Risk Disclosure Statement

Poznámka: Anglická verzia tejto zmluvy je rozhodujúcou verziou a má prednosť, vždy keď existuje rozpor medzi anglickou verziou a ostatnými verziami.

Risk Disclosure Statement

1.Účel 
Účelom Vyhlásenia o zverejnení informácií o riziku (ďalej len "Vyhlásenie") je poskytnúť Klientovi primerané usmernenie o povahe a rizikách špecifických typov finančných inštrumentov, ktoré Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited) (ďalej len "Spoločnosť") ponúka.

Klient berie na vedomie, chápe a súhlasí s rizikami uvedenými nižšie.

2. Právny rámec 
Toto vyhlásenie je založené na práve 87(I)/2017 týkajúce sa poskytovania investičných služieb, vykonávania investičných činností a prevádzky regulovaných trhov. Treba poznamenať, že toto vyhlásenie nemá za cieľ zverejňovať alebo diskutovať o všetkých rizikách a iných významných aspektoch všetkých uzavretých  transakcií s alebo prostredníctvom Spoločnosti. Má za úlohu načrtnúť všeobecnú povahu rizík obchodovania s finančnými inštrumentmi na spravodlivom a nezavádzajúcom základe. Preto sa musíte uistiť, že vaše rozhodnutie sa uskutočnilo na informovanom základe a minimálne by ste mali brať do úvahy všetky nižšie uvedené informácie.

