Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.36% of retail investor accounts lose money when trading spread bets and CFDs with this provider. You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Terms & Conditions

Poznámka: Anglická verzia tejto zmluvy je rozhodujúcou verziou a má prednosť, vždy keď existuje rozpor medzi anglickou verziou a ostatnými verziami.

Terms & Conditions

Obsah

 

1. Úvod 3

2. Rozsah zmluvy a poskytovanie služieb

3. Začatie zmluvy a právo na zrušenie.

4. Trvanie zmluvy

5. Provízie za služby.

6. Otvorenie účtu.

7. Kategorizácia klientov.

8. Vhodnosť a primeranosť.

9. Oprávnené osoby a neautorizované používanie účtu

10. Dodržiavanie platných zákonov a nariadení

11. Definícia kontraktov na rozdiel.

12. Konflikt záujmov

13. Kotácie a ceny

14. Umiestňovanie a vykonávanie objednávok a oznamovanie transakcií.

15. Elektronické obchodné podmienky.

16. Prístup.

17. Objednávky

18. Realizácia objednávok a aktívna tvorba trhu.

19. Mena.

20. Obmedzenie prijímania objednávok.

21. Minimálna a maximálna veľkosť obchodu

22. Zrušenie a vybratie objednávok

23. Potvrdenia a chyby.

24. Pákový efekt, Marža a Zabezpečenie

25. Provízie, Poplatky a Pokuty

26. Swapy

27. Kontá odbremenené od Swapu

28. Ostatné náklady

29. Ochrana záporného zostatku.

30. Zisky a straty.

31. Jednotlivé kapitálové a kryptomenové produkty

32. Podmienky platné pre špecifické obchodovacie platformy

33. Stimuly a iné obchodné výhody

34. Vklady a Platby

35. Výbery

36. Klientské Peniaze

37. Neaktívne a nečinné účty

38. Archivácia obchodných účtov MT4

39. Neplnenie a náprava neplnenia

40. Ukončenie bez neplnenia

41. Udalosti spôsobené vyššou mocou

42. Vylúčenia, obmedzenie, odškodnenie a zodpovednosť.

43. Zastúpenia a záruky

44. Zneužívanie trhu a zakázané tradingové metódy

45. Prieskum

46. Zmena, ukončenie a likvidácia účtov

47. Komunikácia. 37

48. Nahrávky,vedenie záznamov a sledovanie komunikácie

49. Dotazy, sťažnosti a spory

50. Zdaňovanie

51. Rozhodné právo a jurisdikcia

52. Osobné údaje a ochrana osobných údajov

53. Duševné vlastníctvo

54. Prideľovanie

55. Zmeny.

 

57. Definície a interpretácia

1.Úvod

 1. Táto Klientska Zmluva (ďalej len „Zmluva“ alebo „Zmluvné podmienky“) je stanovená medzi Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited) (ďalej len „my“, „nás“, „naša", „naše" „Spoločnosť") a Klientom (ďalej len „Klient", „Vás", „Váš" a „Vy").
 2. Spoločnosť Trade Capital Markets (TCM) Limited je autorizovaná a regulovaná Komisiou pre Kotácie cenných papierov a ako Cyperská Investičná Spoločnosť vykonáva Klientovi určené Investičné a Doplnkové Služby a Činnosti v rámci poskytovania Investičných Služieb a vykonávanie Investičných Činností, podľa Zákona o Regulovaných Trhoch a ďalších súvisiacich záležitostiach z roku 2017, Zákon 87(Ι)/2017, v znení neskorších zmien a doplnení alebo nariadení (ďalej len „zákon"), s licenciou CIF číslo 227/14. Spoločnosť je zaregistrovaná na Cypre podľa zákona o obchodných spoločnostiach s registračným číslom HE 324232. Sídlo spoločnosti je 128-130 Lemesos Avenue, podlažie 3, Byt 301, Strovolos 2015 Nikózia, Cyprus, telefón: + 357 22 030446, email: info@tradecapitalmarkets.com.
 3. Táto Klientska Zmluva bude upravovať všetky Transakcie medzi Spoločnosťou a Klientom. Túto Zmluvu by ste si mali prečítať adôkladne jej porozumieť, vrátane sekcie Aktív a Pravidiel Spoločnosti, ktoré nájdete na webovej stránke Spoločnosti v sekcii oRegulácii. Taktiež vrátane Pravidiel Vykonávania, Pravidiel pre Konflikt Záujmov, Pravidiel fondu na Kompenzáciu Investora, Pravidiel na Vybavovanie Sťažností, Pravidiel Kategorizácie Klienta spolu s Vyhlásením o Zverejnení Rizík a Vyhlásením o Ochrane Osobných Údajov v znení neskorších predpisov a akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré sme Vámposkytli alebo Vám vbudúcnosti poskytneme.
 4. Žiadne ustanovenie v tejto Zmluve nezbavuje ani neobmedzuje žiadnu povinnosť alebo záväzok, ktorý máte v súlade so Smernicou o Trhoch s Finančnými Nástrojmi (MiFID) aCyperským Zákonom o Investičných Službách a Činnostiach Regulovaných Trhov z roku 2017 (zákon 87 (I) / 2017, (ďalej len „smernice") alebo smernicami arozhodnutiami CySEC (ďalej len „usmernenia", „ustanovenia") a v prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto Zmluvou a usmerneniami CySEC bude mať prednosť smernica CySEC.
 5. Táto Zmluva je Vám poskytnutá v Angličtine, čo je oficiálny jazyk spoločnosti, av Angličtine budeme komunikovať počas trvania tejto Zmluvy.
 6. V tejto zmluve majú všetky slová začínajúce na veľké písmená avýrazy písané veľkým písmom význam uvedený v Odseku 26, Definície a interpretácia.
 7. Spoločnosť neposkytuje klientovi žiadnu formu investičného poradenstva, správu portfólia, právnu, finančnú, daňovú alebo inú radu, či odporúčania alebo názory. Akýkoľvek marketingový materiál alebo informačný prieskum, technická analýza alebo analýza trhu, ktorá môže byť poskytnutá Klientovi prostredníctvom našich webových stránok a obchodných platforiem, nie je navrhnutá s ohľadom na osobný profil, finančnú situáciu alebo obchodnú skúsenosť individuálneho klienta, a preto by nemala byť interpretovaná ako investičná rada, odporúčanie alebo ako žiadosť o akékoľvek transakcie s finančnými nástrojmi.

2.Rozsah Zmluvy aPoskytovanie Služieb

Táto Zmluva predstavuje základ, podľa ktorého budeme sVami pristupovať k transakciám apodľa ktorej sa bude riadiť každá Transakcia uzavretá alebo vzniknutá medzi Vami a nami po tom, ako táto Zmluva nadobudne účinnosť. Obchodovanie s CFD nesie vysokú mieru rizika a môže viesť k strate celého pôvodného vkladu. Naša obchodná služba nie je vhodná pre všetkých. Úplné vysvetlenie rizík spojených s obchodovaním s CFD je uvedené vo Vyhlásení o Zverejnení Informácií o Riziku a mali by ste si pred tým, ako s nami uzavriete túto Zmluvu, dôkladne prečítať a plne porozumieť týmto rizikám.

Trade Capital Markets (TCM) Limited pôsobí prostredníctvom webových stránok tradecapitalmarkets.com, trade.com, finexo.com, ktoré umožňujú online obchodovanie.

3.Začatie Zmluvy aPrávo na zrušenie

3.1. Zmluva nadobúda účinnosť tým, keď klient dokončí proces otvorenia účtu aSpoločnosť ho akceptuje ako nového Klienta, hneď ako Vás informujeme o tom, že sme prijali Vašu žiadosť o založenie účtu u nás.

3.2. Zmluvu môžete zrušiť písomným oznámením v priebehu prvých štrnástich (14) dní od jej začiatku. Právo na zrušenie Zmluvy nebude platné, ak ste vykonali akýkoľvek obchod, a takýto obchod bol ovplyvnený akoukoľvek cenovou fluktuáciou na trhu alebo v prípade, ak klient prijal na základe žiadosti akékoľvek investičné alebo vedľajšie služby. Ak ste nezadali žiadny obchod, spoločnosť vám vráti sumu, ktorú ste vložili. Ak Zmluvu nezrušíte tak, ako je uvedené vyššie, Zmluva bude naďalej platná, pokiaľ nebude ukončená v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy.

4.Trvanie Zmluvy

Zmluva nadobúda účinnosť odo dňa začatia, ktorý je uvedený v časti „Začatie Zmluvy a Právo na Zrušenie", na dobu neurčitú/neobmedzenú až do jej ukončenia, ako je uvedené v Zmluve.

5.Provízie za Služby

5.1. Akceptujete, že sme jediným vykonávateľom v súvislosti s vašimi obchodmi; preto upravujeme Bid aAsk ceny. Budeme konať ako sprostredkovateľ vašich transakcií, s výnimkou prípadov, keď sa s Vami dohodneme inak. Môžeme odoslať vaše žiadosti na vykonanie tretím stranám, poskytovateľom likvidity, avšak zmluvne sme jediným partnerom vašich obchodov a každá transakcia sa vykoná v našom mene. My riešime akékoľvek konflikty, ktoré môžu vzniknúť, a to, ako zvládnuť tieto konflikty ponúkame v našich Pravidlách týkajúcich sa Konfliktu Záujmov.

5.2. Budeme sa vami zaoberať iba na základe vykonávania príkazov, ak:

 1. Vy konáte ako jediný majiteľ účtu a nie ako agent (alebo správca) v mene niekoho iného. To znamená, že nesmiete vstúpiť do transakcií v mene iných strán bez nášho výslovného súhlasu. Ak vystupujete ako zástupca, neprijmeme vášho splnomocniteľa ako klienta, pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak.
 2. Zaoberáme sa vami výhradne na základe vykonávania príkazov a neposkytujeme vám poradenstvo v súvislosti s akýmkoľvek aspektom zadávania obchodov alebo ich vykonávania. Súhlasíte s tým, že pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, nie sme povinní:
  1. Vás ubezpečovať ovhodnosti transakcií
  2. Radiť Vám amonitorovať jednotlivé transakcie
  3. Uskutočňovať Margin Calls
  4. Uzavrieť akúkoľvek Transakciu, ktorú ste otvorili, bez ohľadu na to, že sme mohli predtým podniknúť podobné akcie vo vzťahu k tejto Transakcii alebo akejkoľvek inej.

5.3. Keďže vzťahy medzi Vami a nami sú výlučne na základe vykonávania, nebudete mať nárok požiadať nás, aby sme vám poskytli investičné poradenstvo týkajúce sa akejkoľvek Transakcie alebo urobili akékoľvek vyjadrenie, ktoré Vás bude povzbudzovať k otvoreniu konkrétnej Transakcie. Na základe vlastného uváženia môžeme poskytnúť informácie:

 1. vo vzťahu k akejkoľvek Transakcii, na ktorú ste sa pýtali, najmä pokiaľ ide o postupy a riziká spojené s touto Transakciou a spôsoby minimalizácie rizika; a
 2. prostredníctvom faktických informácií otrhu, avšak nemáme povinnosť zverejňovať takéto informácie, a v prípade, že Vám poskytneme takéto informácie, nebude to v žiadnom prípade predstavovať investičné poradenstvo. Spoločnosť nevydá žiadnemu klientovi žiadne odporúčania, doporučenia ani stanoviská v súvislosti s transakciou, aby klient mohol prijať investičné rozhodnutie.

5.4. Akékoľvek vyhlásenie, odporúčania alebo stanoviská poskytnuté každému klientovi, vrátane akéhokoľvek vyhlásenia nájdeného na akejkoľvek internetovej stránke, ktoré sme vytvorili alebo prezentovali, našimi zamestnancami, splnomocnenými zástupcami alebo pridruženými osobami, nie sú navrhnuté s ohľadom na osobný profil, finančnú situáciu alebo skúsenosti klienta, a preto by nemali byť interpretované ako investičné poradenstvo, odporúčanie, stanovisko a/alebo ako žiadosť o akékoľvek transakcie s finančnými nástrojmi.

5.5. Vy, ako klient, uznávate, že by ste mali vždy uskutočňovať akékoľvek transakcie na základe vlastného uváženia a nikdy nebudete konať podľa odporúčania, analýzy ani názoru, ktorý poskytuje Spoločnosť, akékoľvek pridružené spoločnosti alebo zamestnanci. Všetky vyjadrené názory môžu byť pre autorov osobné a nemusia odrážať názory spoločnosti Trade Capital Markets (TCM) Limited.

5.6. V prípade, že sme písomne súhlasili s tým, že vzťahy medzi Vami a nami sú na poradenskom základe, investičné poradenstvo, ktoré vám môžeme poskytnúť, bude predmetom našej Zmluvy o Investičných Poradenských Službách.

5.7. Bez ohľadu na časť 5.6 súhlasíte s tým, že náš vzťah kobchodovaniu je čisto sprostredkovateľský a spoliehate sa výlučne na váš vlastný úsudok pri otváraní, zatváraní, čiastočnom zatváraní, alebo odmietnutí otvorenia, alebo pri ukončení Transakcie. Čo sa týka vykonávania príkazov a poradenstva, nebudeme, ak nedošlo k podvodu, pri úmyselnom zlyhaní alebo nedbanlivosti brať akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek straty (vrátane, bez obmedzenia na nepriame alebo následné straty, alebo straty príležitostí alebo ziskov vyplývajúcich z akéhokoľvek zlyhania pri očakávaní zisku), náklady, výdavky alebo škody, ktoré ste utrpeli, vyplývajúce z akejkoľvek nepresnosti alebo neúplnosti akýchkoľvek informácií alebo rád, alebo nevhodnosti akýchkoľvek rád, ktoré vám poskytol niektorý zo zamestnancov Spoločnosti alebo tretia strana vrátane, bez obmedzenia na informácie alebo rady týkajúce sa ktorejkoľvek z vašich transakcií s nami.

5.8. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak za žiadnych okolností neponúkneme žiadnu radu alebo neodporúčame, aby ste podnikli nejaké kroky vo vzťahu k akejkoľvek Transakcii, neznamená to, že vám odporúčame, aby ste tieto kroky neurobili alebo Transakciu nepodnikli vôbec. S výhradou nášho práva odstrániť alebo uzavrieť akúkoľvek Transakciu za konkrétnych okolností uvedených v tejto Zmluve, každá Transakcia, ktorú ste otvorili v dôsledku nepresnosti alebo chyby, napriek tomu zostane platná a záväzná vo všetkých ohľadoch na Vašej aj našej strane. Bez toho, aby sme zľahčovali akékoľvek iné obmedzenie našej zodpovednosti obsiahnuté inde v tejto zmluve, maximálna výška našej zodpovednosti za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v súvislosti s akoukoľvek radou, ktorú sme Vám poskytli v súvislosti s Transakciou, bude obmedzená na trojnásobok Provízie alebo Spreadu v súvislosti s touto Transakciou.

5.9. Beriete na vedomie, že informácie obsiahnuté v sekcii Aktív sú len orientačné a môžu byť v čase otvorenia alebo zatvorenia Transakcie nepresné. Aktuálna časť Aktív bude verzia zobrazovaná na našich webových stránkach, ktoré môžu byť z času na čas aktualizované.

5.10. Než snami začnete obchodovať, podnikneme všetky primerané kroky, aby sme vám poskytli jasné vysvetlenie všetkých provízií, spreadov, poplatkov, financovania a iných poplatkov, ktorým budete podliehať. Tieto poplatky ovplyvnia Vaše čisté zisky z obchodovania (v prípade ich existencie) alebo zvýšia vaše straty.

5.11. Vyhradzujeme si právo žiadať, aby ste nám zaplatili alebo uhradili akékoľvek dane alebo poplatky v prípade zmeny základu dane alebo daňovej legislatívy. Vyhradzujeme si tiež právo účtovať si províziu za poskytnutie trhových údajov za konkrétnych okolností.

5.12. Táto zmluva je zmluvou uzatvorenou na diaľku, medzi inými sa riadi Zákonom o Distribúcii Spotrebiteľských a Finančných Služieb na diaľku N.242 (I)/2004, ktorým sa vykonáva smernica EÚ 2002/65/ES, podľa ktorej sa nevyžaduje podpísanie Zmluvy a Zmluva má rovnakú súdnu právomoc a práva ako právoplatne podpísaná Zmluva.

5.13. Urobíme všetky primerané kroky, aby sme vám poskytli najlepšie vykonávanie príkazov v súlade s usmerneniami CySEC, ESMA a MiFID a Politikou uzatvárania pokynov, keď vykonávame transakcie vo vašom mene. Zásady, ktoré sme zaviedli s cieľom dosiahnuť najlepšie vykonanie príkazov, sú podrobne uvedené vnašej Politike uzatvárania pokynov. Naše zásady týkajúce sa Politiky uzatvárania pokynov sú k dispozícii na našej webovej stránke alebo poštou na požiadanie. Ak nám neoznámite inak, bude sa to považovať za súhlas s našimi pravidlami týkajúcimi sa Politiky uzatvárania pokynov spolu so všetkými ostatnými relevantnými pravidlami, ato po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Ak nesúhlasíte, vyhradzujeme si právo odmietnuť poskytovanie našich služieb.

5.14. Môžeme využiť iných členov našej Skupiny alebo tretie strany pri vykonávaní práce v našom mene v súvislosti so službami, ktoré poskytujeme vrámci tejto zmluvy, vrátane vykonávania marketingových kampaní, zhromažďovania a spracovania informácií o klientoch, špecializovaných softvérových a IT služieb alebo iných podporných služieb pre klientov. Takíto Poskytovatelia Služieb môžu byť umiestnení v rámci Európskej únie alebo mimo nej a tam, kde sa rozhodneme s nimi spolupracovať, a to v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Budeme vždy zodpovední za poskytnuté služby v súlade s podmienkami tejto zmluvy s výnimkou Udalosti Vyššej Moci, kde sme zodpovední za správanie a prácu poskytovateľov našich služieb v súvislosti s prácou a činnosťami podniknutými v našom mene. Budeme používať renomovaných a kompetentných Poskytovateľov Služieb ataktiež budeme mať primerané kontroly výberu a monitorovanie výkonu práce, ktorú vykonávajú v našom mene.

6.Otvorenie účtu

6.1. Akonáhle dokončíte proces žiadosti o otvorenie účtu a ste Spoločnosťou prijatý ako Klient, získavame nárok používať všetky osobné informácie, ktoré ste poskytli, podľa nášho vlastného uváženia a v súlade s nariadením EÚ o Všeobecnej Ochrane Osobných Údajov, ktoré môžete použiť pre akékoľvek ďalšie otázky, ktoré môžete považovať za potrebné prihliadnuc na okolnosti. Ako klient našej Spoločnosti rozumiete, že ste sa zaviazali spolupracovať s nami a poskytovať požadované informácie čo najrýchlejšie, taktiež sme oprávnení vykonávať akékoľvek ďalšie vyhľadávania, ktoré považujeme za nutné.

6.2. Očakávame, že informácie, ktoré nám poskytnete vo formulári na otvorenie účtu, sú vždy pravdivé a presné, pokiaľ nám písomne neoznámite inak. Ako klient máte povinnosť písomne informovať o akejkoľvek zmene alebo neúplnosti poskytnutých informácií.

6.3. Vaše prijatie ako Klienta neznamená, že Spoločnosť je povinná automaticky schvaľovať a prijímať akékoľvek budúce žiadosti o nové účty z vašej strany.

7.Kategorizácia Klientov

7.1. Podľa Platných Pravidiel musí Spoločnosť kategorizovať svojich Klientov do jednej z nasledujúcich kategórií: Retailový Klient, Profesionálny Klient alebo Oprávnená Protistrana. Kategorizácia závisí od informácií, ktoré ste poskytli vo formulári Žiadosť o Otvorenie Účtu a podľa ustanovení zákona. Budeme Vás písomne informovať o vašom type zaradenia podľa Platného Predpisu a máte právo požiadať o inú kategorizáciu.

7.2. Typ vašej kategorizácie určuje úroveň ochrany, ktorú máte k dispozícii podľa platných právnych predpisov. „Retailový Klient“ má k dispozícii najvyššiu dostupnú regulačnú ochranu. Medzi Retailových Klientov patríte v súlade s platnými právnymi predpismi podľa týchto podmienok:

 1. ak spĺňate definíciu Profesionálneho Klienta alebo Oprávnenej Protistrany, upozorníme Vás, že by sa sVami malo zaobchádzať ako s Profesionálnym Klientom alebo Oprávnenou Protistranou; a
 2. môžete požiadať o odlišnú kategorizáciu klienta od tej, ktorú sme vám pridelili, ale vyhradzujeme si právo odmietnuť takúto žiadosť. Ak požadujete inú kategorizáciu a súhlasíme s takouto žiadosťou, ochrana poskytovaná programom CySEC sa zníži.
 3. Ak sa rozhodneme s vami zaobchádzať, alebo ak žiadate o zaobchádzanie s Vami, ako s Profesionálnym Klientom alebo Oprávnenou Protistranou, poskytneme vám úplné podrobnosti o akýchkoľvek obmedzeniach úrovne regulačnej ochrany, ktorú by takáto odlišná kategorizácia znamenala.

7.3. Kategorizácia Klienta môže byť kedykoľvek zmenená podľa uváženia Spoločnosti. Klient je písomne informovaný spoločnosťou vo vzťahu k akýmkoľvek zmenám a doplneniam.

8.Vhodnosť aPrimeranosť

8.1. Spoločnosť použije informácie, ktoré ste poskytli vo formulári Žiadosť o Otvorenie Účtu, aby ste na základe vašich vedomostí a skúseností v oblasti investícií posúdili, či je služba alebo finančný nástroj pre Vás vhodný. Ponúkame rôzne typy účtov s rôznymi charakteristikami a vlastnosťami na základe osobných okolností každého klienta.

8.2. V závislosti od vašich vedomostí a skúseností a typu Transakcií, ktoré ste vo všeobecnosti u nás uskutočnili, niektoré z týchto typov účtov nemusia byť pre Vás k dispozícii. Vyhradzujeme si právo previesť Váš účet po predchádzajúcom písomnom upozornení na iný typ účtu, ak primerane zhodnotíme, že iný typ účtu je pre vás vhodnejší. Taktiež si vyhradzujeme právo kedykoľvek zmeniť vlastnosti a kritériá oprávnenosti našich účtov aotýchto zmenách Vás budeme informovať na našich webových stránkach e-mailom alebo prostredníctvom našej Elektronickej Obchodnej Služby.

8.3. Nebudeme preverovať a nebudeme kontrolovať Transakcie, do ktorých ste vstúpili.

8.4. Ak ste klasifikovaní ako klient s potrebnými skúsenosťami a znalosťami, tak máme podľa príslušných Zákonov a Nariadení právo predpokladať, že máte dostatočné vedomosti a skúsenosti, aby ste pochopili riziká spojené s obchodovaním s komplexnými nástrojmi a aby ste si urobili vlastný úsudok o riziku akejkoľvek Transakcie, do ktorej vstupujete. V tomto prípade budete môcť obchodovať s ľubovoľnou úrovňou pákového efektu zvolenou podľa vlastného uváženia, s výhradou akýchkoľvek maximálnych obmedzení úrovne pre každý nástroj, stanovených Spoločnosťou alebo platnými zákonmi.

8.5. Ak ste kvalifikovaní ako klienti s menšími alebo žiadnymi skúsenosťami a znalosťami, aby sme mohli posúdiť vaše vedomosti a skúsenosti v oblasti obchodovania, budeme od vás požadovať, aby ste nám poskytli viac informácií o vašich vedomostiach a skúsenostiach a využívaní pákového efektu cez Formulár Žiadosti o Otvorenie Účtu. Okrem toho budete musieť pochopiť a akceptovať riziko spojené s obchodovaním s komplexnými nástrojmi aprečítať si a akceptovať Dokument o Zverejnení Rizík. V prípade, že ste klasifikovaní ako menej skúsení alebo neskúsení klienti smenšími vedomosťami, pre dôvod prípadného zlyhania bude vaša maximálna miera pákového efektu stanovená CySECom.

8.6. Účel vhodnosti a primeranosti je poskytnúť nám prostriedky na posúdenie Vašich vedomostí a skúseností, aby sme zistili, či sú komplexné Finančné nástroje, ako napríklad CFD, pre Vás vhodné na to, aby ste mohli investovať. Preto Vás prosíme, aby ste zvážili každé riziko, ktoré Vám bolo preukázané v dôsledku posúdenia Vašej vhodnosti.

9.Oprávnené osoby a neautorizované použitie účtu

9.1. Váš účet a príslušné prístupové kódy, ktoré Vám boli poskytnuté počas procesu registrácie, môžete používať len vy alebo Oprávnené osoby podľa ustanovení týkajúcich sa Oprávnených osôb uvedených nižšie. Nesmiete povoliť žiadnej inej osobe, aby používala váš účet. Vždy sa budete chrániť tým, že nikdy nezanecháte bez dozoru zariadenia, ktoré používate na obchodovanie s nami alebo pre prístup na naše obchodné platformy, aby ste sa uistili, že žiadna iná osoba nebude mať prístup k Vášmu účtu a prístupovým kódom.

9.2. Ak v prípade oprávneného používania Vášho účtu, spôsobíte akúkoľvek stratu, ste jedinou výhradne zodpovednou osobou. Akonáhle si všimnete akýkoľvek neoprávnený prístup kVášmu účtu, mali by ste bez zbytočného odkladu informovať Oddelenie Zákazníckej Podpory Spoločnosti buď písomne, telefonicky alebo cez Live Chat. V rámci Obchodných hodín sa Váš účet okamžite po prijatí príslušného upozornenia zmrazí. Ak pošlete upozornenie mimo pracovných hodín, bude účet zmrazený najneskôr po prijatí oznámenia.

9.3. Ak je z našej strany zistená podozrivá neoprávnená činnosť, môžeme vás o nej informovať, ale nie sme povinní to urobiť. V situáciách, keď máme dôvodné podozrenie, že tretia osoba používa Váš účet bez Vášho súhlasu, môžeme podľa nášho uváženia pozastaviť prístup k vášmu Účtu, kým nedostaneme Vaše potvrdenie o autorizácii. Nie sme zodpovední za akékoľvek oneskorenie pri rýchlom zisťovaní a následnom pozastavení takéhoto prístupu.

