Κανονισμοί

Σημείωση: Η αγγλική έκδοση αυτής της συμφωνίας είναι η κύρια έκδοση και υπερισχύει όποτε υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και των άλλων εκδόσεων.

Κανονισμοί

Κανονισμοί

Η TRADE.com είναι εμπορική επωνυμία της Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited), μιας Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) που είναι αδειοδοτημένη κι εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με αριθμό άδειας λειτουργίας 227/14. Ακολουθούν όλες οι ρυθμιστικές πολιτικές:

Όροι & Προϋποθέσεις

Η παρούσα Συμφωνία Πελατών καθορίζει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που θα σας παρέχει η Εταιρεία και τις ενέργειες που έχουν σχέση με την εκτέλεση των συναλλαγών σας.

Περισσότερα

Απαιτήσεις Περιθωρίου

Η δήλωση Απαιτήσεων Περιθωρίου δίνει παραδείγματα και καθορίζει τους κανόνες για το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για το άνοιγμα θέσης.

Περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι η καθιέρωση αποτελεσματικών διευθετήσεων για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τους πελάτες της όταν η Lead Capital Markets Ltd (εφεξής ‘η Εταιρεία’) εκτελεί τις πελατειακές εντολές.

Περισσότερα

Γνωστοποίηση Κινδύνου

Σκοπός της Δήλωσης Γνωστοποίησης Κινδύνου είναι η παροχή κατάλληλης καθοδήγησης στον πελάτη σχετικά με τη φύση και τους κινδύνους των χρηματοοικονομικών μέσων.

Περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επεξηγεί πως η Εταιρεία προστατεύει την ιδιωτική ζωή και τη διαφύλαξη των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των πελατών.

Περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελάτη

Η Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελάτη περιγράφει τις πελατειακές κατηγορίες βάσει της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Περισσότερα

Πολιτική Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών

Σκοπός του ταμείου είναι η εξασφάλιση των απαιτήσεων των καλυμμένων πελατών έναντι των μελών του ταμείου.

Περισσότερα

Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων

Η Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων καθορίζει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για το χειρισμό Παραπόνων που λήφθηκαν από πελάτες.

Περισσότερα

Διασυνοριακές Υπηρεσίες

Σύνδεσμοι για όλους τους σχετικούς ρυθμιστές της ΕΟΧ όπου η Εταιρεία είναι αδειοδοτημένη να παρέχει διασυνοριακές επενδυτικές υπηρεσίες.

Περισσότερα

Πολιτική Επιβράβευσης

Η πολιτική Επιβράβευσης περιγράφει συνοπτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πολιτική και τις διαδικασίες επιβράβευσης της Εταιρείας.

Περισσότερα