Umowy, nie będziemy:

a). odpowiedzialni za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty, spowodowane przez dowolny akt, błąd   opóźnienie lub zaniechanie z nich wynikające, gdzie takie straty, szkody lub koszty są wynikiem niezdolności do otwarcia transakcji, i

b). z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości komunikowania się z nami jest wynikiem naszego oszustwa, umyślnego lub wynikającego z zaniedbania, odpowiedzialni za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty, spowodowane przez działania, błąd, pominięcie lub opóźnienie z nich wynikające, w tym m.in., gdzie takie straty, szkody lub koszty są wynikiem niezdolności do zamknięcia transakcji.

10.4. Klient potwierdza i akceptuje, że wszelka komunikacja przekazywana przez Klienta lub w jego imieniu odbywa się na jego ryzyko i upoważnia Spółkę do polegania i działania w oparciu, oraz traktowania dowolnej komunikacji, jako w pełni upoważnionej i wiążącej dla Klienta (nawet na piśmie), która jak Spółka ma powody sądzić, została przekazana przez Klienta. Klient potwierdza i zgadza się, że w żadnych okolicznościach nie autoryzuje agenta, pośrednika lub osób trzecich innych niż siebie do działania w swoim imieniu. Klient potwierdza i zgadza się, że Spółka może i będzie polegać na numerze konta i/lub haśle, w celu identyfikacji Klienta, a Klient zgadza się, że nie będzie ujawniać tych danych osobom nieupoważnionym. Jeśli istnieje podejrzenie, że numer konta Klienta i/lub hasło zostały przechwycone lub mogą być używane przez jakąkolwiek inną osobę należy nas o tym bezzwłocznie powiadomić.

10.5. Klient zgadza się, na rejestrowanie naszych rozmów z Klientem. Takie nagrania będą naszą wyłączną własnością i klient akceptuje fakt, iż stanowią one dowód komunikacji między stronami.

10.6 Zgodnie z wytycznymi, będziemy dostarczać informacje o każdej transakcji, którą otworzymy lub w odpowiednim przypadku zamkniemy. Zostaną one klientowi dostarczone w formie wyciągu. Wyciągi będą publikowane za pośrednictwem elektronicznych usług transakcyjnych i na prośbę również wysyłane pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą Klientowi, w dniu lub dzień po dniu, w którym transakcja została otwarta, lub w odpowiednim przypadku, zamknięta. Jeżeli klient postanowi otrzymywać wyciągi pocztą, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty administracyjnej.

10.7. Spółka przyjmuje, że Klient przyjął do wiadomości i zgadza się, że zawartość dowolnego wyciągu, która została mu udostępniona została dostarczona, chyba, że powiadomi Spółkę o niedostarczeniu na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od daty, która jest uznawana za datę dostarczenia zgodnie z punktem 9.10 poniżej.

10.8. Brak dostarczenia Klientowi wyciągu nie unieważnia, ani nie umożliwia unieważnienia Transakcji, na które zgodę wyraził Klient i Spółka i zostały potwierdzone, pod warunkiem jednak, że w przypadku, gdy Klient uważa, że otworzył lub zamknął Transakcję, ale nie dostarczono wyciągu odnoszącego się do tej Transakcji, dowolnej zapytania w odniesieniu do rzekomej Transakcji nie zostaną przyjęte, chyba że: (i) Klient powiadomi nas, że nie otrzymał takiego wyciągu w ciągu dwóch dni roboczych od dnia, w którym powinien był otrzymać wyciąg obejmujący rzekomą Transakcję, i (ii) może podać dokładne informacje na temat czasu i daty rzekomej transakcji.

10.9. Spółka może kontaktować się z Klientem telefonicznie, listownie, za pomocą faksu, wiadomości e-mail lub SMS, lub też wysłać wiadomość z elektronicznego serwisu transakcyjnego, a Klient wyraża zgodę na kontakt ze strony Spółki w typowych godzinach pracy. Użyje do tego celu adresu, numeru faksu, numeru serwisu SMS lub adresu e-mail określonych podczas otwierania rachunku, lub innego adresu, lub numeru, który Klient mógł w okresie po otwarciu rachunku przekazać Spółce. O ile wyraźnie nie określono inaczej, Klient zgadza się, że Spółka może wysłać do Klienta wymienione poniżej powiadomienia za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub zamieszczając informację w elektronicznym serwisie transakcyjnym:

a). wyciągi,

b). powiadomienie o zmianie w sposobie świadczenia usług na rzecz Klienta, na przykład zmiany funkcji Transakcji, zmiany w elektronicznej usłudze transakcyjnej i zmiany wysokości marży, które dotyczą naszych transakcji,

c). powiadomienie o zmianie warunków niniejszej Umowy, dokonanej zgodnie z częścią 19 (każda „Wiadomość”).

10.10. Wszelka korespondencja, dokumenty, napisane powiadomienia, potwierdzenia, wiadomości lub wyciągi uznaje się za poprawnie dostarczone:

a). jeśli zostaną wysyłane pocztą na adres ostatnio zgłoszony przez Klienta Spółce, w kolejnym dniu po nadaniu poczty,

b). jeśli zostaną dostarczone na adres ostatnio zgłoszony przez Klienta Spółce, natychmiast po dostarczeniu na taki adres,

c). jeśli zostaną wysyłane przez faks lub wiadomość tekstową, tak szybko, jak zostaną przekazane na dowolny numer faksu lub numery telefonu komórkowego, ostatnio zgłoszony przez Klienta Spółce,

d). jeśli zostaną wysyłane przez e-mail, godzinę po przesyłaniu na adres e-mail   ostatnio zgłoszony przez Klienta Spółce,

e). jeśli zostaną zamieszczone w naszym elektronicznym serwisie transakcyjnym, zaraz po opublikowaniu.

10.11. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie, za każdorazowe zgłoszenie aktualnego i prawidłowego adresu i danych kontaktowych. Wszelkie zmiany adresu lub danych kontaktowych należy niezwłocznie zgłosić Spółce na piśmie, chyba że zgodzimy się na inną formę komunikacji.

10.12. Spółka jest zobligowana prawnie do przekazania Klientowi pewnych informacji o Spółce, jej usługach, transakcjach, kosztach i opłatach wraz z kopiami zasad najlepszej realizacji zleceń i polityki konfliktu interesów. Klient wyraźnie zgadza się na dostarczanie tej informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej. Koszty i opłaty zostaną ujawnione w dziale Aktywa. Polityka najlepszej realizacji zleceń, Polityka konfliktu interesów oraz Oświadczenie dotyczące ujawnienia ryzyka znajdują się w części naszej strony internetowej, która pozwala na założenie konta w serwisie. Alternatywnie, szczegółowe informacje są dostępne pod numerami naszych maklerów.

10.13. Obowiązkiem Klienta jest regularne zapoznawanie się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Spółki oraz w ramach elektronicznych usług transakcyjnych.

10.14. Chociaż wiadomości e-mail, Internet, elektroniczne usługi transakcyjne i inne formy   komunikacji elektronicznej są często niezawodnym sposobem komunikowania się, komunikacja nieelektroniczna jest sposobem równie niezawodnym, czy też zawsze dostępnym. Klient potwierdza i akceptuje, że brak lub opóźnienie w otrzymaniu przez Klienta od Spółki komunikatów wysyłanych przez e-mail, SMS lub w inny sposób, czy to ze względu na usterki mechaniczne, oprogramowania, komputerów, telekomunikacyjne lub inne awarie systemów elektronicznych, w żaden sposób nie unieważnia lub w inny sposób nie narusza tego komunikatu lub jakiejkolwiek transakcji, do której się odnosi. Spółka nie będzie ponosić przed Klientem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, powstałe w ten sposób, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z awarii lub opóźnień leżących po stronie Klienta lub Spółki w odbieraniu wiadomości e-mail lub innej komunikacji elektronicznej. Ponadto Klient rozumie i akceptuje, że wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe i inna łączność elektroniczna, która jest wysyłana do Klienta nie może być szyfrowana i w związku z tym może nie być bezpieczna.

10.15. Klient przyjmuje do wiadomości nieodłączne ryzyko, że komunikacja drogą elektroniczną może nie dotrzeć do określonego miejsca przeznaczenia, lub może dotrzeć później niż planowano z przyczyn leżących poza kontrolą Spółki. Klient akceptuje takie ryzyko i zgadza się, że brak lub opóźnienie w dostarczeniu Spółce ofert bądź komunikatów wysyłanych elektronicznie przez Klienta, czy to ze względu na usterki mechaniczne, oprogramowania, komputerów, telekomunikacyjne lub inne awarie systemów elektronicznych, w żaden sposób nie unieważnia lub w inny sposób nie narusza tych ofert lub komunikatów lub jakiejkolwiek transakcji, do której się odnoszą. Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, nie jesteśmy w stanie zaakceptować oferty drogą elektroniczną, możemy, bez zobowiązań, zaoferować Klientowi dalsze informacje, doradzając, że oferta może alternatywnie zostać złożona przez telefon i możemy czynić starania, aby poinformować o tym Klienta.

10.16. W przypadku, gdy Klient ma dostęp do naszej platformy mobilnej, wtedy dowolne korzystanie z takiej usługi będzie przedmiotem zarówno niniejszej Umowy, jak i warunków uzupełniających do usług mobilnych zamieszczonych na naszej stronie internetowej z późniejszymi zmianami.

 

11. Marża i zabezpieczenie

11.1. Po otwarciu transakcji, konieczne jest opłacenie przez Klienta marży dla takiej   Transakcji, obliczonej przez Spółkę. Należy zauważyć, że marża dla określonych Transakcji, będzie opierać się na procencie wartości kontraktowej Transakcji, a zatem marża ze należna za takie transakcje będzie się zmieniać zgodnie z wartością kontraktową. Marża jest należna i płatna na rzecz Spółki natychmiast po otwarciu Transakcji (i dla transakcji, których marża jest zmienna w oparciu o procent wartości kontraktu, natychmiast po otwarciu Transakcji, a następnie natychmiast po wzroście wartości kontraktowej).

11.2. Klient ma również wobec Spółki dalsze zobowiązania związane z marżą, stąd powinien upewnić się, że przez cały czas, podczas którego ma otwarte transakcje saldo jego konta przy uwzględnieniu wszystkich zrealizowanych lub niezrealizowanych zysków i strat („P&L”), jest równe, co najmniej marży początkowej wymaganej do opłacenia wszystkich otwartych Transakcji. Jeżeli pomiędzy saldem konta (biorąc pod uwagę P&L) i całkowitą wymaganą marżą początkową pojawi się dowolny brak, Klient jest zobowiązany do wpłaty dodatkowych środków na konto. Środki te będą wymagalne i płatne na rzecz konta Spółki, natychmiast, gdy saldo rachunku (biorąc pod uwagę P&L) spadnie poniżej wymaganego wstępnego depozytu zabezpieczającego.

11.3. Szczegóły dotyczące kwot wpłacanych i należnych marż są dostępne po zalogowaniu do elektronicznych usług transakcyjnych lub telefonicznie u maklerów. Klient przyjmuje do wiadomości:

a). że jego obowiązkiem jest świadomość, a ponadto zgoda na zapłatę, marży wymaganej przez cały czas dla wszystkich Transakcji które otwiera na stronie Spółki,

b). że obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu marży będzie istnieć, niezależnie od tego czy będziemy kontaktować się w sprawie obowiązku opłacenia zaległej marży, i

(c). że brak wniesienia jakiejkolwiek marży wymaganej w odniesieniu do Transakcji będzie traktowane jako niewykonanie zobowiązania w odniesieniu do części 13.

11.4. Płatność marży musi nastąpić w postaci rozliczonych środków, chyba że w ramach odrębnej pisemnej umowy, przyjmiemy inne aktywa od Klienta jako zabezpieczenie dla płatności marży. W przypadku, gdy organ wydający kartę debetową lub inny podmiot wypłacający z jakiegokolwiek powodu odmówi przelewu środków finansowych na rachunek Spółki, możemy, według własnego uznania, potraktować wszelkie Transakcje zawarte przez nas w zależności od otrzymania tych środków jako nieważne od samego początku lub zamknąć je według korzystnej dla nas wyceny i odzyskać straty wynikające z unieważnienia lub zamknięcia transakcji od Klienta. Spółka może zastrzec sobie prawo do zastrzeżenia metody płatności, która ma być  wykorzystywana przez Klienta do zapłaty za marżę.

