CFD Expiration Dates

CFD Expiration Dates

Datat e skadencës së CFD-ve

Instrumentat e CFD-ve do të riinvestohen në datat e skadencës siç tregohet në tablën e mëposhtme.

Ju lutemi vini re se:

  • Pozicionet e haoura në orën 22:00 GMT në datën e skadencës do të rregullohen nëpërmjet tarifës ose kreditimit të shkëmbimit (swap) për të reflektuar diferenën në çmim mes kontratave që skadojnë dhe atyre të reja.
  • Për të evituar riinvestimet e CFD-ve, klientëve u jepet mundësia të mbyllin pozicionet e tyre të CFD-ve përpara datës së skadencës.
  • Çdo porosi në pritje (p.sh. Ndal Humbjen, Merr Fitimin, Ndalim Hyrje, Limit Hyrje) e kryer në një instrument do të rregullohet për të reflektuar në mënyrë simetrike (pikë për pikë) çmimin e diferencave mes kontratës që po skadon dhe asaj të re.

Datat e skadencës së kontratave varen nga instrumenti që po përdorni për tregtim. Datat e Skadencës së CFD-ve të ardhshme janë si mëposhtë vijon:

InstrumentData e Riinvestimit
TECH10013/09/2019
Spain3513/09/2019
JAPAN22506/09/2019
PLATINUM20/09/2019
MSCITaiwan20/09/2019
USA50013/09/2019
UK10013/09/2019
Germany5013/09/2019
Poland2013/09/2019
Amsterdam2513/09/2019
Germany3013/09/2019
USA3013/09/2019
HeatingOil27/09/2019
BTCFutures26/09/2019
VIXX13/09/2019
HongKong4520/09/2019
Italy4013/09/2019
Europe5013/09/2019
USA200013/09/2019
DollarIndex06/09/2019
China5020/09/2019
BrentOil27/09/2019
France4013/09/2019
Norway2013/09/2019
SUGAR13/09/2019
Swiss2013/09/2019
Australia20013/09/2019
NaturalGas20/09/2019
Oil13/09/2019
Sweden3013/09/2019
India5020/09/2019

Në rast likuiditeti të kontratës së vjetër CFD duke qenë se është shumë e vogël, dhe bazuar në lirinë e veprimit të [variable:broker-name], TRADE.com.com ka të drejtën të veprojë në riinvestim në një datë më të hershme se ajo e përshkruar.

Ju lutemi vini re se CFD-të që po skadojnë do të riinvestohen në një kontratë të re me një çmim të ndryshëm, sipas planifikimit në këtë faqe, në të gjitha platformat. Diferenca në çmim mes CFD-ve që po skadojnë dhe CFD-ve të reja do të debitohet/kreditohet në llogarinë tuaj për çdo pozicion të hapur që po mbartni.