9.4. Niektoré oprávnené osoby, ako napríklad príbuzní prvého stupňa, môžu mať povolené obchodovať s našou Spoločnosťou len v prípadoch, keď Spoločnosť poskytla svoj predchádzajúci písomný súhlas, pretože oprávnená osoba poskytla všetku potrebnú KYC dokumentáciu od nášho klienta, dôkaz orodinnom vzťahu a dokončila prehodnotenie vhodnosti.

9.5. Oprávnené osoby žiadneho klienta nemôžu konať ako oprávnené osoby pre iného klienta. Ak to považujeme za potrebné, Spoločnosť má právo odmietnuť akúkoľvek navrhovanú oprávnenú osobu a pozastaviť alebo ukončiť súhlas takejto Oprávnenej osoby pre prístup k Vášmu účtu.

9.6. Akákoľvek začatá obchodná činnosť alebo objednávky zadané Vašimi Oprávnenými osobami sú pre Vás záväzné vzhľadom na to, že ste jedinou zodpovednou osobou pre sledovanie obchodnej činnosti Oprávnených osôb, ktorým ste poskytli povolenie pre prístup k Vášmu účtu.

9.7. Budete jedinou zodpovednou osobou za akékoľvek straty, ktoré utrpíte prostredníctvom Vášho účtu konaním akejkoľvek z Vašich Oprávnených osôb, dokonca aj v prípadoch, keď takéto osoby prekročili vašu autoritu alebo konali bez vášho súhlasu alebo konali inak podvodne. V prípade, že chcete ukončiť autorizáciu poskytnutú Vašej Oprávnenej Osobe, kontaktujte nás so svojou žiadosťou písomne.

10.Dodržiavanie platných zákonov a nariadení

10.1. Spoločnosť môže zmeniť podmienky Zmluvy z akéhokoľvek z nasledujúcich dôvodov:

 1. pri zmenách vo fungovaní produktov alebo služieb ponúkaných Spoločnosťou, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Podmienok;
 2. zavedenie nových produktov alebo služieb Spoločnosťou, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Obchodných podmienok;
 3. zmeny v systémoch IT používaných na poskytovanie služieb spoločnosťou, na ktoré sa vzťahujú Zmluvné podmienky.
 4. zmeny a doplnenia zákona upravujúce výrobky alebo služby ponúkané Spoločnosťou,
 5. na žiadosť CySEC alebo akéhokoľvek iného orgánu alebo v dôsledku zmeny alebo očakávanej zmeny Platných Predpisov.
 6. ak Spoločnosť zistí, že niektorý pojem v zmluve nie je v súlade s Platnými Predpismi.

10.2. V prípade zmeny a doplnenia ustanovení Zmluvy alebo Poplatkov Spoločnosti Vám Spoločnosť poskytne potrebné informácie o zmene na webových stránkach Spoločnosti.

10.3. Klient, ktorý nevyjadrí svoj súhlas s navrhovanými zmenami Zmluvy alebo Poplatkami Spoločnosti, môže pred dátumom účinnosti vzniesť námietky a vypovedať Zmluvu na základe oznámenia o zániku alebo s okamžitým účinkom.

10.4. Akékoľvek transakcie uskutočnené medzi Vami a Trade Capital Markets (TCM) Limited môžu byť podmienené pravidlami Burzy, miestami výkonu, poskytovateľmi likvidity alebo cenového kanála a zúčtovacieho strediska, prostredníctvom ktorého sa vykonávajú. Môžeme sa rozhodnúť, že nebudeme uzatvárať Transakciu, ak sa domnievame, že takáto Transakcia môže porušovať platné zákony a predpisy alebo pravidlá burzy, miest výkonu alebo poskytovateľov likvidity alebo pravidlá kúpnej ceny, podľa toho, do ktorej kategórie spadá.

10.5. Na žiadosť od burzy, zúčtovacieho strediska alebo akéhokoľvek regulačného orgánu o poskytnutie akýchkoľvek informácií vo vzťahu k Vám, Vašim transakciám alebo účtom môžeme zverejniť požadované informácie bez Vášho ďalšieho súhlasu alebo potvrdenia. Na základe nášho prieskumu súhlasíte s tým, že s nami spolupracujete na poskytnutí všetkých potrebných informácií v súvislosti s takýmto vyšetrovaním alebo žiadosťou a uvedomujete si, že podľa Platných Zákonov a Nariadení nie sme oprávnení vás informovať o príslušnej žiadosti alebo dotaze vo vzťahu k Vašim účtom a následne sa vzdávate akýchkoľvek nárokov, ktoré by ste mohli voči nám mať, pretože sme Vám neoznámili poskytnutie takýchto informácií.

11.Definícia kontraktov na rozdiel

11.1. Obchodovanie s Kontraktmi na rozdiely nesie vysokú mieru rizika a nie je vhodné pre členov širokej verejnosti, ale iba pre tých investorov, ktorí rozumejú, uznajú a sú ochotní prevziať ekonomické, právne a iné riziká, finančné podmienky, finančné zdroje, životný štýl a povinnosti a sú schopný prevziať stratu celej svojej investície a majú vedomosti a skúsenosti s pochopením obchodovania s CFD. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste obdržali, prečítali a pochopili naše Vyhlásenie o Poskytnutí Informácií o Riziku.

11.2. Finančné nástroje, ktoré Spoločnosť ponúka, sú CFD v ich celistvosti, t. j. Komplexné derivátové finančné nástroje, ktorých hodnota je odvodená od množstva podkladových aktív (akcie obchodované na burze, menové páry, termínované komodity atď.). CFD ponúkané Spoločnosťou sú bilaterálne zmluvy medzi dvoma zmluvnými stranami, ktoré sú označené ako deriváty „Over The Counter" (OTC). V prípade CFD, s ktorými obchodujete v našej obchodnej platforme, konáme ako vaša zmluvná strana, inými slovami, konáme ako obchodný zástupca.

11.3. Pri obchodovaní mimoburzovo alebo mimoburzovou zmluvou („OTC“) o derivátoch, ako je obchod CFD, sa hodnota a platobné záväzky vo vzťahu k týmto cenám určujú s ohľadom na cenový pohyb podkladového finančného nástroja alebo referenčného bodu. Tak pri zadávaní objednávky na nákup alebo predaj CFD môžete špekulovať o pohybe ceny základného Finančného Nástroja. Klient by mal pochopiť, že výkyvy cien podkladových aktív budú mať vplyv na hodnotu akéhokoľvek derivátového finančného nástroja, ako sú CFD. Klient berie na vedomie a pripúšťa, že zatiaľ čo ceny CFD sú odvodené z cien podkladových aktív, neznamená to, že cena CFD bude zodpovedať cene základného aktíva. Riziko straty sa zvyšuje v prípade, ak sa na obchodovanie s CFD používa páka. Niektoré jurisdikcie uplatňujú hornú hranicu pákového efektu, ktorá má väčšiu právnu silu ako táto Zmluva o Investičných Službách.

11.4. Pri obchodovaní na CFD nevykupujete alebo nepredávate príslušný Finančný Nástroj (napríklad fyzickú akciu, menový pár alebo komoditu), pretože nie ste vlastníkom tohto finančného nástroja a nedošlo k jeho fyzickej dodávke.

11.5. Naďalej máme právo ukončiť poskytnutie podkladového aktíva CFD, ak je tak rozhodnuté v interných pravidlách spoločnosti alebo vždy, keď sa domnievame, že došlo ku zmene alebo sa očakáva významná nepriaznivá zmena s ohľadom na okrem iného aj emitenta takéhoto Nástroja, ktorá môže spôsobiť pozastavenie alebo narušenie obchodovania s týmto nástrojom alebo spôsobiť podstatné zvýšenie jeho volatility alebo finančných výsledkov emitenta na danom nástroji alebo ktorejkoľvek z jeho pridružených strán alebo kvôli úvahám týkajúcim sa neistoty na trhu alebo faktorom, ktoré inak významne ovplyvňujú trh.

11.6. V prípade, že ukončíme poskytovanie obchodovania s CFD finančným nástrojom na základe tejto zmluvy, Vás budeme informovať a požiadame Vás o ukončenie všetkých Vašich otvorených pozícií na tomto nástroji do určitého dátumu. Beriete na vedomie a poskytnete nám svoje oprávnenie pre spravodlivé zaobchádzanie s cieľom ukončenia vašich existujúcich pozícií ku konkrétnemu dátumu pri aktuálnych trhových cenách stanovených Spoločnosťou.

12.Konflikty Záujmov

12.1. Beriete na vedomie, že konáme ako sprostredkovateľ pri výkone obchodov s Klientmi a že môžeme profitovať z akýchkoľvek strát spôsobených Klientovi.

12.2. Okrem toho beriete na vedomie, že my a naše Pridružené Spoločnosti poskytujeme širokej škále klientov rôznorodý rozsah finančných služieb a môžu vzniknúť okolnosti, v ktorých my, naše Pridružené Spoločnosti alebo Príslušná Osoba. môžeme mať významný záujem o transakciu s Vami alebo pre Vás apri ktorých môže vzniknúť konflikt záujmov medzi Vami a záujmami iných klientov alebo zmluvných strán alebo nami.

12.3. Podľa zákona sme povinní podniknúť všetky dostatočné kroky na identifikáciu konfliktov záujmov medzi nami, našimi Pridruženými Spoločnosťami a Príslušnými Osobami a našimi klientmi alebo medzi klientmi navzájom, ktoré vznikajú pri poskytovaní našich investičných služieb.

12.4. Tu sú príklady takýchto materiálnych záujmov a konfliktov záujmov:

 1. Môžeme uskutočniť alebo zabezpečiť uskutočnenie Transakcie s Vami alebo vo Vašom mene, v súvislosti s ktorými my, naše Pridružené Spoločnosti alebo Príslušná Osoba môžu mať iné priame alebo nepriame hmotné záujmy;
 2. Môžeme vykonať hedgové transakcie pred (t.j. v očakávaní) alebo po prijatí žiadosti alebo informácií o zamýšľanej žiadosti o otvorenie alebo zatvorenie Transakcie, aby sme mohli riadiť naše riziko vo vzťahu kTransakcii/ám, ktoré otvárate alebo o nich uvažujete, ktoré môžu mať vplyv na cenu, ktorú zaplatíte alebo dostanete v súvislosti s takýmito transakciami, a akékoľvek zisky vytvorené takýmito transakciami môžu byť uchované nami alebo Pridruženou Spoločnosťou bez toho, aby sme Vás otom informovali;
 3. Môžeme dorovnať Vašu Transakciu transakciou ďalšieho Klienta tým, že budeme konať vjeho mene takisto ako vo Vašom;
 4. V súlade s usmerneniami CySEC môžeme platiť tretím stranám a prijímať od tretích strán (a nebyť zodpovedný za vás účet) výhody, provízie a/alebo odmeny, ktoré sú platené alebo prijaté v dôsledku uskutočnených Transakcií. Okrem toho môžeme kompenzovať aj ďalších klientov, ktorých ste si zvolili, že ich budete nasledovať alebo kopírovať;
 5. Podľa tejto Zmluvy môžeme vytvoriť trh s Transakciami, ktoré uzatvárate;
 6. Môžeme obchodovať na Podkladovom Trhu, na ktorom sú Vaše Transakcie na našom vlastnom účte alebo na účte niekoho iného; taktiež môžeme poskytnúť investičné poradenstvo alebo poskytnúť iné služby inému klientovi, ktoré sa týkajú alebo súvisia s Vašim Podkladovým trhom, a vo vzťahu k Vašim Transakciám.

12.5. Prevádzkujeme politiku nezávislosti, ktorá od našich zamestnancov vyžaduje, aby konali vo vašom najlepšom záujme avyvarovali sa akýchkoľvek konfliktov záujmov pri poskytovaní našich služieb. Okrem toho máme zavedené organizačné a administratívne kontroly na zvládnutie uvedených konfliktov záujmov tak, aby sme boli primerane presvedčení, že sa zabráni riziku poškodenia klientov v dôsledku akéhokoľvek konfliktu. Tieto organizačné a administratívne kontroly sú uvedené v našej Politike Konfliktu Záujmov, ktorá je Vám k dispozícii na našej webovej stránke alebo poštou na požiadanie.

12.6. Okrem všeobecných okolností stanovených v bode 12(2), nie sme povinní zverejniť, že my, naše Pridružené Spoločnosti alebo Príslušné Osoby máme podstatný záujem o konkrétnu Transakciu sVami alebo pre vás alebo že v konkrétnych okolnostiach existuje konflikt záujmov za predpokladu, že sme tieto konflikty zvládli v súlade s našou Politikou Konfliktu Záujmov. Ak sa domnievame, že opatrenia v rámci našej Politiky Konfliktu Záujmov nepostačujú na zvládnutie konkrétneho konfliktu, informujeme Vás ocharaktere daného konfliktu, aby ste sa mohli rozhodnúť, ako ďalej postupovať. Nemáme žiadnu povinnosť účtovať Vám akýkoľvek zisk, províziu alebo odmenu uskutočnenú alebo prijatú z transakcií alebo z dôvodov transakcií, alebo z okolností, v ktorých máme my, naše Pridružené Spoločnosti alebo Príslušné Osoby materiálny záujem, alebo ak za konkrétnych okolností vznikol konflikt záujmov.

12.7. Beriete na vedomie, aste si vedomí, že konflikty zverejnené v tomto Pravidle 12 budú vznikať a súhlasíte s tým, že konáme bez ohľadu na takéto konflikty.

13.Kótovanie a Ceny

Na základe Vašej nahranej žiadosti nášmu Dealing Room tímu o získanie vyššieho alebo nižšieho čísla v súlade s Pravidlami 13(2) a 13(3), uvedieme vyššie a nižšie číslo pre každú Transakciu (ďalej len "naše cenové ponuky a ponúkané ceny" ).

13.2. Za otvorenie azatvorenie transakcie Vám budeme účtovať nasledovne:

 1. Rozdiel medzi ponukou acenou, ktorú ponúkame, bude zahŕňať Market Spread (kde existuje Podkladový Trh) a náš Spread (za Váš poplatok); a pokiaľ Vám písomne neoznámime inak, tak Vám nebudeme účtovať žiadne dodatočné Poplatky.

13.3. Beriete na vedomie, že naše Spready sa za určitých okolností môžu výrazne rozšíriť, a že nemusia mať rovnakú hodnotu ako príklady uvedené v Sekcii Aktíva na našich webových stránkach a že neexistuje obmedzenie, aké veľké by mali byť. Beriete na vedomie, že včase, keď uzatvoríte Transakciu, Spread môže byť väčší aj menší ako Spread pri otvorení Transakcie. V prípade transakcií uskutočnených pri uzavretí príslušného trhu alebo v súvislosti s ktorými neexistuje Podkladový Trh, hodnoty, ktoré kótujeme, budú odrážať to, v čo veríme, že je trhová cena daného nástroja v danom čase. Beriete na vedomie, že takéto údaje budú stanovené podľa nášho uváženia. Spomínaný Spread odzrkadľuje náš pohľad na prevládajúce trhové podmienky.

13.4. Môžete požiadať o cenovú ponuku na otvorenie Transakcie alebo na ukončenie celej alebo akejkoľvek časti Transakcie kedykoľvek v priebehu bežných obchodných hodín daného nástroja, v súvislosti s ktorým chcete Transakciu otvoriť alebo zatvoriť. Mimo týchto hodín nebudeme mať žiadnu povinnosť, ale môžeme podľa vlastného uváženia poskytnúť cenovú ponuku, akceptovať a konať vo vašej žiadosti na otvorenie alebo uzavretie Transakcie. Môžeme Vás upozorniť na niektoré nástroje, ktoré nebudeme kótovať, obmedzenia súm, na ktoré budeme kótovať, alebo iné podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na našu kotáciu, ale takéto oznámenie nebude pre nás záväzné.

13.5. Ak sa rozhodneme poskytnúť kotáciu, môžeme Vám ju poskytnúť elektronicky prostredníctvom našich Elektronických Obchodných Služieb alebo inými prostriedkami, ktoré Vám môžeme oznámiť. Naše kótovanie vyššieho a nižšieho čísla na každý nástroj (či už telefonicky, Elektronickou Obchodnou Službou alebo inak) nepredstavuje ponuku na otvorenie alebo uzatvorenie Transakcie na týchto úrovniach. Transakcia bude iniciovaná tým, že ponúknete to, že otvoríte alebo uzavriete Transakciu s ohľadom na určený nástroj na úrovni, ktorú sme uviedli. V primeranej miere môžeme akceptovať alebo zamietnuť vašu ponuku kedykoľvek až do vykonania Transakcie alebo uznáme za vhodné to, že vaša ponuka bude stiahnutá. Transakcia sa otvorí alebo prípadne uzavrie len vtedy, keď bude Vaša ponuka prijatá a akceptovaná. Akceptovanie ponuky na otvorenie alebo uzavretie Transakcie, a tým aj na realizáciu Transakcie, je aj potvrdením našich podmienok pre Vás.

13.6. Ak si uvedomíme, že niektorý z faktorov stanovených v bode 13(8) nie je v čase ponúknutia otvorenia alebo ukončenia transakcie splnený, vyhradzujeme si právo odmietnuť vašu ponuku na aktuálnej úrovni. Ak sme však už otvorili alebo uzavreli Transakciu predtým, ako sme si uvedomili, že faktor stanovený v bode 13(8) nebol naplnený, môžeme podľa nášho vlastného uváženia buď považovať takúto Transakciu za neplatnú už od začiatku, alebo ju zatvoriť pri našej aktuálnej cene. Môžeme Vám však umožniť otvoriť alebo zatvoriť Transakciu, pričom v takomto prípade budete viazaní otvorením alebo zatvorením takejto Transakcie, napriek tomu, že body v odseku 13(8) neboli splnené.

13.7. Faktory uvedené v bode 13(7) zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na nasledujúce skutočnosti:

 1. kotáciu je potrebné získať od nás, tak ako je stanovené v bode 13(6);
 2. kotácia nesmie byť vyjadrená alebo uvádzaná ako "len orientačná" alebo na podobnom základe;
 3. ak získate kotáciu telefonicky, musí byť poskytnutá osobe, ktorá je naším obchodníkom, a Vaša ponuka na otvorenie alebo zatvorenie Transakcie musí byť poskytnutá počas toho istého telefonického rozhovoru, v ktorom ste získali kotáciu;
 4. ak získate kotáciu elektronicky prostredníctvom našich Služieb Elektronickej Obchodnej Služby, Vaša ponuka na otvorenie alebo zatvorenie Transakcie a naše prijatie ponuky musí byť poskytnuté, kým je ponuka ešte stále platná;
 5. cenová ponuka nesmie byť Zjavne Chybná;
 6. keď ponúknete otvorenie Transakcie, počet akcií, kontraktov alebo iných jednotiek, v súvislosti s ktorými má byť Transakcia otvorená, nesmie byť ani menší ako Minimálna Veľkosť, ani väčší ako Normálna Veľkosť na Trhu;
 7. keď ponúknete uzavretie časti, ale nie celej otvorenej Transakcie, tak časť Transakcie, ktorú chcete uzatvoriť, a časť, ktorá by zostala otvorená, ak sme prijali vašu ponuku, nesmie byť menšia ako Minimálna Veľkosť;
 8. nesmie nastať Udalosť Vyššej Moci;
 9. keď ponúknete otvorenie Transakcie, v súvislosti s Vami nemôže dôjsť kPorušeniu Zmluvy, a taktiež nesmiete konať takým spôsobom, ktorý by spustil Porušenie Zmluvy;
 10. telefón alebo Elektronická konverzácia, v ktorej ponúknete otvorenie alebo zatvorenie Transakcie, nesmie byť ukončená skôr, než akceptujeme a prijmeme vašu ponuku;
 11. keď ponúknete otvorenie alebo zatvorenie akejkoľvek Transakcie, otvorenie Transakcie nesmie viesť k prekročeniu akéhokoľvek kreditu alebo iného limitu, ktorý sa vzťahuje na Vaše obchody.

13.8. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek ponuku na otvorenie alebo zatvorenie Transakcie, ktorá je väčšia ako Normálna Veľkosť na Trhu. Naša kotácia na Transakciu, ktorá sa rovná alebo je väčšia ako Bežná Veľkosť na Trhu, nie je zaručená v rámci žiadneho konkrétneho percenta akéhokoľvek Podkladového trhu alebo súvisiacej trhovej ponuky a naše akceptovanie Vašej ponuky môže podliehať osobitným podmienkam a požiadavkám, ktoré Vám odporučíme v čase akceptovania Vašej ponuky. Pri objednávke Vás budeme informovať o Normálnej Veľkosti na Trhu pre konkrétny nástroj.

13.9. Ak je Vaša Transakcia nami akceptovaná predtým, ako ponúknete uzatvorenie alebootvorenie Transakcie, naša kotácia sa presunie na Váš prospech (napríklad ak cena klesá, keď kupujete, alebo ak cena stúpa, keď predávate) a vy súhlasíte s tým, že môžeme ale nemusíme prejsť takýmto pozmeňovaním cien. Výsledkom takejto akcie je, že úroveň, na ktorej ponúknete otvorenie alebo zatvorenie Transakcie, bude po prijatí nami zmenená na výhodnejšiu cenu. Beriete na vedomie, že je v našom najlepšom záujme, aby sme zmenili úroveň vašej ponuky spôsobom uvedeným v tomto bode a súhlasíte s tým, že akákoľvek ponuka zmenená v súlade s týmto Bodom, akonáhle ju prijmete, vedie k plne záväznej dohode medzi nami. Je na našom plnom uvážení, kedy pre Vás zlepšíme ceny, ale mali by ste brať na vedomie, že vo všeobecnosti robíme len zlepšovanie cien, ak je trh, s ktorým obchodujete, veľmi volatilný. Takisto by ste mali mať na pamäti, že zvýšenie cien robíme len vrámci prípustných limitov a vyhradzujeme si právo uvedené v bode 13(6), aby sme odmietli akúkoľvek ponuku, ktorou ste otvorili alebo zatvorili Transakciu. Aby sme predišli pochybnostiam, tento bod nám neumožňuje meniť vašu ponukovú cenu, ak by to viedlo k otvoreniu alebo zatvoreniu (podľa okolností) Transakcie za menej výhodnú cenu ako Vaša ponuka.

14.Umiestňovanie a Vykonávanie Objednávok a oznamovanie Transakcií

14.1. Ponúkame Vám iba služby, ktoré spočívajú vo vykonávaní pokynov klientom, v súvislosti s transakciami, ktoré sa týkajú nástrojov obchodovaných na burze, akými sú zmluvy o rozdieloch (CFD) na meny, akcie, indexy, drahé kovy alebo akékoľvek iné finančné nástroje alebo komodity, ktoré sú prevažne k dispozícii na obchodovanie prostredníctvom našej služby Elektronického obchodovania a iných dodatočných služieb, na ktorých sa môžeme čas od času dohodnúť.

14.2. Otváranie Transakcií

Transakciu otvoríte „nakúpením alebo predajom“. V tejto zmluve sa Transakcia, ktorá sa otvára formou „nákupu", označuje ako „buy" a môže sa v našich obchodných vzťahoch s Vami nazývať aj „long" alebo „long pozícia", a Transakcia, ktorou predávate – "predaj", sa označuje ako „Sell" a môže sa v našich obchodoch s Vami nazývať aj „short" alebo „short pozícia".

 1. Pri otvorení pozície buy bude Otvorená úroveň vyššou číselnou hodnotou, ktorú sme kótovali pre Transakciu (ASK cena) a keď otvoríte Sell, Otváracia úroveň bude nižšou hodnotou, ktorú sme uviedli pre Transakciu (BID cena).
 2. Transakcia musí byť vždy vykonaná na určitý počet lotov, kontraktov alebo iných jednotiek, ktoré tvoria podkladový nástroj.
 3. Každá otvorená Transakcia bude pre Vás záväzná bez ohľadu na to, že otvorením Transakcie môžete prekročiť akýkoľvek kredit alebo iný limit, ktorý sa vzťahuje na Vás alebo na vzťahy medzi nami.

14.3. Uzatvorenie Transakcie

 1. Nedatované Transakcie
  1. Subjekt tejto Zmluvy môže kedykoľvek uzavrieť otvorenú Nedatovanú transakciu alebo akúkoľvek jej časť, ato kedykoľvek.
  2. Ak uzatvárate Nedatovanú Transakciu, uzávierka bude, ak uzatvárate Nedatovanú „Buy“ transakciu, nižšia hodnota, ktorú sme uviedli a ak uzatvárate Nedatovanú „Sell“ Transakciu, vyššia hodnota, ktorú sme uviedli.
 2. Transakcie suplynutím platnosti
  1. Subjekt tejto Zmluvy môže otvoriť alebo zavrieť otvorenú Transakciu s uplynutím platnosti alebo akúkoľvek časť takejto otvorenej Transakcie suplynutím platnosti kedykoľvek pred posledným obchodným dátumom pre tento nástroj.
  2. Podrobnosti oPoslednom platnom Obchodovacom Čase pre každý nástroj budú pre Vás zvyčajne k dispozícii alebo si ich od nás môžete vyžiadať. Je vašou povinnosťou uvedomiť si posledný obchodný dátum, prípadne Čas Vypršania Platnosti pre konkrétny nástroj alebo produkt.
  3. Ak ukončíte Transakciu s Uplynutím Platnosti pred posledným obchodným dátumom pre daný nástroj, úroveň uzavretia bude, ak je Transakcia „buy“, nižšia hodnota, ktorú sme kótovali, a ak je Transakcia „sell“, potom to bude vyššia hodnota kotácie.
  4. Ak neuzavriete Transakciu s Uplynutím Platnosti v súvislosti s daným nástrojom v priebehu posledného obchodovacieho dátumu alebo pred ním, v súlade s bodom 14.3.(b)(v) ukončíme Vašu Transakciu sUplynutím Platnosti ihneď po zistení úrovne zatvorenia Transakcie sUplynutím Platnosti. Beriete na vedomie, že je Vašou povinnosťou uvedomiť si Posledný Obchodovací Čas a akékoľvek Spready, ktoré môžeme uplatniť, keď zatvárate Transakciu s Uplynutím Platnosti.
  5. Môžeme od Vás akceptovať pokyny na automatické prevedenie všetkých Vašich Transakcií sUplynutím Platnosti na ďalšie zmluvné obdobie, aby automaticky nevypršali. Prípadne môžete požiadať, aby sme prijali pokyny týkajúce sa expirácie konkrétnej Transakcie sUplynutím Platnosti. Beriete na vedomie, že je Vašou zodpovednosťou informovať sa otrvaní platnosti Transakcie a že prerušenie transakcie môže mať za následok vznik straty na Vašom účte. Každá dohoda opreložení Transakcie je úplne na našom uvážení a vyhradzujeme si právo odmietnuť preloženie Transakcie alebo Transakcií napriek akýmkoľvek inštrukciám, ktoré ste nám poskytli, ak budeme konať oprávnene, ak by v dôsledku preloženia došlo k prekročeniu akéhokoľvek kreditného alebo iného limitu, ktorý sa vzťahuje na Vaše vzťahy s nami. Ak vykonáme preloženie, pôvodná Transakcia s Uplynutím Platnosti bude uzavretá v čase posledného obchodovacieho dátumu alebo tesne pred ním, abude pripravená na vysporiadanie atým pádom sa vytvorí nová Transakcia s Uplynutím Platnosti; kde otvorenie auzatvorenie transakcií bude realizované za normálnych podmienok.

