Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.36% of retail investor accounts lose money when trading spread bets and CFDs with this provider. You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Charges and Fees

Charges and Fees

Dodatočné poplatky

Poplatky cez polnoc

Poplatok cez polnoc alebo Swap je účtovany na každú pozíciu, ktorá je otvorená cez noc.

Poplatky za konverziu

Poplatky za konverziu sú účtované v prípade, keď je mena Vášho obchodného účtu odlišná od meny aktiva, ktoré práve obchodujete.

Poplatky za neaktivitu

V prípade, že aktivita na obchodnom účte nie je dlhšie ako 90 dní, účtujeme mesačný poplatok. V prípade neaktivity dlhšej ako 12 mesiacov, účtujeme ročný poplatok za neaktivitu.

Žiadne poplatky za Vklady a Výbery

Neúčtujeme žiadne Poplatky za Vklady / Výbery, pretože sú hradené zo strany Trade.com.

Žiadne ďalšie poplatky

Neúčtujeme žiadne Poplatky za live kotácie cien, žiadne Poplatky za správu dokumentov k obchodnému účtu a ani žiadne iné poplatky.

Definície pojmov

Spread je rozdiel medzi Nákupnou (bid) a Predajnou (ask) cenou v rámci konkrétneho obchodu. Preto je to náklad za otvorenie a uzavrenie špecifickej pozície a môže mať zásadný vplyv na celkový zisk Vašich obchodov.

Nižšie spready môžu predstavovať nižšie náklady obchodovania, je to rovnomerné. Nižší spread môže predznamenať, keď sa cena na trhu nemusí tak výrazne pohnúť od Vašej vstupnej ceny, aby ste začali byť v zisku.

Trhová volatilita zapríčinená hlavnými ekonomickými udalosťami a správami z trhu môže vyvolať náhle vysoké výkyvy cien konkrétnych nástrojov, čo môže viesť k nárastu (alebo rozšíreniu) spreadu, aby bolo možné pokryť zvýšené riziko volatilných trhov.

Marža: môže byť chápana ako vklad potrebný k využitiu finančnej páky. Pri každom otvorení pákovej pozície je určitá čiastka zostatku na účte zaistena ako marža. Táto čiastka závisí na veľkosti pozície a použití konkrétnej veľkosti finančnej páky. Marža je využívána, aby zaručila držanie pozície, ktorú ste otvorili v prípade, že ide proti Vám.
Hodnota PIPu predstavuje percentuálne vyjadrenie Bodu a jeho štandardizovanú jednotku, ktorá predstavuje najmenšiu veľkosť pohybu ceny, o ktorú sa môže zmeniť. Je to napríklad $0.0001 pre USD menové páry, čo je často označované ako 1/100 z 1%, alebo ako jeden bázický bod.
Pákový efekt znamená požičať si určitú čiastku peňazí potrebných k investovaniu. V prípade Forexu sú tieto peniaze spravidla poskytované maklérom. Pákový efekt umožňuje investorom ovládať oveľa väčšie investície, ako ich kapitál dovolí, a tým im umožnuje potencionálne zvýšiť ich výnosy, a to iba investovaním percentuálneho podielu z celkovej hodnoty daného aktíva.
Poplatok cez polnoc inak nazývaný SWAP poplatok je účtovaný v prípade, keď držíte obchodnú pozíciu cez noc.
Rollover odkazuje na proces, kedy sa uzatvára otvorená pozícia kontraktu s blížiacou sa dobou expirácie v prospech otvorenia nového kontraktu s neskorším dátumom expirácie.

Poplatky za konverziu sú učtované v prípade, že je mena vášho obchodného účtu odlišná od meny aktíva, ktoré práve obchodujete. Poplatok spočítaný ako percento použitého konverzného kurzu. Toto ovplyvní akúkoľvek konverziu na použitú maržu, zisk a stratu, nočných rolloveroch, CFD rolloveroch a Korporátných aktivít (Dividendy alebo Splity)

Ako napríklad, pokiaľ je mena účtu v USD a vy si otvoríte pozíciu na nemeckom Germany 30, ktorý sa kótuje v EUR, tak Vaša použitá marža je v USD. Konverzia zahrňuje fixnú percentnú sadzbu platnú v danom okamžiku ako prirážku. Konverzný poplatok je nastavený na 0,3%.

Účtujeme mesačný poplatok $25, v prípade, že neaktivita na obchodnom účte nebude dlhšia ako 90 dní.

Pokiaľ bude Vás obchodný účet neaktivný dlhšie ako 12 mesiacov, budeme účtovať ročný poplatok za neaktivitu vo výške $100 alebo ekvivalent za kvartál po odčítaní Mesačných poplatkov, ktoré už boli naúčtované.

Poplatky za vklady a výbery sú učtované Spoločnosťou, v prípade keď vkládáte alebo vyberáte financie z Vášho obchodného účtu. V súčasnosti nie sú účtované žiadne poplatky za Vaše vklady a Výbery, pretože tieto nákldy preberá Trade.com. Ničmenej si vyhradzujeme právo na minimálne poplatky za vklady a výbery v prípade predchádzajúcej notifikácie klientovi ohľadne podmienok a výšky daných poplatkov.