11.5. Przy wykonywaniu wszelkich obliczeń płatności za marże, które są wymagane od Klienta  zgodnie z niniejszą częścią 10, możemy wedle własnego uznania, uwzględnić ogólną pozycję Klienta w naszej Spółce i/lub firmie stowarzyszonej w tym wszelkie niezrealizowane straty netto (tj. straty na otwartych pozycjach). Weźmiemy również pod wzgląd zasady na rynku bazowym, który wymaga płatności marż za dokonywanie wszelkich transakcji lub dowolnego instrumentu bazowego dla każdej transakcji.

11.6. Spółka nie ma obowiązku informować Klienta o saldzie rachunku i wymaganej marży (tj. wzywać do zapłaty marży), jednak jeśli już do tego dojdzie wezwanie do zapłaty marży może być wykonane telefonicznie, pocztą, faksem, pocztą e-mail lub wiadomością tekstową. Wezwanie do zapłaty marży uznaje się za skuteczne, kiedy tylko można przyjąć, że Klient otrzymał wezwanie, co jest równoznaczne z otrzymaniem takiego zawiadomienia zgodnie z punktem 9.10 niniejszego dokumentu. Spółka może również uznać, że żądanie zostało skutecznie dostarczone, jeśli:

a). pozostawiono komunikat z prośbą o kontakt ze Spółką, a Klient nie zrobił tego w rozsądnym terminie po tym jak pozostawiono taką wiadomość; lub

b). w przypadku niemożności pozostawienia takiego komunikatu dołożono wszelkich starań, aby pojąć próbę skontaktowania się z Klientem telefonicznie (pod numerem telefonu ostatnio zgłoszonym Spółce przez Klienta), ale nie udało się skontaktować pod takim numerem. Każda wiadomość, którą Spółka może zostawić Klientowi z prośbą o kontakt, powinna być traktowana przez Klienta jako bardzo pilna, chyba że zostanie określone inaczej, kiedy zostawimy wiadomość. Klient potwierdza i akceptuje, że to co stanowi rozsądny termin, w kontekście niniejszej części może pozostawać pod wpływem stanu rynku bazowego, i że, zależnie od okoliczności, może być kwestią minut lub nawet natychmiastowej reakcji. Obowiązkiem Klienta jest powiadomić Spółkę o wszelkich zmianach w danych kontaktowych i dostarczyć Spółce alternatywne dane kontaktowe, upewniając się, że nasze wezwania do uiszczenia marży zostaną spełnione, jeżeli Klient będzie nieosiągalny pod adresem kontaktowym lub podanym Spółce numerem telefonu (na przykład w przypadku podróży lub pobytu na wakacjach, lub braku możliwości kontaktu ze względu na święto religijne). Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie straty, koszty, wydatki lub szkody doznane lub poniesione przez użytkownika w wyniku jego niedopełnienia niniejszej formalności.

11.7. W dowolnym momencie Spółka ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia marży wymaganej od Klienta dla otwartych Transakcji. Klient zgadza się, że niezależnie od normalnego sposobu komunikacji, będziemy upoważnieni do powiadomienia o zmianach poziomu marży przez którykolwiek z następujących środków łączności: telefon, pocztę, faks, e-mail, SMS lub publikując informację o zwiększeniu marży na naszej stronie internetowej. Dowolny wzrost marży będzie wymagalny natychmiast na nasze żądanie, w tym według naszego uznaniowego żądania zgodnie z punktem 10.6 niniejszego dokumentu. Marża może zostać zwiększona wyłącznie, gdy uznamy to za niezbędne, na przykład m.in., w odpowiedzi lub w oczekiwaniu na dowolne z następujących czynności:

a). zwiększenie zmienności lub płynności rynku bazowego, lub ogólnie rzecz biorąc rynków finansowych,

b). wiadomości gospodarcze,

c). niewypłacalność, zawieszenie obrotu lub wydarzenie korporacyjne w firmie, której instrumenty stanowią całość lub część Transakcji,

d). zmiana wzorca postępowania Klienta wobec Spółki i/lub firmy stowarzyszonej zeSpółką,

e). zmiana okoliczności kredytowych klienta,

f). kontakt Klienta ze Spółką i/lub firmę stowarzyszoną, będący przejawem skoncentrowania na szczególnym rynku bazowym lub sektorze.

11.8 Dodatkowo, bez uszczerbku dla wszelkich praw, do których możemy być upoważnieni na mocy niniejszej Umowy lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów, zasad lub regulacji, Spółka ma ogólne prawo do zatrzymania w zastawie wszelkich aktywów i własności przez nią przechowywanych w imieniu Klienta, aż do zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec Spółki. Bez ograniczeń, na taki zastaw składają się salda kredytowe na rachunków Klienta i wartość pozycji otwartych za pośrednictwem Spółki. Spółka może, według własnego uznania i bez powiadomienia Klienta, zastosować i/lub przelać dowolne lub wszystkie takie aktywa, które zostały w dowolnym momencie zdeponowane na rachunkach Spółki przez Klienta lub które mogły być w dowolnej chwili w naszym posiadaniu, lub pod kontrolą, lub księgowane po naszej stronie w dowolnym celu, w tym zdeponowane w celu zabezpieczenia, na którymkolwiek z naszych kont i były łączone lub potrącane pomiędzy kontami i przeliczane z dowolnej waluty na inną. Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, do których Spółka może być uprawniona, Spółka może w dowolnym momencie i bez powiadomienia potrącać kwoty (czy to rzeczywiste lub warunkowe, obecne lub przyszłe) należne Spółce w celu dokonania spłaty różnic.

11.9. Należy pamiętać, że transakcje CFD niosą ze sobą wysoki stopień ryzyka. Kwota początkowej marży może być mała w porównaniu do wartości rzeczywistej instrumentu, którym handlujesz, tak więc transakcje są to transakcje z „dźwignią” . Relatywnie mały ruch na rynku może mieć nieproporcjonalnie duży wpływ na pozycję Klienta i ogólny stan rachunku.

Dźwignia umożliwia klientowi zainicjować transakcję znacznie większej wartości nominalnej bez konieczności finansowania całości kwoty. Zamiast tego do rozpoczęcia transakcji wykorzystywana jest dużo mniejsza kwota („marża”). Na przykład, dźwignia 50:1, znana również jako 2% wymaganej marży oznacza, że 2 000 USD kapitału jest wymagane, aby zainicjować transakcję na instrumencie o wartości nominalnej 100 000 USD. Dźwignia zwiększa zarówno dolne jak i górne ryzyko, gdyż rachunek jest teraz o wiele bardziej czuły na zmiany cen.

Nasza procedura określania dźwigni podlega indywidualizacji w przypadku każdego klienta i zależy między innymi od oceny celowości w przypadku klienta i pomiarów punktacji, co pozwala na przypisanie klientowi z góry określonej dźwigni opartej na wiedzy i doświadczeniu. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z polityką dźwigni i wymaganiami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego.

 

12. Prowizje, honoraria i opłaty

12.1. Klient zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz Spółki honorariów i opłat (w tym m.in. spreadów, honorariów, odsetek i innych opłat) przy stawkach, o których Klient jest okresowo powiadamiany lub są one publikowane w internetowym systemie transakcyjnym Spółki. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje informacje na podstronie Aktywa zamieszczone na naszej stronie internetowej, gdzie wszystkie takie prowizje i opłaty (w tym m.in., spready, honoraria, odsetki i inne opłaty) są wyjaśnione.

12.2. Spółka zastrzega sobie prawo do poprawek, zmian, modyfikacji, usuwania lub dodawania prowizji i opłat w dowolnym czasie i według własnego uznania. Kiedy wspomniane opłaty i prowizje są modyfikowane („Zmiany”) będziemy o tych zmianach informować w naszym internetowym systemie transakcyjnym i/lub w inny sposób, przy czym każdą taką publikację uznaje się za wystarczające uprzedzenie i obowiązkiem Klienta jest konsultowanie i/lub regularne sprawdzanie informacji zamieszczonych w części Harmonogram spreadów i zasad w naszym internetowym systemie transakcyjnym. Dlatego należy dokonywać okresowych przeglądów Harmonogramu spreadów i zasad w naszym internetowym systemie transakcyjnym, tak aby zapewnić sobie pełną informację o wszelkich takich zmianach. Z wyjątkiem przypadków, w zakresie przewidzianym w niniejszej Umowie, wszystkie Zmiany są skuteczne pięć (5) dni kalendarzowych od ich publikacji w naszym internetowym systemie transakcyjnym, albo w przypadku pierwszego dostępu i/lub korzystania z naszego internetowego systemu transakcyjnego po po ich dokonaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

Dalsze korzystanie z naszego internetowego systemu transakcyjnego po opublikowaniu Zmian powinno być traktowane jako wyrażenie zgody na takie zmiany i podlega niniejszym Warunkom użytkowania z późniejszymi zmianami. Jeśli Klient nie chce być objęty przez takie zmiany, powinien zaprzestać korzystania z naszego internetowego systemu transakcyjnego oraz natychmiast poinformować o tym Spółkę.

12.3. Oprócz prowizji honorariów i opłat, o których mowa powyżej, Klient jest odpowiedzialny za zapłatę wszelkich innych opłat i należności, które mogą zostać poniesione w wyniku świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Klienta, w tym, bez ograniczeń, całego należnego podatku VAT (jeśli istnieje) i innych obowiązków i/lub podatków i innych opłat ponoszonych przez Spółkę w związku z dowolną Transakcją i/lub Umową i/lub w związku z utrzymaniem relacji z Klientem.

12.4. Ponadto Spółka (i/lub nasi współpracownicy, pośrednicy finansowi, powiązani agenci lub inne strony trzecie) mogą współuczestniczyć i/lub korzystać z prowizji, spreadów, narzutów, marży lub innych wynagrodzeń w odniesieniu do Transakcji i/lub zawieranych przez nas Umów i/lub w odniesieniu do wszelkich Transakcji lub Umów realizowanych w imieniu Klienta. Szczegóły takich wynagrodzeń lub współużytkowania nie są jawnie określone na odpowiednich potwierdzeniach Rozliczeń/Transakcji. Możemy, na uzasadnione żądanie, w miarę możliwości i wedle własnego uznania, ujawnić Klientowi kwoty takich prowizji, marż lub wszelkich innych świadczeń wypłacanych przez nas współpracownikom, pośrednikom finansowym lub innym osobom trzecim.

12.5. Klient potwierdza i akceptuje, że w przypadku braku aktywności, w tym finansowania lub przeprowadzania transakcji na koncie w ciągu ponad sześćdziesięciu (60) dni kalendarzowych, zastrzegamy sobie prawo do sklasyfikowania konta Klienta jako nieaktywnego („konto nieaktywne”), a ponadto zastrzegamy sobie prawo do pobierania stałych opłat administracyjnych wysokości dziesięciu euro (10,00 EUR) lub równowartości w alternatywnej walucie lokalnej.

W przypadkach, gdy konto pozostaje nieaktywne przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, obowiązuje roczna opłata za nieaktywność w wysokości stu USD (100 USD) lub jej równowartość w każdym kwartale, która zostanie odjęta z salda, po uwzględnieniu ewentualnych miesięcznych opłat za nieaktywność. Roczna opłata za nieaktywność może zostać naliczona przez Spółkę w dowolnym momencie po przekroczeniu 12-miesięcznego okresu i obowiązuje z mocą wsteczną.

W przypadku gdy saldo konta Klienta wynosi zero, zastrzegamy sobie prawo do sklasyfikowania konta Klienta jako nieczynnego. Aby ponownie aktywować konto wymagany jest bezpośredni kontakt z działem obsługi klienta.

12.6. O ile nie ustalono i nie określono inaczej niż w niniejszych warunkach uzgodnionych za obopólną zgodą stron, wszystkie prowizje i opłaty oraz inne honoraria i opłaty uznaje się jako natychmiast wymagalne. O ile nie określono inaczej w niniejszych warunkach, wszelkie kwoty należne Spółce zgodnie z niniejszymi warunkami mogą być odliczane przez Spółkę z dochodów z Transakcji lub pobierane z rachunku Klienta założonego w ramach Spółki. W przypadku opóźnienia płatności ze strony Klienta, kwoty zaległe powiększane są o odsetki, które są racjonalnie ustalane przez Spółkę.