14.4. Nahlasovanie Transakcií

Na základe požiadaviek MIFID II sme povinní hlásiť všetky transakcie obchodované na Finančných Nástrojoch, a to ako na alebo mimo regulovaných trhov alebo na výkonných miestach v rámci Európskej únie. Následne nás neodvolateľne poverujete, aby sme dodržiavali naše povinnosti pri podávaní správ, pravidelne poskytovali kompletnú správu o všetkých transakciách CFD, nášmu miestnemu regulačnému orgánu CySEC, navyše na základe toho istého záväzku ste povinní poskytnúť na požiadanie akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu byť potrebné.

Na požiadanie Spoločnosti môže byť potrebná nasledovná dokumentácia:

V prípade fyzických osôb sa na základe požiadaviek MIFID II vyžadujú identifikačné informácie v závislosti od krajiny bydliska, napríklad identifikačné číslo CONCAT.

Pre právnické osoby sa vyžaduje Identifikátor Právnickej Osoby (LEI), 20-ciferný abecedný kód založený na norme ISO 17442 vypracovanej Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO).

V prípade nedodržania vyššie uvedených požiadaviek si vyhradzujeme právo pozastavenia Vášho účtu, zrušenia Vášho prijatia ako nášho Klienta/ky alebo ukončenia tejto Zmluvy.

Odškodníte nás za akékoľvek straty, nároky, škody a výdavky, ktoré nám vzniknú v dôsledku Vášho nesplnenia požiadaviek tejto Zmluvy.

15.Elektronické Obchodné Podmienky

15.1. Vyhlasujete a zaručujete, že ste si vedomí všetkých Platných Predpisov, ktoré sa vzťahujú na Elektronické Obchodné Služby, ktoré používate a že Vaše používanie Elektronických Obchodných Služieb bude korešpondovať so všetkými Platnými Predpismi a touto zmluvou v znení zmien a neskorších doplnení.

15.2. Nemáme žiadnu povinnosť prijať, vykonať alebo zrušiť celú alebo časť transakcie, ktorú chcete vykonať alebo zrušiť prostredníctvom služby Elektronického Obchodovania. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, nenesieme žiadnu zodpovednosť za prenosy, ktoré sú nepresné alebo nami nebudú prijaté a my môžeme vykonať akúkoľvek Transakciu za podmienok, aké sme akceptovali.

15.3. Oprávňujete nás, aby sme konali v súlade s akýmkoľvek pokynom, ktorý ste nám poskytli alebo ktorý sme od Vás dostali v súvislosti s ktoroukoľvek Elektronickou obchodnou službou, ktorú používate ("Pokyn"). Nie sme povinní vykonať žiadny pokyn, ani nevykonať alebo inak uskutočniť žiadnu konkrétnu Transakciu anemusíme ani uviesť dôvody, prečo sme danú Transakciu odmietli. Budete zodpovední za pravdivosť a presnosť, pokiaľ ide o obsah a formu akýchkoľvek Pokynov od Vás. Beriete na vedomie, že v prípade Zjavne Neprimeraných cien alebo objemov budeme mať právo zrušiť Transakciu a takáto Transakcia nebude pre nás záväzná.

15.4. Beriete na vedomie, že máme právo jednostranne a s okamžitým účinkom pozastaviť alebo ukončiť (kedykoľvek s príčinami alebo bez predchádzajúceho upozornenia) všetky alebo akejkoľvek časti akejkoľvek služby Elektronického Obchodovania alebo prístup k akejkoľvek službe Elektronického Obchodovania, zmeniť charakter, zloženie alebo dostupnosť akýchkoľvek Elektronických Obchodných Služieb alebo zmeniť limity, ktoré stanovujeme na obchodovanie, ktoré môžete vykonávať prostredníctvom akejkoľvek našej Služby Elektronického Obchodovania.

15.5. V súlade s bodom 4 sú všetky ceny uvedené v ľubovoľnej Elektronickej Obchodnej Službe orientačné a podliehajú neustálej zmene.

16.Prístup

16.1. Použitie akéhokoľvek vysokorýchlostného alebo automatizovaného systému na zadávanie hromadných údajov v akejkoľvek Elektronickej Obchodnej Službe bude povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom vykonávaným podľa nášho vlastného uváženia.

16.2. Nezodpovedáme za žiadne reklamácie, straty, škody, náklady alebo výdavky, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré sú spôsobené priamo alebo nepriamo akýmkoľvek porušením alebo zlyhaním akéhokoľvek prenosového alebo komunikačného systému alebo počítačového zariadenia, ktoré nám patrí, ani za žiadne straty, výdavky, náklady alebo zodpovednosť, ktorú ste utrpeli v dôsledku poskytnutých pokynov alebo inej komunikácie prostredníctvom internetu. Budete výhradne zodpovední za všetky Pokyny a za presnosť všetkých informácií odoslaných prostredníctvom internetu pomocou Prístupových Kódov. Nebudeme vykonávať žiadny príkaz, kým Vám objednávku nepotvrdíme a zaslanie objednávky samo o sebe nebude mať za následok vznik záväznej Transakcie a Zmluvy medzi vami a nami.

16.3. Existujú riziká spojené s používaním technológie mobilného obchodovania, ako je napríklad duplicita pokynov, latencia poskytovaných cien a ďalšie problémy, ktoré sú výsledkom mobilného pripojenia. Ceny zobrazované na našej mobilnej platforme sú iba indikátorom realizovateľných sadzieb a NEMUSIA odrážať skutočnú realizovanú cenu objednávky. Naša mobilná funkcia využíva obvody verejnej komunikačnej siete na prenos správ. Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne okolnosti, z ktorých budete mať za následok oneskorenie cenovej ponuky alebo neschopnosť obchodovať spôsobenú problémami s prenosom dát alebo akýmikoľvek inými problémami, ktoré sú mimo našej priamej kontroly, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na silu mobilného signálu, latenciu alebo akékoľvek iné problémy, ktoré môžu vzniknúť medzi Vami a akýmkoľvek poskytovateľom internetových služieb, poskytovateľom telefónnych služieb alebo iným poskytovateľom služieb. Niektoré z funkcií, ktoré sú k dispozícii v našom Online Nástroji na Obchodovanie, nemusia byť k dispozícii v našej funkcii pre mobilné zariadenia.

16.4. Ste povinný uchovávať vaše užívateľské mená a heslá tajné a zabezpečiť, aby tretie strany nemali prístup k nášmu Online Obchodovaciemu Zariadeniu. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné ustanovenia tejto Zmluvy, budete zodpovedný za všetky Transakcie alebo Kontrakty vykonané prostredníctvom Vašich Prístupových Kódov, a môžu byť neoprávnené.

16.5. Nezodpovedáme za akúkoľvek stratu, zodpovednosť alebo náklady vyplývajúce z akéhokoľvek neoprávneného použitia nášho Online Obchodovacieho Zariadenia. Na požiadanie nás odškodníte, ochránite a chránite pred a proti všetkým stratám, záväzkom, rozsudkom, žalobám, konaniu, nárokom, škodám a nákladom vyplývajúcim z akéhokoľvek konania alebo nekonania akoukoľvek osobou, ktorá používa naše Online Obchodné Zariadenie použitím Vašich určených prístupových kódov (používateľské mená a/alebo heslá) bez ohľadu na to, či ste takéto použitie povolili.

16.6. Zodpovedáte za umožnenie počítačovému systému (systémom), poskytnúť Vám prístup k Elektronickému Obchodovaciemu Zariadeniu alebo aj za jeho využívanie, ako aj za uskutočnenie všetkých dohôd s akýmikoľvek telekomunikačnými dodávateľmi, alebo aj ak je prístup k nášmu Elektronickému Obchodnému Zariadeniu poskytovaný prostredníctvom servera tretej strany, zodpovedáte za akúkoľvek takúto tretiu stranu, ktorá je potrebná pre získanie prístupu k nášmu Online Obchodovaciemu Zariadeniu; ani my, ani žiadna spoločnosť, ktorá si udržuje, prevádzkuje, vlastní, licencuje alebo poskytuje služby v súvislosti s našim Online Obchodným Zariadením, neposkytuje žiadne záruky, pokiaľ ide o dostupnosť, užitočnosť, vhodnosť vybavenia, softvéru alebo opatrenia.

16.7. Použitie Služieb Elektronického Obchodovania: V prípade, že Vám poskytneme prístup k službe Elektronického Obchodovania, poskytneme Vám počas trvania tejto Zmluvy osobnú, obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú, neprenosnú a nepodliehateľnú licenciu na používanie Elektronickej Obchodnej Služby podľa a v prísnom súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Môžeme poskytovať určité časti Služieb Elektronického Obchodovania pod licenciou od tretích strán a Vy budete dodržiavať akékoľvek dodatočné obmedzenia týkajúce sa používania, ktoré Vám môžeme niekedy oznámiť alebo ktoré budú inak predmetom dohody medzi Vami a týmito tretími stranami, to znamená poskytovateľmi licencií.

16.8. Zabezpečujeme Elektronické Obchodné Služby iba pre Vaše osobné použitie a len na účely a podľa Podmienok tejto Zmluvy.

16.9. Nesmiete priamo alebo nepriamo predávať, prenajímať ani poskytovať naše Elektronické Obchodné Služby ani ľubovoľnú časť Služieb Elektronického Obchodovania žiadnej tretej strane okrem prípadov, ktoré sú povolené touto Zmluvou. Beriete na vedomie, že všetky vlastnícke práva Elektronických Obchodných Služieb sú vlastníctvom nás alebo akýchkoľvek vhodných poskytovateľov tretích strán, ktorých sme vybrali a ktoré nám poskytujú všetky alebo časť Elektronických Obchodných Služieb alebo nám poskytujú prístup k Službám Elektronického Obchodovania alebo ich príslušnými poskytovateľmi licencií a sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami a inými právnymi predpismi o duševnom vlastníctve a inými platnými právnymi predpismi. Nebudete dostávať žiadne autorské práva, práva duševného vlastníctva ani iné práva na Služby Elektronického Obchodovania okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené v tejto zmluve. Budete chrániť a neporušovať tieto vlastnícke práva Elektronických Obchodných Služieb a dodržiavať naše rozumné požiadavky na ochranu zmluvných, zákonných a bežných práv poskytovateľov služieb tretích strán Elektronických Obchodných Služieb. Ak sa dozviete o akomkoľvek porušení vlastníckych práv poskytovateľov služieb tretích strán v Elektronických Obchodných Službách, okamžite nám to oznámite písomne.

16.10. V prípade, že obdržíte akékoľvek údaje, informácie alebo Softvér prostredníctvom Elektronickej Obchodnej Služby inej, ako je tá, ktorú ste oprávnení dostať podľa tejto Zmluvy, budete nás okamžite informovať a nebudete akýmkoľvek spôsobom využívať takéto údaje, informácie alebo softvér.

16.11. V prípade niektorých Služieb Elektronického Obchodovania môže byť softvér stiahnutý v jednom alebo viacerých systémoch, avšak za žiadnych okolností nie je dovolené používať Elektronickú Obchodnú Službu na viacerých systémoch naraz.

16.12. Uskutočníte všetky primerané kroky, aby ste zabezpečili, že počítačové vírusy, červy, softvérové bomby alebo podobné položky nezavíria Váš systém alebo softvér, ktorý používate na prístup k našim Elektronickým Obchodným Službám.

16.13. My a naši poskytovatelia licencií (podľa okolností) si ponecháme práva duševného vlastníctva vo všetkých prvkoch Softvéru a takomto softvéri a databázach obsiahnutých v Elektronických Obchodných Službách a Vy nebudete za žiadnych okolností mať snahu alebo záujem oiné prvky ako je stanovené v tejto Zmluve.

17.Objednávky

17.1. Na základe nášho vlastného uváženia môžeme od vás prijať "Objednávku". Objednávka je ponuka na otvorenie alebo zatvorenie Transakcie, ak sa naša cena posunie na alebo nad rámec úrovne, ktorú ste určili. Príklady týchto objednávok sú:

 1. Príkaz na zastavenie, ktorý je v pokynoch na riešenie, ak sa naša kotácia stane pre Vás menej priaznivou a ktorá sa vo všeobecnosti používa na zabezpečenie istých rizík;
 2. Limitný príkaz, je to pokyn vprípade, ak sa naša kotácia stane pre Vás výhodnejšou;
 3. Trhová objednávka, ktorá je pokynom na nákup alebo predaj „teraz“ v určenej veľkosti za najlepšiu dostupnú cenu pre danú veľkosť;
 4. Kontingentný/prípadný príkaz, ktorý sa vzťahuje na dvojicu pokynov, ktoré stanovujú, že ak sa vykoná jedna objednávka, potom sa automaticky zadá druhá objednávka; a
 5. Ak jeden zruší iný príkaz, ktorý sa vzťahuje na dvojicu objednávok, v ktorých sa ustanovuje, že ak sa vykoná jedna objednávka, druhá objednávka sa automaticky zruší a môže sa použiť na ochránenie pred istým rizikom.

Môžete určiť, že sa má použiť Objednávka:

 1. do uzávierky nasledujúceho pracovného dňa pre príslušný Podkladový trh („Denná objednávka"), ktorý na vyhnutie sa pochybnosti bude obsahovať akékoľvek jednodňové obchodné seansy na Podkladovom trhu;
 2. na dobu neurčitú ("Good To Tilled Objednávky" alebo "Objednávky GTC"), ktoré pre vylúčenie pochybností budú zahŕňať akékoľvek jednodňové obchodné seansy na Podkladovom trhu.

17.2. Na základe nášho vlastného uváženia môžeme akceptovať objednávky, ktoré sa budú uplatňovať počas iného obchodovacieho času. Môžeme konať na základe akejkoľvek takejto objednávky bez ohľadu na to, či je dosiahnutá alebo prekročená špecifikovaná úroveň vo vzťahu k uvedenej objednávke. Aby sa predišlo pochybnostiam, všetky nešpecifikované objednávky budú považované za správne až do zrušenia objednávok, pretože tento pojem je na trhu všeobecne známy.

17.3. Ak sa vaša objednávka spustí, budeme sa snažiť otvoriť/zatvoriť Transakciu, ktorej sa týka Vaša Objednávka a konať v súlade s našou povinnosťou najlepšieho vykonávania príkazov. V prípade objednávky Stop sa budeme usilovať o otvorenie/zatvorenie Transakcie na úrovni, ktorá je rovnaká (alebo môže byť horšia) ako Vaša nastavená úroveň. V prípade Limitného príkazu sa budeme usilovať o otvorenie/zatvorenie Transakcie na úrovni, ktorá je rovnaká alebo lepšia ako je Vaša nastavená úroveň. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že čas a úroveň, na ktorých sa vykonávajú Objednávky, budeme rozumne určovať my.

17.4. Používaním našich Objednávok vyslovene potvrdzujete a súhlasíte s tým, že:

 1. Vašou zodpovednosťou je pochopiť, ako fungujú Objednávky predtým, než umiestnite akúkoľvek takúto Objednávku a že nebudete zadávať Objednávky, pokiaľ nebudete úplne rozumieť podmienkam apravidlám uzavretia Objednávky.
 2. Či už prijmeme Vašu objednávku, alebo nie, záleží to len na našom uvážení. Nie všetky Objednávky sú k dispozícii vo všetkých Transakciách, ani vo všetkých Elektronických Obchodných Službách.
 3. Keď umiestnite amy akceptujeme Vašu objednávku, tak obchodujete výhradne s nami anie na Podkladovom trhu.
 4. Spustenie Vašej Objednávky súvisí s našimi „bid“ a „offer“ ponukami, nie s „bid“ a „offer“ cenami na Podkladovom Trhu. Naše „bid a „offer“ ceny sa môžu líšiť od „bid“ a „offer“ cenových ponúk na Podkladovom Trhu. Účinok takejto skutočnosti spočíva v tom, že Vaša Objednávka môže byť spustená aj napriek tomu, že náš „bid“ alebo „offer“ sa presunie do alebo cez úroveň Vašej Objednávky len na krátku dobu a Podkladový Trh nikdy neobchodoval na úrovni Vašej Objednávky.
 5. Na účely určenia, či bola Objednávka spustená, budeme oprávnení (ale nie povinní), podľa nášho uváženia, ignorovať akékoľvek kotácie, ktoré sme uviedli počas akýchkoľvek pred-trhových období, po-trhových alebo intradenných aukčných období na príslušnom Podkladovom Trhu počas akéhokoľvek intradenného alebo iného obdobia pozastavenia trhu na príslušnom Podkladovom Trhu alebo počas akéhokoľvek iného obdobia, ktoré podľa nášho rozumného uváženia môže viesť ku krátkodobým kurzovým výkyvom alebo iným deformáciám.
 6. Po spustení vašej Objednávky nezaručujeme, že Transakcia bude otvorená alebo zatvorená a ani nezaručujeme, že ak bude otvorená alebo zatvorená, že bude presne na úrovni, na ktorej ste umiestnili svoj limit.
 7. Vyhradzujeme si právo spracovávať a agregovať objednávky. Spracovávať objednávku znamená, že vaša Objednávka je vykonaná vo viacerých várkach za rozdielne ceny, čo má za následok celkovú úvodnú alebo uzatváraciu úroveň pre Vašu Transakciu, ktorá sa môže líšiť od určenej úrovne a od ceny, ktorá by bola dosiahnutá, ak by bola objednávka vykonaná v jednej várke. Agregovať Objednávky znamená, že kombinujeme Vašu objednávku s objednávkami iných našich klientov pre vykonanie jednej objednávky. Môžeme to urobiť len vtedy, ak sa domnievame, že je celkom nepravdepodobné, že by tento postup celkovo fungoval v neprospech každého klienta, ktorého objednávka sa má agregovať. Účinok agregácie však môže byť vo Váš neprospech vo vzťahu k akejkoľvek konkrétnej Objednávke. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že za žiadnych takýchto okolností nebudeme niesť zodpovednosť voči Vám v dôsledku takéhoto spracovania alebo agregácie Vašich Objednávok.
 8. Akceptujete, že za určitých obchodných podmienok vrátane, ale nie výlučne, veľmi volatilných trhov, môže byť pre nás nemožné vykonať Vaše transakcie. Za takýchto podmienok si vyhradzujeme právo vykonať Vaše objednávky za najbližšiu najlepšiu cenu bez ohľadu na to, či to pre Vás môže byt výhodné alebo nevýhodné.
 9. Bez ohľadu na čokoľvek, čo je v rozpore, akékoľvek stop lossy alebo take profity, entry stopy alebo vstupné limitné príkazy pripojené k vašemu kontraktu, ktorý je ukončený Vašou objednávkou CFD, predtým, než bude preložený, budú symetricky upravené (point-to-point) cenové rozdiely medzi vypršaným kontraktom, ktorý je základom Vašej pôvodnej objednávky CFD, ku dňu uplynutia jej platnosti a prechodom (nového) kontraktu, ktorý je základom Vašej CFD objednávky.

18.Realizácia objednávok aAktívna tvorba trhu

18.1. Objednávky sa uskutočňujú v súlade s informáciami uvedenými v sekcii Aktíva na našej webovej stránke. Pri vykonávaní Vašich objednávok budeme dodržiavať našu povinnosť Spravodlivého Zaobchádzania so Zákazníkmi.

18.2. Podľa Platných Zákonov a Nariadení vykonávame všetky potrebné kroky pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku pri vykonávaní Vašich objednávok. V našich Pravidlách Vykonávania Objednávok popisujeme proces, ktorý dodržiavame, aby sme sa zaviazali k dosiahnutiu čo Najlepšieho Vykonania Vašej objednávky atiež kapacitu obchodov a potenciálne konflikty. Pokiaľ ide o Retailových Klientov, najlepší možný výsledok sa určuje z hľadiska celkovej protihodnoty predstavujúcej cenu CFD v podkladovom finančnom nástroji a nákladov spojených s vykonaním, ktoré zahŕňajú všetky výdavky, ktoré ste vynaložili, ktoré priamo súvisia svykonaním pokynu vrátane poplatkov za výkon a za vykonanie pokynu, poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie a všetkých ďalších poplatkov zaplatených tretím stranám, ktoré sa na vykonaní pokynu zúčastňujú.

18.3. Pokiaľ ide o vykonanie Vašich objednávok, okrem iného berieme do úvahy faktory nákladov, rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania a vyrovnania, veľkosť, povahu a akékoľvek iné úvahy, týkajúce sa vykonania objednávky.

18.4. Sme jediným sprostredkovateľom CFD, s ktorým obchodujete, a my ponúkame ceny a obchodujeme na vlastný účet ako jediný vykonávateľ pre CFD. Ako jediný sprostredkovateľ sa snažíme dosiahnuť pre Vás čo najlepší možný výsledok, aby bol aspoň rovnaký, ako by sa dal dosiahnuť na iných miestach. Na získanie a porovnávanie našich cien využívame nezávislé zdroje cien a poskytovateľov likvidity.

18.5. Sme Vašou zmluvnou stranou pri každom obchode, a preto Vás upozorňujeme na skutočnosť, že keď si u nás otvoríte pozíciu, budete musieť s nami uzavrieť zmluvu, aby ste túto pozíciu mohli aj zavrieť. Preto nemôžete zavrieť pozíciu pomocou inej spoločnosti, ktorá môže poskytnúť odlišné ceny alebo preniesť vašu pozíciu na takúto spoločnosť. Ak obchodujete s CFD so stanoveným uplynutím platnosti, budete podliehať našim cenovým dohodám, nášmu uplynutiu platnostiderivátových kontraktov, vrátane našich opatrení na prevzatie nových kontraktov.

19.Mena

Všetky transakcie sú účtované v Základnej mene, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Po ukončení pozície CFD sa všetok výsledný majetok prevedie avráti na Váš účet vpredvolenej mene. Takáto konverzia meny sa môže účtovať ako osobitný poplatok.

20.Obmedzenie prijímania Objednávok

20.1. V konkrétnych prípadoch nemôžeme v žiadnom prípade dodržiavať pokyny a realizovať Transakciu, avšak v prípade, ak takúto navrhovanú transakciu odmietneme, okamžite Vás budeme informovať, ale v žiadnom prípade nebudeme mať povinnosť poskytnúť vám dôvod, prečo,

20.2. Vždy, pri primeranom konaní, môžeme úplne alebo čiastočne odmietnuť akúkoľvek objednávku v prípade, že nemáte dostatok finančných prostriedkov alebo marže na vykonanie konkrétnej transakcie s cieľom zabrániť prípadnému porušeniu Platných Zákonov a Nariadení,

20.3. V osobitne obmedzených prípadoch, ako je napríklad Zásah Vyššej Moci alebo prípady, keď sú údaje dočasne nedostupné, napr. ak nie sú k dispozícii ceny na podkladových Finančných Nástrojoch alebo sú objednávky umiestnené mimo pracovnej doby, alebo v čase, keď sú na trhu silné pohyby ktoré sťažujú určovanie relevantných trhových cien alebo keď sú vaše objednávky zadané mimo príslušných obchodovacích hodín daného Finančného Nástroja a Pracovnej Doby, môžeme sa odchýliť od postupu Stanovovania cien v tejto Zmluve.

21.Minimálna aMaximálna veľkosť obchodu

21.1. V žiadnom prípade si nemôžeme podľa vlastného uváženia stanoviť limity, aby sme mohli monitorovať Vašu schopnosť vykonávať konkrétne objednávky. Za konkrétnych okolností môžeme požadovať, aby ste obmedzili počet Vašich aktuálnych otvorených pozícií a aby spadalo pod Vašu zodpovednosť, aby ste boli informovaní o minimálnych alebo maximálnych možných veľkostiach obchodov našej Spoločnosti a požiadali nás o všetky podrobnosti týkajúce sa maximálnych alebo minimálnych obchodných veľkostí.

21.2. Vyššie uvedený súbor obchodných limitov môžeme podľa vlastného uváženia zmeniť, zvýšiť, znížiť, odstrániť alebo zahrnúť a môže pozostávať z nasledujúcich bodov:

 1. Sledovanie maximálnych množstiev objednávok a maximálnych veľkostí objednávok;
 2. Monitorovanie našej celkovej expozície;
 3. Monitorovanie Cien, za ktoré sa môžu predkladať Objednávky (zahrnúť (bez obmedzenia) kontroly nad Objednávkami, ktoré sú v Cene, ktorá sa v čase podania objednávky výrazne líši od trhovej ceny;
 4. Monitorovanie Elektronických Obchodných Platforiem (vrátane (bez obmedzenia) akýchkoľvek overovacích postupov na zabezpečenie toho, aby ste vedeli že objednávky smerujú od Vás a/alebo
 5. akékoľvek iné obmedzenia alebo monitorovanie, ktoré môžeme vyžadovať, aby sme Objednávky realizovali v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

21.3. Úprava akýchkoľvek maximálnych alebo minimálnych veľkostí obchodov je výsledkom rôznych faktorov a úplný opis nájdete v našich Pravidlách pre Vykonávanie Pokynov.