3.Vyhlásenie

 1. Obchodovanie je veľmi špekulatívne a riskantné. Rozdielové zmluvy (kontrakty) (CFD) sú komplexné finančné produkty, z ktorých väčšina nemá stanovenú lehotu splatnosti. Preto nastáva splatnosť pozícia CFD v deň, kedy sa rozhodnete zatvoriť existujúcu otvorenú pozíciu. CFD kontrakty, ktoré sú produktmi s pákovým efektom, prinášajú vysokú mieru rizika a môžu mať za následok stratu celého investovaného kapitálu. Obchodovanie s CFD je vysoko špekulatívne a preto je vhodné len pre tých klientov, ktorí: (a) rozumejú a sú ochotní prevziať ekonomické, právne a iné riziká, ktoré sú s tým spojené, (b) sú finančne ochotní prevziať riziko straty až do výšky svojho investovaného kapitálu a (c) rozumejú a sú informovaný o CFD kontraktoch a ďalších podkladových aktívach. Klient prehlasuje, zaručuje a súhlasí s tým, že on/ona chápe uvedené riziká, je ochotný a schopný, finančne aj inak, prevziať riziká obchodovania s CFD. Pred rozhodnutím obchodovať, by sa mal klient ubezpečiť, že pochopil príslušné riziká a vzal do úvahy svoju úroveň skúseností a v prípade potreby vyhľadá nezávislú radu. Klient je zodpovedný za všetky straty, ktoré utrpel na jeho účte. V dôsledku toho by mal byť klient ochotný stratiť všetok svoj investovaný kapitál.
 2. Riziká spojené s transakciami v rámci kontraktov CFD. Pri obchodovaní s CFD musíte brať do úvahy nasledujúce hlavné riziká: • CFD sú pákové produkty; preto prinášajú vyššiu mieru rizika pre váš kapitál v porovnaní s inými finančnými produktmi a môžu mať za následok stratu celého investovaného kapitálu. Treba však poznamenať, že spoločnosť funguje na základe „ochrane negatívneho zostatku“; to znamená, že nemôžete stratiť viac ako vašu počiatočnú investíciu. • Hodnota CFD kontraktov sa môže zvýšiť alebo znížiť v závislosti od trhových podmienok a potenciál zisku by mal byť vyrovnaný popri významných stratách, ktoré môžu vzniknúť vo veľmi krátkom časovom období pri obchodovaní s CFD. • Obchodovanie s CFD, na rozdiel od tradičného obchodovania, vám umožňuje obchodovať na trhoch zaplatením len nepatrného zlomku z celkovej obchodnej hodnoty. Znamená to však, že relatívne malý pohyb na trhu môže viesť k proporcionálne oveľa väčšiemu pohybu hodnoty vášho pozície. Spoločnosť ponúka maximálny pákový efekt až do maximálne 1:30 pre retailových klientov. Prečítajte si politiku pákového efektu pre rôzne triedy aktív. • Klient sa musí ubezpečiť, že má na svojom obchodnom účte dostatočnú maržu, aby udržal otvorenú pozíciu. Okrem toho musí klient priebežne monitorovať akékoľvek otvorené pozície, aby zabránil uzavretiu pozícií z dôvodu nedostupnosti finančných prostriedkov; je potrebné poznamenať, že Spoločnosť nie je zodpovedná za to, že vás o takýchto prípadoch neupozorní, no môže tak urobiť.
 3. Finančné trhy môžu rýchlo kolísať, aby odrážali udalosti, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti a/alebo vašej kontroly; v dôsledku toho sa ceny stávajú volatilnými. Jednou z foriem volatility cien je "gapping" (cenové medzery), ku ktorému dochádza vtedy, keď dôjde k náhlemu posunu cien z jednej úrovne na druhú. To môže byť spôsobené napríklad neočakávanými hospodárskymi udalosťami alebo oznamovaním trhu v rámci alebo mimo obchodného času. V dôsledku toho spoločnosť nemôže byť schopná vykonať vaše pokyny v požadovanej cene. To sa môže vyskytnúť aj vtedy, ak na trhu neexistuje dostatočná podkladová likvidita.
 4. Konflikty záujmov. Spoločnosť je zmluvnou stranou všetkých transakcií uzatvorených na základe klientskej zmluvy a ako také môžu byť záujmy spoločnosti v rozpore so záujmami klienta. Politika konfliktu záujmov je k dispozícii na webových stránkach spoločnosti.
 5. Ceny sú stanovené spoločnosťou a môžu sa líšiť od cien uvedených inde. Spoločnosť poskytne ceny, ktoré sa majú použiť pri obchodovaní a oceňovaní pozícií klienta v súlade so svojimi zásadami a postupmi pre obchodovanie. Z tohto dôvodu nemusia priamo zodpovedať trhovej úrovni v reálnom čase v okamihu, keď nastane predaj opcií.
 6. Práva na podkladové aktíva. Klient nemá žiadne práva alebo povinnosti týkajúce sa podkladových inštrumentov alebo aktív súvisiacich s CFD.
 7. Telefonické objednávky a okamžitá realizácia. Trhové príkazy realizované cez telefón prostredníctvom Obchodnej miestnosti (Dealing room) spoločnosti sú zhotovené, keď telefónny operátor spoločnosti vysloví súhlas slovom "dohoda" alebo “hotovo” po zadaní objednávky. Po takomto potvrdení od telefónneho operátora si klient kúpil alebo predal a už nemôže zrušiť objednávku. Pri zadávaní objednávok cez “Obchodnú miestnosť” spoločnosti klient súhlasí s takouto okamžitou realizáciou a akceptuje riziko tejto funkcie okamžitej realizácie.
 8. Spoločnosť nie je poradcom alebo splnomocnencom pre zákazníka. Ak spoločnosť poskytuje všeobecné odporúčania o trhu, tak takéto všeobecné odporúčania nepredstavujú osobné odporúčanie ani investičné poradenstvo a neberú do úvahy žiadnu z osobných okolností alebo investičných cieľov klienta a nie sú ani ponukou na obchodovanie alebo žiadosťou na ponuku na obchodovanie v ľubovoľnom CFD. Každé rozhodnutie klienta obchodovať kontrakty CFD so spoločnosťou a každé rozhodnutie o tom, či je transakcia vhodná alebo správna pre klienta, je nezávislé rozhodnutie samotného klienta. Spoločnosť nepôsobí ako poradca alebo ako fiduciár (dôverník) klienta. Klient súhlasí s tým, že spoločnosť nemá voči klientovi žiadnu fiduciárnu povinnosť a nie je zodpovedná za a nezodpovedá za žiadne záväzky, nároky, náhrady škody, náklady a výdavky, vrátane nákladov na právne poradenstvo, ktoré vznikli v súvislosti s klientom podľa všeobecných odporúčaní týkajúcich sa obchodovania alebo prijatia či neprijatia akýchkoľvek opatrení založených na akýchkoľvek všeobecných odporúčaniach alebo informáciách poskytnutých spoločnosťou.
 9. Odporúčania nie sú zaručené. Všeobecné odporúčania o trhu poskytnuté spoločnosťou sú založené výlučne na posúdení jej personálu a mali by sa za také aj považovať. Klient berie na vedomie, že vstupuje do akýchkoľvek transakcií, podľa jeho vlastného úsudku. Všetky poskytnuté odporúčania na trhu sú iba všeobecné a môžu alebo nemusia byť v súlade s trhovými pozíciami alebo zámermi spoločnosti a alebo jej pridružených spoločností. Všeobecné odporúčania spoločnosti o trhu sú založené na informáciách, o ktorých sa predpokladá, že sú spoľahlivé, no spoločnosť však nemôže a ani nezaručuje ich presnosť ani úplnosť, ani neprezentujú to, že po takýchto všeobecných odporúčaniach sa zníži alebo odstráni riziko spojené s obchodovaním s CFD kontraktmi.
 10. Žiadne záruky zisku. Neexistujú žiadne záruky zisku ani vyhnutiu sa strate pri obchodovaní s CFD. Klient neobdržal žiadne takéto záruky od spoločnosti alebo od jej zástupcov. Klient si je vedomý rizík spojených s obchodovaním s CFD a je finančne schopný znášať takéto riziká a zniesť akékoľvek vzniknuté straty.
 11. Riziká
  a. Technické riziká
  • Obchodovanie na internete. Ak Klient obchoduje on-line (cez internet), Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, straty, poškodenia, náklady alebo výdavky spôsobené priamo alebo nepriamo akoukoľvek poruchou alebo poruchou prenosu, komunikačného systému, počítačového zariadenia alebo obchodného softvéru, či už patriacemu spoločnosti, klientovi, akejkoľvek burze alebo systému vyrovnania alebo zúčtovania.
  • Telefónne príkazy. Spoločnosť nie je zodpovedná za prerušenie, poruchu alebo nefunkčnosť telefónnych zariadení a nezaručuje dostupnosť telefónu. Kvôli vyvarovaniu sa pochybností je si klient vedomý, že spoločnosť nemôže byť kedykoľvek dostupná na telefóne a preto si klient môže zadávať objednávky prostredníctvom on-line prístupu na obchodnú platformu spoločnosti. b. Trhové podmienky. Klient berie na vedomie, že v prípade mimoriadnych trhových podmienok spoločnosť nemusí byť schopná vykonať pokyny klienta a preto sa môže lehota, počas ktorej sa vykonávajú pokyny a žiadosti predlžiť. c. Komunikácia.
  • Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, ktorá vznikla v dôsledku oneskorenej alebo neobdržanej komunikácie, ktorú spoločnosť zaslala klientovi.
  • Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, ktorá vznikne v dôsledku zašifrovaných informácií zaslaných klientovi spoločnosťou, ku ktorým bolo pristúpené prostredníctvom neautorizovaných prostriedkov.
  • Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne neobdržané alebo neprečítané interné správy odoslané klientovi prostredníctvom obchodnej (-ých) platformy (-iem); v prípade, že správa nebude prijatá alebo prečítaná do 3 (troch) kalendárnych dní, správa sa automaticky odstráni.
  • Klient je výlučne zodpovedný za ochranu akýchkoľvek informácií obsiahnutých v komunikácii, ktoré  od spoločnosti obdržal. • Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu v dôsledku oprávneného/neoprávneného prístupu tretích osôb ku všetkým informáciám medzi spoločnosťou a klientom. d. Udalosť vyššej moci. V prípade udalosti vyššej moci klient akceptuje riziko vzniku straty.
  e. Dane. Klient sa musí ubezpečiť, že investovanie do CFD kontraktov nepodlieha dani a/alebo iným povinnostiam v jurisdikcii klienta. Klient je zodpovedný za všetky dane a/alebo akékoľvek iné povinnosti, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s jeho obchodmi.
 12. Náklady, swapová hodnota a iné okolnosti. Pred investovaním do CFD musí byť klient oboznámený so všetkými súvisiacimi nákladmi, ako je spread(y), provízia(ie) a swap(y). Pre účely tohto vyhlásenia sa swap rozumie ako “úrok” pripočítaný alebo odpočítaný za držanie pozície otvorenej cez noc. Swap pre pozíciu otvorenú v stredu a držanú cez noc je trikrát vyšší ako v ostatných dňoch; Dôvodom je, že deň valuty obchodovania otvoreného cez noc v stredu by bol zvyčajne sobota, ale keďže banky sú zatvorené, deň valuty je pondelok a klient má navyše 2 (dva) dni úroku. Od piatku do pondelka sa swap účtuje raz.
 13. Chyby systému exspirácie. V prípade, že systém exspirácie z nejakého dôvodu zlyhá, automaticky identifikuje neexspirované opcie a určí ich na exspiráciu v súlade s hodnotami historicky uloženými v archíve. Ak nejaká pozícia neexspiruje včas, systém vygeneruje oznámenie manažérovi rizika a zamestnancovi pre dodržiavanie pravidiel, v ktorom budú uvedené všetky informácie o pozícii, aby sa dali vyriešiť manuálne.