12.7. Jeżeli Spółka otrzyma lub odzyska kwoty w odniesieniu do dowolnych zobowiązań Klienta w walucie innej niż waluta, w której taka kwota jest płatna, niezależnie czy nastąpi to zgodnie z wyrokiem sądowym lub w inny sposób, Klient zwalnia nas i zabezpiecza przed wszelkimi kosztami (w tym kosztami konwersji) i stratami poniesionymi przez nas w wyniku otrzymania kwoty w walucie innej niż waluta, w której jest ona należna.

12.8. Oferujemy możliwość otwarcia kont islamskich (bez swapu). Konta transakcyjne bez swapu są dostępne tylko dla tych klientów, którzy nie mogą wykorzystywać swapów ze względów wyznaniowych. Odpowiednio we wszystkich przypadkach, w których złożony zostanie wniosek o konto Islamskie (bez swapu), zastrzegamy sobie prawo żądać odpowiedniego uzasadnienia i/lub dowodu konieczności posiadania tego typu konwersji. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przetworzenia dowolnego tego typu wniosku z jakiegokolwiek powodu, bez obowiązku wyjaśnienia lub uzasadnienia.

12.9. Podczas, gdy klient może w dowolnym momencie złożyć wniosek o konto islamskie (bez swapu), złożenie takiego wniosku pociąga za sobą sytuację, w której wszystkie rzeczywiste konta klienta, które u nas posiada, zostaną przekonwertowane na konta transakcyjne bez swapu, bez wymogu dodatkowego powiadomienia. Konwersja z rzeczywistego rachunku na konto transakcyjne bez swapu jest wykonywane przez nasz dział Back-Office, tylko na życzenie i za zgodą tych klientów, którzy wypełnią i prześlą wniosek o konto Islamskie (bez swapu). Po otrzymaniu takiego należycie podpisanego i uzupełnionego wniosku Spółka ocenia wniosek i przekazane nam wszelkie dokumenty uzupełniające oraz informuje Klienta, który wystąpił o konwersję w wiadomości e-mail, czy żądanie zostało zaakceptowane czy nie.

12.10. Klienci nie mogą korzystać z rachunków bez swapu, aby czerpać zyski z transakcji swapowych i nie mogą domagać się uiszczenia kwot należnych za dowolne kwoty swap, które zostały utracone w wyniku konwersji ich kont rzeczywistych na jedno lub więcej kont bez swapu za okres, podczas którego ich prawdziwy rachunek transakcyjny został zamienione na jedno lub więcej kont bez swapu.

12.11. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia statusu konta bez swapu przyznanego każdemu z rachunków rzeczywistych w dowolnym momencie bez obowiązku wyjaśnienia lub uzasadnienia. Działania takie będą rutynowo podejmowane w przypadkach, gdy handel odbywa się dłużej niż 7 dni. Ponadto w przypadku, gdy wykryjemy wszelkiego rodzaju nadużycia, oszustwa, manipulacje, arbitraż zwrotami cash-back, ustawianie transakcji lub inne formy oszukańczej działalności związanej z kontem bez swapu, zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym momencie:

a). do natychmiastowego cofnięcia statusu kont bez swapu, w części lub całości do rzeczywistych rachunków, które w przypadku takiego klienta zostały przekonwertowane na konta transakcyjne be swapu,

b). do poprawienia i odzyskania wszelkich nienaliczonych swapów i wszelkich powiązanych wydatków, nienaliczonych odsetek i kosztów odnoszących się do wszystkich kont bez swapu takiego Klienta w okresie, dla którego taka konwersja kont do kont bez swapu została wykonana, i/lub

c). do zamknięcia ze skutkiem natychmiastowym wszystkich kont transakcyjnych takiego Klienta w Spółce, wyzerowania wszystkich transakcji przeprowadzonych przez takiego klienta dla kont transakcyjnych w Spółce i anulowania wszystkich zysków lub strat jakie przyniosło prowadzenie transakcji na taki kontach w Spółce.

 

13. Płatności

13.1. Podczas dokonywania płatności na rzecz Spółki, należy zachować zgodność z następującymi elementami:

a). Należne płatności (w tym płatności marż) będą wymagalne w walutach przez nas określonych, chyba że ustalono lub określono inaczej.

b) Dokonanie płatności na rzecz naszej Spółki możliwe jest za pośrednictwem jednej z następujących metod:

i). karty debetowej lub karty kredytowej, lub

ii). przelewu bankowego.

Należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty administracyjnej za przetwarzanie płatności.

c). Nie akceptujemy płatności od Klientów gotówką lub czekiem.

d). W określaniu, czy należy przyjmować płatności od Klienta wynikające z niniejszej klauzuli, największą uwagę skupiamy na obowiązku zachowania zgodności z prawem w zakresie zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy. W tym celu, możemy wedle własnego uznania, uwzględniając prawo, odrzucić płatność od Klienta lub osób trzecich lub każdej innej osoby innej niż Klient i zwrócić środki do źródła. W szczególności nie przyjmujemy płatności z rachunku bankowego, jeżeli nie jest dla nas oczywiste, że jest to rachunek bankowy na nazwisko Klienta.

13.2. Należy pamiętać o następujących kwestiach po otwarciu Transakcji lub wpłacie pieniędzy na konto w walucie innej niż waluta bazowa (np. waluta w której prowadzone jest konto na stronie Spółki):

a). Klient jest odpowiedzialny za wiedzę, która waluta jest wyznaczona jako waluta bazowa. Szczegóły dotyczące waluty bazowej Klienta są dostępne w ramach elektronicznych usług transakcyjnych Spółki.

b) Wynikiem niektórych Transakcji będzie zysk lub strata naliczane w walucie innej niż waluta bazowa. Część „Aktywa” określa waluty, w których denominowane są różne transakcje lub alternatywnie takie informacje są dostępne od zespołu ds. obsługi Klienta na żądanie.

c). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu, w który zarządzamy lub konwertujemy salda w walucie nie będącej walutą bazową w dowolnym momencie w przyszłości, poprzez zapewnianie uprzedniego pisemnego powiadomienia.na dziesięć (10) dni kalendarzowych przed zmianą.

13.3. Nie będziemy w obowiązku przekazania dowolnych środków Klientowi, jeśli miałoby to wpłynąć na zmniejszenie salda konta (biorąc pod uwagę system zysków i strat) do poziomu niższego niż marża płatności wymaganych dla otwartych Transakcji. Z zastrzeżeniem punktu 12.4, środki brakujące w ramach kredytu rachunku zostaną przelane na rachunek Klienta na jego żądanie. W przypadku, gdy Klient nie złoży takiego żądania, Spółka nie ma obowiązku, przelać tych środków na rachunek Klienta, jednak może to zrobić wedle własnego uznania. Wszelkie opłaty bankowe, wynikające w jakikolwiek sposób będą obciążać rachunek Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Sposób, w który Spółka może przekazać środki finansowe Klientowi jest regulowany wedle własnego uznania, przy szczególnym uwzględnieniu obowiązków Spółki wynikających z prawa w zakresie zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy. Normalnie środki są wypłacane w ten sam sposób i do tego samego miejsca, z którego pochodzą. Jednakże w wyjątkowych okolicznościach, możemy, według własnego uznania, wziąć pod uwagę odpowiednią alternatywę.

Bez uszczerbku dla naszego prawa do żądania zapłaty od Klienta zgodnie z warunkami w punktach 12.1 i 12.2, w każdej chwili mamy prawo do potrącenia strat poniesionych w związku z, lub w ramach wszelkich sald debetowych, dowolnych kont (w tym kont wspólnych i założonych przez podmioty stowarzyszone), gdzie Klient może mieć zysk z ewentualnych kwot lub innych aktywów posiadanych przez Spółkę dla, lub w ramach kredytu na innym koncie Klienta (w tym wszelkich wspólnych kont i wszelkich kont utrzymywanych z nasze podmioty stowarzyszone), z którego Klient może mieć zysk. Jeśli saldo strat lub saldo debetowe przekracza wszystkie kwoty w ten sposób przechowywane, Klient musi niezwłocznie spłacić taką nadwyżkę Spółce, czy Spółka tego zażąda czy też nie. Klient również upoważnia Spółkę do potrącenia kwot przechowywanych przez Spółkę lub obejmujących kredyt na rachunkach wspólnych, aby pokryć straty poniesione przez posiadacza rachunku wspólnego. Klient również upoważnia nas do potrącenia strat poniesionych w związku z, lub w ramach wszelkich sald debetowych na dowolnym koncie posiadanym przez Klienta u podmiotów stowarzyszonych Spółki względem środków na kontach (w tym kontach wspólnych).

 

14. Wypłaty

43.1. Bez uszczerbku oraz zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami i warunkami mającymi odniesienie do wszelkich płatności dokonywanych na rzecz użytkownika zgodnie z systemem przydzielanych przez nas nagród lub rabatów, wypłaty środków z konta można dokonać, pod warunkiem, że takie środki nie są wykorzystywane do celów zabezpieczenia depozytu lub w inny sposób nie są nam należne. Po zatwierdzeniu wniosku o wypłatę, zostanie on przez nas przetworzony, a środki wysłane do tego samego banku, na tę samą kartę kredytową lub do innego źródła, z wykonalnością w dniu złożenia wniosku wypłaty środków lub w następnym dniu roboczym, jeśli wniosek zostanie złożony przez klienta poza normalnymi godzinami handlowymi. (Uwaga: Niektóre banki i firmy obsługujące karty kredytowe potrzebują czasu na przetworzenie płatności, zwłaszcza w transakcjach walutowych gdzie bank pośredniczący uczestniczy w transakcji). Fundusze zostaną zwrócone na konto bankowe/kartę kredytową/do innego źródła, z którego środki zostały podjęte. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za dane do wypłaty, które zostały przekazane LCM, a LCM nie bierze odpowiedzialności, za podanie przez klienta nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych konta bankowego. Ponadto wypłaty obciążone są należnościami stron trzecich, które mogą się różnić w zależności od regulaminów stron trzecich. Opłaty te mogą zostać zweryfikowane na życzenie.

Minimalna kwota wypłaty dla wszystkich metod (z wyjątkiem przelewów bankowych) to 20 dolarów. Minimalna kwota wypłaty przelewem bankowym to 100 dolarów. Wszelkie żądania wypłaty w kwocie niższej niż dwie wymienione powyżej, będą podlegać następującym opłatom za przetwarzanie i obsługę: minimalnie 10 dolarów dla wszystkich metod (z wyjątkiem przelewu) i minimalnie 50 dolarów za wykonanie przelewu.

Jeśli w przypadku wniosku o wypłatę środków z konta klienta, nie można go zrealizować bez zamknięcia części otwartych pozycji, nie wywiążemy się ze zobowiązania, aż do zamknięcia przez klienta wystarczającej liczby pozycji, umożliwiającej dokonanie wypłaty. Wypłaty są dokonywane tylko na żądanie klienta, przelewem na konto założone na nazwisko klienta lub inną metodą jaką możemy, według naszego wyłącznego uznania określić.

W przypadku gdy nie jest możliwe, aby środki zostały wypłacone bez zwłoki, LCM, realizując swoje zobowiązania zgodne z dyrektywą MiFID, aby działać w najlepszym interesie klienta, będzie na bieżąco informować klienta, m.in. o przyczynach opóźnienia i oczekiwanym okresie, w którym środki zostaną wypłacone. Informacje dla klienta o jakichkolwiek opóźnieniach w wypłatach będą uczciwe, jasne i niewprowadzające w błąd.

LCM dołoży wszelkich starań, aby proces wypłaty wnioskowanych środków był niezwłoczny, jednak czas potrzebny na przetworzenie wypłaty żądanych środków i pojawienie się ich na koncie, zależy od metody użytej do wpłaty środków oraz stron trzecich, które są zaangażowane w realizację płatności.