21.4. Na základe nášho vlastného uváženia sa môžeme vzdať akýchkoľvek maximálnych alebo minimálnych veľkostí obchodov, ktoré môžu byť kedykoľvek uplatniteľné.

22.Zrušenie aVybratie Objednávok

22.1. Máte právo zrušiť túto zmluvu, a to tak, že nám poskytnete písomné upozornenie, do 14 kalendárnych dní od oznámenia toho, že sme Vás prijali ako klienta.

22.2. V prípade zrušenia tejto Zmluvy do 14 kalendárnych dní od oznámenia o prijatí klienta ukončíme všetky Vaše otvorené pozície, zrušíme všetky Vaše nevybavené objednávky a vrátime všetok Váš zostávajúci kapitál, upravený s ohľadom na Vaše obchodné zisky a straty a vrátane akýchkoľvek poplatkov, ktoré nám vzniknú v súlade s ustanovením tejto Zmluvy.

22.3. Netrhové Objednávky môžu byť zrušené prostredníctvom Systému Elektronického Obchodovania. Vaše objednávky môžeme zrušiť iba vtedy, ak to výslovne požadujete, a za predpokladu, že sme nereagovali po dobu, za ktorú sme žiadali o toto vykonanie. Vykonané objednávky môžu byť stiahnuté alebo zmenené iba s naším súhlasom. Nezodpovedáme za žiadne nároky, straty, škody, náklady alebo výdavky, vrátane poplatkov za právne služby, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo z dôvodu zrušenia takejto Objednávky.

23.Potvrdenia a Chyby

23.1. Informácie o stave Vašej objednávky, pozícií, peňažnej hotovosti, úrovni vlastného kapitálu, marže a ďalších Obchodných Potvrdeniach Vám budú zaslané na obchodnom účte Vašej platformy. V prípade, že Objednávka bola umiestnená ústne, náš tím Dealing Room musí telefonicky potvrdiť umiestnenie Objednávky a po prihlásení sa do Vášho obchodného účtu by ste mali mať možnosť zobraziť Obchodné Potvrdenie.

23.2. Ste povinný poskytnúť Spoločnosti e-mailovú adresu pre účely tohto Odseku. Je Vašou povinnosťou informovať Spoločnosť o akejkoľvek zmene vašej e-mailovej adresy (alebo iných relevantných osobných údajov), o neprijatí Potvrdenia alebo o tom, či sú akékoľvek Potvrdenia nesprávne, a to pred potvrdením Objednávky.

23.3. Spoločnosť vám poskytne Obchodné Potvrdenie týkajúce sa každej Objednávky spôsobom uvedeným vyššie v bode 17.

23.4. Ste zodpovední za kontrolu obchodných potvrdení, za Vašu pozíciu v hotovosti, mieru vlastného kapitálu a marže, zabezpečujete ich presnosť a konzistenciu a akcie vykonávate podľa vlastného uváženia. Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme také vysvetlenia alebo vyrozumenia, ktoré môžu byť požadované, na vysvetlenie akéhokoľvek obchodného potvrdenia, vašej finančnej pozície, úrovne vlastného kapitálu a marže. Žiadne z týchto vysvetlení alebo informácií, ktoré poskytujeme, by sa nemalo vykladať alebo interpretovať tak, aby obsahovalo akúkoľvek formu odporúčania alebo rady týkajúcej sa krokov, ktoré by ste mali alebo nemali urobiť.

23.5. Ak máte dôvod domnievať sa, že Potvrdenie je nekonzistentné alebo ak nedostanete žiadne Potvrdenie (hoci bola vykonaná Transakcia), okamžite kontaktujte Spoločnosť písomne. Pri absencii zjavnej chyby sa Potvrdenia obchodov považujú za presvedčivé, pokiaľ Klient v priebehu dvoch (2) pracovných dní nasledujúcich po dni prijatia Obchodného Potvrdenia písomne neoznámi spoločnosti ich nedoručenie.

23.6. Vyhradzujeme si právo bez Vášho súhlasu buď od začiatku zrušiť, alebo zmeniť podmienky každej transakcie ktorá obsahuje chybu alebo je založená na chybe, o ktorej sa domnievame, že je zjavná alebo hmatateľná ("Zjavná chyba" alebo Zjavne nesprávna transakcia"), a ak sa podľa nášho uváženia rozhodneme zmeniť a doplniť podmienky akejkoľvek takejto zjavne nesprávnej transakcie, upravená úroveň bude taká, o akej sme boli oprávnene presvedčení, že by bola spravodlivá v čase, keď bola Transakcia uzavretá. Pri rozhodovaní o tom, či je chyba Zjavná, budeme konať rozumne a môžeme brať do úvahy akékoľvek relevantné informácie vrátane, a bez obmedzenia, stavu Podkladového trhu v čase chyby alebo pochybenia alebo nedostatku presnosti, akéhokoľvek informačného zdroja alebo vyhlásenia, na základe ktorého vychádzame z našich kótovaných cien. Akýkoľvek finančný záväzok, ktorý ste uzavreli alebo ste odmietli uzavrieť v závislosti od obchodu s nami, sa nebude brať do úvahy pri rozhodovaní o tom, či došlo alebo nedošlo ku zjavnej chybe.

23.7. Ak nedôjde k podvodu, úmyselnému neplneniu alebo nedbanlivosti, nebudeme zodpovední za žiadnu stratu, náklady, nárok, dopyt alebo výdavky po zjavnej chybe (vrátane prípadov, v ktorých je Zjavná Chyba vykonaná akýmkoľvek zdrojom informácií, komentátorom alebo zamestnancom, na ktorých sa s dobrou vierou spoliehame).

23.8. Ak sa vyskytla Zjavná Chyba a my sa rozhodneme uplatňovať niektoré z našich práv.1, a ak ste od nás dostali v súvislosti so Zjavnou Chybou nejaké finančné prostriedky. Súhlasíte s tým, že tieto peniaze sú splatné a súhlasíte s tým, že nám bezodkladne vrátite rovnakú sumu.

24.Pákový Efekt, Marža a Zabezpečenie

24.1. Pákový efekt umožňuje klientovi iniciovať obchody oveľa väčšej nominálnej hodnoty bez toho, aby musel financovať celú sumu. Namiesto toho sa na iniciovanie obchodu použije oveľa menšia suma ("marža"). Vysoký pákový efekt môže výrazne zvýšiť potenciálnu návratnosť, ale rovnako môže výrazne zvýšiť potenciálne straty. Napríklad pákový efekt 1:50, známy aj ako požiadavka na 2% marže, znamená, že potrebujete 2 000 dolárov vlastného imania na začatie obchodovania s nástrojom s nominálnou hodnotou 100 000 USD. Požadované platby marže sa líšia v závislosti od pomeru pákového efektu CFD, príslušného finančného nástroja, hodnoty kontraktu a Transakcie.

24.2. Predvolená maximálna úroveň pákového efektu je stanovená v CySEC alebo akékoľvek iné limity stanovené príslušnými regulátormi podľa potreby tiež podliehajú našim Pravidlám Pákového Efektu a Marže. Vo všetkých prípadoch nemajú menej skúsení Retailoví Klienti možnosť vybrať vyššiu úroveň ako je predvolený limit pákového efektu. Vy ste výlučne zodpovední za výber a nastavenie úrovne pákového efektu pre CFD a takisto za to, aby ste chápali, ako sa vypočítava marža.

24.3. Poskytnete a budete udržiavať Počiatočnú Maržu alebo Hedžovú Maržu v rámci obmedzení Spoločnosti, ktorá ju môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek určiť podľa Špecifikácií Zmluvy pre každý typ Finančného Nástroja.

24.4. Po otvorení Transakcie budete musieť zaplatiť za túto Transakciu Maržu, tak ako sme ju vypočítali. Upozorňujeme, že Marža pre určité Transakcie sa bude zakladať na percentuálnej hodnote Zmluvnej Hodnoty Transakcie, a preto Marža splatná za takéto Transakcie bude kolísať v súlade s Hodnotou Zmluvy. Marža je platná a splatná ihneď po otvorení Transakcie (pre Transakcie, ktoré majú kolísajúcu Maržu založenú na percentuálnej hodnote Zmluvnej Hodnoty, okamžite po otvorení Transakcie a potom ihneď po akomkoľvek zvýšení zmluvnej hodnoty).

24.5. Máte tiež povinnosť trvalej Marže, aby ste zabezpečili, že za každých okolností, počas ktorých máte otvorené Transakcie, zabezpečíte, že zostatok na vašom účte, berúc do úvahy všetky realizované alebo nerealizované zisky a straty ("P a S"), sa rovná prinajmenšom Počiatočnej Marži pre všetky vaše otvorené Transakcie. Ak medzi zostatkom na účte (s prihliadnutím na “P a S”) a celkovou požiadavkou na počiatočnú Maržu existuje schodok, budete musieť zvážiť nasledujúce možnosti:

 • Ak očakávate, že sa trh obráti vo Váš prospech, môžete vložiť dodatočné finančné prostriedky a udržať svoju pozíciu otvorenú alebo zatvoríte a zaistíte niektoré alebo všetky svoje pozície

24.6. Nie sme povinní Vás informovať o zostatku na Vašom účte a požadovanej Marži (tj vykonať "Margin Call"), avšak ak tak urobíme, Margin Call môže byť uskutočnený telefonicky, poštou, faxom, e-mailom alebo textovou správou, Margin Call sa bude považovať za uskutočnený hneď, ako obdržíte toto oznámenie v súlade s Bodom 24.7. Takisto sa budeme domnievať, že na Vás máme požiadavku Margin Call, ak:

 1. zanechali sme správu s požiadavkou, aby ste nás kontaktovali, a Vy ste tak neurobili v primeranom čase po tom, ako sme odoslali takúto správu; alebo
 2. ak nemôžeme odoslať takúto správu a vynaložili sme primerané úsilie, aby sme sa Vás pokúsili kontaktovať telefonicky (na poslednom telefónnom čísle, ktoré ste nám oznámili), ale nemohli Vás kontaktovať na tomto čísle. Akékoľvek správy, ktoré Vám zanecháme, a ktoré Vás žiadajú, aby ste nás kontaktovali, by ste mali považovať za mimoriadne naliehavé, ak nestanovíme opak. Beriete na vedomie a akceptujete to, čo predstavuje tento primeraný čas. V súvislosti s Podkladovým trhom môže podľa okolností predstavovať pár minút alebo len pár sekúnd. Je Vašou zodpovednosťou okamžite upovedomiť o akejkoľvek zmene Vašich kontaktných údajov a poskytnúť nám alternatívne kontaktné údaje a zabezpečiť, aby naše Margin Cally boli naplnené, ak nebudete zastihnuteľný na kontaktnej adrese alebo telefónnom čísle, ktoré nám bolo oznámené napríklad preto, že cestujete alebo ste na dovolenke, alebo nie ste k dispozícii z dôvodu náboženskej dovolenky. Spoločnosť alebo akákoľvek Spoločnosť v rámci skupiny nezodpovedá za žiadne straty, náklady, výdavky alebo škody, ktoré vznikli alebo ste ich utrpeli v dôsledku toho, že ste tak neurobili.

24.7 Budeme mať právo kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť požadovanú Maržu v prípade otvorenia Transakcií. Súhlasíte s tým, že bez ohľadu na bežný spôsob, akým komunikujeme, budeme oprávnení Vás upozorniť na zmenu úrovne marží niektorým z nasledujúcich spôsobov: telefón, poštou, faxom, e-mailom, textovou správou alebo oznámením o náraste na našej webovej stránke. Požiadavky na Maržu budeme zvyšovať iba vtedy, keď to považujeme za potrebné, napríklad, ale bez obmedzenia, ako odpoveď na niektorú z týchto skutočností:

 1. zmena vo volatilite alikvidite na Podkladovom Trhu alebo na Finančných Trhoch všeobecne;
 2. ekonomické správy;
 3. spoločnosť, ktorej nástroje predstavujú celú vašu Transakciu alebo jej časť, začala podliehať platobnej neschopnosti, má pozastavené obchodovanie alebo sa jej udiala nejaká Firemná udalosť;
 4. meníte svoje obchodné návyky s nami alebo s našou Pridruženou Spoločnosťou;
 5. Zmenila sa Vaša kreditná situácia
 6. vaše vystupovanie voči nám alebo našej Pridruženej Spoločnosti; je sústredené na konkrétnom Podkladovom Trhu alebo Sektore.

24.8. Ak neposkytnete Margin v jasných finančných prostriedkoch, ktoré sme od Vás získali v čase, keď úroveň Vašej marže dosiahla 50% („Close Out Level“ alebo „Margin Close Out Level“ alebo „Stop Out Level“), máme právo začať s uzatváraním všetkých pozícií vo vzťahu k Transakciám, pre ktoré ste neposkytli maržu, počnúc pozíciami, ktoré sú pre Vás najviac nerentabilné. V prípade, že úroveň marže klesne na alebo pod 50%, budeme pokračovať s uzatváraním bez ďalšieho upozornenia. Pred uzavretím nebude žiadne ďalšie upozornenie. Akékoľvek takéto uzavretie podľa tohto ustanovenia sa vykoná v súlade s našou povinnosťou najlepšieho vykonania v súlade s našimi Pravidlami Vykonávania Pokynov.

24.9. V prípade, že celková čiastka, ktorá sa má zaplatiť, sa rovná súhrnnej sume splatnej Spoločnosťou, vzájomne záväzky sa automaticky započítajú a navzájom sa rušia.

Ak celková čiastka splatná jednou stranou presiahne celkovú sumu splatnú druhou stranou, potom strana s vyššou súhrnnou sumou zaplatí preplatok druhej strane a všetky záväzky na uskutočnenie platby budú automaticky splnené a ukončené. Spoločnosť má tiež právo skombinovať všetky alebo niektoré z vašich účtov otvorených na Vaše meno akonsolidovať a započítavať zostatky na týchto účtoch. Tento Odsek by nemal v žiadnom prípade porušovať odsek 29 tejto dohody a akékoľvek práva klientov vyplývajúce z Ochrany Zápornej Bilancie.

24.10. Postup Spoločnosti na určenie pákového efektu závisí od klienta a na klientovi, a je určený okrem iného aj vyhodnotením vhodnosti klienta a na bodovaní, ktoré umožňuje klientovi použiť vopred určený pákový efekt založený na jeho znalostiach a skúsenostiach. Chápete a uznávate, že budete výhradne zodpovední za posúdenie vhodnosti akejkoľvek investície, ktorú vykonáte prostredníctvom nás a že sa spoliehate na vlastný úsudok alebo rady od iných poradcov, ku ktorým máte prístup alebo ktorých môžete využívať na tento účel. Viac informácií nájdete v našich Pravidlách Pákového Efektu aMaržových Požiadavkách.

24.11. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia môže Spoločnosť kedykoľvek a bez upozornenia obmedziť pomery Pákových Efektov, Spread, Marže alebo iné parametre, ak to považujeme za Váš najlepší záujem, alebo to je potrebné podľa Platných Zákonov a Nariadení, alebo to podľa vlastného uváženia považujeme za nevyhnutné so zreteľom na prevládajúce alebo očakávané podmienky na trhu a nestálosť alebo iné predpokladané alebo nepredvídané riziká. Aj keď sa snažíme, aby ste o takejto akcii boli primerane upozornený, uznávate a súhlasíte s tým, že najmä v čase zvýšenej skutočnej alebo očakávanej trhovej volatility spôsobenej buď predpokladanými alebo nepredvídanými politickými a ekonomickými udalosťami, môžeme uskutočniť takéto zmeny a zároveň vás o nich informovať v rovnakom čase.

25.Provízie, Poplatky a Pokuty

25.1. Poskytovanie služieb je podmienené úhradou nákladov, poplatkov, provízií a pokút Spoločnosti. Súhlasíte s tým, že nám budete platiť takéto poplatky a náklady (vrátane a bez obmedzenia, spready, poplatky, úroky a ďalšie poplatky) v takých sadzbách, ktoré sú nami čas od času oznámené, alebo zverejnené v našej Online Obchodovacej Aplikácii a tým že akceptujete tieto Zmluvné podmienky, beriete na vedomie, že ste si prečítali, porozumeli a prijali informácie uvedené na stránke a sekciu o aktívach, ktorá je uverejnená na našej webovej stránke, pričom všetky takéto Poplatky a Náklady (vrátane a bez obmedzenia, spready, poplatky, úroky a iné poplatky) sú sprístupnené. Máte právo požadovať aSpoločnosť Vám na požiadanie poskytne analytický rozpis príslušných nákladov.

25.2. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia meniť, modifikovať, upravovať, vymazávať alebo pridávať akékoľvek z týchto provízií a poplatkov. Po zmene týchto poplatkov a provízií (ďalej len „Zmeny") budeme odosielať tieto zmeny do našej Online Obchodovacej Aplikácie alebo Vás budeme onich iným spôsobom informovať. Každé takéto oznámenie sa považuje za dostatočné a je Vašou povinnosťou konzultovať alebo pravidelne kontrolovať informácie uvedené v rozvrhu Spreadov a podmienok na našej Online Obchodovanej Aplikácií, pokiaľ sa jedná o takéto zmeny. Z tohto dôvodu by ste mali z času na čas preskúmať rozvrh Spreadov a podmienok v našej Online Obchodovacej Aplikácii, aby ste sa predom uistili o takýchto zmenách. S výnimkou prípadov a ďalej v rozsahu ustanovenom inak v tejto Zmluve budú všetky zmeny účinné do piatich (5) kalendárnych dní po ich prvom odoslaní do našej Online Obchodovacej Aplikácie alebo prvýkrát, kedy vstúpite do konkrétneho Nástroja na obchodovanie po vykonaní takýchto zmien adoplnení, záleží od toho, čo nastane skôr. Vaše pokračovanie v používaní našej Online Obchodovacej Aplikácie po zverejnení akýchkoľvek zmien sa bude považovať za súhlas s takýmito zmenami a budete sa riadiť týmito Zmluvnými Podmienkami v upravenom znení. Ak nechcete, aby ste boli viazaní týmito Zmenami, mali by ste prestať používať našu Online Obchodovaciu Aplikáciu a okamžite nás informovať písomne.

25.3. Popri vyššie uvedených Nákladoch, Províziách a Poplatkoch budete zodpovední za platbu akýchkoľvek ďalších poplatkov a provízií, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku poskytovania našich služieb, vrátane, ale bez obmedzenia, všetkých uplatniteľných DPH ( ak existujú) a iných poplatkov alebo daní a všetkých ostatných poplatkov, ktoré vznikli v súvislosti s akoukoľvek Transakciou, Kontraktom alebo v súvislosti s udržiavaním vzťahu s klientom.

25.4. Okrem toho môžeme zdieľať poplatky alebo profitovať z provízií, spreadov, prirážok, znižovania hodnoty alebo akejkoľvek inej odmeny voči pridruženým Spoločnostiam, Podnikateľským Subjektom, Viazaným Zástupcom alebo iným Tretím Stranám (spoločne len „partneri“), pokiaľ ide o akúkoľvek transakciu alebo zmluvu uzatvorenú medzi nami alebo v súvislosti s akýmikoľvek Transakciami alebo Zmluvami uskutočnenými vo vašom mene a vo vzťahu k Vášmu účtu.

25.5. Partneri dostávajú odmenu na základe percentuálneho podielu zo spreadu, pevného poplatku alebo na základe inej metódy dohodnutej s nimi (podrobnejšie informácie nájdete v Pravidlách Odmeňovania Spoločnosti), za predpokladu, že sa dodržiavajú ustanovenia Platných Zákonov a Pravidlá týkajúce sa Konfliktov Záujmov. Údaje o akejkoľvek takejto odmene alebo dohode o zdieľaní nie sú výslovne uvedené v príslušných Obchodných Vyrovnaniach. Na základe odôvodnenej žiadosti môžeme v maximálnej možnej miere a podľa vlastného uváženia zverejniť výšku akejkoľvek takejto provízie, prirážky, zníženia ceny alebo akejkoľvek inej platby, ktorou odmeňujeme, akéhokoľvek pridruženého, Obchodného Sprostredkovateľa alebo Inú Tretiu Stranu.

25.6. Okrem toho je potrebné poznamenať, že nie všetky poplatky sú vyjadrené v peňažných hodnotách a môžu sa napríklad zobrazovať v pipoch; preto sa musíte ubezpečiť, že ste porozumeli nákladom, ktorým sa pipy rovnajú.

26.Swapy

26.1. Swap je odpočítaný podiel za držanie otvorenej pozície počas noci.

26.2. V závislosti od pozície a úrokových sadzieb menového páru, ktoré sú súčasťou transakcie, Vám môže byť buď pripísaný na účet, alebo odčítaný z Vašich finančných prostriedkov; operácia sa uskutočňuje v zimnom čase 22:00 GMT alebo v letnom čase 21:00 GMT a výsledná suma sa automaticky prevedie do menovej bilancie klienta.

26.3. V prípade FX párov sa od pondelka do piatku swap účtuje jedenkrát za každý pracovný deň, s výnimkou stredy, keď je swap účtovaný trojnásobne pre kompenzáciu nadchádzajúceho víkendu. Pri kryptomenách je poplatok za swap na dennej báze. V prípade ostatných nástrojov je swap účtovaný od pondelka do štvrtka jedenkrát za každý pracovný deň a v piatok je swap účtovaný trojnásobne, aby sa kompenzoval nadchádzajúci víkend.

Treba poznamenať, že Spoločnosť účtuje swap na svoj vlastný účet; swapové úrokové sadzby Spoločnosti sú založené na interných Firemných Pravidlách, ktoré sú verejne dostupné na internetovej stránke Spoločnosti; Spoločnosť takúto sadzbu aktualizuje tak často, ako to považuje za potrebné.

27.Kontá odbremenené od Swapu

27.1. Ponúkame možnosť otvorenia islamských (bez swapových) účtov. Bez Swapové obchodné účty sú k dispozícii iba tým klientom, ktorí nemôžu používať swap v dôsledku ich náboženského presvedčenia. Účty bez swapov sa dajú sprístupniť jedine ľuďom s uvedeným islamským náboženským presvedčením a bez akéhokoľvek iného dôvodu. Preto vo všetkých prípadoch, keď je podaná žiadosť o islamský (bez swapový) účet, si vyhradzujeme právo vyžadovať dostatočné odôvodnenie alebo dôkaz potreby takéhoto účtu. Okrem toho si vyhradzujeme právo na základe nášho jediného a absolútneho uváženia odmietnuť spracovanie akejkoľvek takejto žiadosti z akéhokoľvek dôvodu bez toho, aby sme boli povinní poskytnúť akékoľvek vysvetlenie alebo odôvodnenie, takéto rozhodnutie bude nesporné a pre klienta záväzné.

27.2. Tým, že klient môže kedykoľvek podať žiadosť o islamský (bez swapový) obchodný účet, podanie takejto žiadosti znamená, že všetky ostatné reálne obchodné účty tohto klienta budú konvertované na bez swapové obchodné účty, bez ďalšieho oznámenia. Konverzia skutočného obchodného účtu na obchodný účet bez swapu vykonáva naše oddelenie Back-Office iba na žiadosť a súhlas tých klientov, ktorí vyplnia a podajú žiadosť o islamský (bez swapový) účet. Po prijatí takejto riadne podpísanej a vykonanej žiadosti vyhodnotíme akúkoľvek dodatočnú dokumentáciu, ktorá nám bola predložená, ainformujeme klienta o tom, či bola žiadosť prijatá alebo nie, e-mailom.

27.3. Klienti nesmú používať bez swapové účty za účelom zisku zo swapov a nesmú požadovať zaplatenie akýchkoľvek rozdielových súm, ktoré boli stratené v dôsledku prevodu ich skutočných obchodných účtov do jedného alebo viacerých bez swapových účtov za obdobie, počas ktorého bol ich skutočný účet (účty) na obchodovanie konvertovaný do jedného alebo viacerých bez swapových účtov.

27.4. V prípade, že máte bez swapový účet, musíte do 7 (sedem) kalendárnych dní od jeho otvorenia zavrieť akúkoľvek otvorenú pozíciu CFD. V prípade, že tak neurobíte, spoločnosť bude mať právo zaobchádzať s akýmkoľvek takýmto prípadom ako so zneužitím podmienok fungovania takéhoto swapového účtu a vykonať akékoľvek kroky uvedené v odsekoch a) až e) článku 27.5. nižšie, s retroaktívnym účinkom.

27.5. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zrušiť štatút bez swapového účtu na akýkoľvek obyčajný obchodný účet za predpokladu, že sa klientom poskytne oznámenie tak, ako je uvedené v tejto zmluve, bez toho, aby bolo povinné poskytnúť akékoľvek ďalšie vysvetlenie alebo odôvodnenie. Takéto konanie sa bežne uskutoční v prípadoch, keď sa obchodovanie uskutočňuje dlhšie ako 7 dní. Okrem toho v prípade, že zistíme akúkoľvek formu zneužitia, podvodu, manipulácie, arbitráže s hotovosťou, obchodovania s inými organizáciami alebo iné formy nekalej alebo podvodnej činnosti v súvislosti s bez swapovými účtami ktoréhokoľvek klienta, vyhradzujeme si právo, bez predchádzajúceho upozornenia, postupovať pomocou nasledovných bodov:

 1. zrušiť štatút bez swapového obchodníka zo všetkých obchodných účtov klienta, ktoré boli prevedené na takéto bez swapové účty;
 2. upraviť a vymáhať akékoľvek nezinkasované swapy a akékoľvek súvisiace výdavky, úroky alebo náklady súvisiace s akýmikoľvek a všetkými takýmito klientskymi bez swapovými účtami počas obdobia, odkedy boli tieto účty zmenené na bez swapové účty;
 3. ukončiť všetky obchodné Účty takéhoto klienta, zrušiť všetky obchody vykonané na obchodných účtoch takýchto klientov a zrušiť všetky získané zisky alebo straty na takýchto obchodných Účtoch klienta;
 4. obmedziť alebo zakázať klientovi zabezpečiť svoje pozície;
 5. zatvoriť všetky otvorené pozície a upraviť ich na prevládajúcu trhovú cenu. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že bude znášať všetky náklady vyplývajúce z tejto akcie.