Odškodnenie. Spoločnosť je zapojená do fondu pre odškodnenie investorov pre klientov investičných spoločností regulovaných v Cyperskej republike. Klient bude mať nárok na odškodnenie v rámci fondu pre odškodnenie pre investorov, ak spoločnosť nie je schopná plniť svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce z pohľadávky klienta. Akákoľvek kompenzácia poskytnutá klientovi z fondu pre odškodnenie investorov nesmie prekročiť dvadsaťtisíc EUR (20 000 EUR). Platí to pre súhrnné pohľadávky klienta voči spoločnosti.

CFD kontrakty sú komplexnými inštrumentmi a sú vystavené vysokému riziku rýchlej straty finančných prostriedkov kvôli pákovému efektu.

Na 71.36% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s CFD kontraktmi u uvedeného poskytovateľa.

Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako fungujú CFD a či si môžete dovoliť, podstúpiť vysoké riziko, straty finančných prostriedkov.

JA/MY SOM SI PREČÍTAL, ROZUMIEM A SÚHLASÍM S VYHLÁSENÍM O ZVEREJNENÍ RIZIKA A OBCHODNÝMI POLITIKAMI A POSTUPMI UVEDENÝMI VYŠŠIE.

 

Potrebujete pomoc?  
kontaktujte náš priateľský tím zákazníckej podpory TRADE.com

ktorý je k dispozícii vám pomôcť v akejkoľvek hodine.

KONTAKTUJTE