 

15. Zaległości i środki zaradcze

15.1. Każdy z poniższych punktów stanowi „Niewykonanie zobowiązania”:

a). niedokonanie płatności (w tym wszelkich płatności marż) na rzecz Spółki lub dowolnego podmiotu stowarzyszonego zgodnie z warunkami określonymi w części 11,

b). niewykonanie zobowiązania względem Spółki,

c). przypadek, gdzie wynik dowolnej transakcji lub kombinacji transakcji, lub zrealizowanej, lub niezrealizowanej straty na dowolnej transakcji, lub kombinacja transakcji otwartych przez Klienta, przekracza jakikolwiek kredyt lub inne ograniczenia zastosowane do transakcji,

d). w przypadku osoby fizycznej, śmierć lub niezdolność do pracy,

e). wszczęcie przez stronę trzecią postępowania w sprawie upadłości Klienta (jeśli jest osobą fizyczną) lub likwidacja, lub mianowanie syndyka, lub zarządcy w stosunku do Klienta, lub któregokolwiek z jego zasobów (jeżeli jest firmą) lub (w obu przypadkach) jeżeli Klient wejdzie w układ, lub w skład wierzyciela, lub w przypadku innego podobnego lub analogicznego postępowania w odniesieniu do Klienta,

f). w przypadku, gdy jakakolwiek deklaracja lub gwarancja w ramach niniejszej umowy jest lub stanie się nieprawdziwa,

g). jeżeli istnieje podejrzenie, że Klient jest zaangażowany w pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu lub oszustwa związanego z kartami płatniczymi lub inną działalność przestępczą,

h). jeżeli Spółka ma podstawy podejrzewać, że Klient otworzył konto klienta w ramach oszustwa,

i). jeżeli Klient nie jest lub nie będzie w stanie zapłacić swoich długów w momencie, gdy stają się one wymagalne, lub

j). wystąpią inne okoliczności, w których mamy powody sądzić, że jest niezbędne lub pożądane, aby podjąć działania zgodnie z punktem 13.2 w celu ochrony Spółki i wszystkich lub którychkolwiek innych klientów.

15.2. Jeżeli niewykonanie zobowiązania występuje w odniesieniu do konta Klienta w systemie Spółki lub w odniesieniu do wszystkich kont, posiadanych przez Klienta w naszych firmach stowarzyszonych, możemy, według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia:

a). zamknąć lub częściowo zamknąć wszelkie lub niektóre z Transakcji Klienta na poziomie zamknięcia, w oparciu o obowiązujące notowania cen lub ceny na rynkach właściwych, lub, jeśli brak takich poziomów, na poziomach, które uznamy za sprawiedliwe i uzasadnione, lub/i zamknąć, lub otworzyć zlecenia na koncie Klienta w celu zmniejszenia ekspozycji i poziomu marży lub innych środków finansowych należnych ze strony Klienta,

b). przewalutować salda walutowe na koncie Klienta na inną walutę,

c). wykonać prawo potrącenia zgodnie z punktem 12.4, zachować wszelkie środki, inwestycje (w tym odsetki lub inne płatności płatne w tym miejscu) lub inne aktywa należne Klientowi i sprzedać je bez powiadomienia Klienta w takiej cenie i w taki sposób, jak Spółka, działając racjonalnie, zdecyduje, stosując dochody ze sprzedaży i uwalniając koszty sprzedaży i kwoty zabezpieczone w ramach niniejszej klauzuli,

d). zmienić poziom odsetek w ramach kwot należnych, od zakończenia pracy w dniu, gdy środki po raz pierwszy stały się wymagalne, do dnia faktycznego dokonania płatności, w przystępnej cenie nie przekraczającej czterech procent (4%) powyżej obowiązującej  bazowej stopy procentowej banku centralnego,

e). zamknąć wszystkie lub niektóre z kont Klienta prowadzonych przez Spółkę, niezależnie od ich charakteru i odmówić zawarcia dalszych Transakcji z Klientem,

f). ograniczyć działalność transakcyjną klienta, do chwili, gdy Spółka w uzasadniony sposób określi, że wystąpiło niewykonanie zobowiązania,

g). w przypadku oszustwa, fałszerstwa lub korzystania z kradzionych kart, zwrócić fundusze właścicielowi lub postąpić zgodnie z instrukcjami organów ścigania w danym kraju, lub wystawcy karty kredytowej, lub innej instytucji finansowej.

h). anulować lub unieważnić jakiekolwiek przyznane świadczenia.

i). podjąć działania prawne w odniesieniu do ewentualnych strat poniesionych przez Spółkę.

15.3. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zamknięcie Transakcji w ramach części 13, może okazać się konieczne w ramach „transzowania” Zlecenia. Może to mieć skutek, w postaci zamknięcia transakcji w transzach w różnych cenach kupna (w przypadku sprzedaży) lub cenach sprzedaży (w przypadku kupna), w wyniku czego zsumowane poziomy zamknięcia dla transakcji mogą powodować dalsze straty w ramach rachunku. Klient potwierdza i zgadza się, że nie ponosimy żadnych zobowiązań wobec Klienta w wyniku transzowania Zleceń.

 

16. Środki klienta

16.1. W przypadku klienta detalicznego wszystkie środki, które zostają przelane na rachunki prowadzone przez Spółkę w związku z posiadanym kontem będą traktowane jako pieniądze klienta zgodnie z Wytycznymi. Oznacza to, że te środki takie zostaną oddzielone od środków Spółki i nie będą wykorzystywane przez Spółkę w ramach jej działalności. Środki takie zostaną umieszczone na:

a). koncie bankowym klienta w banku zatwierdzonym w EOG, i/lub

b). zatwierdzonym koncie bankowym klienta, poza EOG. W takich okolicznościach, lokalny system prawny i regulacyjny może prowadzić do obniżenia poziomu ochrony dla Klienta w przypadku niewypłacalności lub równoważnego przypadku w odniesieniu do podmiotu, który utrzymuje depozyt, niż miałoby to miejsce w obrębie EOG.

16.2. Jeżeli nie doszło do działań Klienta w odniesieniu do aktywności na koncie przez okres co najmniej sześciu (6) lat i w tym okresie Spółka nie była w stanie skontaktować się z Klientem, może ona przestać traktować dowolne środki zdeponowane w imieniu Klienta jako pieniądze Klienta i tym samym zwolnić je z rachunków bankowych klienta. Takie pieniądze pozostają jednak należne Klientowi i będziemy tworzyć i przechowywać dokumentację wszystkich sald zwolnionych z kont bankowych Klienta, zobowiązując się do zaspokojenia wszelkich istotnych roszczeń wobec dowolnego z uwolnionych sald.

16.3. Polityka Spółki nie obejmuje zapłaty odsetek od środków pieniężnych posiadanych przez Spółkę, a użytkownik zgadza się i zrzeka się prawa do odsetek.

 

17. Odpowiedzialność kontraktowa i odszkodowawcza6

17.1. Ani Spółka, ani jej dyrektorzy, kierownicy, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki poniesione przez Klienta w ramach niniejszej Umowy, chyba że wynikają bezpośrednio z, odpowiednio, naszego lub ich rażącego niedbalstwa, umyślnego zaniedbania lub oszustwa. W żadnym wypadku nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody szczególne. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszych zaniedbań.

17.2. Spółka nie zapewnia doradztwo podatkowego (lub innych usług doradczych). W dowolnym czasie, Spółka nie może zostać uznana za zobowiązaną do udzielania porad podatkowych. Bez ograniczeń, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne ogólne niekorzystne skutki podatkowe Transakcji.

17.3. Bez ograniczeń, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu dowolnych opóźnień lub zmian warunków rynkowych, przed wykonaniem konkretnej Transakcji.

17.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek częściowe zaniechanie lub niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z powodu dowolnych przyczyn pozostających poza naszą kontrolą, w tym m.in. dowolnych awarii, niesprawności lub awarii podczas transmisji, komunikacji, lub urządzeń komputerowych, akcji protestacyjnych, ustaw i rozporządzeń wszelkich organów lub gremiów rządowych lub ponadnarodowych, lub zaniedbań jakichkolwiek osób trzecich, pośredników, agentów lub mocodawców samej Spółki, powierników, sub-powierników , dystrybutorów, kantorów, izb rozliczeniowych lub organów regulacyjnych lub samo-regulacyjnych, z jakiegokolwiek powodu, w ramach wykonywania ich obowiązków.

17.5. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego punktu niniejszej Umowy, nie ponosimy odpowiedzialności względem Klienta, w stosunku do wszelkich strat, których doznał w wyniku opóźnień lub wad lub uszkodzeń całości lub jakiejkolwiek części naszych elektronicznych usług transakcyjnych lub dowolnych systemów lub połączeń sieciowych lub innych środków komunikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klienta, czy to umownej lub też wskutek czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) w przypadku, gdy dowolne wirusy, robaki, bomby oprogramowania lub podobne elementy zostały wprowadzane do sprzętu komputerowego lub oprogramowania za pośrednictwem naszych elektronicznych usług transakcyjnych, pod warunkiem, że podjęliśmy stosowne kroki w celu uniknięcia takiego wprowadzenia.

17.6. Klient podejmuje własne decyzje co do dostępu i/lub użytkowania naszego internetowego systemu transakcyjnego lub w odniesieniu do zawarcia lub realizacji jakiejkolwiek transakcji i/lub Umowy. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nasze elektroniczne usługi transakcyjne nie służą i nie będą służyć jako podstawa do podejmowania przez Klienta wszelkich decyzji inwestycyjnych dotyczących jego rachunków. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne lub transakcyjne, które podejmuje w odniesieniu do produktów wymienionych w naszym internetowym systemie transakcyjnym i ani my, ani nasi dyrektorzy, urzędnicy, akcjonariusze, partnerzy, pracownicy członków, agentów, dostawców usług, przedstawicieli prawnych i/lub stowarzyszonych (razem „Wspólnicy”) nie są odpowiedzialni za ustalenie, czy dowolna transakcja lub umowa, która jest przedmiotem rozważania Klienta jest odpowiednia, właściwa lub wskazana. Ani Spółka, ani nasi Wspólnicy nie są i nie będą, z uwagi na zapewnienie działania naszemu internetowemu systemowi transakcyjnemu, doradcami lub powiernikami dla Klienta lub osoby upoważnionej.

17.7. Klient przyjmuje do wiadomości, że: (A) wszelkie informacje na temat rynku lub zaleceń osób trzecich przekazane Klientowi lub osobie upoważnionej przez nas lub dowolnego Wspólnika, nie stanowią porady odnoszącej się do zawarcia jakiejkolwiek transakcji i/lub umowy, (B) takie informacje lub zalecenia, chociaż oparte na podstawie informacji uzyskanych ze źródeł uważanych przez nas za wiarygodne, mogą być oparte wyłącznie na opinii osoby trzeciej i stąd takie informacje mogą być niekompletne i niezweryfikowane; (C) Spółka nie stanowi żadnych oświadczeń,  lub gwarancji co do, i nie może być odpowiedzialna za, dokładność i kompletność jakichkolwiek informacji lub zaleceń dostarczonych Klientowi lub osobie upoważnionej, oraz (d) Spółka nie stanowi żadnych oświadczeń dotyczących skutków podatkowych lub traktowania transakcji zawartych przez Klienta na mocy niniejszych Warunków, ani Spółka, ani Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niekorzystne konsekwencje podatkowe dowolnych Transakcji.

17.8. Spółka nie ma obowiązku kontaktowania się z Klientem w celu doradzania odpowiednich działań w obliczu zmian w warunkach rynkowych (w tym m.in., zakłóceń na rynku) lub innych kwestii. Klient przyjmuje do wiadomości, że rynek lewarowanych instrumentów pochodnych jest wysoce spekulatywny i niestabilny, a po wykonaniu każdej transakcji, to Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze Spółką, w celu monitorowania otwartych pozycji i zapewnienia, że wszelkie dalsze instrukcje są podawane w odpowiednim czasie. W razie niedopełnienia tego obowiązku, nie możemy dać żadnej gwarancji, że będzie możliwe, aby się z Klientem skontaktować, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzekomo poniesione straty w wyniku niewypełnienia przez Klienta tych zobowiązań. Bez ograniczeń, ani spółka, ani Wspólnicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu dowolnych opóźnień lub zmian warunków rynkowych, przed wykonaniem konkretnej Transakcji.