27.6. Spoločnosť nezodpovedá za stratu klienta, ktorá vznikla v dôsledku predloženia jasne nesprávneho Príkazu a následnej nespôsobilosti. Klient súhlasí s odškodnením a vyvinením Spoločnosti zo všetkých škôd alebo zodpovednosti v dôsledku vyššie uvedeného. Každý spor, ktorý v tomto ohľade vznikne, bude vyriešený Spoločnosťou na základe jej vlastného uváženia.

28.Ostatné náklady

28.1. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v prípade neaktivity, vrátane financovania alebo obchodovania na Vašom účte v priebehu deväťdesiat (90) kalendárnych dní alebo dlhšie, si vyhradzujeme právo klasifikovať Váš účet ako neaktívny („neaktívny účet“) a okrem toho si vyhradzujeme právo účtovať vám administratívny fixný mesačný poplatok vo výške dvadsaťpäťdolárov (25 USD) alebo ekvivalent v alternatívnej mene.

V prípadoch, keď váš účet zostáva neaktívny dlhšie ako 12 mesiacov, platí ročný poplatok za nečinnosť, ktorý bude odpočítaný vo výške 100 USD alebo ekvivalent za štvrťrok, mínus akékoľvek mesačné poplatky za nečinnosť, ktoré už boli predtým účtované. Ročný poplatok za nečinnosť môže Spoločnosť účtovať kedykoľvek po prekročení dvanásť mesačného obdobia a uplatňuje sa aj spätne.

V prípade, že váš zostatok na účte je nulový, vyhradzujeme si právo klasifikovať váš účet ako nečinný. Ak chcete opätovne aktivovať svoj účet, musíte komunikovať priamo s oddelením zákazníckej podpory.

28.2. Pokiaľ nie je v dohodnutých podmienkach po vzájomnom súhlase zmluvných strán určené auvedené inak, všetky Provízie a Poplatky a iné Pokuty a Poplatky sa považujú za platné a splatné okamžite. Pokiaľ nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené inak, všetky sumy, ktoré vzniknú v súlade s týmito Zmluvnými Podmienkami, môžu byť od Vás nami odpočítané z výnosov zakejkoľvek Vašej transakcie alebo odovzdané z vášho účtu (účtov). V prípade oneskorenej platby zVašej strany, a to po lehote splatnosti, Vám vzniknú úroky, ktoré budeme primerane určovať.

28.3. Ak dostaneme alebo vymôžeme akúkoľvek sumu v súvislosti s ktoroukoľvek Vašou povinnosťou v inej mene, ako je tá, v ktorej je táto suma splatná, či už na základe rozhodnutia ktoréhokoľvek súdu alebo iným spôsobom, odškodníte nás aodbremeníte nás od nákladov (vrátane nákladov na konverziu) a strát, ktoré utrpíme v dôsledku prijatia tejto sumy v inej mene, ako je mena, v ktorej je splatná.

29.Ochrana Záporného Zostatku

29.1. Poskytujeme Vášmu účtu „ochranu proti zápornému zostatku". To znamená, že Vaše straty nikdy neprevýšia vaše vlastné imanie.

29.2. V prípade záporného zostatku na retailovom klientskom účte nebude Spoločnosť od Vás žiadať túto sumu, s výnimkou prípadov, kedy ste na jej vytvorenie použili nelegálne metódy.

30.Zisky a Straty

30.1. Započítate si zisk, ak nám predáte v čase, keď je naša kótovaná Cena vyššia ako bola Cena v čase, keď ste od nás kúpili.

30.2. Započítate si zisk, keď si od nás kúpite v čase, keď je naša kótovaná cena nižšia ako bola naša Cena v čase, keď ste nám predali.

30.3. Započítate si stratu, keď nám predáte v čase, keď je naša kótovaná Cena nižšia ako bola v čase, keď ste si od nás kúpili.

30.4. Započítate si stratu, keď si od nás kúpite v čase, keď je naša kótovaná Cena vyššia ako cena, keď ste nám predali.

30.5. Realizované zisky sa pripíšu a straty sa odpočítajú z vášho hotovostného zostatku na Vašom Účte. Nerealizované zisky astraty sa podľa trhových podmienok, existujúcich v príslušnom časovom okamihu, premietnu do výkazu ziskov a strát vlastného Kapitálu na Vašom Účte.

31.Jednotlivé Kapitálové aKryptomenové Produkty

31.1. Mali by ste si byť vedomí toho, že Deriváty vo Virtuálnych Menách sa teraz môžu kvalifikovať ako finančné nástroje na účely MiFID. Pri obchodovaní s CFD, kde je podkladové aktívum Kryptomena, musíte brať do úvahy, že Kryptomeny sa obchodujú na neregulovaných decentralizovaných digitálnych burzách. Z toho vyplýva, že tvorba cien a cenové pohyby Kryptomien závisia výlučne od vnútorných pravidiel konkrétnej digitálnej burzy, ktoré sa môžu zmeniť kedykoľvek a bez upozornenia, čo často vedie k veľmi vysokej intradennej volatilite cien, ktorá môže byť výrazne vyššia v porovnaní sinými finančnými nástrojmi ako sú Virtuálne Meny. Obchodovaním s CFD v Kryptomenách akceptujete výrazne vyššie riziko straty vašich investovaných vkladov, ktoré Vás môžu postihnúť vo veľmi krátkom čase v dôsledku náhlych nepriaznivých pohybov cien Kryptomien.

31.2. Naše cenové dáta a trh Kryptomien vychádzajú z digitálnych decentralizovaných burzových obchodov, na ktorých sa obchoduje v Kryptomenách. Vzhľadom na to, že takéto burzy nie sú regulované, informácie o trhu a informácie o kúpnej cene poskytované týmito burzami môžu podliehať vnútorným pravidlám týchto búrz, ktoré sa môžu výrazne líšiť od pravidiel a postupov, ktoré používajú regulované burzy. Preto pravidlá tvorby cien pre výmeny informácií o kryptomenách nepodliehajú žiadnemu regulačnému dohľadu a môžu sa kedykoľvek zmeniť na základe príslušnej Digitálnej Burzy. Takéto Digitálne Burzy môžu byť pozastavené alebo môžu podniknúť iné kroky, ktoré môžu viesť k pozastaveniu alebo ukončeniu obchodovania na týchto burzách alebo sa môže stať to že nebudeme mať k dispozícii údaje o cenách a trhových údajoch. Vyššie uvedené faktory môžu mať za následok značný nepriaznivý vplyv na Vaše otvorené pozície vrátane straty všetkých Vašich investovaných peňazí. Ak dôjde k dočasnému alebo trvalému narušeniu alebo ukončeniu obchodovania na akejkoľvek digitálnej burze, z ktorej odvodzujeme naše cenové kalkulácie pre príslušnú kryptomenu, Vaše pozície na tejto Kryptomene budú uzavreté na poslednej dostupnej cene príslušnej kryptomeny ataktiež môže byť problém zatvoriť alebo likvidovať vašu pozíciu alebo odstúpiť od finančných prostriedkov súvisiacich s takouto pozíciou až do obnovenia obchodovania na príslušnej digitálnej burze (ak vôbec). Akceptujete, že ak sa obchodovanie obnoví buď na príslušnej digitálnej burze, alebo na akejkoľvek inej burze, môže nastať významný cenový rozdiel (price gap), ktorý môže ovplyvniť hodnotu Vašich pozícií CFD na príslušných kryptomenách a viesť k významným ziskom alebo stratám. Ak sa obchodovanie neobnoví, celá investícia sa úplne stratí. Súhlasíte a akceptujete, že ste boli Spoločnosťou informovaný o tomto konkrétnom riziku a porozumeli mu a že toto riziko zohľadníte pri prijímaní akýchkoľvek investičných rozhodnutí týkajúcich sa obchodovania s CFD na Kryptomeny.

31.3. Na niektorých regulovaných akciových trhoch môže byť ťažké vstúpiť do Krátkej Pozície. Ak je napríklad podkladový finančný nástroj súvisiaci stýmito akciami nekapitálový alebo nelikvidný, alebo ak burza alebo regulátor zakázali Krátke pozície. V takýchto situáciách pravdepodobne nebudeme môcť poskytnúť CFD, na krátku pozíciu vôbec, alebo Vám môže byť účtovaný dodatočný poplatok za otvorenie takejto krátkej pozície. Pokiaľ je to možné, poskytneme Vám radu o takýchto dodatočných poplatkoch, ktorá bude založená na dátume, kedy sa dozvieme takéto krátkodobé vylúčenie zpredaja.

31.4. V prípade, že obchodujete s CFD Kryptomeny, plne chápete a súhlasíte s dodatočnými rizikami spojenými s takýmto obchodovaním, tak ako je uvedené vyššie. Všetky ostatné podmienky tejto zmluvy sú pre Vás plne uplatniteľné aj pri burze CFD vKryptomenách.

32.Podmienky platné pre špecifické obchodovacie platformy

Objednávky, ktoré sa môžu realizovať na každej Elektronickej Obchodnej Platforme a podmienky, ktoré sa vzťahujú na Vašu obchodnú činnosť s nami, sú stanovené v Pravidlách Vykonávania Objednávok týkajúcich sa každej Elektronickej Obchodnej Platformy, na ktorej s nami obchodujete.

33.Stimuly aIné Obchodné Výhody

V nadväznosti na nariadenie CySEC, pokiaľ ide o bonusy a iné obchodné výhody, Spoločnosť neponúka žiadne obchodné výhody, ktoré by mohli porušiť povinnosť Spoločnosti konať čestne, spravodlivo a profesionálne a v najlepšom záujme svojich retailových klientov alebo motivovať retailových klientov na obchodovanie s komplexnými špekulatívnymi produktmi.

34.Vklady a Platby

34.1. Pri platbách musíte dodržiavať nasledovné:

 1. Splatné platby (vrátane maržových platieb) budú, ak nie je dohodnuté alebo špecifikované inak, vyžadované v menách, ktoré sme určili.
 2. Platby môžete vykonávať, ktoroukoľvek z nasledujúcich metód:
  1. Debetnou alebo kreditnou kartou
  2. Priamym bankovým prevodom

Upozorňujeme Vás, že si vyhradzujeme právo vybrať primeraný správny poplatok za spracovanie vašich platieb.

 1. Platby vhotovosti alebo šekom neprijímame
 2. Pri určovaní toho, či od Vás prijmeme platby podľa tohto bodu, budeme brať čo najväčší ohľad na naše zákonné povinnosti týkajúce sa prevencie podvodov a prania špinavých peňazí. Za týmto účelom môžeme podľa vlastného uváženia s ohľadom na zákon odmietnuť Vaše platby alebo platby tretej strany alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá sa snaží poskytnúť peniaze na Váš účet. Najmä nebudeme prijímať platby z bankového účtu, pri ktorom nie je zrejmé, že bankový účet je na Vaše meno.

34.2. Ak otvoríte Transakciu alebo vložíte peniaze na svoj účet v inej mene, než je naša základná Mena (tj. mena, v ktorej je Váš účet u nás založený):

 1. Vašou povinnosťou je uvedomiť si, ktorá Mena je označená ako Vaša základná mena. Podrobnosti o Vašej základnej mene sú k dispozícii v našej Elektronickej Obchodnej Aplikácii.
 2. Pri niektorých transakciách bude zisk alebo strata vinej Mene, než vo Vašej základnej. Sekcia Aktíva špecifikuje Meny, v ktorých sú denominované rôzne Transakcie, alebo tieto informácie môžete získať od nášho tímu na podporu klientov.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvekvbudúcnosti zmeniť spôsob, akým spravujeme alebo konvertujeme Vaše zostatky, ktoré nie sú v základnej Mene, a to tak, že Vám o tom poskytneme písomné oznámenie minimálne 10 kalendárnych dní predtým. Nebudeme mať žiadnu povinnosť odovzdať Vám žiadne peniaze, ak by takéto konanie znížilo zostatok na vašom účte (s prihliadnutím na bežný zisk a straty) na nižšiu hodnotu, než je požadovaná marža v rámci Vašich otvorených Transakcií. Peniaze, ktoré zostanú na Vašom účte, Vám môžu byť zaslané, ak o to požiadate. V prípade, že takúto žiadosť neudelíte, nebudeme mať žiadnu povinnosť, ale podľa vlastného uváženia vám tieto peniaze uhradíme. Všetky bankové poplatky, ktoré vzniknú, budú, pokiaľ nie je dohodnuté inak, určené pre Váš účet. Spôsob, akým Vám odovzdáme peniaze, bude podľa nášho vlastného uváženia, s maximálnym zreteľom na zákonné povinnosti týkajúce sa prevencie podvodov a prania špinavých peňazí. Zvyčajne posielame peniaze rovnakou metódou a na to isté miesto, odkiaľ boli prijaté. Avšak za výnimočných okolností môžeme podľa vlastného uváženia zvážiť vhodnú alternatívu.

34.3. Na svoj účet môžete kedykoľvek v priebehu tejto zmluvy vkladať finančné prostriedky. Vklady budú prijaté prostredníctvom bankového prevodu, debetnej alebo kreditnej karty (MasterCard, Visa) alebo akejkoľvek inej metódy prenosu elektronických peňazí prijateľnej Spoločnosťou. Spoločnosť nebude na Klientskom Účte akceptovať platby tretej strany a ani anonymné platby.

34.4. Máme právo neprijať Vaše finančné prostriedky, alebo zrušiť Vaše vklady a vrátiť Vám ich späť, ato v nasledujúcich prípadoch:

 1. ak nám neposkytnete žiadne dokumenty, oktoré Vás žiadame buď na účely identifikácie klienta, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, a to aj pokiaľ ide o overenie zdroja Vášho majetku;
 2. ak máme podozrenie alebo obavy, že predložené dokumenty môžu byť nepravdivé alebo falošné;
 3. ak máme podozrenie, že ste sa podieľali na nelegálnej alebo podvodnej činnosti, alebo ste sa podieľali na nezákonných obchodných praktikách;
 4. ak sme boli informovaní, že vaša kreditná alebo debetná karta (alebo iná použitá platobná metóda) bola stratená alebo odcudzená;
 5. ak sa domnievame, že existuje riziko spätného vyrovnania;
 6. ak Vás nemôžeme identifikovať ako pôvodného príjemcu finančných prostriedkov alebo nie sme schopní vrátiť finančné prostriedky na ten istý zdroj platby alebo
 7. ak tak urobíme, budeme, podľa nášho rozumného úsudku, dodržiavať platné Zákony a Predpisy;

34.5. Všetky poplatky za platby a prevody budete znášať Vy a Spoločnosť zaúčtuje tieto poplatky na Váš Klientsky Účet.

34.6. Ak uskutočníte platbu bankovým prevodom, kreditnou kartou alebo akoukoľvek inou metódou elektronického peňažného prevodu, spoločnosť pripíše na Klientsky účet príslušnú sumu do jedného pracovného dňa po zúčtovaní sumy na bankový účet Spoločnosti.

35.Výbery

Bez toho, aby boli dotknuté podmienky tejto zmluvy, všetky Platné Predpisy a všetky podmienky súvisiace s akýmikoľvek relevantnými platbami uskutočnenými vrámci nášho systému, môžete vybrať peniaze z Vášho účtu za predpokladu, že tieto finančné prostriedky sa nevyužívajú na maržové účely alebo nám nie ste nejakým iným spôsobom dlžný. Po schválení vašej žiadosti o výber bude Vaša žiadosť o výber spracovaná afinančné prostriedky budú zaslané do rovnakej banky, na rovnakú kreditnú kartu alebo iný zdroj v ten istý deň, v ktorom bola podaná žiadosť o výber finančných prostriedkov, alebo nasledujúci pracovný deň, ak bola žiadosť prijatá mimo bežných obchodných hodín. (Poznámka: Niektoré banky a spoločnosti kreditných kariet môžu potrebovať čas na spracovanie platieb najmä v menách, v ktorých je v transakcii zapojená korešpondenčná banka). Prostriedky sa vrátia na bankový účet/kreditnú kartu/iný zdroj, z ktorého boli finančné prostriedky odpísané. Vy ste plne zodpovední za údaje o platbe, ktoré ste nám poskytli a nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak ste poskytli nepravdivé alebo nepresné bankové údaje. Navyše, výbery zaťažujú poplatky tretích strán, ktoré sa môžu líšiť v súlade s podmienkami tretích strán. Tieto poplatky je možné overiť na požiadanie.

35.2. Minimálna výška výberu pre všetky metódy (okrem bezhotovostného prevodu) je 20 USD. Požiadavka minimálnej sumy na výber bankového prevodu je 100 USD. Akékoľvek žiadosti o výber na sumu nižšiu ako tieto dve vyššie uvedené budú podliehať poplatku za manipuláciu a spracovanie ato nasledovne: minimálne 10 dolárov za všetky metódy (s výnimkou bezhotovostného prevodu) a minimálne 50 USD za bankový prevod.

35.3. Ak žiadate o výber finančných prostriedkov z Vášho účtu a nemôžeme to urobiť bez toho, aby sme zatvorili niektorú časť Vašich otvorených pozícií, nemôžeme vyhovieť Vašej žiadosti, kým nezatvoríte dostatočné pozície, ktoré Vám umožnia vykonať výber. Výbery sa uskutočnia len na požiadanie, bankovým prevodom na účet vo Vašom mene alebo inou metódou, ktorú si môžeme podľa vlastného uváženia určiť.

35.4. V prípade, že nie je možné bezodkladne stiahnuť finančné prostriedky, Spoločnosť pri plnení svojich povinností MiFID musí konať v najlepšom záujme klienta a informovať klienta o dôvodoch akéhokoľvek oneskorenia v očakávanom časovom rámci stiahnutia finančných prostriedkov. Informácie poskytnuté klientovi o akomkoľvek oneskorení pri čerpaní finančných prostriedkov budú spravodlivé, jasné a nezavádzajúce.

35.5. Spoločnosť sa bude snažiť bezodkladne spracovať vaše žiadosti o výber, avšak čas potrebný na spracovanie a zobrazenie požadovaných finančných prostriedkov na Vašom účte bude závisieť od metódy použitej na ukladanie finančných prostriedkov a od tretích strán, ktoré vykonávajú platby.

36.Klientske Peniaze

36.1 Ak ste Retailový Klient, všetky finančné prostriedky, ktoré prenesiete na Váš účet, budú považované za klientske peniaze na účely vykonávania transakcií. To znamená, že takéto prostriedky budú oddelené od našich peňazí a nebudeme ich používať v priebehu nášho podnikania. Finančné prostriedky sa umiestnia do:

 1. klientsky peňažný bankový účet v schválenej banke v EEA; alebo
 2. schválený bankový účet klienta, mimo EEA. Za takýchto okolností môže miestny právny a regulačný režim pre Vás znamenať nižšiu úroveň ochrany v prípade platobnej neschopnosti alebo ekvivalentnej udalosti subjektu, ktorou sú Vaše peniaze držané, než by ste dostávali v rámci EEH.

36.2 Ak ste v súvislosti s pohybom na Vašom účte neuskutočnili žiadnu akciu počas obdobia najmenej šiestich (6) rokov a neboli sme schopní vás kontaktovať, môžeme prestať nakladať so všetkými peniazmi vo Vašom mene ako s klientskými peniazmi a z týchto dôvodov ich môžeme uvoľniť z našich klientských bankových účtov. Takéto peniaze zostanú Vaše a my budeme uchovávať záznamy o všetkých zostatkoch z klientskych bankových účtov a zaväzujeme sa nahradiť akékoľvek platné nároky voči akýmkoľvek zostatkom.

36.3 Nie je naším pravidlom platiť úroky z peňazí, ktoré sú nami držané, a súhlasíte s tým, že si nebudete nárokovať akékoľvek úroky.

37.Neaktívne a Nečinné účty

37.1. Obchodný účet sa klasifikuje ako neaktívny účet, ak ste nevykonali žiadne transakcie, ako sú vklady alebo akákoľvek obchodná činnosť (otvorenie, zatvorenie pozície azadávanie objednávok) po dobu najmenej deväťdesiat (90) dní alebo viac.

37.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať mesačný poplatok za nečinnosť vo výške dvadsaťpäť (25) USD („poplatok za nečinnosť") na Váš obchodný účet ako náhradu za správu, administráciu a riadenie týchto neaktívnych účtov. Akékoľvek neaktívne účty, ktoré majú nulový zostatok/vlastný kapitál, sa premenia na Nečinné („Nečinné Účty").

37.3. Mesačný poplatok za nečinnosť sa účtuje na základe tohto mechanizmu:

 1. Ak máte viac ako jeden Obchodný Účet a všetky tieto Obchodné Účty sú Neaktívne Účty, poplatok za nečinnosť sa účtuje osobitne pre každý Neaktívny Účet;
 2. Ak máte viac ako jeden Obchodný Účet a aspoň jeden z vašich Obchodných Účtov je aktívny, nebudete platiť poplatok za nečinnosť ani vtedy, ak jeden alebo viac Vašich Obchodných Účtov je neaktívnym účtom; a
 3. Ak je zostatok akéhokoľvek neaktívneho účtu, na ktorý sa vzťahuje Poplatok za Nečinnosť podľa vyššie uvedenej definície, menší ako dvadsaťpäť (25) USD, poplatok za nečinnosť pre takýto Neaktívny Účet sa bude rovnať sume zostávajúcej sumy na tomto Neaktívnom Účte. Vyhradzujeme si právo účtovať poplatok za nečinnosť za každý mesiac aj spätne, ak z technických dôvodov neboli takéto poplatky za nečinnosť účtované predtým.

37.4. Súhlasíte s tým, že ste zodpovedný zaplatiť príslušný poplatok, ktorý Vám bol oznámený, a že môžeme tento poplatok odpočítať z akýchkoľvek finančných prostriedkov, ktoré sú vdržaní vo vašom mene.

37.5. Sme oprávnení pokračovať vzrušení neaktívnych účtov aúčtov, ktoré sú klasifikované ako neaktívne, ato bez predošlého písomného oznámenia.

37.6. Ak chcete opätovne aktivovať Nečinný účet, musíte nás kontaktovať a informovať o Vašej žiadosti o opätovnú aktiváciu.

37.7. V prípade, že predložíte požiadavku na opätovnú aktiváciu, máme právo požiadať o opätovné predloženie všetkých potrebných dokumentov a informácií týkajúcich sa vašej identity, vedomostí, skúseností a ekonomického profilu, aby sme mohli určiť, či budeme pokračovať s opätovnou aktiváciou alebo nie.

38.Archivácia obchodných účtov MT4

38.1. Ak nezaznamenáme žiadnu činnosť na vašom obchodnom účte MT4 počas nepretržitého obdobia troch (3) mesiacov ana Vašom účte je nulový zostatok, Váš obchodný účet MT4 a jeho história budú archivované na našom obchodnom serveri.

38.2. Ak chcete pokračovať v používaní obchodného účtu MT4 alebo ho vbudúcnosti obnoviť, kontaktujte nás.

39.Neplnenie a náprava neplnenia

39.1. Každá ztýchto častí môže znamenať „Udalosti Neplnenia povinnosti":

 1. vaše neúspešné uskutočnenie akejkoľvek platby nám alebo ktorejkoľvek našej Pridruženej Spoločnosti v súlade s podmienkami uvedenými v bode 25;
 2. neplnenie záväzkov, ktoré Vám voči nám vzniknú;
 3. ak akákoľvek Transakcia alebo kombinácia Transakcií alebo akékoľvek realizované alebo nerealizované straty na akýchkoľvek Transakciách alebo kombináciách Transakcií, ktoré ste otvorili, vedú k prekročeniu akéhokoľvek kreditu alebo iného limitu, ktorý je uvedený vo Vašich obchodoch;
 4. ak ste jednotlivec, Vaša smrť alebo vaša neschopnosť;
 5. začatie konania o Vašom bankrote (ak ste jednotlivec) alebo o likvidácii alebo vymenovaní správcu alebo príjemcu vo vzťahu k Vám alebo akémukoľvek Vášmu majetku (ak ste spoločnosťou) alebo (v oboch prípadoch), ak uzavriete novú dohodu so svojimi veriteľmi alebo sa voči Vám začne akýkoľvek iný podobný alebo analogický postup;
 6. ak sa akékoľvek zastúpenie alebo záruka, ktorú ste urobili v tejto Zmluve, stane nepravdivou;
 7. ak má Spoločnosť podozrenie, že Klient je zapojený do činností súvisiacich s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu, podvodov s kartami alebo inými trestnými činmi;
 8. Spoločnosť dôvodne podozrieva, že Klient otvoril Klientsky účet podvodne;
 9. ak nie ste schopní platiť dlhy, vobdobí keď sú splatné; alebo
 10. akékoľvek iné okolnosti, v ktorých sa dôvodne domnievame, že je potrebné alebo žiaduce podniknúť akékoľvek kroky na ochranu seba, alebo našich ostatných klientov.