Examples

Použijeme príklad na obchode s komoditou Sugar (cukor).

Sugar je kótovaný v mene = USD
Pozícia na nákup = Long (Buy)
Webtrader objem = 12 600 (MT4 = 1.26 lotu)
MT4 veľkosť kontraktu pre Sugar = 10 000 lbs
MT4 objem = Loty * Veľkost kontraktu = 1.26 * 10 000 = 12 600 lbs

Zmena Ceny Kontraktu (v dobe Rolloveru pred expiráciou a nového mesačného kontraktu)

Cena Nového kontraktu – Cena starého kontraktu = 0.79 USD
Spread Sugar = 0.04 USD
Stredová zatváracia cena dňa na Sugar = 11.61 USD/lbs
Nočný SWAP poplatok na Sugar = -0.0217% = -0.000217

Poplatok za denny nočný Swap je vypočítaný následovne:

Poplatok za denný Swap = Objem * Stredová zatváracia cena inštrumentu * Poplatok nočného Swapu
Poplatek za denný Swap = 12 600 * 11.61 * (-0.000217) = - 31.74 USD

Rollover je vypočítaný následovne:

Rollover = Objem * Rozdiel ceny nového a starého kontraktu
Rollover = 12 600 * 0.79 = 9 954 USD

Vzhľadom k tomu, že máte otvorenú Nákupnú pozíciu a cenový rozdiel je kladný, 9 954 USD bude strhnutých z Vášho účtu, aby sa kompenzovala odpovedajúca zmena Zisku a Straty. (Pokiaľ by sa jednalo o Predajnú pozíciu, bolo by 9 554 USD pripísaných na Váš účet ako kompenzácia za záporný Zisk a Strátu).
Poplatok za Spread z Rolloveru je vypočítaný následovne:

Poplatok za Spread z Rolloveru = Objem * Spread inštrumentu
Poplatok za Spread z Rolloveru = 12 600 * 0.04 = 504 USD

Poplatok za Spread je účtovaný vždy a to bez ohľadu nato či sa jedná o typ Nákupnej alebo Predajnej pozície (buy alebo Sell).
Celkový náklad Rolloveru je vypočítaný následovne:

Celkový náklad = Rollover + Poplatok za Spread Rolloveru = (-9 954) + (-504) = - 10 458 USD

Pokiaľ mena Vášho účtu je iná od meny inštumentu, potom je čiastka prevedená na menu Vášho účtu za bežnú tržnú cenu.
Poplatok za konverziu je vypočítaný následovne:

Budeme predpokladať, že Váš obchodný účet je denominovaný v mene EURO, a vy chcete otvoriť pozíciu CFD kontraktu na komodite Natural Gas (zemný plyn), ktorá je kótovaná v USD. Pokiaľ je požadovaná Marža pre túto pozíciu $ 1 000, táto čiastka bude konvertovaná do EUR následovne:

Poplatok za konverziu Použitej Marže: 0.3%
EUR/USD stred: 1.13612
V čase otvorenia pozície, Použitá Marža bude konvertovaná do EUR týmto kurzom:
1.13612 – 1.13612 * 0.3% = 1.1327
Použitá Marža = $1 000 / 1.1327 = 882.85 EUR

Často kladené otázky

Ako sú účtované Poplatky za Rollover:

Celkový Rollover = Rollover + Poplatok za Spread Rolloveru

Aké sú obchodné hodiny a kde ich môžem nájsť:

Obchodné hodiny sú pre každý instrument uvedené v daných triedach Aktív na hlavnej stránke home page

Čo je Váš zostatek

Vaša veľkosť účtu okrem Zisku a Straty z otvorených pozícií – hodnota rovná vloženým prostriedkom na obchodný účet a váš Zisk a Strata z uzavrených obchodov.

Co je Váš majetek

Je to hodnota obchodného účtu, ktorá je rovná Zostatku a aktuálnemu Zisku a Strate na otvorených pozíciach.

Čo je vaša volná marža

Je to súčet, ktorý máte k dispozícii ako Maržu k otvoreniu novej pozície. Vypočítaná po odpočte použitej marže z otvorených pozícii a Vášho majetku.

Čo je použitá marža

Indikuje súčet všetkých marží, ktoré sú aktuálne použité na otvorené pozície. Vypočítaná z požadovanej marže na otvorenie jednotlivých pozícii.

Profesionálny klienti sú oslobodený od regulátorných limitov pre zavedenie pákového efektu pre maloobchodných klientov a sú schopný obchodovať s vyššým pákovým efektom. Prečítajte si prosím naše zásady pre kategorizáciu klientov.
Počas každodenních prestávok a pri zverejňovaní dôležitých správ z trhu sa Spready môžu odlišovať.
Veľkosť páky je odhadovaná a závisí na hodnote inštrumentov v reálnom čase.