17.9. Bez ograniczeń, ani Spółka, ani żaden z naszych Współpracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z działania lub zaniechania jakiegokolwiek agenta, pośrednika finansowego, osoby uprawnionej lub innej osoby trzeciej, która świadczy usługi dla Klienta.

 

18. Oświadczenia i rękojmie.

18.1. Klient oświadcza i gwarantuje nam, iż zgadza się, że każde takie oświadczenie i gwarancja są uznawane za powtarzane przy każdym otwarciu lub zamknięciu Transakcji przez odniesienie do warunków panujących w danym momencie, oraz że:

a). informacje dostarczone Spółce w formularzu zgłoszeniowym oraz w dowolnym późniejszym czasie są prawdziwe i dokładne we wszystkich aspektach,

b). Klient jest upoważniony do realizacji i wykonywania niniejszej Umowy, w odniesieniu do otwierania każdej Transakcji i wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i będących na niej opartych i podjął wszelkie niezbędne działania, aby doprowadzić do takiego wykonania, realizacji i wydajności,

d). zawiera niniejszą umowę i otwiera każdą Transakcję jako mocodawca;

e). każda osoba reprezentująca Klienta otwierająca lub zamykająca Transakcje będzie, a (jeśli Klient jest osobą prawną) osoba zawierająca niniejszą Umowę w imieniu Klienta będzie, należycie upoważniona do realizacji tego zadania w jego imieniu,

e). w stosownych przypadkach, Klient uzyskał wszelkie rządowe lub inne zezwolenia i zgody wymagane od Klienta w związku z niniejszą Umową i w związku z otwieraniem lub zamykaniem Transakcji, a takie zezwolenie i zgoda są w pełne, obowiązujące i wszystkie ich warunki zostały, i zostaną spełnione,

f). realizacja, wypełnienie i wykonanie niniejszej Umowy oraz każdej Transakcji nie będzie naruszać jakiegokolwiek prawa, zarządzenia, karty, statutu lub reguły, mających zastosowanie do Klienta, jurysdykcji, w której zamieszkuje lub jakiegokolwiek porozumienia, które jest powiązane lub przez które zagrożone są dowolne aktywa Klienta,

g). jeżeli Klient jest pracownikiem lub wykonawcą w firmie świadczącej usługi finansowe lub innej firmie, która ma kontrolę nad transakcjami finansowymi, z którymi mają do czynienia  pracownicy i wykonawcy, udzieli nam prawidłowego zawiadomienia o tym fakcie oraz wszelkich ograniczeniach, które dotyczą jego działań,

h). nie użyje naszych cen do celów innych niż transakcyjnych i zobowiązuje się nie rozpowszechniać naszych cen innym osobom, niezależnie czy taka redystrybucja świadczona jest w celach komercyjnych lub innych,

i). będzie korzystać z usług oferowanych przez Spółkę zgodnie z niniejszą Umową, w dobrej wierze, i w tym celu nie użyje urządzeń elektronicznych, oprogramowania, algorytmów lub wszelkich strategii transakcyjnych („Urządzeń”), które mają na celu manipulowanie lub korzystanie w sposób nieuczciwy, ze sposobu, w który konstruujemy, przedstawiamy lub przekazujemy nasze ceny. Klient zgadza się, że w kontaktach ze Spółką fakt korzystania z Urządzenia, które powoduje, że nie podlega żadnemu ryzyku spadku na rynku jest dowodem, że klient stosuje wobec Spółki nieuczciwą przewagę,

j). po analizie własnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów, stwierdza, że obcowanie z działalnością maklerską jest odpowiednie dla Klienta. Klient oświadcza, że rozumie ryzyko, Warunki prowadzenia transakcji zawieranych za pośrednictwem Spółki, (niezależnie od informacji przez nią dostarczonych) i jest gotów do podejmowania tych zagrożeń,

k). ani firma, ani nie którykolwiek z jej dyrektorów, funkcjonariuszy, agentów lub pracowników, nie gwarantuje spłaty kapitału lub płatności dochodów w stosunku do wszelkich funduszy zdeponowanych w Spółce lub wszelkich przeprowadzonych transakcji,

l). żadna część dowolnych środków przekazanych przez Klienta nie pozostaje pod wpływem jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem, lub prania brudnych pieniędzy, lub finansowania terroryzmu. Klient zobowiązuje się podać takie informacje związane z prowadzeniem działalności i finansami, jakie mogą być rozsądnie wymagane przez Spółkę w celu realizacji celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu lub innych wymogów prawnych, i

m). Klient jest właścicielem i jedynym beneficjentem rachunku. Jeżeli Klient nie jest jedynym beneficjentem rachunku, należy wypełnić i wysłać do Spółki formularz dotyczący posiadania „wspólnego konta”. W powyższym formularzu deklaracji, należy podać nazwiska i dane innych beneficjentów.

18.2. Klient zapoznał się i zrozumiał Oświadczenie dotyczące ujawnienia ryzyka, które jest częścią niniejszej Umowy i zgadza się na wszystkie jej warunki. W przypadku braku ze strony Spółki oszustwa, umyślnego zaniechania lub zaniedbania nie dajemy żadnych gwarancji dotyczących funkcjonowania naszej witryny, naszych elektronicznych usług transakcyjnych lub innego oprogramowania, lub ich przydatności dla dowolnego urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika do jakichkolwiek szczególnych celów.

18.3. Jakiegokolwiek naruszenie gwarancji, na mocy niniejszej Umowy, czyni każdą transakcję możliwą do unieważnienia od samego początku, według naszego uznania.

 

19. Nadużycia na rynku i zakazane techniki transakcyjne

19.1. Klient zgadza się, że nie powinien podejmować żadnych działań, lub prowadzić postępowania, które narusza obowiązujące przepisy lub/i będzie lub będzie mogło zmieniać, zniekształcać lub manipulować powiązanym rynkiem bazowym w odniesieniu do wszelkich transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie.

19.2. Klient nie będzie niezgodnie z prawem podejmować prób lub próbować uzyskać dostęp, prowadzić inżynierii wstecznej lub w inny sposób obchodzić środków zabezpieczających, które zastosowano w naszych internetowych systemach transakcyjnych i/lub komputerach. Gdybyśmy, według naszego wyłącznego uznania, ustalili, że Klient naruszył niniejszą klauzulę, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, według upodobań, w tym m.in. całkowitej blokady dostępu do internetowego systemu transakcyjnego, blokowania i/lub wycofania kodów dostępu, i/lub usunięcia konta użytkownika. W tych okolicznościach, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszelkich zysków lub przychodów generowanych bezpośrednio lub pośrednio, poprzez wykonywanie takiego zakazu działalności handlowej i będziemy mieli prawo poinformować wszystkie zainteresowane strony trzecie o naruszeniu postanowień niniejszej klauzuli. Posiadamy i będziemy w dalszym ciągu rozwijać wszelkie narzędzia niezbędne do identyfikacji nieuczciwych lub niezgodnych z prawem prób dostępu i korzystanie z naszego internetowego systemu transakcyjnego. Wszelkie spory wynikające z takiej oszukańczej lub niezgodnej z prawem działalności handlowej będą rozwiązywane przez nas według naszego wyłącznego uznania, w sposób, który uznamy za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich zainteresowanych, a decyzja będzie ostateczna i wiążąca dla wszystkich uczestników, bez możliwości dyskusji.

19.3. Bezwzględnie zabrania się używać oprogramowania, które w naszej ocenie, według własnego uznania, ma na celu wprowadzenie analizy za pomocą sztucznej inteligencji do naszego internetowego systemu transakcyjnego lub systemów komputerowych, których ostatecznym celem jest zdobycie nieuczciwej przewagi i wykorzystanie naszego systemu transakcyjnego. W przypadku gdy stwierdzimy, według własnego uznania, że takie oprogramowanie obejmujące sztuczną inteligencję było używane lub jest używane, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, zgodnie z upodobaniami, w tym m.in. całkowitej blokady dostępu do internetowego systemu transakcyjnego, blokowania i/lub wycofania kodów dostępu, i/lub usunięcia konta użytkownika.

W tych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszelkich zysków lub przychodów generowanych bezpośrednio lub pośrednio, poprzez wykonywanie takiego zakazu działalności handlowej i obciążenia Klienta dodatkowymi opłatami. Ponadto, będziemy mieli prawo poinformować wszystkie zainteresowane strony trzecie o naruszeniu postanowień niniejszej klauzuli. Posiadamy i będziemy w dalszym ciągu rozwijać wszelkie narzędzia niezbędne do identyfikacji nieuczciwych lub niezgodnych z prawem prób dostępu i korzystanie z naszego internetowego systemu transakcyjnego. Wszelkie spory wynikające z takiej oszukańczej lub niezgodnej z prawem działalności handlowej będą rozwiązywane przez nas według naszego wyłącznego uznania, w sposób, który uznamy za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich zainteresowanych, a decyzja będzie ostateczna i wiążąca dla wszystkich uczestników, bez możliwości dyskusji.

Co więcej, absolutnie zabrania się używania oprogramowania w sposób, który może spowodować poważny negatywny wpływ na wydajność naszych serwerów i może uniemożliwić nam osiągnięcie najlepszych wyników dla naszych klientów w odniesieniu do ich zleceń. W przypadku zidentyfikowania takich działań, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, według upodobań, w tym m.in. całkowitej blokady dostępu do internetowego systemu transakcyjnego, blokowania i/lub wycofania kodów dostępu, i/lub natychmiastowego usunięcia konta użytkownika. Ponadto Klient potwierdza, że gdy jego konto zostało usunięte Spółka może zlikwidować wszelkie zaległe kontrakty/pozycje, które Klient miał otwarte w jej systemie. W związku z powyższym należy pamiętać, że otwieranie wszelkich nowych transakcji, kont transakcyjnych i handel z naszą firmą będą surowo wzbronione. Niemniej jednak w przypadkach, gdy takiemu Klientowi uda się pomyślnie otworzyć konto i prowadzić transakcje za pośrednictwem naszej firmy, ze względu na błędy techniczne i/lub ludzkie, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta po ich identyfikacji, wyzerowania wszelkich wygenerowanych zysków/strat i zwrotu oryginalnej kwoty depozytu, z wyjątkiem opłat za wpłaty i wypłaty.

19.4. Internet, opóźnienia łączności i błędy strumieni cen czasami tworzą sytuację, gdzie ceny wyświetlane w naszym internetowym systemie transakcyjnym niezbyt dokładnie odzwierciedlają ceny rynkowe. Koncepcja wykorzystania strategii transakcyjnych w celu wykorzystywania błędów w cenach lub zawieranie transakcji po cenach pozarynkowych i/lub korzystanie z opóźnienia internetowego (powszechnie znane jako „arbitraż”, ƒ„strzelanie¨  lub „skalpowanie” dalej łącznie, określane jako „arbitraż”), nie może mieć miejsca na rynku OTC, gdzie klient dokonuje zakupu lub sprzedaży bezpośrednio od głównego mocodawcy. Odpowiednio zastrzegamy sobie prawo, aby według własnego uznania, NIE umożliwiać nadużyć lub wykorzystywania arbitrażu w internetowym systemie transakcyjnym i/lub w związku z naszymi usługami. Wszelkie transakcje lub umowy, które opierają się na możliwości opóźnienia cenowego i arbitrażu mogą zostać cofnięte, wedle własnego uznania i bez wymaganego uprzedniego powiadomienia. Ponadto w takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia:

a). dokonywania niezbędnych korekt i zmian na zaangażowanych kontach (w tym, m.in. dostosowaniu spreadu cen dostępnych dla klienta),

b). ograniczyć dostęp zaangażowanych kont do bieżących wycen (w tym, bez ograniczeń, zapewnić tylko ręczne notowania i składanie zleceń za naszą uprzednią zgodą),

c). odzyskać z konta zamieszanego wszelkie przeszłe zyski transakcyjne, które można udokumentować jako zdobyte poprzez nadużycie płynności na każdym etapie relacji z Klientem,

d). zakończyć relacje z klientem i/lub zamknąć wszystkie zamieszane konta (w tym m.in., wszystkie inne konta pozostające w posiadaniu tego samego Klienta w naszym systemie), natychmiast przez pisemne zawiadomienie, i/lub

e). poinformować, wszelkie zainteresowane strony trzecie.