39.2. Ak nastane udalosť neplnenia vo vzťahu k vášmu účtu (účtom) u nás alebo vo vzťahu k akémukoľvek účtu (účtom), ktoré ste držali v súvislosti s našou Pridruženou Spoločnosťou, môžeme na základe nášho vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia:

 1. zatvoriť alebo čiastočne zatvoriť všetky alebo niektoré z vašich Transakcií na úrovni uzávierky na základe aktuálnych cenových ponúk alebo cien na príslušných trhoch alebo, ak nie, tak na úrovniach, ktoré považujeme za spravodlivé a primerané alebo vymažeme a umiestnime akékoľvek Objednávky na Vašom účte s cieľom znížiť vašu expozíciu a výšku Marže alebo iných prostriedkov, ktoré ste nám dlžili;
 2. konvertovať akékoľvek menové zostatky na Vašom účte do inej meny;
 3. uplatniť právo na započítanie a ponechanie si akýchkoľvek finančných prostriedkov, investícií (vrátane akýchkoľvek úrokov alebo iných platieb na ňom splatných) alebo iné aktíva, ktoré nám Vy dlhujete, a predávať ich bez oznámenia, za primeranú cenu arozhodovať otom môžeme výhradne my atakisto o predaji a plnení nákladov na predaj zo súm zabezpečených podľa tejto doložky;
 4. účtovať Vám úroky z akýchkoľvek splatných peňazí od termínu splatnosti až do dátumu skutočnej platby s primeranou sadzbou, ktorá nepresiahne štyri percentá (4%) nad základnou úrokovou sadzbou príslušnej centrálnej banky;
 5. zatvoriť všetky alebo niektoré z Vašich účtov, ktoré vlastníte v akejkoľvek podobe a odmietnuť s Vami vstúpiť do ďalších Transakcií;
 6. obmedziť obchodnú činnosť Klienta až do doby, kým Spoločnosť nemôže primerane určiť, že nastala Udalosť Neplnenia;
 7. v prípade podvodu, falšovania alebo používania odcudzených kariet vrátiť finančné prostriedky späť skutočnému vlastníkovi alebo postupovať podľa pokynov orgánov činných v trestnom konaní príslušnej krajiny alebo spoločnosti vlastniacej kreditné karty alebo podľa postupov inej finančnej inštitúcie;
 8. zrušiť alebo odvolať poskytnuté Výhody;
 9. podať právnu žalobu na prípadné straty, ktoré vznikli Spoločnosti.

39.3. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pri uzavretí Transakcií podľa tohto bodu číslo 39 môže byť potrebné, aby sme objednávku „spracovali". Môže to mať za následok, že vaša Transakcia bude uzavretá vo várkach za rôzne cenové ponuky (v prípade „Predaja“) alebo v ponukových cenách (v prípade „Nákupu“), čo bude mať za následok celkovú úroveň uzatvorenia vašej Transakcie, ktorá spôsobí ďalšie straty pre Váš účet. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že voči Vám nebudeme mať žiadnu zodpovednosť v dôsledku takéhoto „spracovania“ Vašich Transakcií.

40.Ukončenie zmluvy bez Zlyhania

40.1. Každá strana môže túto Zmluvu vypovedať tým, že poskytne druhej zmluvnej strane desať (10) dní predtým písomné oznámenie ovypovedaní zmluvy, pokiaľ to je potrebné podľa Platných Zákonov a Predpisov.

40.2. Po ukončení tejto zmluvy:

 1. Všetky debety z účtov na sumy, ktoré sú splatné Spoločnosti, sa okamžite splatia vrátane (ale bez obmedzenia) všetkých nesplatených poplatkov, pokút a provízií; akékoľvek obchodné výdavky vzniknuté ukončením tejto Zmluvy; a akékoľvek straty a výdavky realizované pri ukončení akýchkoľvek Transakcií alebo zúčtovania alebo uzatvorenia nesplatených záväzkov, ktoré vznikli vo vašom mene.
 2. v prípade, že by sme na Vás nemali žiadne konkrétne požiadavky, pokiaľ ide o zatvorenie Vašich otvorených pozícií, ukončíme akékoľvek Otvorené Pozície v aktuálnych obchodoch pri ukončení tejto Zmluvy, čo znamená koniec obdobia desiatich dní v súlade s ustanoveniami našich Pravidiel Vykonávania Pokynov a našej povinnosti podľa Platných Zákonov a Predpisov.
 3. Akýkoľvek zostávajúci zostatok Vám bude vrátený na účet, ktorý vlastníte, vo Vašom mene, ktorý používate na vkladanie peňazí.

40.3. Ukončenie platnosti neovplyvní nesplnené práva, povinnosti a transakcie, ktoré sa naďalej riadia touto Zmluvou a konkrétne klauzuly dohodnuté medzi nami v súvislosti s takýmito transakciami, kým sa všetky záväzky úplne nevyrovnajú.

41.Udalosti spôsobené Vyššou Mocou

41.1. Podľa nášho rozumného uváženia môžeme rozhodnúť, že na trhu nastali mimoriadne alebo neočakávané podmienky („Udalosť Vyššej Moci"), v takom prípade budeme v náležitom čase informovať Komisiu a podnikneme primerané kroky, aby sme informovali aj Vás. Udalosť Vyššej Moci bude okrem iného zahŕňať:

 1. akýkoľvek čin, udalosť alebo akt (vrátane akéhokoľvek štrajku, nepokojov alebo občianskych nepokojov, teroristických činov, vojny, priemyselných akcií, zmeny zákonov a nariadení akýchkoľvek vládnych alebo nadnárodných orgánov alebo autorít), ktoré podľa nášho názoru bránia udržiavaniu riadneho trhu v jednom alebo viacerých nástrojoch, s ktorými sa v Transakciách zvyčajne zaoberáme;
 2. pozastavenie alebo uzatvorenie akéhokoľvek trhu alebo opustenie alebo zlyhanie akýchkoľvek udalostí, na ktorých si zakladáme alebo na ktoré akýmkoľvek spôsobom odkazujeme, obmedzenie našich cenových ponúk alebo uloženie obmedzení alebo osobitné a neobvyklé podmienky pri obchodovaní stakýmito nástrojmi alebo akákoľvek takáto udalosť;
 3. výskyt nadmerného pohybu na úrovni akejkoľvek Transakcie alebo Podkladového trhu alebo očakávania (v primeranom rozsahu) výskytu takéhoto pohybu;
 4. akékoľvek poruchy alebo skraty prenosových, komunikačných alebo počítačových zariadení, prerušenie napájania alebo poruchy elektronického alebo komunikačného zariadenia;
 5. zlyhanie akéhokoľvek príslušného dodávateľa, sprostredkovateľa, brokera alebo nadriadeného, depozitára, pomocného správcu, obchodníka, burzy, zúčtovacieho strediska alebo regulačnej alebo samoregulačnej organizácie, ktorý z akéhokoľvek dôvodu nesplnil svoje povinnosti.

41.2. Ak zistíme, že Udalosť Vyššej Moci nastala, môžeme na základe vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia a kedykoľvek vykonať jeden alebo viaceré z nasledujúcich krokov:

 1. zvýšiť Maržové požiadavky;
 2. zatvoriť všetky alebo niektoré z vašich otvorených Transakcií na Zatváracej hodnote, ktorú primerane vyhodnotíme za vhodnú;
 3. pozastaviť alebo upraviť uplatňovanie všetkých alebo niektorých ustanovení tejto Zmluvy v rozsahu, vktorom nám Udalosť Vyššej Moci znemožňuje alebo je pre nás nerealizovateľné plnenie príslušných termínov alebo podmienok; alebo
 4. zmeniť posledný možný Obchodovateľný Čas pre konkrétnu Transakciu.

42.Vylúčenia, Obmedzenie, odškodnenie a Zodpovednosť

42.1. Ani my, ani naši riaditelia, zamestnanci ani zástupcovia nenesieme zodpovednosť za akékoľvek straty, škody, náklady alebo výdavky, ktoré Vám vznikli alebo ste ich utrpeli podľa tejto zmluvy, pokiaľ nevznikli priamo z našej alebo ich hrubej nedbanlivosti, úmyselného neplnenia alebo podvodu. Za žiadnych okolností nemáme žiadnu zodpovednosť za následné straty alebo špeciálne škody. Nič v tejto Zmluve neobmedzuje našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou.

42.2. Neposkytneme žiadne daňové poradenstvo (ani inú poradenskú službu). Za žiadnych okolností nepovažujeme za našu povinnosť poskytovať daňové poradenstvo. Bez obmedzenia neprijmeme žiadnu zodpovednosť za nepriaznivé daňové dôsledky akejkoľvek Transakcie.

42.3. Bez obmedzenia neprijmeme žiadnu zodpovednosť z dôvodu akéhokoľvek omeškania alebo zmeny trhových podmienok skôr, než bude ovplyvnená ktorákoľvek konkrétna Transakcia.

42.4. Nezodpovedáme za žiadne čiastočné alebo úplne neplnenie našich záväzkov podľa tejto Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov, ktoré sú mimo našu primeranú kontrolu, vrátane a bez obmedzenia, akýchkoľvek porúch, skratov alebo zlyhaní prenosových, komunikačných alebo počítačových zariadení, priemyselných akcií, zákonov a nariadení akýchkoľvek vládnych alebo nadnárodných orgánov alebo úradov alebo z akéhokoľvek dôvodu z ktorejkoľvek príslušnej tretej strany, sprostredkovateľa, brokera, splnomocnenca alebo hlavného zodpovedného, depozitára, pomocného správcu, obchodníka, burzy, zúčtovacieho strediska, regulačnej alebo samoregulačnej organizácie, ktoré si neplnia svoje povinnosti.

42.5. Bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek iná klauzula tejto Zmluvy, nebudeme voči Vám niesť žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k akejkoľvek strate, ktorú utrpíte v dôsledku akéhokoľvek omeškania, chyby alebo zlyhania celého softvéru alebo časti našej Elektronickej Obchodnej Služby alebo akéhokoľvek systému alebo sieťového prepojenia alebo akéhokoľvek iného komunikačného prostriedku. Nebudeme mať žiadnu zodpovednosť voči Vám, či už zmluvnú, alebo v prípade deliktu (vrátane nedbanlivosti), keby počítačový hardvér alebo softvér našich Služieb Elektronického Obchodovania bol napadnutý počítačovými vírusmi, červami, softvérovými bombami alebo podobnými vecami za predpokladu, že sme podnikli primerané kroky k zabráneniu takémuto napadnutiu.

42.6. Všetky svoje rozhodnutia o prístupe alebo využívaní nášho Online Obchodovacieho Zariadenia alebo o uzavretí alebo vykonaní akejkoľvek Transakcie alebo Zmluvy vykonávate na základe Vášho vlastného uváženia. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že naša Služba Elektronického Obchodovania nebude a nemá slúžiť ako základ pre akékoľvek vaše investičné rozhodnutia týkajúce sa Vašich účtov. Vy ste výlučne zodpovední za akékoľvek investičné alebo obchodné rozhodnutia, ktoré prijmete v súvislosti s produktmi identifikovanými vnašom Online Obchodovacom Zariadení a ani my, ani naši riaditelia, akcionári, partneri, zamestnanci, agenti, poskytovatelia služieb, zákonní zástupcovia alebo pridružené spoločnosti (spoločne s našimi „pridruženými") nezodpovedajú za to, či je akákoľvek Transakcia alebo kontrakt, ktorý uzatvoríte, vhodný, primeraný alebo oprávnený. Ani my, ani naši spolupracovníci pre Vás alebo pre Vašu Oprávnenú osobu nie sme a nebudeme, napriek poskytnutiu nášho Online Obchodovacieho Zariadenia, poradcovia alebo zmocnenci.

42.7. Beriete na vedomie, že: a) akékoľvek informácie o trhu alebo odporúčania tretích strán, ktoré Vám boli oznámené alebo akejkoľvek Vašej oprávnenej osobe, poskytnuté nami alebo iným pridruženým partnerom, nepredstavujú poradenstvo pre vstup do žiadnej transakcie alebo kontraktu; b) tieto informácie alebo odporúčania, hoci na základe informácií získaných zo zdrojov, o ktorých sa domnievame, že sú spoľahlivé, sa môžu zakladať výhradne na stanovisku tretej strany a že tieto informácie môžu byť neúplné a môžu byť neoverené; (c) neposkytujeme žiadne vyjadrenie, záruku alebo garanciu za správnosť a úplnosť akýchkoľvek informácií alebo odporúčaní, ktoré Vám poskytneme alebo akejkoľvek Vašej Oprávnenej osobe aani za to nenesieme zodpovednosť; a (d) neposkytujeme žiadne vyjadrenia týkajúce sa daňových dôsledkov alebo zaobchádzania s obchodmi, ktoré ste uzavreli podľa týchto Podmienok; ani my, ani naši Spolupracovníci neprijmeme žiadnu zodpovednosť za žiadne nepriaznivé daňové dôsledky akejkoľvek Transakcie.

42.8. Nebudeme mať žiadnu povinnosť Vás kontaktovať, aby sme Vám poskytli poradenstvo v súvislosti s príslušnými opatreniami vzhľadom na zmeny vpodmienkach na trhu (vrátane a bez obmedzenia, Trhových Prerušení) alebo inými opatreniami. Beriete na vedomie, že trh s derivátmi s pákovým efektom je vysoko špekulatívny a volatilný a že po vykonaní akejkoľvek Transakcie ste výlučne zodpovední za vytváranie a udržiavanie kontaktu s nami a za monitorovanie otvorených pozícií a za zabezpečenie včasného poskytovania ďalších pokynov. V prípade, že tak neurobíte, nemôžeme Vás ubezpečiť, že Vás budeme môcť kontaktovať a neručíme za stratu, ktorú utrpíte v dôsledku akéhokoľvek nekonania. Bez obmedzenia, ani my, ani naši spolupracovníci neprijmeme žiadnu zodpovednosť z dôvodu akéhokoľvek oneskorenia alebo zmeny trhových podmienok skôr, než bude ovplyvnená ktorákoľvek konkrétna Transakcia.

42.9. Bez obmedzenia nebudeme ani my ani žiadni z našich Spolupracovníkov zodpovední za akúkoľvek stratu vyplývajúcu z akéhokoľvek konania alebo opomenutia konania akéhokoľvek Sprostredkovateľa, Makléra, Oprávnenej Osoby alebo inej Tretej Strany, ktorá vám poskytne služby.

43.Zastúpenia a Záruky

43.1. Vyhlasujete a ručíte nám za to, že súhlasíte s tým, že každé takéto zastúpenie a záruka sa pokladá za opakovanú pri každom otvorení alebo uzavretí Transakcie s ohľadom na okolnosti prevládajúce v danom čase, a:

 1. informácie, ktoré nám boli poskytnuté vo formulári žiadosti atakisto kedykoľvek neskôr, sú pravdivé apresné, a to vo všetkých ohľadoch;
 2. ste riadne oprávnení vykonávať a dodržiavať túto Zmluvu, otvárať každú Transakciu a plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy a podľa nej aj podniknúť všetky potrebné kroky na schválenie takéhoto vykonania, doručenia a plnenia;
 3. vstupujete do tejto Zmluvy a otvoríte každú Transakciu ako hlavný zodpovedný;
 4. akákoľvek osoba, ktorá Vás zastupuje pri otvorení alebo zatvorení Transakcie, a (ak ste právnickou osobou) osoba, ktorá uzatvára túto Zmluvu vo Vašom mene, je na to oprávnená aje oprávnená konať vo Vašom mene;
 5. v prípade potreby ste získali všetky vládne alebo iné povolenia a súhlasy, o ktoré ste požiadali v súvislosti s touto Zmluvou a v súvislosti so začatím alebo ukončením Transakcií a takéto oprávnenia a súhlasy sú plne účinné a všetky ich podmienky boli a budú dodržané;
 6. vykonanie, aplikovanie a plnenie tejto Zmluvy a každá Transakcia nebude porušovať žiadne zákony, vyhlášky, chartu, predpisy alebo pravidlá na Vás aplikované, jurisdikciu, v ktorej máte trvalý pobyt, alebo akúkoľvek dohodu, ktorou ste viazaní, alebo akúkoľvek zmluvu, ktorou sú ovplyvnené Vaše aktíva;
 7. ak ste zamestnancom alebo dodávateľom firmy poskytujúcej finančné služby alebo inou spoločnosťou, ktorá má kontrolu nad finančnými transakciami, s ktorými sa jej zamestnanci a dodávatelia zaoberajú, poskytnete nám o tom správu a taktiež o všetkých obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na Vaše obchodovanie ;
 8. nebudete používať naše ceny na iné účely ako na vlastné obchodné účely a súhlasíte s tým, že naše ceny nebudete poskytovať žiadnej inej osobe, či už ide o takéto poskytovanie na obchodné alebo iné účely;
 9. budete používať naše služby v súlade s touto Zmluvou v dobrej viere a za týmto účelom nebudete používať žiadne elektronické zariadenie, softvér, algoritmus alebo akúkoľvek obchodnú stratégiu („zariadenie"), ktoré majú za cieľ manipulovať alebo prijať neoprávnenú výhodu, pri vytváraní, poskytovaní alebo prenášaní našich cien. Súhlasíte s tým, že používanie zariadenia, pri ktorom vo Vašich obchodných vzťahoch s nami nepodliehate žiadnemu trhovému riziku, bude dôkazom toho, že využívate nečestnú výhodu;
 10. zvážili ste svoje vlastné Finančné Okolnosti, potreby a ciele a dospeli ste k záveru, že obchodovanie s Obchodnými Aktívami je pre Vás vhodné. Boli ste varovaný, aby ste porozumeli rizikám, zmluvným podmienkam transakcií uzavretých so Spoločnosťou (bez ohľadu na informácie poskytnuté Spoločnosťou) a ste ochotný prevziať tieto Riziká;
 11. Spoločnosť ani žiadny z jej riaditeľov, úradníkov, zástupcov ani zamestnancov neručí za splatenie Základného Imania alebo výplaty Kapitálu vo vzťahu k žiadnym finančným prostriedkom uloženým v Spoločnosti ani k akýmkoľvek vykonaným Transakciám;
 12. žiadna časť finančných prostriedkov, ktoré ste nám poskytli, nebola výnosom z akejkoľvek nezákonnej činnosti alebo použitá na akékoľvek financovanie terorizmu alebo činností súvisiacich s praním špinavých peňazí. Súhlasíte s tým, že poskytnete také informácie súvisiace s Vašou obchodnou a finančnou aktivitou, ktoré Spoločnosť môže primerane požadovať, aby dodržiavala zákon v boji proti praniu špinavých peňazí a v boji proti finančnému terorizmu alebo iné legislatívne požiadavky; a
 13. ste jediným Vlastníkom a Jediným Príjemcom účtu. Ak nie ste jediným Príjemcom účtu, musíte vyplniť a odoslať Spoločnosti „Formulár Spoločného Účtu“. Musíte uviesť mená a podrobnosti ostatných Príjemcov na vyhlásení formuláru.

43.2. Nie ste členom žiadnej Zakázanej Jurisdikcie. Vyhradzujeme si právo požadovať akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujeme za potrebné, vo forme a obsahu uspokojivom pre nás, aby sme overili súlad s týmto odsekom. Prečítali ste si a pochopili Vyhlásenie o Odhalení Rizík, ktoré je súčasťou tejto Zmluvy a súhlasíte so všetkými jeho Podmienkami. Pri absencii nášho podvodu, úmyselného nedodržania alebo nedbanlivosti neposkytujeme žiadnu záruku týkajúcu sa výkonu našich webových stránok, našich Služieb Elektronického Obchodovania alebo iného softvéru alebo ich vhodnosti pre akékoľvek zariadenie, ktoré ste použili na akýkoľvek konkrétny účel.

43.3. Akékoľvek Vaše porušenie tejto záruky poskytnutej podľa tejto Zmluvy spôsobí, že akákoľvek Transakcia je od začiatku neplatná, ato podľa nášho uváženia.

44.Zneužívanie trhu a zakázané Obchodné metódy

44.1. Súhlasíte s tým, že nebudete robiť žiadnu činnosť ani konať podľa žiadneho postupu, ktorý by porušoval Platné Predpisy alebo by mal alebo mohol zmeniť, deformovať alebo manipulovať s príslušným podkladovým trhom vo vzťahu k akejkoľvek Transakcii, ktorá je predmetom tejto Zmluvy.

44.2. Nesmiete postupovať nezákonne alebo sa nezákonne pokúšať získať prístup, spätne programovať alebo iným spôsobom obísť bezpečnostné opatrenia, ktoré sme použili vnašom Online Obchodnom Nástroji alebo v našich počítačových systémoch. Ak by sme podľa nášho vlastného uváženia rozhodli, že porušujete toto ustanovenie, vyhradzujeme si právo podniknúť všetky kroky podľa nášho uváženia vrátane neobmedzeného úplného zablokovania Vášho prístupu k nášmu Online Obchodovaciemu Zariadeniu, blokovania alebo zrušenia prístupových kódov alebo zrušenia Vášho účtu. Za týchto okolností si vyhradzujeme právo zabaviť akékoľvek zisky alebo príjmy generované priamo alebo nepriamo vykonávaním takejto nezákonnej obchodnej činnosti a budeme oprávnení informovať zainteresované Tretie Strany o Vašom porušení tohto ustanovenia. máme a budeme aj naďalej rozvíjať všetky nástroje potrebné na identifikáciu podvodného alebo nezákonného prístupu a využívania nášho Online Obchodovacieho Nástroja; akýkoľvek spor vyplývajúci z takejto podvodnej alebo nezákonnej obchodnej činnosti bude vyriešený pomocou nášho vlastného uváženia, ktoré považujeme za najspravodlivejšie pre všetkých zúčastnených; toto rozhodnutie je konečné a záväzné pre všetkých účastníkov; nebude odoslaná žiadna korešpondencia.

44.3. Je absolútne zakázané používať akýkoľvek softvér, ktorý podľa nášho vlastného uváženia určíme ako podozrivý na účel použitia akéhokoľvek druhu analýzy umelej inteligencie našej Internetovej Obchodnej Platformy alebo počítačového systému (systémov) s konečným cieľom získať neoprávnenú výhodu a využívanie nášho obchodného systému; v prípade, že na základe vlastného uváženia rozhodneme, že bol použitý alebo používaný akýkoľvek takýto softvér umelej inteligencie, vyhradzujeme si právo podniknúť všetky kroky podľa nášho uváženia vrátane, okrem iného, úplného zablokovania prístupu k našim Online Obchodovacím Zariadeniam, blokovania alebo zrušenia prístupových kódov a zrušenia vášho účtu.

44.4. Za týchto okolností si vyhradzujeme právo zabaviť akékoľvek zisky alebo príjmy generované priamo alebo nepriamo vykonaním takejto zakázanej obchodnej činnosti aúčtovať Vám dodatočné poplatky. Okrem toho budeme oprávnení informovať zainteresované tretie strany o Vašom porušení tohto ustanovenia. Máme a budeme aj naďalej rozvíjať všetky nástroje potrebné na identifikáciu podvodného alebo nezákonného prístupu a využívania nášho Online Obchodovacieho Nástroja; akýkoľvek spor vyplývajúci z takejto podvodnej a nezákonnej obchodnej činnosti bude vyriešený podľa nášho vlastného a absolútneho uváženia spôsobom, ktorý považujeme za najspravodlivejší pre všetkých zúčastnených; toto rozhodnutie je konečné a záväzné pre všetkých účastníkov; žiadna korešpondencia Vám nebude zaslaná.

44.5. Okrem toho je absolútne zakázané používať akýkoľvek softvér takým spôsobom, ktorý môže mať vážny negatívny vplyv na výkonnosť našich serverov a môže nám brániť v dosiahnutí čo najlepšieho výsledku pre našich klientov, pokiaľ ide o realizovanie ich objednávok. V prípade, že identifikujeme akúkoľvek takúto činnosť, vyhradzujeme si právo podniknúť všetky kroky podľa nášho uváženia vrátane, okrem iného, ​​úplného zablokovania prístupu k nášmu Online Obchodovaciemu Zariadeniu, blokovania alebo zrušenia prístupových kódov a okamžitého zrušenia Vášho účtu. Okrem toho beriete na vedomie, že ak bol Váš účet zrušený, môžeme likvidovať všetky nenaplnené zmluvy a pozície, ktoré snami máte. Vzhľadom na vyššie uvedené, prosím, vezmite na vedomie, že budete mať prísny zákaz otvárať si u nás nové obchodné Účty a obchodovať s našou Spoločnosťou. V prípadoch, kedy aj napriek tomu úspešne otvoríte účet a budete obchodovať s našou spoločnosťou v dôsledku technickej alebo ľudskej chyby, vyhradzujeme si právo okamžite zatvoriť Váš účet a po identifikácii zrušiť vzniknutý zisk alebo stratu avrátiť Vám pôvodnú sumu vkladu, s výnimkou poplatkov za vklad a výber.

44.6. Internet, oneskorenie pripojenia, technické problémy a chyby v zdrojoch cien niekedy vytvárajú situáciu, keď ceny uvedené na našom Online Obchodovacom Nástroji nezodpovedajú presnému odzrkadleniu trhových cien. Pojem používania obchodných stratégií zameraných na využívanie chýb v cenách alebo uzatváranie obchodov za mimoburzové ceny alebo využívanie oneskorení na internete (všeobecne známe ako „arbitráž", „sniping" alebo „scalping" (ďalej len „Arbitráž")), sa nemôže uskutočňovať na OTC trhu, kde klient kupuje alebo predáva priamo od Zodpovedného; preto si vyhradzujeme právo na základe nášho vlastného uváženia NEpovoľovať zneužívanie Arbitráže na našom Online Obchodovacom Zariadení alebo v súvislosti s našimi Službami; akékoľvek Transakcie alebo Zmluvy, ktoré sa spoliehajú na možnosti Arbitráže v súvislosti s cenovou latenciou, môžu byť podľa nášho vlastného uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia zrušené; okrem toho v týchto prípadoch si vyhradzujeme právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia:

 1. vykonať potrebné úpravy alebo úpravy na príslušných účtoch (vrátane, bez obmedzenia, úpravy cenových rozpätí, ktoré má klient k dispozícii);
 2. obmedziť účty, ktoré majú prístup k streamovaniu, okamžite obchodovateľným cenovým ponukám (vrátane, bez obmedzenia, iba poskytovanie manuálnych cenových ponúk a odoslanie akýchkoľvek objednávok s našim predchádzajúcim súhlasom);
 3. získať z príslušného Účtu (účtov) akékoľvek historické zisky z obchodovania, ktoré môžeme dokumentovať ako získané prostredníctvom takéhoto zneužitia likvidity kedykoľvek počas vzťahu s klientom;
 4. ukončiť vzťah s klientom a zavrieť všetky príslušné Účty (vrátane a bez obmedzenia, všetkých ostatných účtov, ktoré má k dispozícii ten istý držiteľ účtu) okamžitým písomným oznámením; alebo
 5. informovať všetky zainteresované tretie strany

44.7. Akékoľvek označenie alebo podozrenie z akejkoľvek formy arbitráže (vrátane, ale bez obmedzenia, bezrizikového zisku), zneužitia (vrátane, ale nie výlučne, modelov obchodnej činnosti účastníka, ktoré naznačujú, že účastník má výlučný finančný prospech bez toho, aby bol skutočne záujem o obchodovanie na trhoch a trhovom riziku), interného zaistenia v koordinácii s inými stranami, zneužívania našej politiky "bez zápornej rovnováhy", podvodu, manipulácie, arbitráže alebo akejkoľvek inej formy podvodnej alebo nekalej činnosti, stanovujú všetky Transakcie a zisky alebo straty z nich za neplatné. Za týchto okolností si vyhradzujeme právo zatvoriť/pozastaviť (dočasne alebo natrvalo) všetky obchodné účty Klienta alebo zrušiť všetky jeho Transakcie. Vzhľadom na vyššie uvedené, prosím, vezmite na vedomie, že budete mať prísne zakázané otvárať nové obchodné účty a obchodovať s našou Spoločnosťou. Napriek tomu v prípadoch, kedy by ste si úspešne otvorili účet a obchodovali s našou Spoločnosťou v dôsledku technickej alebo ľudskej chyby, vyhradzujeme si právo okamžite zatvoriť Váš účet, zrušiť vzniknutý zisk alebo stratu a vrátiť pôvodnú sumu, teda vklad, s výnimkou poplatkov za vklad a výber.

44.8. Rozvíjame a budeme pokračovať v rozvoji všetkých nástrojov potrebných na identifikáciu podvodného alebo nezákonného postupu a využívania nášho Online Obchodovacieho Nástroja; akýkoľvek spor vyplývajúci z takejto podvodnej alebo nezákonnej obchodnej činnosti bude vyriešený naším vlastným a absolútnym uvážením spôsobom, ktorý považujeme za najspravodlivejší pre všetkých zúčastnených; toto rozhodnutie je konečné a záväzné pre všetkých účastníkov; žiadna korešpondencia Vám nebude zaslaná.

44.9. Nemáme žiadnu povinnosť Vás kontaktovať, aby sme Vám poskytli poradenstvo v súvislosti s príslušnými opatreniami vzhľadom na zmeny v podmienkach trhu (vrátane a bez obmedzenia, trhových prerušení) alebo iných. Beriete na vedomie, že trh s mimoburzovými nástrojmi je vysoko špekulatívny a volatilný a že po vykonaní akejkoľvek transakcie ste výhradne zodpovední za vytváranie a udržiavanie kontaktu s nami a za monitorovanie Vašich otvorených pozícií a za zabezpečenie toho, aby akékoľvek ďalšie pokyny boli poskytované včas. V prípade, že tak neurobíte, nemôžeme zabezpečiť, že Vás budeme môcť kontaktovať a neručíme za stratu, ktorú utrpíte v dôsledku akéhokoľvek neplnenia.

44.10. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné ustanovenia tejto Zmluvy, súhlasíte s tým, že nás a naše pridružené spoločnosti a niektorých našich Spolupracovníkov odškodníte voči neoprávneným záväzkom, stratám, škodám, nákladom a výdavkom vrátane a bez obmedzenia, poplatkom a pokutám, ktoré vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek podvodným alebo nezákonným prístupom a používaním nášho Online Obchodovacieho zariadenia alebo prevenciou a sanáciou za predpokladu, že akékoľvek takéto záväzky, straty , škody, náklady a výdavky by nevznikli, kvôli našej hrubej nedbanlivosti, podvodu alebo úmyselnému neplneniu.

44.11. Spoločnosť Vám môže umožniť spravovať viac ako jeden obchodný účet pomocou svojich rôznych obchodných platforiem. Takáto ponuka je k dispozícii iba na správu viacerých obchodných účtov, ktoré patria Vám. Týmto vyhlasujete, zaručujete a súhlasíte s tým, že nebudete používať toto zariadenie na spravovanie obchodných účtov, ktoré Vám nepatria, bez získania predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

45.Prieskum

45.1. Spoločnosť, naši zamestnanci, splnomocnení zástupcovia alebo pridružené spoločnosti môžu upozorniť alebo Vám poskytnúť atakisto iným klientom, technické alebo trhové analýzy, investičný prieskum alebo akýkoľvek iný marketingový materiál alebo informácie, ktoré výslovne alebo implicitne odporúčajú alebo navrhujú investičnú stratégiu, týkajúcu sa jedného alebo viacerých Finančných nástrojov alebo emitentov Finančných nástrojov vrátane akéhokoľvek stanoviska o súčasnej alebo budúcej hodnote alebo cene týchto nástrojov („Prieskum").

45.2. Akákoľvek analýza alebo prieskum nachádzajúci sa na akejkoľvek našej webovej stránke alebo ktorú poskytujú ľubovoľnému klientovi naši zamestnanci, splnomocnení zástupcovia alebo pridružené spoločnosti nie je navrhnutý s ohľadom na osobný profil, finančnú situáciu alebo obchodnú skúsenosť individuálneho klienta, a preto by nemal byť interpretovaný ako investičná rada, odporúčanie, stanovisko alebo ako žiadosť o akékoľvek transakcie s finančnými nástrojmi. V prípade, že Vám poskytneme odporúčania týkajúce sa Prieskumu alebo obchodovania, tak sú poskytované výlučne preto, aby ste mohli urobiť svoje vlastné investičné rozhodnutia.

45.3. Vy, ako klient, uznávate, že by ste mali vždy uskutočňovať akékoľvek transakcie na základe vlastného rozhodnutia a nikdy nebudete postupovať podľa iných odporúčaní, analýz ani názorov, ktoré poskytuje Spoločnosť, akékoľvek naše pridružené spoločnosti alebo zamestnanci. Všetky vyjadrené názory môžu byť pre autorov osobné a nemusia odrážať názory spoločnosti Trade Capital Markets (TCM) Limited.

45.4. Prieskum je široko distribuovaný mnohým osobám/klientom v rôznych časových obdobiach, a preto nemusí byť v čase uverejnenia presný. My, naši autorizovaní zástupcovia, pridružené spoločnosti alebo členovia našej skupiny nie sú povinní aktualizovať akýkoľvek distribuovaný Prieskum a nemôžu zaručiť správnosť alebo presnosť takéhoto výskumu, aj keď plne spĺňame požiadavky platných Zákonov a Predpisov pri vytváraní a distribúcii prieskumu.

45.5. Prieskum obsahuje množstvo regulačných nariadení navrhnutých na splnenie požiadaviek platných Zákonov a Nariadení. Mali by ste si prečítať a starostlivo zvážiť akékoľvek nariadenia alebo odmietnutia zodpovednosti, ktoré sa objavujú v publikovanom Prieskume.

46.Zmena, Ukončenie aLikvidácia účtov

46.1. Túto Zmluvu a prípadné úpravy podľa tejto zmluvy Vám môžeme kedykoľvek písomne oznámiť. Máme za to, že súhlasíte a prijmete tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pokiaľ nám do desiatich (10) pracovných dní od dátumu nášho oznámenia o zmene a doplnení neoznámite opak. Ak namietate proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebude pre Vás záväzný, Váš účet však bude pozastavený a budete musieť svoj účet uzavrieť čo najskôr, ako je to možné.

46.2. Každá zmena a doplnenie tejto Zmluvy nadobudne účinnosť v deň, ktorý sme určili a ktorý bude vo väčšine prípadov najmenej desať (10) pracovných dní po tom, ako sa považuje za prijaté oznámenie o zmene v súlade s Bodom 10.10 (ak nie je za daných okolností nepraktické, aby sa naň upozornilo do 10 dní). Každá zmenená zmluva nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu zmluvu medzi nami o rovnakej téme apodľa nej sa bude riadiť akúkoľvek Transakcia uzavretá po tomto dátume, alebo nesplatená v deň nadobudnutia platnosti nového vydania Zmluvy. Budeme robiť zmeny len zprimeraných príčin, vrátane, ale nielen:

 1. urobiť Zmluvu jasnejšou;
 2. urobiť Zmluvu pre Vás viac priaznivou;
 3. odzrkadľuje zákonné zvýšenie alebo zníženie nákladov na poskytovanie služieb pre Vás
 4. zabezpečenie zavádzania nových systémov, služieb, zmien technológií a výrobkov;
 5. náprava akýchkoľvek chýb, ktoré sa môžu náležite objaviť;
 6. odzrkadľuje zmenu platných Predpisov alebo Zákonov.

46.3. Táto Zmluva a všetky dohody podľa tejto Zmluvy môžu byť pozastavené alebo ukončené ktoroukoľvek zo strán pri doručení písomného oznámenia druhej strane, o pozastavení alebo ukončení, ktoré nadobudnú účinnosť okamžite, pokiaľ nie je v oznámení uvedené inak. Akékoľvek takéto pozastavenie alebo ukončenie neovplyvní žiaden záväzok, ktorý už mohol vzniknúť ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s ktoroukoľvek nesplatenou Transakciou alebo akýmikoľvek zákonnými právami alebo povinnosťami, ktoré už vznikli podľa tejto Zmluvy alebo akýmikoľvek transakciami vykonanými na základe tejto Zmluvy.

46.4. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné ustanovenia tejto Zmluvy, najmä, ale bez obmedzenia, tie, ktoré sa týkajú udalostí neplnenia, ako je opísané v bode 39, vzťah Klienta podľa tejto Zmluvy zostáva v platnosti až do jej vypovedania ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

46.5. Pokiaľ to nevyžadujú príslušné Právne Predpisy, Pravidlá alebo Nariadenia, ktorákoľvek zmluvná strana môže vypovedať túto zmluvu (a vzťah medzi nami) vydaním písomného oznámenia do 10 kalendárnych dní pred ukončením druhej zmluvnej strane.

46.6. Túto Zmluvu môžeme okamžite ukončiť, ak nedodržíte alebo nevykonáte niektoré ustanovenie tejto Zmluvy alebo v prípade Udalosti Neplnenia, okrem prípadu Vyššej Moci.

46.7. Po ukončení tejto Zmluvy budú všetky sumy, ktoré nám ste dlžný, okamžite splatné vrátane (ale bez obmedzenia):

 1. všetky nesplatené poplatky, pokuty a provízie;
 2. akékoľvek obchodné výdavky vzniknuté ukončením tejto Zmluvy; a
 3. akékoľvek straty a výdavky realizované pri uzavretí akejkoľvek Transakcie alebo Kontraktu alebo uhradenia alebo uzatvorenia nesplatených záväzkov, ktoré vznikli vo vašom mene.

46.8. Po ukončení Zmluvy dokončíme všetky Transakcie a Kontrakty, ktoré sú už otvorené v realizácii, a tieto Zmluvné podmienky budú naďalej zaväzovať obe strany vo vzťahu k takýmto Transakciám a Kontraktom. Budeme mať právo odpočítať všetky splatné sumy pred prevodom akýchkoľvek kreditných zostatkov na akýkoľvek Váš účet (účty) a budeme oprávnení odložiť takýto prevod až do chvíle, kedy budú všetky transakcie a zmluvy medzi Vami a nami uzavreté. Okrem toho budeme oprávnení požadovať, aby ste zaplatili akékoľvek poplatky, ktoré vznikli pri prevode Vašich investícií.

46.9. Ukončenie zmluvy neovplyvní naše Práva a Povinnosti, ktoré sa vzťahujú, najmä a bez obmedzenia, na Ustanovenia o Odškodneniach a Obmedzeniach Zodpovednosti Transakcií a Zmlúv, ktoré sa naďalej riadia touto dohodou a konkrétnymi klauzulami odsúhlasenými medzi Vami a nami vo vzťahu k takýmto Transakciám alebo Zmluvám, kým nebudú plne splnené všetky záväzky.

46.10. V prípade, že ste nás priamo alebo nepriamo zapojili do akéhokoľvek podvodu, vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva, ktoré môžeme mať podľa tejto Zmluvy, zvrátiť všetky predchádzajúce Transakcie alebo Kontrakty, ktoré by mohli alebo by mali ohroziť naše záujmy a záujmy našich (iných) klientov.

46.11. Toto je posledná verzia tejto Zmluvy, ktorá bola uverejnená a zverejnená od 1. augusta 2018. Táto verzia Zmluvy upravuje, nahrádza a modifikuje všetky predchádzajúce verzie tejto Zmluvy.

46.12. Všetky zmenené a doplnené podmienky nadobúdajú účinnosť päť (5) kalendárnych dní po ich prvom uverejnení na našich webových stránkach alebo po prvýkrát, kedy vstúpite alebo použijete náš Online Nástroj na Obchodovanie po takýchto zmenách a doplneniach, podľa toho, čo nastane skôr.

47.Komunikácia

47.1. Spoločnosť môže byť kontaktovaná prostredníctvom nášho Oddelenia Zákazníckej Podpory telefonicky, ako je uvedené nižšie, prostredníctvom našej stránky Kontaktujte Nás a na našej webovej stránke alebo prostredníctvom Live Chat v rámci pracovného času. Naše kontaktné údaje sú nasledovné:

Meno: Trade Capital Markets (TCM) Limited

Adresa: 128-130 Lemesos Avenue, Floor 3, Flat 301, Strovolos 2015 Nicosia, Cyprus

Telefónne Číslo: + 357 22030446,

Fax : + 357 22311033

Email: info@tradecapitalmarkets.com.

47.2. Každé upozornenie, pokyny alebo žiadosť, by ste nám mali poskytnúť, pokiaľ to nie je dohodnuté inak, telefonicky, pokiaľ Vás spoločnosť dokáže identifikovať, alebo písomne buď z osobného registrovaného e-mailu alebo faxom na vyššie uvedenú adresu. Akékoľvek oznámenie, inštrukcie, žiadosť alebo iná komunikácia nadobudnú účinnosť, akonáhle ich Spoločnosť prijme platnou komunikačnou metódou.

47.3. Beriete na vedomie, že táto Zmluva je vám poskytnutá v Angličtine, čo je oficiálny jazyk spoločnosti, a budeme s Vami komunikovať v Angličtine počas trvania tejto Zmluvy. V prípade sporu je rozhodujúca Anglická verzia.

47.4. Ste výhradne zodpovedná osoba za to, aby ste sa uistili, že nikto nezískal žiadne šifrované informácie prostredníctvom akéhokoľvek autorizovaného alebo neautorizovaného prostriedku. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu, ktorá by Vám mohla vzniknúť v dôsledku neoprávneného prístupu tretej strany na Váš obchodný účet.

47.5. Ak na základe tejto Zmluvy alebo Platných Zákonov a Nariadení požadujeme písomnú komunikáciu s vami, urobíme to prostredníctvom e-mailu na váš osobne registrovaný e-mail.

47.6 Ste výhradne zodpovednou osobou za to, aby boli akékoľvek informácie obsiahnuté v našej komunikácii súkromné.

47.7. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, ktorá vznikla v dôsledku oneskorenej alebo neočakávanej komunikácie, ktorú Spoločnosť zaslala Klientovi.

47.8. Oprávňujete nás a poskytnete svoj súhlas, aby ste mohli byť kedykoľvek kontaktovaní priamo alebo nepriamo prostredníctvom telefónu alebo e-mailu z akýchkoľvek obchodných alebo propagačných dôvodov.

47.9. Ďalej súhlasíte s tým, že akákoľvek komunikácia, ktorú sme obdržali vo vzťahu k Zmluve - alebo akýmkoľvek iným oznámeniam týkajúcim sa marketingu - neporušila žiadne práva Klienta podľa Zmluvy alebo platnej legislatívy.

48.Nahrávky, Vedenie záznamov a sledovanie komunikácie

48.1. Zaznamenávame všetky prichádzajúce a odchádzajúce telefonické hovory a uchovávame si záznamy o všetkých e-mailoch zasielaných od Vás alebo od nás alebo o rozhovoroch medzi vami a nami. Naše Elektronické Platformy na Obchodovanie obsahujú záznamy o všetkých transakciách a obchodoch realizovaných prostredníctvom Platformy na Obchodovanie.

48.2. Telefonické Objednávky a pokyny sa zaznamenávajú na trvalých médiách, ktoré umožňujú ich čítanie po celú retenčnú lehotu stanovenú v Príslušných Predpisoch. Nahrávky budú výlučným vlastníctvom Spoločnosti.

48.3. Klient súhlasí s tým, že Spoločnosť má právo používať Telefónne Záznamy podľa vlastného uváženia vrátane ale nie len na, prípady, keď nastane spor medzi Klientom a Spoločnosťou, na vyšetrovanie alebo akékoľvek iné právne alebo regulačné účely vrátane použitia týchto informácií na obhajobu alebo začiatok akéhokoľvek právneho sporu.

48.4. Spoločnosť môže poskytnúť kópie takýchto záznamov o telefonických hovoroch regulačnému orgánu alebo inému príslušného orgánu bez toho, aby o tom informovala Klienta. Spoločnosť nemá povinnosť poskytnúť Klientovi takúto kópiu.

48.5. Ste povinný v akejkoľvek dobe uchovávať akékoľvek informácie o Vašom vzťahu k Spoločnosti.

48.6. Podľa Platných Pravidiel bude Spoločnosť uchovávať záznamy obsahujúce osobné údaje Klienta, obchodné informácie, dokumenty o otvorení účtu, komunikácie a čokoľvek iné, čo sa týka Klienta po dobu najmenej piatich rokov po ukončení tejto Zmluvy.

49.Dotazy, Sťažnosti a Spory

49.1. Akékoľvek otázky by mali byť vyžiadané oddelením zákazníckej podpory. Nevyriešené otázky a sťažnosti spracováva naše oddelenie dodržiavania pravidiel v súlade s našimi Pravidlami na Vybavovanie Sťažností, ktoré sú k dispozícii na našich webových stránkach. Ak ste nespokojní s výsledkom vyšetrovania nášho Oddelenia pre Dodržiavanie Predpisov alebo s akýmkoľvek zásahom, ktorý sme podnikli vtomto dôsledku, môžete podať sťažnosť Finančnému Ombudsmanovi Cyperskej republiky na ďalšie vyšetrovanie.

49.2. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek naše ďalšie právo uzavrieť Transakciu podľa tejto Zmluvy, v každom prípade, keď spochybňujeme Vašu Transakciu alebo domnelú Transakciu alebo akúkoľvek komunikáciu týkajúcu sa Transakcie, môžeme na základe nášho vlastného uváženia a Bez predchádzajúceho upozornenia uzavrieť takúto Transakciu alebo domnelú Transakciu, keď sme dôvodne presvedčení, že takáto akcia je žiaduca na účely obmedzenia maximálnej sumy, ktorá je predmetom sporu, a nebudeme mať voči Vám žiadnu povinnosť v súvislosti s akýmkoľvek následným pohybom na úrovni príslušnej Transakcie. Ak ukončíme jednu alebo viac Vašich Transakcií v rámci tohto obdobia, takáto akcia nebude mať vplyv na naše právo na konanie vo vzťahu k akémukoľvek sporu, že takáto Transakcia už bola uzavretá nami, a nebola nikdy otvorená Vami. Urobíme primerané kroky, aby sme Vás informovali, že sme takúto akciu prijali čo najskôr po tom, ako to urobíme. Ak ukončíme Transakciu alebo údajnú Transakciu v súlade s týmito Podmienkami, uzavretie nebude mať vplyv na vaše práva:

 1. požadovať náhradu alebo kompenzáciu za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikla v súvislosti so spornou alebo domnelou Transakciou alebo komunikáciou pred uzavretím; a
 2. kedykoľvek neskôr otvoriť novú Transakciu za predpokladu, že takáto Transakcia bude otvorená v súlade s touto Zmluvou a bude použitá iba na účely výpočtu akýchkoľvek relevantných limitov alebo peňazí požadovaných od vás na základe toho, že náš názor sporných udalostí alebo komunikácie je správny.

49.3. Sme členom Fondu na Kompenzáciu pre Investorov ("Fond") pre klientov Cyperských Investičných Spoločností. Máte nárok na kompenzáciu z tohto fondu, ak nemôžeme splniť naše záväzky. Závisí to od typu podnikania a okolností nároku. Vyplatenie kompenzácie zo strany Fondu klientom jeho členov podlieha existencii opodstatneného nároku takéhoto klienta voči Investičnej Spoločnosti vyplývajúceho z investičných služieb poskytnutých Investičnou Spoločnosťou príslušnému klientovi. Systém ochrany je k dispozícii iba určitým typom žiadateľov a sťažností. Platby oprávneným žiadateľom v rámci systému sa budú líšiť v závislosti od typu chráneného nároku (napr. Vkladov alebo investícií), ktorý žiadatelia majú voči príslušnej inštitúcii. Maximálna výška kompenzácie zo strany fondu je 20 000 EUR. Ďalšie informácie týkajúce sa fondu nájdete v dokumente o Pravidlách Fondu na Kompenzáciu Investorov, ktorý je k dispozícii na našej webovej stránke. Ďalšie podrobnosti je Vám možné poskytnúť na požiadanie.

50.Zdaňovanie

50.1. Vy sami ste plne zodpovedný za všetky podania, daňové priznania a správy o všetkých Transakciách, ktoré by ste mali podať ľubovoľnému príslušnému orgánu, či už vládnemu alebo inému, a za zaplatenie všetkých daní (vrátane, ale bez obmedzenia na akýkoľvek prevod alebo daň z pridanej hodnoty) z alebo v súvislosti s akoukoľvek Transakciou. Vaše daňové zaobchádzanie závisí od vašej osobnej situácie a môže byť predmetom zmien.

50.2. V prípade, že akýkoľvek daňový poplatok Vám bude uložený z dôvodu akéhokoľvek regulačného alebo právneho záväzku a Spoločnosť je povinná vykonať akúkoľvek platbu alebo zadržať akúkoľvek sumu na toto zdanenie, Spoločnosť má právo odpočítať túto sumu z ktoréhokoľvek z Vašich účtov alebo požadovať okamžité zaplatenie tejto sumy.

50.3. Rovnako zodpovedáte za iné dane, ktoré nevyberá Spoločnosť, a ak máte pochybnosti o tom, či by mohli vzniknúť ďalšie daňové povinnosti, mali by ste požiadať o nezávislé odborné poradenstvo. Daňové zákony sa čas od času menia.

50.4. Preberáte zodpovednosť za zaplatenie všetkých výdavkov na kolky súvisiace s touto Zmluvou a akúkoľvek dokumentáciu, ktorá môže byť potrebná na vykonanie transakcií podľa tejto Zmluvy.

51.Rozhodné Právo a Jurisdikcia

51.1. Všetky spory a kontroverzie vyplývajúce z dohody alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa nakoniec budú riešiť na Cyperskom súde.

51.2. Táto dohoda sa riadi zákonmi Cypru.

51.3. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy je Spoločnosť pri poskytovaní Služieb Klientovi oprávnená podniknúť akékoľvek kroky, ktoré považuje za nevyhnutné podľa svojho uváženia na zabezpečenie súladu s príslušnými trhovými pravidlami alebo postupmi a všetkými ostatnými platnými zákonmi.

51.4. Všetky transakcie v mene Klienta podliehajú Platným Nariadeniam a akýmkoľvek iným verejným orgánom, ktoré riadia prevádzku Cyperských Investičných Spoločností, pretože sa môžu čas od času meniť a dopĺňať. Spoločnosť je oprávnená prijať alebo zamietnuť prijatie akýchkoľvek opatrení, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na súlad s príslušnými Platnými Právnymi Predpismi. Akékoľvek prijaté opatrenia a Platné Predpisy sú pre Klienta záväzné.

52.Osobné údaje a ochrana Osobných údajov

52.1. Spoločnosť sa považuje za správcu údajov v súlade so Všeobecným Nariadením o Ochrane údajov (EÚ 2016/679) alebo akoukoľvek inou podobnou platnou legislatívou.

52.2. Beriete na vedomie, že tým, že si u nás otvoríte účet, týmto poskytnete svoj súhlas na zhromažďovanie, spracovanie a iné manipulovanie s osobnými údajmi, ktoré sa považujú za citlivé údaje v zmysle Všeobecného Nariadenia o Ochrane Údajov (EU 2016/679) a podobných príslušných právnych predpisov.

52.3. Spoločnosť bude používať, uchovávať, spracovávať a používať osobné informácie, ktoré ste poskytli v súvislosti s Ustanoveniami Všeobecného Nariadenia o Ochrane Údajov (EU 2016/679) alebo akýchkoľvek iných podobných platných právnych predpisov. Súhlasíte s tým, že spracujeme všetky takéto informácie na účely plnenia zmluvy a spravovania vzťahov medzi vami a Spoločnosťou v súlade s touto Zmluvou a Pravidlami ochrany Osobných Údajov spoločnosti, ako sú uverejnené na webových stránkach abudú zčasu na čas aktualizované. V prípade, že nesúhlasíte s používaním, uchovávaním, spracovaním a sprístupňovaním Vašich osobných údajov, si Spoločnosť vyhradzuje právo odmietnuť otvorenie účtu alebo odmietnuť poskytovanie služieb.

52.4. Týmto potvrdzujete, že sa môžeme spoliehať na Osobné Údaje, ktoré nám boli poskytnuté pri plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona a tejto Zmluvy, a zaväzujete sa poskytnúť nám aktualizácie týkajúce sa poskytovaných Osobných Údajov, aby Osobné Údaje zostali aktuálne a správne.

52.5. Informácie o klientoch, ktoré Spoločnosť vlastní, sa považujú za dôverné a nebudú použité na akýkoľvek iný účel ako na účely poskytovania, správu a zlepšovania služieb na výskumné a štatistické účely a na marketingové účely (ak Klient získa súhlas, ak je fyzickou osobou). Informácie, ktoré už sú vo verejnej sfére, alebo ktoré už Spoločnosť vlastní bez povinnosti mlčanlivosti, nebudú považované za dôverné.