Wszelkie wskazania lub podejrzenia występującej według naszego wyłącznego uznania, jakiejkolwiek formy arbitrażu (w tym między innymi zarabiania bez ryzyka), nadużycia (włączając m.in. wzorce aktywności uczestnika obrotu, które wskazują, że uczestnik ma wyłącznie na celu korzyści finansowe, nie będąc istotnie zainteresowanym zawieraniem transakcji na rynkach i/lub przyjęciem ryzyka rynkowego), wewnętrzne zabezpieczenie w koordynacji z innymi stronami, niedozwolone wykorzystanie polityki braku ujemnego salda, oszustwa, manipulacje, arbitraż cash-back lub inne formy kłamliwej lub oszukańczej działalności, będą stanowić o unieważnieniu wszystkich Transakcji oraz zysków lub strat. W tych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia/zamknięcia (tymczasowo lub trwale) wszystkich kont transakcyjnych klienta i/lub anulowanie wszystkich Transakcji. W związku z powyższym należy pamiętać, że otwieranie wszelkich nowych transakcji, kont transakcyjnych i handel z naszą firmą będą surowo wzbronione. Niemniej jednak w przypadkach, gdy takiemu Klientowi uda się pomyślnie otworzyć konto i prowadzić transakcje za pośrednictwem naszej firmy, ze względu na błędy techniczne i/lub ludzkie, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta po ich identyfikacji, wyzerowania wszelkich wygenerowanych zysków/strat i zwrotu oryginalnej kwoty depozytu, z wyjątkiem opłat za wpłaty i wypłaty.

Posiadamy i będziemy w dalszym ciągu rozwijać wszelkie narzędzia niezbędne do identyfikacji nieuczciwych lub niezgodnych z prawem prób dostępu i korzystanie z naszego internetowego systemu transakcyjnego. Wszelkie spory wynikające z takiej oszukańczej lub niezgodnej z prawem działalności handlowej będą rozwiązywane przez nas według naszego wyłącznego uznania, w sposób, który uznamy za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich zainteresowanych, a decyzja będzie ostateczna i wiążąca dla wszystkich uczestników, bez możliwości dyskusji.

19.5. Spółka nie ma obowiązku kontaktowania się z Klientem w celu doradzania odpowiednich działań w obliczu zmian w warunkach rynkowych (w tym m.in., zakłóceń na rynku) lub innych kwestii. Klient przyjmuje do wiadomości, że rynek OTC, lewarowanych instrumentów finansowych jest wysoce spekulatywny i niestabilny, a po wykonaniu każdej transakcji, to Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze Spółką, w celu monitorowania otwartych pozycji Klienta i zapewnienia, że wszelkie dalsze instrukcje są podawane w odpowiednim czasie. W razie niedopełnienia tego obowiązku, nie możemy dać żadnej gwarancji, że będzie możliwe, aby się z Klientem skontaktować, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzekomo poniesione straty w wyniku niewypełnienia przez Klienta tych zobowiązań.

19.6. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej Umowy Klient zgadza się zabezpieczać Spółkę i nasze podmioty stowarzyszone, oraz dowolnych naszych wspólników przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich zobowiązań, szkód, kosztów, strat i wydatków, w tym, m.in., opłat sądowych oraz wydatków poniesionych w związku z i/lub bezpośrednio lub pośrednio związanych z, nieuczciwym lub niezgodnym z prawem dostępem i korzystaniem przez Klienta z naszego internetowego systemu transakcyjnego i/lub zapobiegania im lub korygowania ich, pod warunkiem, że takie zobowiązania, straty, szkody, koszty i wydatki nie powstałyby, gdyby nie stało się to za sprawą naszego zaniedbania, oszustwa lub umyślnego zaniechania.

19.7. Spółka może umożliwić Klientowi zarządzanie więcej niż jednym rachunkiem za pomocą  różnych platform transakcyjnych. Taka oferta jest dostępna tylko dla zarządzania więcej niż jednym rachunkiem handlowym należącym do Klienta. Klient niniejszym oświadcza, zapewnia i zgadza się, że nie użyje tego instrumentu do zarządzania kontami nie należącymi do Klienta bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

 

20. Działanie siły wyższej

20.1. Spółka może na podstawie uzasadnionej opinii stwierdzić, że istnieje zagrożenie lub rynkowy stan wyjątkowy („działanie siły wyższej”), w którym to przypadku będzie w odpowiednim czasie informować Komisję i podejmować odpowiednie kroki, aby poinformować Klienta. Działanie siły wyższej obejmuje m.in.:

a). dowolne działania, zdarzenia lub wystąpienia (w tym m.in., wszelkie strajki, zamieszki lub rozruchy, akty terroryzmu, wojny, akcje protestacyjne, akty i przepisy wszelkich organów rządowych lub ponadnarodowych), które, naszym zdaniem, uniemożliwiają utrzymanie porządku na rynku w przypadku jednego lub większej ilości instrumentów, w zakresie, z którym zwykle mamy do czynienia w Transakcjach,

b). zawieszenie lub zamknięcie dowolnego rynku, lub zaniechanie, lub niepowodzenie dowolnego zdarzenia, na którym się opieramy, lub do którego w dowolny sposób się odnosimy, przygotowując nasze oferty, lub nałożenia ograniczeń, lub szczególne lub nietypowe warunki obrotu na takim rynku lub w przypadku dowolnego tego typu zdarzenia,

c). w przypadek wystąpienia nadmiernego wzrostu poziomu dowolnej transakcji i/lub rynku bazowego lub nasze oczekiwanie (w uzasadnionym zakresie) w przypadku wystąpienia takiego ruchu,

d). dowolne zerwanie lub awarię transmisji, komunikacji lub urządzeń komputerowych, przerwę w dostawach zasilania, lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego, lub awarię urządzeń zapewniających łączność,

e). niedopełnienie, z jakiegokolwiek powodu, obowiązków przez właściwego dostawcę, pośrednika, agentów lub dyrektora Spółki, opiekuna, jego zastępcę, maklera, kantor, izbę rozliczeniową lub organizację regulacyjną lub samoregulacyjną.

20.2. Jeśli stwierdzimy, że zaistniało zdarzenie siły wyższej, możemy według naszego uznania, bez uprzedzenia i w dowolnym momencie podjąć jedną lub więcej z następujących czynności:

a). zwiększyć wymaganą marżę,

b). zamknąć wszystkie lub niektóre z otwartych Transakcji na takim poziomie zamknięcia, jaki racjonalnie uważamy za stosowne,

c). zawiesić lub zmodyfikować stosowanie całości lub części postanowień niniejszej Umowy, o ile zdarzenie siły wyższej sprawia, że niemożliwe lub niewykonalne dla Spółki jest przestrzeganie postanowień w odniesieniu do części lub problematycznych części,

d). zmienić ostateczny czas zamknięcia danej transakcji.

 

21. Zmiany, rozwiązanie i likwidacja rachunków

21.1. Spółka może wprowadzać zmiany do niniejszej Umowy i wszelkich ustaleń zawartych na mocy niniejszej umowy w dowolnym momencie, z pisemnym powiadomieniem Klienta. Uznaje się, że Klient akceptuje i zgadza się na zmiany, chyba że powiadomi Spółkę, że jest inaczej w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty zawiadomienia zmianach. Jeżeli Klient zgłosi zastrzeżenia do zmiany, zmiana nie będzie dla niego wiążąca, ale konto klienta zostanie zawieszone i Klient będzie musiał zamknąć swoje konto tak szybko, jak to możliwe i praktyczne.

Wszelkie poprawki w niniejszej Umowie wejdą w życie w terminie określonym przez Spółkę, który w większości przypadków, przypadnie co najmniej dziesięć (10) dni roboczych po tym jak uznano, że Klient otrzymał powiadomienie o zmianach zgodnie z punktem 9.10 (chyba że 10-dniowe wyprzedzenie jest niepraktyczne w zaistniałych okolicznościach). Wszelkie zmienione Umowy zastępują wcześniejsze Umowy pomiędzy stronami dotyczące tych samych kwestii i będą dotyczyć każdej transakcji zawartej po, lub zaległej w dniu, gdy nowe wydanie wchodzi w życie. Spółka wprowadza zmiany w uzasadnionych przypadkach, w tym między innymi:

a). w celu doprecyzowania Umowy,

b). w celu zapewnienia korzystniejszych warunków Klientowi,

c). w celu prawnego odzwierciedlenia wzrostu lub zmniejszenia kosztów świadczenia usług na rzecz Klienta,

d). w celu poprzedzenia wprowadzenia nowych systemów, usług, zmian w technologii i produktach,

e). w celu skorygowania ewentualnych błędów, które mogą zostać odnalezione w odpowiednim czasie,

f). w celu odzwierciedlenia zmian w obowiązujących przepisach prawa.

21.2. Niniejsza Umowa i wszelkie postanowienia niniejszej Umowy mogą zostać zawieszone lub   rozwiązane przez dowolną ze stron, z zastrzeżeniem wręczenia drugiej stronie pisemnego zawiadomienia o zawieszeniu lub rozwiązaniu, które wejdzie w życie natychmiast, chyba że w zawiadomieniu podano inaczej. Takie zawieszenie lub rozwiązanie nie wpłynie na dowolne zobowiązania, które mogły już powstać z dowolnej strony w odniesieniu do wszelkich oczekujących Transakcji lub jakichkolwiek praw lub zobowiązań, które już powstały zgodnie z niniejszą Umową lub wszelkich Transakcji dokonanych w ramach tych postanowień.

21.3. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej Umowy, w szczególności, m.in. do gwarancji odnoszących się do przypadków niewykonania zobowiązania, zgodnie z opisem w punkcie 13.1, relacje Klienta w ramach niniejszej Umowy pozostają w mocy do czasu wypowiedzenia przez jedną ze stron.

O ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, przepisy lub regulacje, dowolna ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę (i relacje między stronami) w ramach siedmiodniowego (7) pisemnego wypowiedzenia.

Spółka może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jednak tylko w sytuacji, gdy Klient nie przestrzega lub nie wykonuje któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, lub w przypadku niewykonania zobowiązania, z wyjątkiem przypadku siły wyższej.

21.4. W chili rozwiązania niniejszej Umowy, wszelkie kwoty płatne przez Klienta na rzecz Spółki staną się natychmiast wymagalne i płatne włącznie z (ale bez ograniczeń):

a). wszystkimi zaległymi honorariami, opłatami i prowizjami,

b). wszelkimi kosztami postępowania poniesionymi przez wypowiedzenie niniejszej umowy, i

c). wszelkimi stratami i wydatkami realizowanymi w ramach zamknięcia Transakcji lub Umów, lub rozliczenia, lub zamykania zaległych zobowiązań poniesionych przez Spółkę w imieniu Klienta.

Na zakończenie Spółka zakończy wszelkie Transakcje i/lub Umowy, które są otwarte lub realizowane, a niniejsze warunki będą nadal obowiązywały obie strony, w odniesieniu do tych Transakcji lub Umów. Spółka jest uprawniona do odliczenia wszelkich kwot należnych Spółce przed przeniesieniem wszelkich sald kredytowych na konta Klienta i ma prawo do odroczenia takiego przeniesienia, aż wszelkie Transakcje lub Umowy pomiędzy Klientem, a Spółką będą zamknięte. Ponadto Spółka jest uprawniona do domagania się uiszczenia wszelkich opłat poniesionych przy przekazywaniu inwestycji Klienta.

Rozwiązanie nie wpływa na nasze szczególne prawa i obowiązki, a w szczególności, m.in. ograniczenia odnoszące się do odszkodowań i klauzuli ograniczenia odpowiedzialności oraz Transakcji lub umów, które są w dalszym ciągu regulowane przez niniejszą Umowę i konkretnych klauzul uzgodnionych przez i pomiędzy Klientem a Spółką w odniesieniu do tych Transakcji lub Umów, aż wszystkie zobowiązania zostaną w pełni wykonane.