52.6. Spoločnosť môže zbierať informácie o Klientoch priamo od Klienta (vo svojom vyplnenom formulári a Žiadosti o Otvorenie Účtu alebo pri využívaní Webovej stránky) alebo od iných osôb vrátane napríklad referenčných agentúr pre úvery, agentúr na predchádzanie podvodom, bánk, iných finančných inštitúcií, tretích poskytovateľov autentifikačných služieb a poskytovateľov verejných registrov.

52.7. Informácie o klientoch, ktoré Spoločnosť vlastní, sa považujú za dôverné a nebudú použité na akýkoľvek iný účel ako na účely poskytovania, správy a zlepšovania služieb, kontroly proti praniu špinavých peňazí aoverovacích kontrol pri správe služieb na výskumné a štatistické účely a na marketingové účely. Informácie, ktoré už sú vo verejnej sfére, alebo ktoré už Spoločnosť vlastní bez povinnosti mlčanlivosti, nebudú považované za dôverné.

52.8. Spoločnosť má právo zverejniť informácie o klientovi (vrátane záznamov a dokumentov dôvernej povahy, údajov o karte) za týchto okolností:

 1. Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz príslušného súdu;
 2. Ak o to požiada spoločnosť CySEC alebo ktorýkoľvek iný regulačný orgán, ktorý má kontrolu nad Spoločnosťou alebo Klientom alebo ich spoločníkmi alebo na ktorého území má spoločnosť Klientov;
 3. Príslušným orgánom na vyšetrovanie alebo predchádzanie podvodom, praniu špinavých peňazí alebo inej nezákonnej činnosti;
 4. V rozsahu, ktorý je primerane potrebný na vykonanie Objednávok a na vedľajšie účely poskytovania Služieb;
 5. Agentúram na poskytovanie úverových referencií a predchádzanie podvodom, tretím poskytovateľom autentifikačných služieb, bankám a iným finančným inštitúciám na kontrolu úverov, predchádzanie podvodom, účely boja proti praniu špinavých peňazí, overovania totožnosti alebo poctivosti klienta. Za týmto účelom môžu skontrolovať podrobnosti, ktoré Klient poskytol vo forme akýchkoľvek údajov v akejkoľvek databáze (verejnej alebo inej), ku ktorej majú prístup. Môžu tiež vbudúcnosti použiť údaje o klientoch na pomoc iným spoločnostiam na účely overovania. Spoločnosť si ponechá záznam o takomto vyhľadávaní.
 6. Profesionálnym poradcom Spoločnosti za predpokladu, že príslušný odborník bude v každom prípade informovaný o dôvernej povahe takýchto informácií a zaviaže sa k týmto povinnostiam;
 7. Ďalším poskytovateľom služieb, ktorí vytvárajú, spravujú alebo spracúvajú databázy (či už elektronické alebo nie), ponúkajú služby vedenia záznamov, služby elektronickej pošty, služby zasielania správ alebo podobné služby, ktorých cieľom je pomáhať Spoločnosti zbierať, uchovávať, spracovávať a používať informácie o klientoch alebo pre kontakt s Klientom alebo zlepšenie poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy;
 8. Do obchodného úložiska alebo podobného úložiska podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách (CCP) a registroch obchodných údajov (TR) (EMIR);
 9. Schválený Mechanizmus Podávania Správ (ARM) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (MiFIR);
 10. Pre ostatných poskytovateľov služieb pre štatistické účely s cieľom zlepšiť marketing Spoločnosti, v takom prípade budú údaje poskytnuté v agregovanej podobe;
 11. Na call centrum pre výskum trhu, ktoré poskytujú telefonické alebo e-mailové prieskumy s cieľom zlepšiť služby Spoločnosti, v takomto prípade budú poskytnuté len kontaktné údaje;
 12. Ak je to potrebné na to, aby sa Spoločnosť mohla brániť alebo uplatniť svoje zákonné práva na akomkoľvek súde alebo tribunáli, alebo u rozhodcu alebo Finančného Ombudsmana alebo voči vládnemu orgánu;
 13. Partnerovi spoločnosti alebo akejkoľvek inej Spoločnosti v tej istej skupine Spoločnosti;
 14. Nástupcom alebo nadobúdateľom alebo kupujúcim s predošlým písomným oznámením Klientovi päť (5) pracovných dní dopredu;
 15. Klient akceptuje a uznáva, že Spoločnosť ako zahraničná Finančná Inštitúcia (FFI) je povinná zverejňovať osobné údaje vo vzťahu k akejkoľvek podozrivej osobe v USA podľa pravidiel vykazovania Zákona o Dodržiavaní Daňových Predpisov (FATCA). Spoločnosť podniká všetky primerané kroky v súvislosti s dodržiavaním súladu s FATCA a môže občas požiadať o dodatočné informácie od amerických osôb podliehajúcich oznámeniu, aby mohla udržiavať príslušné záznamy.
 16. Klient akceptuje a pripúšťa, že Spoločnosť je povinná zverejniť osobné údaje Klienta, ktoré sú vykazované podľa Vyhlášky CRS. Spoločnosť podniká všetky primerané kroky v súvislosti s udržiavaním súladu s CRS a môže občas požiadať o ďalšie informácie od zainteresovaných klientov, aby mohla udržiavať príslušné záznamy.

52.9. Oprávňujete Spoločnosť alebo zástupcov konajúcich v mene Spoločnosti, aby vykonali také úverové a identifikačné kontroly, ktoré považujú za potrebné alebo žiaduce, vrátane občasnej žiadosti o poskytnutie informácií od Vašej banky a súhlasíte s tým, že budete pomáhať Spoločnosti, ak je to potrebné, pri získaní takéhoto dôkazu. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že to môže viesť k tomu, že Vaše osobné informácie budú zaslané agentom spoločnosti, ktorí môžu byť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Súhlasíte s tým, že v prípade potreby budeme mať povolené poskytnúť relevantné informácie týkajúce sa Vás alebo Vášho účtu ľubovoľnej osobe, o ktorej sa domnievame, že hľadá odporúčania, ato vdobrej viere.

52.10. Týmto vyhlasujete, že ak nie ste fyzická osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje akejkoľvek fyzickej osoby alebo ak ste jednotlivec, ktorý nám poskytuje osobné údaje o akejkoľvek fyzickej osobe inej než o Vás, týmto sa zaväzujete a prehlasujete, že táto osoba, ktorej údaje sa zhromažďujú, uchovávajú a spracovávajú v súlade s ustanoveniami, ktoré sú v nich obsiahnuté, bola informovaná a súhlasila s takýmto zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním svojich Osobných Údajov za podmienok obsiahnutých v tomto dokumente a ktoré boli informované o svojich právach vo vzťahu k ich osobným údajom, ktoré sú uchovávané a spracovávané v súlade s tu uvedenými podmienkami.

52.11. Telefonické konverzácie a elektronické komunikácie medzi Vami a spoločnosťou sa môžu zaznamenávať v súlade s platnými predpismi a záznamy budú výlučným vlastníctvom Spoločnosti. Akceptujete takéto nahrávky ako presvedčivé dôkazy o takto zaznamenaných Pokynoch, Inštrukciách, Žiadostiach alebo konverzáciách. Máte právo o ne požiadať a spoločnosť Vám na základe tejto žiadosti poskytne takéto záznamy.

52.12. Akceptujete, že Spoločnosť môže z času na čas sVami vykonať priami kontakt pomocou faxu telefónu alebo iným spôsobom.

52.13. Podľa Platných Pravidiel bude Spoločnosť uchovávať záznamy obsahujúce osobné údaje klienta, obchodné informácie, dokumenty o otvorení účtu, komunikáciu a čokoľvek iné, čo sa týka Vás alebo vášho účtu najmenej päť rokov po ukončení Zmluvy o klientovi.

53.Duševné Vlastníctvo

53.1. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že autorské práva, ochranné známky, databáza a iné vlastníctvo alebo práva v prípade akýchkoľvek informácií, ktoré sú nami distribuované alebo Vami prijaté (vrátane, nie však výlučne, našich cien) spolu s obsahom našich webových stránok, brožúr a iného materiálu súvisiaceho s našou obchodnou službou v akejkoľvek databáze, ktorá obsahuje alebo tvorí takéto informácie, zostane výhradným a výlučným vlastníctvom našej Spoločnosti alebo akejkoľvek tretej strany, ktorá je označená ako vlastník týchto práv.

53.2. Všetky autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvá, softvér, platforma a všetky súvisiace údaje, informácie o dokumentoch a vytvorenie týchto a iných vlastníckych práv vo vzťahu k službám, ktoré Spoločnosť ponúka, sa považujú za duševné vlastníctvo patriace Spoločnosti a ako klient spoločnosti nemáte na ne žiadne práva a v žiadnom prípade tieto práva nezískate.

54.Prideľovanie

54.1. Súčasné podmienky sú záväzné pre vás a Spoločnosť, ako aj Vašich príslušných nástupcov a nástupcov spoločnosti, akýkoľvek pridružený subjekt, tretiu stranu, dcérske spoločnosti alebo iné prepojené spoločnosti našej Spoločnosti.

54.2. Spoločnosť môže bez Vášho predchádzajúceho súhlasu kedykoľvek previesť, prideliť alebo obnoviť akékoľvek svoje práva, výhody alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.

54.3. Nesmiete bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti preniesť, priradiť, účtovať, vykladať alebo iným spôsobom prenášať alebo presadzovať akékoľvek práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.

55.Zmeny

55.1. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Spoločnosť má právo kedykoľvek zmeniť podmienky Zmluvy tak, že Vám poskytne písomné oznámenia najmenej päť pracovných dní pred tým, ako vykoná tieto zmeny. Všetky takéto zmeny nadobudnú účinnosť dátumom uvedeným v oznámení. Beriete na vedomie, že zmena, ktorá sa odráža v zmene zákona alebo nariadenia, môže v prípade potreby nadobudnúť účinnosť okamžite. Okrem toho v prípade výskytu akýchkoľvek období skutočnej alebo potenciálnej zvýšenej volatility trhu cien podkladových a Finančných nástrojov (alebo iných nástrojov) alebo inej trhovej volatility spôsobenej politickými, firemnými alebo hospodárskymi udalosťami, ktoré môžu podľa nášho rozumného názoru, (alebo iných nástrojov), môžeme Vám v primeranej miere poskytnúť kratšiu dobu oznámenia o zmene podmienok tejto Zmluvy podľa tohto článku.

 1. Chápete a súhlasíte s tým, že Váš súhlas nie je potrebný na to, aby boli všetky tieto zmeny účinné.

55.3. Chápete, že je Vašou výhradnou zodpovednosť sledovať všetky aktuálne zmeny. Relevantná verzia bude najnovšia verzia nahraná na našej Webovej stránke a v prípade sporu bude mať prednosť posledná verzia.

56.Zmiešané

56.1. Vyhradzujeme si právo pozastaviť Váš účet, ato kedykoľvek. Ak Pozastavíme Váš účet, znamená to, že: vo všeobecnosti nebudete mať možnosť otvoriť žiadne nové Transakcie ani zvýšiť svoj vklad vo Vašich existujúcich Transakciách, ale budete mať možnosť uzatvoriť, čiastočne zatvoriť alebo znížiť váš vklad rámci existujúcich Transakcií; už nebudete môcť s nami obchodovať prostredníctvom našej Elektronickej Obchodnej Platformy. Vyhradzujeme si tiež právo Pozastaviť konkrétnu Transakciu, ktorú ste unás otvorili. Ak pozastavíme transakciu, znamená to, že vo všeobecnosti nebudete mať povolené zvýšiť svoj vklad v rámci pozastavenej transakcie, ale budete mať povolené uzavrieť, čiastočne uzavrieť alebo znížiť svoj vklad v rámci pozastavenej transakcie.

56.2. Naše práva a opravné prostriedky podľa tejto Zmluvy budú kumulatívne a naše uplatňovanie alebo zrieknutie sa akéhokoľvek práva alebo opravného prostriedku nebráni ani nepotláča výkon akéhokoľvek dodatočného práva alebo nápravy. Následné neuplatnenie alebo uplatnenie akéhokoľvek práva podľa tejto Zmluvy nepredstavuje zrieknutie sa práva alebo obmedzenie výkonu tohto práva.

56.3. Táto zmluva predstavuje celú dohodu medzi vami a spoločnosťou a nahrádza a ruší všetky predchádzajúce dohody, sľuby, uistenia, vyjadrenia a dohody medzi stranami, či už písomne alebo ústne. Spoločnosť nenesie voči vám žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nevinné alebo nedbanlivé vyhlásenie, záruku za poskytnutie záruky, ktorá nie je v zmluve zahrnutá.

56.5. Naše záznamy, ak sa neukážu byť nesprávne, budú dôkazom Vašich obchodov s nami v súvislosti s našimi službami. Nebudete mať námietky voči prijatiu našich záznamov ako dôkazov v akomkoľvek právnom alebo regulačnom konaní, pretože tieto záznamy nie sú originály, nie sú písomné alebo sú dokladmi vyrobenými počítačom. Nebudete sa spoliehať na nás, aby sme dodržiavali povinnosti súvisiace s vedením záznamov, hoci na základe nášho vlastného uváženia Vám môžu byť k dispozícii záznamy na požiadanie.

56.6. Zlyhanie alebo oneskorenie uplatňovania akéhokoľvek práva, podmienky alebo ustanovenia podľa tejto Zmluvy alebo zo zákona nepredstavuje pre Spoločnosť jej implicitné zrieknutie sa, ani nebráni ďalšiemu výkonu tohto alebo iného práva.

56.7. Ustanovenia tejto Zmluvy a akékoľvek iné ustanovenia, ktoré môžu byť požadované na vykonanie významu tejto Zmluvy, pretrvávajú aj po jej ukončení.

57.Definície a Interpretácia

Vtejto Zmluve:

„Prístupové kódy“ znamenajú prístupové kódy Klienta, akýkoľvek prihlasovací kód, heslo (heslá), číslo obchodného účtu klienta a všetky informácie požadované pre prístup k obchodnej platforme Spoločnosti alebo kzákazníckemu účtu Spoločnosti;

„Platné predpisy" znamenajú:

 1. zákon o investičných službách a činnostiach regulovaných trhov na Cypre z roku 2017 (zákon 87 (I) / 2017);
 2. zákon o prevencii a potláčaní prania špinavých peňazí z roku 2007 (zákon 188 (I) / 2007);
 3. Smernice, Obežníky alebo iné Nariadenia vydané CYSEC, ktoré upravujú prevádzku Cyperských Investičných Spoločností (Pravidlá CYSEC) alebo iné pravidlá príslušného regulačného orgánu;
 4. a všetky ostatné platné zákony, pravidlá a predpisy, ktoré sú zčasu čas platné

„Pridružená/Pridružené spoločnosti" znamená podnik v tej istej skupine ako sme my, náš zástupca, podnik v tej istej skupine, ktorého sme vymenovali, alebo akákoľvek iná osoba, s ktorou máme vzťah a ktorá by mohla vytvárať spoločné záujmy medzi nami a ňou;

„Oprávnená osoba", pokiaľ kontext neuznáva inak, znamená osobu oprávnenú klientom v rámci obmedzenej právomoci v súlade s týmito podmienkami, aby zastupovala tohto klienta a poskytla nám pokyny a objednávky;

„Zakázané jurisdikcie", Austrália, Bangladéš, Belgicko, Brazília, Kanada, Čína, Konžská demokratická republika, Eritrea, Hongkong, India, Indonézia, Izrael, Japonsko, Líbyjská Arabská Džamahírija, Nový Zéland, Severný Cyprus, Severná Kórea, Rusko, Singapur, Somálsko, Sudán, Turecko, Ukrajina, Vietnam, jurisdikcie USA a akejkoľvek iné jurisdikcie, ktoré môžeme z času na čas označiť ako "Zakázané Jurisdikcie";

„Pracovný deň" znamená každý deň okrem Soboty, Nedele a štátneho sviatku v Cyperskej republike;

„Buy" má význam, ktorý sa mu pripisuje v ustanovení 14.2;

„Úroveň uzatvorenia" znamená úroveň, na ktorej je Transakcia uzavretá;

„Podrobnosti o zmluve" sú časti verejných stránok našej webovej stránky, ktoré sú čas od času označené ako Špecifikácie o Aktívach;

„Rozdielové Kontrakty" alebo „CFD" sú druh Transakcie, ktorej účelom je zabezpečiť zisk alebo vyhnúť sa strate s ohľadom na kolísanie hodnoty alebo ceny nástroja. Typy rozdielových kontraktov zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na devízové CFD, Futures CFD, Option CFD, CFD na akciách, CFD na akciovom indexe;

„Hodnota Kontraktu" znamená počet akcií, kontraktov alebo iných častí Nástroja, ktoré ste nakupovali alebo predávali, vynásobený našou aktuálnou cenou za uzavretie Transakcie;

„Mena" sa vykladá tak, aby zahŕňala akúkoľvek účtovnú jednotku;

„CRS“ sa vzťahuje na Spoločný Štandard Spravodajstva (CRS) vypracovaný Organizáciou pre Hospodársku Spoluprácu a Rozvoj (OECD) pre Automatickú výmenu Informácií o Finančných Účtoch, ktorý tvorí právny základ pre výmenu údajov týkajúcich sa daňových záležitostí ;

„Kryptomeny” je digitálna mena, v ktorej sa používajú šifrovacie techniky na reguláciu tvorby menových jednotiek a overovanie prevodu finančných prostriedkov, ktoré fungujú nezávisle od akýchkoľvek regulačných orgánov. Kryptomeny zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na Bitcoin, Ethereum, Litecoin a mnoho ďalších;

„Riaditeľ“ má rovnaký význam, aký je daný týmto pojmom vkapitole Cyperského Firemného Zákona č. 113 o obchodných spoločnostiach;

„Elektronická konverzácia" znamená rozhovor medzi Vami a nami, ktorý sa koná prostredníctvom našich Elektronických Obchodných Služieb;

„Elektronické Obchodné Služby" a Online Obchodovacie Zariadenie znamenajú akékoľvek elektronické služby (spolu s akýmkoľvek súvisiacim softvérom) vrátane, ale bez obmedzenia, obchodovanie, priame smerovanie objednávok na prístup na trh alebo informačné služby, ktoré Vám poskytujeme alebo sprístupňujeme priamo alebo prostredníctvom tretích poskytovateľov asú používané Vami na zobrazenie informácií alebo zadávanie transakcií;

„Oprávnená protistrana" má význam uvedený v MiFID (prečítajte si prosím naše Pravidlá Kategorizácie Klientov);

„Udalosť zlyhania" má význam, ktorý sa mu pripisuje v bode 39;

„Kurz" znamená sadzbu (vo vzťahu k dvom menám, v súvislosti s ktorými môžete otvoriť devízový CFD), pri ktorých je možné kúpiť jednu jednotku v prvej mene, a prípadne predáte v jednotkách druhej meny, ktoré zvolíte;

„Transakcia s uplynutím Platnosti" znamená Transakciu, ktorá má stanovenú zmluvnú lehotu, na konci ktorej automaticky uplynie Transakcii expirácia;

„Udalosť vyššej moci" má význam, ktorý sa jej pripisuje v článku 41;

„FATCA" znamená súlad s Daňovým Dohľadom na Zahraničnom Účte, ako je definovaný v odsekoch 1471 až 1474 Zákona o vnútornom príjme v USA z roku 1986 alebo v akýchkoľvek súvisiacich nariadeniach alebo iných oficiálnych pokynoch;

„Počiatočná marža" znamená sumu peňazí, ktorú musíte zaplatiť za otvorenie a Transakciu vo Vašom mene.

„Nástroj" znamená akúkoľvek akciu, podiel, termínovaný kontrakt, forward alebo opčnú zmluvu, komoditu, drahý kov, výmenný kurz, úrokovú sadzbu, dlhový nástroj, akciový alebo iný index alebo inú investíciu, v súvislosti s ktorou ponúkame obchody v Transakciách;

„Posledný obchodovací čas" znamená posledný deň a (ak to vyžaduje kontext) čas, pred ktorým sa Transakcia môže prerozdeliť, ako je uvedené v Sekcii Aktíva alebo Vám inak oznámené, alebo inak posledný deň (ak to vyžaduje kontext ), v ktorom môže byť príslušný nástroj obchodovaný na príslušnom Podkladovom Trhu;

„Limit Order" má význam uvedený v článku 17;

„Zjavná chyba" má význam uvedený v článku 23;

„Marža" znamená množstvo peňazí, ktoré ste povinní zaplatiť za otvorenie a udržiavanie Transakcie

"Margin Call" sa vzťahuje na požadovanú Maržu na udržanie Vašich otvorených pozícií; v dôsledku toho, ak vlastné imanie na Vašom účte klesne pod Úroveň Marže, ktorá je potrebná na udržanie Vašich otvorených pozícií, dostanete Margin Call;

„Market Spread" znamená rozdiel medzi „bid“ a „offer“ cenovou ponukou pre transakciu rovnocennej veľkosti pre daný nástroj alebo pre súvisiaci nástroj na Podkladovom Trhu;

„Narušenie trhu" zahŕňa, ale neobmedzuje sa na to, že akýkoľvek vládny orgán, centrálna banka alebo nadnárodná organizácia ukladá podstatné obmedzenia alebo limitácie týkajúce sa obchodovania, prevodu alebo vyrovnania transakcií v ktoromkoľvek Podkladovom Nástroji (napr. zavedenie cenových kontrol, regulácia výmeny peňazí, povinné výmenné kurzy v súvislosti s konkrétnym Podkladovým Nástrojom alebo Udalosť Vyššej Moci), ktoré majú alebo môžu mať významný vplyv na zúčtovanie Transakcií a Kontraktov na súvisiacich Finančných Nástrojoch;

„Zodpovedný“ znamená subjekt, ktorý poskytuje aj „Ask“ aj „Bid“ ceny v CFD alebo na inom Finančnom Nástroji;

„Minimálna veľkosť" znamená vo vzťahu k Transakcii, v ktorej sa uplatňuje Minimálna Veľkosť, minimálny počet akcií, kontraktov alebo iných častí nástroja, s ktorými sa zaoberá, čo je vo väčšine prípadov špecifikované v Sekcii Aktíva a tam, kde nie je špecifikované, tam Vás otom budeme informovať na požiadanie;

„Otváracia úroveň" znamená úroveň, na ktorej je Transakcia otvorená;

"Objednávka" znamená Stop Order, Limit Order alebo akýkoľvek iný druh objednávky podrobne opísaný v tejto Zmluve alebo ktorý môžeme ponúknuť, podľa prípadu;

„Pravidlá vykonávania pokynov" je dokument, ktorý popisuje všetky naše postupy vykonávania pokynov, aby zabezpečili, že pri vykonávaní objednávky podnikneme všetky primerané kroky na získanie najlepších možných výsledkov pre klientov v súlade s Pravidlami CySEC;

„P&L" znamená realizované alebo nerealizované zisky a straty, podľa prípadu;

„Profesionálny klient" má význam uvedený v MiFID (prečítajte si prosím našu Kategorizácia Klientov);

„Príslušná osoba"; riaditeľ, zamestnanec alebo ekvivalent, vedúci alebo, ak je to možné, Agent viazaný Spoločnosťou;

„Maloobchodný klient" znamená akéhokoľvek klienta, ktorý nie je „Profesionálnym klientom" na účely kategorizácie a klasifikácie klienta podľa smernice MiFID (prečítajte si našu Kategorizáciu Klientov);

„Pravidlá" znamenajú články, pravidlá, predpisy, postupy, politiky a zvyky, ktoré sú v platnosti;

„Sell" má význam pripísaný vBode 14;

„Spread" má význam, ktorý sa mu pripisuje v článku 13 a môže, ak to vyžaduje kontext, zahŕňať Market Spread;

„Vyhlásenie" znamená písomné potvrdenie našich vzťahov s Vami vrátane všetkých Transakcií, ktoré ste otvorili alebo zatvorili, akýchkoľvek Objednávok, ktoré ste nastavili alebo upravili, a akýchkoľvek poplatkov, ktoré využívame;

„Stop Order" má význam, ktorý je uvedený v ustanovení 17;

„Pozastavenie" má význam uvedený v článku 56 a „Pozastavenie“ a „Pozastavené“ má zodpovedajúci význam;

„Systém" znamená všetok počítačový hardvér a softvér, vybavenie, sieťové zariadenia a ďalšie zdroje a zariadenia potrebné na to, aby ste mohli používať Službu Elektronického Obchodovania;

„Potvrdenie obchodu" znamená elektronické potvrdenie poskytnuté prostredníctvom obchodnej platformy v súvislosti s umiestnením Objednávky alebo verbálnym potvrdením poskytnutým Spoločnosťou v prípade, že objednávka je zadaná telefonicky;

„Obchodný partner" znamená akúkoľvek osobu, s ktorou máme zmluvný vzťah, napríklad so spoločným podnikateľským vzťahom, partnerstvom, vzťahom agentúry alebo zavádzaním vzťahu s brokerom;

„Transakcia" znamená akýkoľvek druh obchodu, ktorý môžeme ponúknuť, vrátane future kontraktu o rozdieloch, spot alebo forward kontraktu akéhokoľvek druhu vo vzťahu k akémukoľvek nástroju (vrátane cenného papiera) alebo akejkoľvek kombinácii nástrojov a prostriedkov, Transakcie sdátumom Vypršania alebo Transakcie bez dátumu Vypršania (Nedatované transakcie), ak to kontext vyžaduje;

„Nedatovaná transakcia" (vrátane transakcií „Nedatované Buy" a „Nedatované Sell") znamená Transakciu s neobmedzeným zmluvným obdobím, ktoré sa nemôže automaticky skončiť;

„Podkladový trh" znamená Burzu alebo iný podobný subjekt alebo fond likvidity, na ktorom sa s nástrojom obchoduje alebo sa obchoduje na tomto nástroji, ak to kontext vyžaduje.