W przypadku, gdy Klient wplącze Spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, we wszelkiego rodzaju oszustwa, zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania i bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, które nam przysługują zgodnie z niniejszą umową, wycofać wszystkie poprzednie Transakcje lub Umowy, które mogą stanowić ryzyko dla naszych interesów i/lub interesów (innych) klientów.

21.5. Jest to najnowsza wersja Umowy, wydana i opublikowana w dniu [29 listopada 2016]. Niniejsza wersja Umowy modyfikuje, zamienia i zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje niniejszego Porozumienia.

Wszystkie zmienione warunki są skuteczne pięć (5) dni kalendarzowych od ich publikacji w naszej stronie internetowej, albo w przypadku pierwszego dostępu i/lub korzystania z naszego internetowego systemu transakcyjnego po po ich dokonaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

 

22. Zapytania, skargi i spory

22.1. Wszelkie zapytania powinny być kierowane do działu obsługi klienta Spółki. Nierozwiązane, zapytania i skargi są obsługiwane przez dział zgodności według Zasad rozpatrywania skarg, które są dostępne na stronie internetowej Spółki. Jeśli Klient jest niezadowolony z wyników dochodzenia naszego działu zgodności lub wszelkich działań podjętych przez nas w wyniku zapytania, może skierować skargę do Rzecznika Finansowego Republiki Cypru do dalszego rozpoznania.

22.2. Bez uszczerbku dla innych uprawnień Spółki do zamknięcia Transakcji w ramach niniejszej Umowy, w każdym przypadku, gdy jesteśmy w sporze z Klientem w związku z Transakcją lub domniemaną Transakcją lub dowolnym komunikatem dotyczącym Transakcji, możemy wedle własnego uznania i bez uprzedzenia, zamknąć taką Transakcję lub rzekomą Transakcję, gdy mamy powody sądzić, że takie działanie może być pożądane w celu ograniczenia maksymalnej kwoty zaangażowanej w spór i nie będziemy mieć z tego tytułu wobec Klienta zobowiązań, także w związku z kolejnymi zmianami poziomu danej Transakcji. Jeśli Spółka zamknie jedną lub więcej transakcji klienta w ramach niniejszego punktu, takie działanie będzie pozbawione uszczerbku dla naszego prawa do twierdzenia w odniesieniu do każdego sporu, że taka Transakcja została już zamknięta przez nas lub nigdy nie została otwarty przez Klienta. Będziemy podejmować stosowne kroki, aby poinformować, że podjęliśmy takie działania możliwie jak najszybciej po wykonaniu tych czynności. W przypadku zamknięcia Transakcji lub domniemanej Transakcji zgodnie z niniejszym punktem, zamknięcie odbędzie się bez uszczerbku dla praw Klienta do:

a). poszukiwania zadośćuczynienia lub odszkodowania za straty lub szkody poniesione w   odniesieniu do spornych lub domniemanych Transakcji lub komunikatów przed zamknięciem, i

 b). otwarcia nowej Transakcji w dowolnym późniejszym terminie, pod warunkiem, że taka  Transakcja zostanie otwarta zgodnie z niniejszą Umową, która będzie stosowana wyłącznie do celów obliczenia wszelkich istotnych ograniczeń czy też środków wymaganych od Klienta, na podstawie tego, że nasz pogląd w spornym zdarzeniu lub komunikacie jest poprawny.

22.3. Spółka jest członkiem Funduszu kompensacyjnego dla inwestorów („Fundusz”) dla klientów cypryjskich firm inwestycyjnych. Klient może być uprawniony do odszkodowania z Funduszu, jeżeli nie wywiążemy się ze swoich zobowiązań. Zależy to od rodzaju działalności oraz okoliczności roszczenia.  Wypłata odszkodowania przez Fundusz na rzecz Klientów jego członków jest uzależniona od istnienia uzasadnionego roszczenia takiego klienta(ów) w stosunku do firmy inwestycyjnej, wynikającego z usług inwestycyjnych świadczonych przez firmę inwestycyjną dla danego Klienta. System ochrony dostępny jest tylko dla niektórych rodzajów wnioskodawców i roszczeń. Płatności dla kwalifikujących się wnioskodawców w ramach programu będą się różnić w zależności od charakteru chronionych roszczeń (np. depozytów lub inwestycji), które skarżący podtrzymują w odniesieniu do danej instytucji. Maksymalna kwota odszkodowania wypłacana przez Fundusz wynosi 20 000 EUR. Więcej informacji na temat Funduszu można znaleźć w dokumencie Fundusz kompensacyjny dla inwestorów, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są na życzenie.

 

23. Obowiązujące prawo

23.1. Niniejsza Umowa i każda Transakcja zawarta przez Klienta podlega we wszystkich aspektach prawu cypryjskiemu i sądy cypryjskie mają niewyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w odniesieniu do nich.  Żadne z postanowień części 21 nie uniemożliwia nam wszczęcia postępowania przeciwko Klientowi w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

23.2. Jeżeli Klient zamieszkuje poza Cyprem, proces, w którym rozpoczyna się postępowanie na Cyprze dokumenty mogą być przesłane i dostarczane na adres podany przez Klienta podczas otwierania konta lub pod dowolny nowy adres podany Spółce w terminie późniejszym.  Żaden zapis w tej części nie wpływa na prawo Spółki do prowadzenia procesu w inny sposób dopuszczalny przez prawo.

 

24. Dane osobowe i zachowanie poufności

24.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że otwierając konto na stronie Spółki i otwierając lub zamykając Transakcje, jest zobowiązany do dostarczenia nam danych osobowych w rozumieniu ustawy o przetwarzaniu danych osobowych z 2001 roku.  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas wszelkich informacji dla celów realizacji zamówienia i administrowania relacjami między Spółką a Klientem. Zgadza się też na ujawnienie przez Spółkę informacji:

a). gdy występuje obowiązek na mocy prawa,

b). spółkom stowarzyszonym,

c). CySEC oraz innym organom regulacyjnym na ich uzasadnione żądanie,

e). usługodawcom i partnerom biznesowym, z którymi mamy wzajemne relacje,

e). stronom trzecim, kiedy Spółka uzna to za zasadne,

f).  w przypadku, gdy jest to konieczne w celu uniknięcia przestępstwa, i

g). stronom trzecim, które według uznania Spółki, mogą pomóc w egzekwowaniu jej praw kodeksowych lub umownych przeciwko Klientowi, w tym m.in., firmom windykacyjnym i radcom prawnym. Klient przyjmuje do wiadomości, że dowolne z osób wymienionych w poprzednim zdaniu mogą znajdować się w obrębie lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

24.2. Klient upoważnia Spółkę lub agentów działających w jej imieniu, do przeprowadzenia weryfikacji kredytowej i kontroli tożsamości, które mogą zostać uznane za niezbędne lub pożądane, niekiedy włącznie z prośbą o potwierdzenie z banku Klienta i zgadza się pomóc nam, kiedy będzie to konieczne, w celu uzyskania takiego potwierdzenia.  Klient potwierdza i akceptuje, że może to skutkować przesyłaniem danych osobowych do naszych agentów, którzy mogą być w lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Klient zgadza się, że jeśli jest to wymagane, będziemy mieć możliwość dostarczenia istotnych informacji o Kliencie lub koncie każdej osobie, którą uznamy za poszukującą odniesienia lub odniesienia kredytowego w dobrej wierze.

24.3. Klient upoważnia Spółkę lub jej jednostki stowarzyszone, lub dowolnych partnerów handlowych, do kontaktu telefonicznego lub innego sposobu kontaktu z Klientem w każdym rozsądnym terminie w celu omówienia wszelkich aspektów naszej działalności i działalności naszych spółek stowarzyszonych lub działalności naszego partnera handlowego.  Jeżeli Klient nie życzy sobie, aby Spółka lub jej spółki stowarzyszone lub partnerzy handlowi, kontaktowali się w sprawie wszelkich bezpośrednich działań marketingowych, należy pisemnie poinformować o tym Spółkę.

24.4. Możemy zbierać, przechowywać i przetwarzać informacje uzyskane od Klienta, również w związku z Umową oraz Transakcjami w celu zapewnienia zgodności z FATCA lub KSR lub innymi obowiązującymi przepisami, zasadami i/lub rozporządzeniami. Akceptując niniejsze Warunki, Klient upoważnia Spółkę do dostarczenia, bezpośrednio lub pośrednio, wszelkim właściwym organom podatkowym lub dowolnym osobom uprawnionym do przeprowadzania audytu lub podobnej kontroli Spółki, informacji do celów podatkowych uzyskanych od Klienta lub w inny sposób, w związku z Umową i Transakcjami, i ujawnić takim organom podatkowym wszelkie dodatkowe informacje, które Spółka może mieć w swoim posiadaniu, które odnoszą się do konta Klienta.

 

25. Różne

25.1. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta w dowolnym momencie. Zawieszenie konta Klienta, oznacza, że: nie będzie na ogół można otwierać żadnych nowych Transakcji lub zwiększyć swojej ekspozycji w oparciu o istniejące Transakcje, ale Klient będzie mieć możliwość zamknięcia, częściowego zamknięcia lub ograniczenia kontaktu ze Spółką w ramach istniejących transakcji. Klient nie będzie dopuszczony do zawierania transakcji za naszym pośrednictwem za pomocą naszej elektronicznej usługi transakcyjnej.  Zastrzegamy sobie również prawo do zawieszenia konkretnej Transakcji, która została otwarta za naszym pośrednictwem. Jeżeli zawiesimy Transakcję, oznacza to, że: Klient nie będzie generalnie dopuszczony do zwiększenia ekspozycji w ramach zawieszonej Transakcji, ale będzie mieć możliwość zamknięcia, częściowego zamknięcia lub ograniczenia kontaktu ze Spółką w ramach zawieszonej Transakcji.

25.2. Prawa i środki zaradcze Spółki w ramach niniejszej Umowy będą się kumulować, a nasze egzekwowanie lub zrzeczenie się praw lub środków prawnych nie wyklucza lub nie hamuje egzekwowania jakichkolwiek dodatkowych praw lub środków prawnych.  Niemożność wyegzekwowania lub egzekwowania jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia lub wykluczenia możliwości egzekwowania tego prawa.

25.3. Spółka może przypisać korzyści i ciężar niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej, w  całości lub w części, pod warunkiem że każdy cesjonariusz zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej Umowy i podlega zatwierdzeniu przez CySEC.  Takie przypisanie wejdzie w życie dziesięć dni (10) roboczych po dniu, w którym zostały uznane za doręczone w zawiadomieniu o cesji zgodnie z punktem 9.10. Klient zgadza się, że nie może przypisać korzyści i ciężaru niniejszej Umowy, w całości lub w części, osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody.

25.4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż prawa autorskie, znaki towarowe, bazy danych i inne własności lub prawa zawarte w jakichkolwiek informacjach przekazanych lub otrzymanych przez Klienta od Spółki (w tym m.in. ceny), wraz z zawartością naszej strony internetowej, broszur i innych materiałów związanych z naszymi usługami maklerskimi oraz każdą bazą danych, która zawiera lub stanowi takie informacje, pozostanie naszą wyłączną własnością lub dowolnej osoby trzeciej wskazanej jako właściciel tych praw.

25.5. Jeżeli jakakolwiek część (lub jakikolwiek punkt w ramach części) zostanie określony przez właściwy sąd  za niemożliwy do wyegzekwowania z jakiegokolwiek powodu, wtedy część ta będzie w tym zakresie uważana za klauzulę salwatoryjną, nie stanowiącą części niniejszej Umowy, lecz nie będzie ona miała wpływu na wykonalność pozostałej części niniejszej Umowy.

25.6. Klient ponosi stałą odpowiedzialność za rozliczenie wszystkich należnych podatków i  dostarczanie wszelkim właściwym organom podatkowym informacji dotyczących kontaktów ze Spółką. Klient zgadza się, że jeśli Spółka udzieli wszelkich informacji i wyrazi opinię w odniesieniu do opodatkowania w ramach kontaktów ze Spółką nie będzie rozsądnym, aby powołać się na takie stwierdzenia, i nie będą one stanowiły doradztwa podatkowego.

25.7. Nasze dane, o ile nie okażą się błędne, będą dowodem kontaktów Klienta ze Spółką w związku z naszymi usługami.  Klient nie będzie sprzeciwiać się dopuszczeniu naszych rejestrów jako dowodów w jakimkolwiek postępowaniu sądowym lub regulacyjnym, ponieważ takie zapisy nie są oryginałami nie są w formie pisemnej, a są dokumentami wytworzonymi przez komputer. Klient nie będzie polegać na Spółce w ramach wykonywania swoich obowiązków ewidencjonowania, chociaż rejestry mogą zostać udostępnione Klientowi na życzenie według naszego uznania.

 

26. Definicje i interpretacja

1. W niniejszej Umowie:

„Kody dostępu” oznaczają, kod dostępu Klienta, jakikolwiek kod logowania, hasło(-a), numer rachunku transakcyjnego Klienta oraz wszelkie inne informacje wymagane w przypadku dostępu do platformy handlowej Spółki i/lub portalu klienta Spółki,

„Obowiązujące przepisy” oznaczają:

(a). Cypryjska ustawa o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych z 2007 roku (Ustawa144(I)/2007));

(b). Ustawa o przeciwdziałaniu i zwalczaniu prania brudnych pieniędzy z roku 2007 (Ustawa 188(I)/2007);

(c). Dyrektywy, okólniki lub inne przepisy wydane przez CySEC, określające operacje inwestycyjne na Cyprze (CYSEC zasady) lub wszelkie inne przepisy właściwego organu nadzorującego,

(d). i wszystkie inne obowiązujące przepisy prawa, zasady i przepisy obowiązujące czasowo.

„Współpracownicy / Firmy stowarzyszone" oznacza przedsiębiorstwo w tej samej grupie co Spółka, przedstawiciela wskazanego przez Spółkę lub osobę działającą w tej samej grupie co nasza lub dowolną inną osobę, z którą mamy kontakt, co może budzić oczekiwanie, że mogłoby to prowadzić do wspólnych interesów między nami a nimi,

„Osoba upoważniona", chyba że z kontekstu wynika inaczej, oznacza osobę upoważnioną przez klienta w obszarze ograniczonym - z pełnomocnictwem, zgodnie z niniejszymi warunkami, do reprezentowania takiego klienta i wydawania instrukcji Spółce,

„Polityka najlepszej realizacji zleceń" oznacza dokument opisujący wszystkie nasze ustalenia dotyczące realizacji zlecenia dla zapewnienia, że podczas realizacji zlecenia, podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu uzyskania najlepszych wyników dla klientów zgodnie z zasadami CySEC,

„Dzień roboczy" oznacza każdy dzień tygodnia oprócz soboty, niedzieli i święta w Republice Cypryjskiej,

„Kupować”  ma znaczenie przypisane mu w punkcie 5.1 (a),

„Poziom zamknięcia”  oznacza poziom, przy którym transakcja jest zamykana,

„Szczegóły umowy" oznacza część na publicznej stronie naszej witryny, wyznaczoną jako zawierającą specyfikację Aktywów z późniejszymi zmianami,

„Kontrakt na różnice”  lub  „CFD”  jest to rodzaj transakcji, której celem jest osiągnięcie zysku lub uniknięcia straty poprzez odniesienie do wahań wartości lub ceny instrumentu. Rodzaje kontraktów na różnicę obejmują, między innymi wymiany walut CFD, futures CFD, opcje CFD, akcje CFD, indeksy CFD,

„Wartość kontraktu” oznacza liczbę akcji, kontraktów lub innych jednostek danego instrumentu, które są teoretycznie możliwe do zakupu lub sprzedaży, pomnożonych przez naszą aktualną ofertę na zamknięcie transakcji,

„Waluta”  wymaga interpretacji w taki sposób, aby obejmować wszelkie jednostki rozliczeniowe,

 „CRS”  odnosi się do  Wspólnego Standardu Sprawozdawczości  (CRS), został opracowany przez  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  (OECD)  do automatycznej wymiany Informacji finansowych o koncie, który tworzy podstawę prawną dla wymiany danych w odniesieniu do kwestii podatkowych,

Pojęcie „kryptowaluty”, oznacza cyfrowe waluty, w których technika szyfrowania jest wykorzystywana do regulacji generowania jednostek walutowych i weryfikowania przesyłania funduszy, działające niezależnie od organów regulacyjnych. Kryptowaluty to m.in. Bitcoin, Ethereum, Litecoin i wiele innych.

„Dyrektor”  ma takie samo znaczenie, jakie przypisuje się do tego terminu w prawie Spółek Cypryjskich 113,

„Konwersacja elektroniczna" oznacza konwersację pomiędzy Tobą a nami poprzez nasze elektroniczne usługi transakcyjne,

„Elektroniczne usługi transakcyjne" i Internetowy System Transakcyjny oznacza dowolne usługi świadczone drogą elektroniczną (wraz z powiązanym oprogramowaniem) w tym bez ograniczeń transakcje, bezpośredni dostęp do rynku, przekazywanie zleceń lub informacji, usługi do których możemy udzielić dostępu lub udostępnić Klientowi albo bezpośrednio albo za pośrednictwem dostawcy usług oraz wykorzystywane przez klienta do wyświetlania informacji i/lub zawierania transakcji,

„Uprawniony kontrahent" ma znaczenie określone w MiFID (zapoznaj się z Zasadami kategoryzacji klientów),

„Niewykonanie zobowiązania”  ma znaczenie przypisane mu w punkcie 13.1 (a),

„Kurs wymiany" oznacza cenę (w stosunku dwóch walut w odniesieniu do których możesz chcieć otworzyć giełdowe CFD) jednostkę pierwszej waluty, którą można kupić lub w zależności od przypadku sprzedać w jednostkach drugiej podanej waluty,

„Transakcja wygasająca" oznacza transakcję, która ma określony okres umowy, na końcu którego ważności transakcja wygasa automatycznie,

„Działanie siły wyższej”  ma znaczenie przypisane mu w części 18,

„FATCA” oznacza  amerykańską ustawę o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych określoną w sekcjach 1471-1474 US Internal Revenue Code 1986 lub wszelkich powiązanych rozporządzeniach lub innych oficjalnych wytycznych,

„Początkowy depozyt zabezpieczający" oznacza ilość pieniędzy, którą trzeba zapłacić Spółce w celu otwarcia i transakcji w swoim imieniu,

„Instrument" oznacza dowolne akcje, udziały, kontrakty futures, kontrakty opcyjne, towary, metale szlachetne, kursy wymiany, stopy procentowe, instrumenty dłużne giełdy papierów wartościowych lub inne indeksy, lub inne inwestycje w odniesieniu do których oferujemy zawieranie Transakcji,

„Ostateczny czas zamknięcia transakcji." oznacza ostatni dzień i (jako kontekst wymaga) czas, przed którym transakcja może być przedmiotem obrotu, jak określono w sekcji Aktywa lub inaczej przekazano Klientowi, lub w przeciwnym razie ostatni dzień i (w zależności od kontekstu) czas, w którym bazowy instrument może być przedmiotem transakcji na właściwym podstawowym rynku,

„Zlecenie Limit”  ma znaczenie przypisane mu w punkcie 7 (a),

„Oczywisty błąd”  ma znaczenie przypisane mu w punkcie 8 (a),

„Marża" oznacza ilość pieniędzy, którą trzeba zapłacić Spółce w celu otwarcia transakcji  jej utrzymania,

„Wezwanie do zapłaty marży” odnosi się do marży wymaganej do utrzymania otwartych pozycji, odpowiednio jeżeli kapitał na koncie Klienta spadnie poniżej poziomu marży wymaganego do utrzymania otwartych pozycji, Klient otrzyma wezwanie do zapłaty marży,

„Spread rynkowy” oznacza różnicę pomiędzy cenami kupna i sprzedaży dla transakcji o podobnej wielkości w instrumentach lub instrumentach powiązanych, na rynku bazowym,

„Zakłócenie rynku" obejmuje m.in., nałożenie przez organ rządowy, bank centralny lub organizację międzynarodową ograniczeń materialnych lub limitów w handlu, przenoszeniu i rozliczaniu transakcji dla dowolnego instrumentu bazowego (na przykład, nałożenie kontroli cen, kontroli wymiany walut, obowiązkowe kursy wymiany w odniesieniu do danego instrumentu lub działanie siły wyższej), które mają lub mogą mieć materialny wpływ na rozliczenie transakcji i/lub umów w powiązanych instrumentów finansowych,

„Minimalny rozmiar" oznacza, w odniesieniu do transakcji, do której ma zastosowanie  minimalną wielkość, minimalną liczbę udziałów, umów lub innych jednostek instrumentu, z którym mamy do czynienia, który w większości przypadków jest określony w sekcji aktywów i, w przypadku, gdy nie jest określony, poinformujemy Cię o na żądanie,

„Poziom otwarcia”  oznacza poziom, przy którym transakcja jest otwierana,

„Zlecenie" oznacza zlecenie stop, zlecenie limit lub inny rodzaj zlecenia, wyszczególniony w niniejszej Umowie, lub który Spółka może czasem oferować jeśli pozwala na to sytuacja,

„P&L" oznacza zrealizowane lub niezrealizowane zyski lub straty, jeśli pozwala na to sytuacja,

„Klient branżowy" ma znaczenie określone w MiFID (zapoznaj się z Zasadami kategoryzacji klientów),

„Odpowiednia osoba" dyrektor, pracownik lub odpowiednik, kierownik lub w stosownych przypadkach, Agent związany ze Spółką ,

Klient detaliczny" oznacza dowolnego klienta, który nie jest „Klientem branżowym” dla celów klasyfikacji klientów w ramach MiFID (patrz zasady kategoryzacji klientów),

„Zasady" oznaczają artykuły, zasady, przepisy, procedury, polityki i zwyczaje, w brzmieniu obowiązującym,

„Kody dostępu" oznacza jeden lub więcej kodów identyfikacji użytkownika, certyfikaty cyfrowe, hasła, kody uwierzytelniające, lub inne informacje lub urządzenia (elektroniczne lub inne), które mogą być dostarczane lub określone dla Klienta, aby umożliwić dostęp do elektronicznych usług transakcyjnych;

„Sprzedaż”  ma znaczenie przypisane mu w punkcie 5.1 (a),

„Spread”  przybiera znaczenie przypisane mu w części 4, może, w zależności od kontekstu oznaczać spread rynkowy,

„Wyciąg" oznacza pisemne potwierdzenie naszych kontaktów z Klientem, w tym wszelkich transakcji, które można otworzyć lub zamknąć, wszelkich zamówień, które możesz ustawić lub edytować oraz wszelkich opłat, które stosujemy,

„Zlecenie Stop”  ma znaczenie przypisane mu w punkcie 7.1(a),

„Zawiesić” ma znaczenie nadane w klauzuli 23.1, oraz „Zawieszenie” i „Zawieszony” o znaczeniu pokrewnym,

„System" oznacza sprzęt komputerowy i oprogramowanie, sprzęt, urządzenia sieciowe i inne zasoby, i udogodnienia konieczne do umożliwienia korzystania z elektronicznych usług transakcyjnych,

„Partner handlowy" oznacza każdą osobę, z którą mamy stosunek umowny, na przykład joint venture, relacji współpracy partnerskiej, stosunku przedstawicielstwa lub przedstawiciela finansowego,

„Transakcja" oznacza każdy rodzaj transakcji, który oferujemy w tym m.in. futures, kontrakty na różnice, kontrakty terminowe, zamówienia dowolnego rodzaju w odniesieniu do dowolnego instrumentu (w tym zabezpieczenia) lub dowolną kombinację instrumentów i oznacza jedną lub obie ważne transakcje lub transakcje bezterminowe, zależnie od kontekstu,

„Transakcja niedatowana” (w tym stosownie „Zakup niedatowany” i „Sprzedaż niedatowana”) oznacza transakcję z umową na czas nieokreślony, która nie wygasa automatycznie,

„Rynek bazowy" oznacza giełdę lub inne podobne ciało i/lub miejsce zbywania aktywów, na którym instrument jest przedmiotem transakcji lub transakcja odbywa się na takim instrumencie, zależnie od kontekstu.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z obsługą TRADE.com

Przyjazna obsługa klienta TRADE.com jest zawsze dostępna i chętna do pomocy niezależnie od pory dnia.

Kontakt